برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1326 100 1

predicament

/prəˈdɪkəmənt/ /prɪˈdɪkəmənt/

معنی: حالت، مخمصه، وضع نامساعد، وضع خطرناک
معانی دیگر: گرفتاری شدید، تنگنا، داروگیر، گیرودار، معضل

بررسی کلمه predicament

اسم ( noun )
• : تعریف: a difficult or dangerous situation with no obvious or completely satisfactory solution.
مترادف: dilemma, fix, jam, plight
مشابه: bind, box, Catch-22, corner, hole, hot water, imbroglio, mess, quagmire, quandary, scrape, spot, strait, straits

واژه predicament در جمله های نمونه

1. the predicament of a man surrounded by creditors
گرفتاری مردی که طلبکاران او را احاطه کرده‌اند

2. we have to help him get out of this predicament
باید برای نجات از این مخمصه به او کمک کنیم.

3. Other companies are in an even worse predicament than ourselves.
[ترجمه ترگمان]شرکت‌های دیگر حتی از خودمان هم بدتر هستند
[ترجمه گوگل]شرکت های دیگر در یک وضعیت بدتر از خودمان قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Your refusal puts me in an awkward predicament.
[ترجمه ترگمان]امتناع شما مرا در مخمصه ناجوری قرار می‌دهد
[ترجمه گوگل]امتناع من باعث می شود که من ناراحت کننده باشم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I suddenly found myself in an awkward predicament.
[ترجمه ترگمان]ناگهان خودم را در وضعیت ناجوری یافتم
[ترجمه گوگل]من ناگهان خود را در یک مشکل ناخوشایند یافتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She went to the office to explain her ...

مترادف predicament

حالت (اسم)
speed , case , grain , situation , status , disposition , trim , temper , temperament , pose , condition , self , fettle , state , estate , attitude , mood , expression , posture , predicament , stance , standing
مخمصه (اسم)
plight , difficulty , predicament
وضع نامساعد (اسم)
disadvantage , predicament
وضع خطرناک (اسم)
predicament

معنی کلمه predicament به انگلیسی

predicament
• difficult situation; unpleasant situation; something that is confirmed; something that is approved
• if you are in a predicament, you are in a difficult situation.

predicament را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

...
سردرگمي
Titi
predicament گرفتاری شدید- مخمصه
difficult situation with no easy solution
یوسف صابری
تنگنا
مضیقه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی predicament
کلمه : predicament
املای فارسی : پردیکمنت
اشتباه تایپی : حقثیهزشئثدف
عکس predicament : در گوگل

آیا معنی predicament مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )