برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1275 100 1

miraculously

/məˈrækjələsli/ /mɪˈrækjʊləsli/

بطور معجزنشان، بطور شگفت آمیز، بطور حیرت انگیز، معجزه وار

واژه miraculously در جمله های نمونه

1. He had been miraculously saved from almost certain death.
[ترجمه ترگمان]او به طور معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات‌یافته بود
[ترجمه گوگل]او به طرز معجزه آسایی از مرگ تقریبا معینی نجات یافته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She still believed that somehow she could be miraculously cured.
[ترجمه ترگمان]هنوز باور داشت که به طور معجزه آسایی شفا یافته‌است
[ترجمه گوگل]او هنوز معتقد بود که به نوعی می تواند به طرز معجزه آسایی درمان شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The barn has been miraculously transformed into a luxury hotel.
[ترجمه مهدی صباغ] انبار غله به طرز معجزه آسایی تبدیل به یک هتل لوکس شده است.|
[ترجمه ترگمان]این انبار به نحو معجزه‌آسایی به یک هتل لوکس تبدیل شده‌است
[ترجمه گوگل]انبار معجزه آسا به یک هتل لوکس تبدیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه miraculously به انگلیسی

miraculously
• wondrously, marvelously, phenomenally, remarkably; supernaturally, divinely

miraculously را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هستی
به طور شگفت انگیز
Nazanin
به طور حیرت انگیز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی miraculously
کلمه : miraculously
املای فارسی : میرکولوسلی
اشتباه تایپی : ئهقشزعمخعسمغ
عکس miraculously : در گوگل

آیا معنی miraculously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )