برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کمری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کاهش دادن ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

2 ذرات قابل تنفس ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|