برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1357 100 1

as usual

/æz ˈjuʒəwəl/ /æz ˈjuʒəwəl/

طبق معمول، مثل همیشه

بررسی کلمه as usual

عبارت ( phrase )
• : تعریف: in the usual way; as always.

- I went to bed at eleven o'clock as usual.
[ترجمه ترگمان] من طبق معمول ساعت یازده به رختخواب رفتم
[ترجمه گوگل] من ساعت یازده ساعت به طور معمول به رختخواب رفتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه as usual در جمله های نمونه

1. I unrolled my sleeping bag as usual.
[ترجمه ترگمان]طبق معمول کیف خوابم را باز کردم
[ترجمه گوگل]من خواب خوابم را به طور معمول باز کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They kissed and made up, as usual.
[ترجمه ترگمان]مثل همیشه همدیگر را بوسیدند
[ترجمه گوگل]آنها به طور معمول بوسیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She had decided she must go on as usual, follow her normal routine, and hope and pray.
[ترجمه گلی افجه ] او تصمیم گرفت مثل همیشه ادامه دهد , کارهای معمول را انجام دهد, دعا کند و امیدوار باشد|
[ترجمه ترگمان]به این نتیجه رسیده بود که طبق معمول باید طبق معمول ادامه دهد، طبق معمول، و امیدوار باشد و دعا کند
[ترجمه گوگل]او تصمیمی گرفته بود که باید به طور معمول برود، به دنبال روال معمولش باشد، امیدوار باشد و دعا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه as usual به انگلیسی

as usual
• as always, as is customary
business as usual
• everything as it usually is

as usual را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
in a way that often happens and is expected
Saba
به طور معمول
Noor
مثل همیشه
Nazi
As is the general case,as is typical
Hossein
طبق معمول
Athena
به طور معمول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی as usual
کلمه : as usual
املای فارسی : از یوسوال
اشتباه تایپی : شس عسعشم
عکس as usual : در گوگل

آیا معنی as usual مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )