برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهره شعبان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گیاه بابا آدم ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

2 تحریک کردن ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

3 (گیاه) اسپرزه/اسفرزه ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

4 تخم کدوتنبل ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

5 فرم نظرسنجی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

6 فعال ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

7 دفترمرکزی ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

8 خطرناک، ناایمن ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

9 در پزشکی بمعنی پاک کننده یک بیماری از بدن ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

10 بیماریهای کیسه صفرا ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

11 اسم گیاهی است بنام مریم نخودی ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

12 محیط آبی ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

13 گیاه دارویی پاخری ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|