برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1277 100 1

leave out

/liv aʊt/ /liːv aʊt/

1- حذف کردن، قلم زدن 2- از قلم انداختن، نادیده انگاشتن، فروگذار کردن

بررسی کلمه leave out

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to not put in or not include; omit.
متضاد: include

- She made a cake but left out the sugar by mistake.
[ترجمه F] او کیک درست کرد ولی اشتباها شکر را از قلم انداخت
|
[ترجمه ترگمان] کیک را درست کرد، اما از اشتباه بیرون رفت
[ترجمه گوگل] او یک کیک ساخت اما شکر را اشتباه ترک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه leave out در جمله های نمونه

1. Keep me in your memory, leave out all the rest.
[ترجمه A.A] منو در خاطرت نگهدار ، بقیه را نادیده بگیر
|
[ترجمه ترگمان]، منو تو حافظه خودت نگه داری بقیه رو هم خاموش کن
[ترجمه گوگل]من را در حافظه خود حفظ کن، تمام بقیه را ترک کن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If you prefer mild flavours reduce or leave out the chilli.
[ترجمه ترگمان]اگر طعم‌های ملایم را ترجیح می‌دهید، فلفل چیلی را کاهش یا ترک کنید
[ترجمه گوگل]اگر طعم ملایم را ترجیح می دهید چیلی را از بین می برد یا از آن خارج می شوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Leave out the flannel and answer the question!
[ترجمه ترگمان]از فلانل برو بیرون و سوال را جواب بده!
[ترجمه گوگل]رختخواب را ترک کنید و به سوال پاسخ دهید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Say that again, ...

معنی کلمه leave out به انگلیسی

leave out
• omit, skip, not include; not say, not do

leave out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کیان
محروم کردن
exclude
in everyday English, people usually say leave something or someone out rather than exclude something or someone:
Some information was left out of the report. .
محمد خ1
to not include someone or something
sania
نادیده گرفتن
پروانه
Allowبه معنی
We painted the kite yellow.Then we left it Example : out to dry
MMN
نادیده گرفتن
Mohammad
رها کردن
bahar
صرف نظر کردن
احمد رضا علوی بختیاروند
To leave out is exclude شامل نشدن،حذف شدن
ساحل مقصودي
Not include,omit
علی فرهادی
حذف کردن،جدا کردن،بیرون کشیدن.
I want a hamburger but please ,leave out the pickles
من یک همرگر میخام ولی لطفا خیارشورها شو جدا کن.(قرار نده)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی leave out
کلمه : leave out
املای فارسی : لیو آوت
اشتباه تایپی : مثشرث خعف
عکس leave out : در گوگل

آیا معنی leave out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )