برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

وحید محمودزاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اختلال چندگانگی شخصیت ١٣٩٨/١١/٢٥
|

2 اختلال چندگانگی شخصیت ١٣٩٨/١١/٢٥
|

3 نوعی ماهی پهن که طولش به ۲.۵ متر میرسد ١٣٩٨/١١/٢٥
|

4 استراحت و تنفس دلپذیر وسط روزمرگی ١٣٩٨/١١/٠٨
|

5 Probably the best known of Edna Ferber's novels ١٣٩٨/١٠/١٨
|