برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Moazzami

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 روز تفریح،روز گردش ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

2 به معنای درصد،میزان سود
این لغت در اصل فرانسوی ست که کلمه پورسانت هم از این لغت گرفته شده
١٣٩٩/٠٣/٢١
|

3 من فکر نمیکنم در خصوص کاری یا تصمیمی که در آینده اتفاق می افتد
همیشه برای I think چه منفی،چه مثبت will به کار میرود و دیگه از won't استفاده نمیکنیم
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

4 گذشته There is
به معنی وجود داشت
١٣٩٩/٠١/٢٨
|

5 حالت ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

6 به عبارت دیگر،به عبارتی ١٣٩٨/١٠/١٧
|

7 تشدید کننده ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|