برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1328 100 1

step out

/ˈstepˈaʊt/ /stepaʊt/

1- (موقتا) خارج شدن، بیرون رفتن 2- با گام های بلند راه رفتن 3- (با: on) بی ناموسی کردن، (در ازدواج) خیانت کردن، از محلی خارج شدن، قدم تند کردن

واژه step out در جمله های نمونه

1. Let's step out for a walk, shall we?
[ترجمه بهادر] بریم بیرون قدم بزنیم ، میشه ؟
|
[ترجمه ترگمان]بیا قدم بزنیم بریم قدم بزنیم، باشه؟
[ترجمه گوگل]بیایید قدم بزنیم، باید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You smiled and waved with me, step by step out go farther.
[ترجمه ترگمان]تو لبخند زدی و با من دست تکان دادی، قدم به قدم جلوتر
[ترجمه گوگل]شما لبخند زد و با من دست زد، گام به گام دورتر بروید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Step out, you still have a long way to go.
[ترجمه leila] گام های بلند بردار ، هنوز راه زیادی برای رفتن داری .|
[ترجمه ترگمان] برو بیرون، تو هنوز راه زیادی برای رفتن داری
[ترجمه گوگل]گام برداش ...

معنی کلمه step out به انگلیسی

step out
• go out, exit

step out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بابک
ترک کردن
قشقایی
to leave your home or office for a short time
یوسف صابری
بیرون رفتن از جایی
To leave a place

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی step out
کلمه : step out
املای فارسی : استپ آوت
اشتباه تایپی : سفثح خعف
عکس step out : در گوگل

آیا معنی step out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )