انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 977 100 1

شهرداری

/SahrdAri/

معنی شهرداری در لغت نامه دهخدا

شهرداری. [ ش َ ] (حامص مرکب ) عمل و شغل شهردار. (فرهنگ فارسی معین ). || (اِ مرکب ) اداره ای است که در هر شهر برای احداث و پاکیزه نگاه داشتن خیابانها، پارکهای عمومی و روشنائی و تقسیم آب و غیره دائر است و تحت نظر انجمن شهر و به ریاست شهردار به اجرای وظیفه می پردازد، و آن از ادارات وزارت کشور محسوب میگردد. (از فرهنگ فارسی معین ). فرهنگستان این لغت را بجای بلدیه برگزیده است.
- شهرداری تهران ؛ پس از اعلام مشروطیت در سال 1325هَ. ق. قانون بلدیه بتصویب مجلس شورای ملی رسید. برطبق قانون مزبور حفظ منابع شهر در ایفای حوایج اهالی و آذوقه ٔ شهر و نظافت و روشنایی و تقسیم آب بعهده ٔبلدیه واگذار شد و عوارض شهرداری بتدریج وضع گردید.با این وضع شهرداری تهران از سال 1300 هَ. ش. شروع بساختمان محلی کرد در شمال میدان سپه . عواید شهرداری در سال 1300 هَ. ش. بوسیله ٔ دو اداره وصول میگردید. عواید مستقیم که بوسیله ٔ اداره ٔ عواید مستقیم وصول میشد عبارت بود از عواید مستغلات ، مالیات اصناف ، مالیات نمایشها و عواید مختلف. تنظیف شهر بوسیله ٔ رفتگران انجام میگرفت و آنها در نه قسمت شهر و هر قسمت تحت نظر یک نایب خدمت میکردند. عملیات ساختمانی شهر تهران بوسیله ٔ اداره ٔ ساختمان انجام میگرفت (اکنون سازمانی بنام شهرسازی در شهرداری دایر گردیده است که ساختمانهای شهر و صدور پروانه ٔ ساختمانی از مسؤولیتهای آن اداره می باشد). از سال 1306 هَ. ش. توسعه ٔ خیابانهای شهر شروع شد. در سال 1308 هَ. ش. قسمتی از قبرستان چهارراه حسن آباد تبدیل به باغچه گردید و بقیه ٔ آن بمصرف شعبه ٔ شهرداری و عمارت اطفائیه (آتش نشانی ) رسید. با تصویب قانون احداث و توسعه ٔ معابر مصوب آبانماه 1313 هَ. ش. بیش از پیش بتوسعه ٔ خیابانها پرداختند و آسفالت خیابانهای شهر شروع شد و بعضی خیابانها هم سنگفرش گردید. شهرداری علاوه بر ساختمانهای شهری بساختمان گورستان جدید (مسگرآباد) اقدام کرد. از سال 1309 هَ. ش. که انجمن شهر تشکیل گردید بروشنایی شهر توجه شد و بفکر تهیه ٔ کارخانه ٔ برق مستقل افتادند و کارخانه ای ایجاد کردند. در سال 1308 هَ. ش. چهار شعبه ٔ شهرداری بنام بخش در چهار نقطه ٔ شمال و شرق و غرب و جنوب تشکیل گردید. در سال 1315 هَ. ش. تعداد بخشها به هشت رسید. بعلاوه در شهرری و شمیران هم دو بخش عهده دار وظایف شهرداری شدند. در سال 1319 هَ. ش. برای آنکه بخشهای مذکور تا حدی استقلال و آزادی عمل داشته باشند بچهار برزن کامل تبدیل گردیدند که هر یک وظیفه ٔ شهرداری را انجام میدادند. در سال 1325 هَ. ش. تعداد برزنها به 16 افزایش یافت. بتازگی هر یک از برزنها عنوان شهرداری یافته اند.

معنی شهرداری به فارسی

شهرداری
۱ - عمل و شغل شهردار . ۲ - اداره ای که در هر شهر برای پاکیزه نگاهداشتن خیابانها و کوچه ها و مواظبت باغها و پارکها و تامین روشنایی و تقسیم آب و غیره دایر است و تحت نظر انجمن شهر و شهردار باجرای وظیفه خود می پردازند و آن از ادارات وزارت کشور محسوب می گردد بلدیه ٠
پس از اعلام مشروطیت در سال ۱۳۲۵ ه.ق . قانون بلدیه بتصویب مجلس شورای ملی رسید. طبق قانون مزبور حفظ منافع شهر در ایفای حوایج اهالی و آزوقه شهرو نظافت و روشنایی و تقسیم آب بعهده بلدیه واگذار شد و عوارض شهرداری بتدریج وضع گردید. با این وضع شهرداری تهران از سال ۱۳٠٠ ه.ش . شروع بساختمان محلی ( در میدان سپه ) کرد و از محل سابق ( چهار راه مخبر الدوله ) باین محل انتقال یافت و بتدریج ساختمان جدید را تکمیل نمود . عواید شهرداری در سال ۱۳٠٠ ه.ش .بوسیله دو اداره وصول میگردید : عواید مستقیم که بوسیله اداره عواید مستقیم وصول میشد عبارت بود از عواید مستغلات مالیات اصناف مالیات نمایشها و عواید مختلف . تنظیف شهر بوسیله رفتگران انجام میگرفت و آنان در نه قسمت شهر و هر قسمت تحت نظر یک [ نایب ] خدمت میکردند . عملیات ساختمانی شهر تهران بوسیله اداره ساختمان انجام گردید . از سال ۱۳٠۶ ه.ش . توسعه خیابانهای شهر شروع شد. در سال ۱۳٠۸ ه.ش . قسمتی از قبرستان چهار راه حسن آباد تبدیل بباغچه گردید و بقیه آن بمصرف شعبه شهرداری و عمارت اطفائیه ( آتش نشانی) رسید. با تصویب قانون احداث و توسعه معابر مصوب آبان ماه ۱۳۱۳ ه.ش . بیش از پیش بتوسعه خیابانها پرداختند و اسفالت خیابانهای شهر شروع شد و بعضی خیابانها هم سنگفرش گردید. شهرداری علاوه بر ساختمانهای شهری بساختمان گورستان جدید (مسگر آباد ) اقدام کرد. از سال ۱۳٠۹ ه.ش . که انجمن شهر تشکیل گردید بروشنایی شهر توجه شد و بفکر تهیه کارخانه برق مستقل افتادند و کارخانه را ایجاد کردند . در سال ۱۳٠۸ ه.ش . چهار شعبه شهرداری بنام [ بخش ] در چهار نقطه شمال و جنوب و شرق و غرب تشکیل گردید . در سال ۱۳۱۵ ه.ش . تعداد بخشها به هشت رسید . بعلاوه در شهر ری و شمیران هم دو بخش عهده دار وظایف شهرداری شدند .در سال ۱۳۱۹ برای آنکه بخشهای مذکور تا حدی استقلال و آزادی عمل داشته باشند بچهار برزن کامل تبدیل گردید که هر یک وظیفه شهرداری را در برزن خود انجام میدادند . در سال ۱۳۲۵ ه.ش . تعداد برزنها به ۱۶ افزایش یافت . اخیرا هر یک از برزنها عنوان [ شهرداری ] یافته اند.از جمله اقدامات شهرداری تهران تاسیس اداره آتش نشانی (اطفائیه) ( ۱۳٠۸ ه.ش .) و لوله کشی شهر تهران ( ۱۳۱۶ ه.ش .) است . سازمان کنونی شهرداری بقرار زیر است : ۱ - حوزه ریاست ( شهردار معاون دفتر کل بایگانی اداره آمار و اطلاعات ) اداره کل مرکزی ( ادارات کارگزینی انتشارات و تبلیغات انتظامات مجله ) اداره کل امور مالی ( حسابداری در آمد کارپردازی اموال کوره پزی ) اداره کل امور شهر ( برزنهای شهر و شمیران باغات و پارک سنگلج ) اداره کل خواروبار ( اماکن پیشه وران تعیین نرخ گوشت بازرسی ) اداره کل ساختمان ( شهر سازی فنی و نقشه کشی اسفالت ) اداره کل بازرسی اداره کل لوله کشی هیئت نظارت هزینه شهرداری دفتر انجمن شهر اداره کل اجرائیات اداره امور قضائی و حقوقی .
انجمن شهر ٠

معنی شهرداری در فرهنگ معین

شهرداری
( ~ .) ۱ - (حامص .) عمل و شغل شهردار. ۲ - (اِمر.) اداره ای از توابع وزارت کشور که در هر شهر برای پاکیزه نگاه داشتن خیابان ها و کوچه ها و پارک ها و تأمین روشنایی و تقسیم آب و احداث پارک ها و خیابان ها تحت نظر انجمن شهرو شهردار به اجرای وظیفة خود می پردازد

معنی شهرداری در فرهنگ فارسی عمید

شهرداری
سازمانی که در هر شهر برای پاکیزه نگهداشتن کوچه ها، خیابان ها، مواظبت باغ های عمومی، روشنایی شهر، تقسیم آب و تعیین نرخ خواربار تشکیل می شود و زیر نظر انجمن شهر یا وزارت کشور قرار دارد.

شهرداری در دانشنامه اسلامی

این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است
امام خمینی در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۵۸ در جمع شهرداران سراسر کشور، ضمن تشریح مسائل روز از شهرداران خواستند در این موقعیت حساس، نیروی زیادی برای برطرف کردن مشکلات مردم زحمت کش صرف شود و برای آبادانی شهرها و روستاهای ایران و حتی شهر تهران که گرفتار کمبودهایی بود، تلاش بیشتری مبذول دارند.
ایشان فرمودند: «این امر بزرگ به عهده ی شهرداری است که با کمک مردم اقدام کنند و شهرها و روستاهای اطراف را آباد کنند و آنچه که مهم است این است که قشر مستضعف بیشتر مورد نظر باشد. آن حاشیه های اطراف تهران، آن زاغه نشین ها و آن چادرنشین های اطراف تهران بیشتر مورد نظر واقع شوند تا شمال شهر و در شهرهای دیگر، روستاهای دیگر، توجه به قشر مستضعف بیشتر از قشر مرفه باشد. در رژیم گذشته قشر مستضعف اصلاً مورد توجه و عنایت نبوده است».
امام در دیدار با شهرداران سراسر کشور از آنان خواستند گزارشی از عملکرد خود ارائه دهند و برای بهتر اداره شدن کارها هماهنگی های بیشتری صورت گیرد تا کارهای مردم سریع انجام شود و خلاف قانونی صورت نگیرد که انجام دادن کار مردم از عبادت نیز بالاتر می باشد.(صحیفه ی امام، ج۱۰، ۹۹ـ۴۹۸)
با توجه به مشکلات و مسائل مربوط به اوایل انقلاب و نیز انجام نشدن کارها بر اساس موازین اسلامی و گرفتاری شورای نگهبان و شورای عالی قضایی، شهردار وقت تهران، آقای محمدکاظم سیفیان برای تسریع در انجام کارهای اداری و حقوقی شهرداری و جلوگیری از احکام خلاف شرع که متأسفانه تا آن زمان در شهرداری ادامه داشت، طی نامه ای در تاریخ ۹/۸/۱۳۶۱ از امام خواستند تا تعیین تکلیف قطعی از طرف شورای نگهبان و شورای عالی قضایی به منظور جلوگیری از توقف کارها، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدی گیلانی، حاکم شرع دادگاه های انقلاب اسلامی را نسبت به مسائل مبتلا به شهرداری که مستقیماً در رابطه با مردم می باشد، منصوب نماید. (امام خمینی و نهادهای...، ۶۶)
متعاقب آن، امام طی نامه ای آقای محمدی گیلانی را به عنوان نماینده ی خود و حاکم شرع تا تعیین تکلیف قطعی از طرف شورای نگهبان و شورای عالی قضایی برای انجام کارهای شرعی و صادر نمودن احکام منصوب نمودند.(همان، ۱۶۷)
آقای گیلانی، نماینده ی حاکم شرع یا نماینده ی امام در شهرداری بودند و در مواردی که نیاز به تنفیذ حکم رهبری و امام بود، ایشان حکم می دادند. از جمله: در موارد عوارض شهرداری، عوارض شهری، عوارض یک درصد، عوارض سینماها، عوارض تالارهای پذیرایی، مجتمع های ورزشی که قبلاً این کارها توسط انجمن شهر صورت می گرفت. با انحلال این انجمن ها در اوایل انقلاب، این کارها به برنامه ی کاری شهرداری ها افزوده شد. بیشترین کار حاکم شرع در شهرداری، صادر نمودن حکم در زمینه ی ماده ی ۱۰۰ شهرداری بوده است. (مصاحبه با کارشناس حقوقی شهرداری)

شهرداری در دانشنامه ویکی پدیا

شهرداری
شهرداری معمولاً به بخشی شهری از تقسیمات کشوری گفته می شود که به صورت یک ابرشرکت با قدرت خودگردان یا در حیطه قضایی اداره می شود. همچنین اصطلاح شهرداری به معنی بدنه حاکم در یک شهرداری نیز اطلاق می شود.
اطلاعات و قوانین شهرداریها- موضوعاتی که در شهرداریها بایستی با آن آشنا باشید
شرکت شهردار
قدرت شهرداری، محدوده ای از استقلال مَجازی می باشد که برای کمک و تکمیل حاکمیت پذیری از دولت است. شهرداری ها ممکن است حق داشته باشند که برای افراد و شرکت ها مالیات وضع کنند مثل مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد شرکت ها و همچنین ممکن است بودجه کلانی را نیز از دولت ها دریافت کنند.
در ایران شهرداری ها تمایل و گرایش زیادی برای ایفای اقتدار خود در حوزه های مختلف دارند ولی در بسیاری از موارد اقدامات آنها با حقوق ملت در تعارض هستند.
شهرداری آبادان یک نهاد عمومی غیردولتی و یکی از قدیمی ترین شهرداریهای ایران است که در سال ۱۳۰۴ با نام بلدیه آبادان، تأسیس شد و مدیریت شهری آبادان را به عهده دارد. مسئولیت مدیریت این سازمان با شهردار آبادان است که حکم انتصاب آن پس از پیشنهاد از سوی شورای اسلامی شهر توسط وزیر کشور صادر می شود.
شهرداری آبادان شامل ۳ منطقه است که مدیریت هر منطقه به عهده شهردار آن منطقه است که توسط شهردار آبادان انتخاب می شود و با نظارت معاون امور مناطق فعالیت می کند. هر منطقه شامل تعدادی ناحیه است.
ساختمان مرکزی شهرداری آبادان واقع در خیابان شهرداری است. شهردار فعلی آبادان حسین حمید پور است که با ۸ رأی از ۹ عضو شورا و از میان ۱۵ کاندید برگزیده شد.
عمده درآمد شهرداری آبادان از فروش تراکم برای املاک و ساخت و سازها است. شهرداری آبادان به صورت خودگردان اداره می شود و بجز برخی کمک های دولتی که فقط به حمل و نقل عمومی مربوط است هیچ بودجه دولتی ندارد.
شهرداری آپه (به لاتین: Ape Municipality) یک شهرداری در کشور لتونی است. شهرداری آپه ۴٬۳۷۹ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای لتونی
شهرداری آداژی (به لاتین: Ādaži Municipality) یک شهرداری در کشور لتونی است. شهرداری آداژی ۹٬۳۴۲ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای لتونی
شهرداری آرانی (به اسپانیایی: Arani Municipality) یک شهرداری در بولیوی است که در استان ارانی واقع شده است. شهرداری آرانی ۲۱۴ کیلومتر مربع مساحت و ۱۱٬۵۴۲ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای بولیوی
شهرداری آربیتو (به اسپانیایی: Arbieto Municipality) یک شهرداری در بولیوی است که در استان استبان آرسه واقع شده است. شهرداری آربیتو ۱۴۶ کیلومتر مربع مساحت و ۹٬۴۳۸ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای بولیوی
شهرداری آرکه (به اسپانیایی: Arque Municipality) یک شهرداری در بولیوی است که در استان آرکه واقع شده است. شهرداری آرکه ۱۱٬۸۰۶ نفر جمعیت دارد و ۳٬۵۰۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای بولیوی
شهرداری آزوردوی (به اسپانیایی: Azurduy) یک شهرداری در بولیوی است که در استان آزوردوی واقع شده است. شهرداری آزوردوی ۱۰٬۵۹۴ نفر جمعیت دارد و ۲٬۵۰۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای بولیوی
شهرداری آستارا یک سازمان عمومی است که در سال ۱۲۸۷ هجری شمسی تأسیس شده و اداره شهر آستارا را بر عهده دارد. شهرداری آستارا یکی از اولین نهادهای شهرداری در ایران است که در نتیجه جنبش مشروطه خواهی و پس از شهرهایی چون تهران، تبریز و اصفهان به وجود آمد. بالاترین مقام این سازمان، شهردار است که توسط شورای اسلامی شهر آستارا تعیین می شود. جواد معیتی از شهریور ۱۳۹۶ شهرداری آستارا بر عهده دارد.
واحد آتش نشانی
واحد امور اداری
واحد امور مالی
واحد انبار و اموال
واحد بایگانی
واحد تاکسی رانی
واحد تلفن خانه
واحد حراست
واحد حقوقی
واحد خدمات شهری
واحد درآمد
واحد ذی حسابی
واحد روابط عمومی
واحد ساختمان و شهرسازی
واحد سد معبر
واحد عمران
واحد فضای سبز
واحد کامپیوتر
واحد ماشین آلات
واحد ماشین نویسی
واحد مدیریت پسماند
واحد نوسازی
در حال حاضر شهرداری آستارا رتبه نخست شهرداری های استان گیلان در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ را دارد؛ با این حال معضل مدیریت پسماند به خصوص پساب شهری و دفن زباله از چالش های اساسی شهرداری آستارا در مدیریت شهری است. آستارا به علت واقع شدن در کریدور عبور گردشگران و به عنوان یکی از ۲۰ شهر گردشگرپذیر ایران با معضل زباله تولیدی توسط گردشگران نیز روبروست به نحوی که میزان تولید زباله در آستارا در ایام پرمسافر به دو برابر میزان فعلی نیز افزایش می یابد. مسئله فاضلاب شهری نیز به گفته ولی داداشی نماینده آستارا با انجام مطالعات بد در گذشته، اکنون به یکی از معضلات زیست محیطی منطقه تبدیل شده و حل این معضل نیازمند اعتبارات ملی است.
شهرداری آستارا برای اولین بار در سال ۱۲۸۷ شمسی از سوی عده ای از فرهیختگان و بزرگان شهر با هدف حمایت از اهالی آستارا و ایجاد امکانات رفاهی و خدمات نوین به سبک شهرهای مدرن دنیا تحت نظر حکومت وقت به شکل انجمنی به نام «انجمن ولایتی، فرهنگی و بلدی» ایجاد شد.
دومین دوره فعالیت شهرداری در آستارا از سال ۱۳۰۱ شمسی با تصویب قانون بلدیه در مجلس ملی شروع شد. از مهم ترین اتفاقات این دوره می توان احداث اولین خیابان های آستارا به سبک امروزی و ایجاد پارک و خرید دستگاه موتور برق و ایجاد تأسیسات مربوط به تأمین و اداره شهر اشاره نمود.
شهرداری آگلونا (به لاتین: Aglona Municipality) یک شهرداری در کشور لتونی است.
فهرست شهرهای لتونی
شهرداری آگلونا ۴٬۵۶۱ نفر جمعیت دارد.
شهرداری آلسونگا (به لاتین: Alsunga Municipality) یک شهرداری در کشور لتونی است.
فهرست شهرهای لتونی
شهرداری آلسونگا ۱٬۶۲۰ نفر جمعیت دارد.
خانه شهرداری مربوط به دوره قاجار است و در راین، بلوار افلاطون، کوچه شماره ۱، اولین خانه، سمت راست واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۴۶۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
عمارت شهرداری می تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
عمارت شهرداری قزوین
عمارت شهرداری تبریز (کاخ شهرداری تبریز)
ساختمان شهرداری سنندج
ساختمان شهرداری کرمانشاه
ساختمان شهرداری خوی
عمارت شهرداری (رشت)
عمارت شهرداری (تهران)
عمارت شهرداری تنکابن
ساختمان شهرداری سنندج
عمارت شهرداری (اهر)
عمارت شهرداری رودسر
صندوق اوراق قرضه شهرداری، (به انگلیسی: municipal bond) گونه ای از صندوق سرمایه گذاری است، که از اوراق قرضه معاف از مالیات تشکیل می گردد. این اوراق اغلب توسط دولت های حکومت های محلی منتشر می شود. مثلاً اوراق قرضه ای که توسط دولت فدرال ایالات متحده آمریکا منتشر می گردد و یا اوراقی که هر یک شهرداری ها برای خود منتشر می نمایند. علاوه بر معافیت اوراق قرضه، این صندوق ها نیز مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی شوند.
عمارت شهرداری می تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
عمارت شهرداری قزوین
میدان شهرداری ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
میدان ساعت (تبریز)
میدان شهرداری (رشت)
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی است برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. اگر شهروندان که در ساخت و ساز دست دارند در حوزه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می گیرد. ماده ۱۰۰ قانون شهردری ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده است.
«آشنایی با کمیسیون ماده 100 شهرداری». وبگاه روزنامه همشهری.
«کمیسیون ماده ۱۰۰». وبگاه شهرداری منطقه یک مشهد.
عزت اله خلیفه. «کتاب رسیدگی به تخلفات ساختمانی». چاپ اول. تهران: نشر نوآور، ۱۳۹۷.
در صورتی که تخلفات زیر صورت بگیرد کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل می گردد:


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شهرداری در دانشنامه آزاد پارسی

بلدیه تهران، میدان توپخانه اواخر دوره قاجار
بلدیه تهران، میدان توپخانه اواخر دوره قاجار
بلدیه تهران، میدان توپخانه اواخر دوره قاجار
بلدیه تهران، میدان توپخانه اواخر دوره قاجار
بلدیه تهران، میدان توپخانه اواخر دوره قاجار
بلدیه تهران، میدان توپخانه اواخر دوره قاجار
سازمانی حقوقی که مسئول اداره و تنظیم قسمتی از خدمات عمومی مورد نیاز مردم شهر است. در ۱۲۵۸ش پس از سفرهای ناصرالدین شاه قاجار به اروپا و به دستور وی اداره ای برای بعضی از امور شهری با عنوان ادارۀ تنظیفیه و احتسابیۀ دارالخلافۀ تهران به ریاست محمد حسن خان صنیع الدوله تأسیس شد. پس از استقرار مشروطیت و تصویب کتابچۀ قانون بلدیه در ۱۲۸۵ از سوی مجلس شورای ملی برای اجرای اصلاحات شهری و حفظ منافع و ایفای حوایج اهالی شهرنشین، ادارۀ بلدیه در عمارتی واقع در سبزه میدان تهران تأسیس شد؛ ولی مداخلات خارجی و اغتشاشات داخلی مانع از فعالیت آن شد. در زمان احمد شاه قاجار (حک: ۱۲۹۷ـ۱۳۰۴) ادارۀ بلدیه فعالیت خود را رسماً آغاز کرد. پس از کودتای ۱۲۹۹ ساختمان بلدیۀ تهران در شمال میدان توپخانه بنا شد و در فروردین ۱۳۰۰ با چهارده ماده رسماً شروع به کار کرد. ادارات اصلی بلدیه عبارت بودند از مرکزی، محاسبات، صحیه و معاونت عمومی. در ۴ مرداد ۱۳۰۴ رضاخان با انتصاب کفالت بلدیه، آن را تا حدی خصلت نظامی داد. سه ادارۀ مهندسی و تنظیف، ارزاق و امور خیریه، با دوایر و شعب خود ضمیمۀ سه ادارۀ اصلی شد و چهار ناحیه داشت که زاویۀ مقدسه و شمیران را نیز شامل می شد. در ۱۳۰۶ش برخی دیگر از نواحی محلی زیر نظر نواحی چهارگانه قرار گرفتند و همۀ آن ها از امکانات سجل احوال، میاه، روشنایی، تنظیف، ارزاق و ساختمان برخوردار شدند و ضمن توسعۀ خیابان ها آسفالت آن ها نیز آغاز شد. در همین سال درپی اقدامات رضا شاه، ۱۳۴ بلدیه در سراسر کشور تأسیس شد. در ۱۳۰۷ تغییرات اساسی در آن داده شد و ضمن توسعۀ ساختمان های شهری، ادارۀ خیریه، مریض خانۀ بلدی، دارالمجانین و پست های امدادی ایجاد شد؛ اطفائیۀ بلدیه در ۲۵ دی همان سال تأسیس شد. در ۱۳۰۸ بلدیۀ اراک و قزوین به بلدیۀ مرکز پیوست و تشکیلات آن ادارۀ مرکزی، نواحی، ادارۀ صحیۀ عمومی، و محاسبات را شامل می شد. در همان سال قسمتی از قبرستان حسن آباد به ادارۀ بلدیه و عمارت اطفائیه تبدیل شد و با خرید وسایل و خودروهای آتش نشانی از شرکت های تجاری روس و آلمان ادارۀ اطفائیۀ آن تجهیز شد. در ۱۳۰۹ با تصویب قانون بلدیه و نظام نامۀ آن، سازمان بلدیه مرکب از ادارۀ بلدیه و انجمن بلدی با وظایف و تعاریف جدید شروع به فعالیت کرد. ادارۀ بلدیه به همت وزیر داخله (کشور) و انجمن بلدی به همت اهالی محل تشکیل می شد. در ۱۳۱۳ با توسعه و پیشرفت شهر، عملیات توسعه و احداث معابر، خیابان سازی و ساختمان سازی در دستور کار بلدیه قرار گرفت. در ۱۵ شهریور ۱۳۱۵ مهمانخانۀ بلدیه افتتاح شد؛ تعداد نواحی و بخش های بلدیه به هشت بخش رسید. دو بخش هم عهده دار وظایف بلدیه در شهرری و شمیران شدند که در ۱۳۱۹ به چهار برزن تقسیم شدند. در ۱۰ خرداد ۱۳۱۴ با تأسیس فرهنگستان زبان، واژۀ شهرداری جایگزین بلدیه شد. در ۱۳۴۷ مکانیزه کردن سیستم ها در شهرداری با عنوان طرح مکانوگرافی آغاز شد و در همان سال پروژۀ نوسازی و طرح جامع شهر، به ثمر نشست. در ۱۳۴۸ با انتصاب مهندس غلامرضا نیک پی (۱۳۴۸ـ۱۳۵۶ش) ساخت اتوبان ها و پارک ها، طرح جامع، عوارض شهری ـ اخذ عوارض از کامیون ها و اتوبوس های غیرکرایه ای و پلاک سفید ـ احداث پارکینگ، و تعیین حریم شهر تهران در دستور کار قرار گرفت. در ۱۳۴۹ کارخانۀ تبدیل زباله به کود تأسیس شد. در ۱۳۵۰ آزمایشگاه مکانیک خاک، سازمان عمران و نوسازی عباس آباد، قسمت درآمدهای عمومی، سازمان ادارۀ کل بودجه تأسیس شد و محلی برای نگهداری اطفال معلول درنظر گرفته شد. در ۱۳۵۱ طرح مکانوگرافی با سه قسمت مکانوگرافی، آمار و خدمات عمومی به ادارۀ کل آمار و مکانوگرافی تبدیل و اولین رایانه نصب و راه اندازی شد. در ۱۳۵۲ پارک نیاوران، سازمان امور بازرسی، سازمان موتوری ایجاد شد و سازمان کشتارگاه و سردخانۀ تهران تغییر یافت و در سازمان معاونت شهرسازی و برنامه ریزی تجدیدنظر شد. شهرسازی مناطق و پارکینگ های منطقه ای ایجاد و برای کارمندان شهرداری خانه های سازمانی ساخته شد؛ اختصاص اعتبار دولت برای امور عمرانی و تنظیف جنوب شهر، احداث پارک و ساختمان دریاچه مصنوعی در جنوب میدان آزادی (شهیاد)، طرح ایجاد خانه های سازمانی برای کادر افراد پلیس ادارۀ راهنمایی و رانندگی پایتخت و طرح خانه های سازمانی، آسایشگاه ۳۰۰ تختخوابی سالمندان و حمام در کهریزک، از جملۀ اقدامات در این سال بود. در ۱۳۵۴ ادارۀ کل آمار و مکانوگرافی به سازمان خدمات رایانه ای تغییرنام یافت. در ۱۳۵۶ سیستم های راهنمایی و رانندگی مکانیزه شد. در ۱۳۵۹ ارائۀ خدمات به روز در دستور کار قرار گرفت. در ۳۱ خرداد ۱۳۷۱ سازمان خدمات رایانه ای شهرداری پایتخت با نام سازمان آمار و اطلاعات و خدمات شهرداری تهران مستقل شد. در ۱۳۷۲ بانک های اطلاعاتی املاک، خودروها و شماره گذاری، تخلفات، شکایات، گواهی نامه و عوارض خودرو ایجاد شد. در ۱۳۷۴ پروژۀ پام (پروژۀ اتوماسیون مناطق و ستادهای شهرداری) با هدف کاهش مشکلاتی از قبیل یکپارچه نبودن نرم افزارها، تنوع تجهیزات، کند بودن سرعت گردش کار و کمبود اطلاعات و آمار مدیریتی برای برنامه ریزی شکل گرفت. در ۱۳۸۲ با مطرح شدن اهداف آرمانی دولت الکترونیک، بحث شهرداری الکترونیک با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت شهرداری، در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس، نیاز تدوین طرح جامع ICT شهرداری تهران عنوان شد. هم زمان به منظور ساماندهی امور فناوری سیستم های اطلاعاتی شورای آمار و انفورماتیک شهرداری تهران به وجود آمد. این شورا تدوین طرح مذکور را بر عهدۀ سازمان قرار داد و طرح جامع ICT شهرداری تهران تهیه و ارائه شد. در ۱۳۸۳ سازمان آمار و اطلاعات و خدمات شهرداری تهران به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران تغییر نام یافت. در ۱۳۸۵ به منظور تسریع و پی گیری عرضۀ خدمات سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ ایجاد شد. در همین سال شهرداری تهران ۴۱درصد از سهام بانک سرمایه را خریداری کرد و سیستم مالی خود را از نقدی به تعهدی تغییر داد. ۵۰ شعبۀ تعاونی اعتبار راه اندازی شد و تعداد آن به ۵۸ شعبه برای پرداخت وام ازدواج و دادن تسهیلات به کارمندان شهرداری رسید و به ۱۶۰هزار زوج در همین سال وام ازدواج پرداخت شد. در ۱۳۸۵ زیرمجموعۀ شهرداری شامل چهارده سازمان (بازرسی، میادین میوه و تره بار، بهشت زهرا، بازیافت و تبدیل مواد، زیباسازی پارک ها و فضای سبز، حمل ونقل و ترافیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آتش نشانی و خدمات ایمنی، بازنشستگی شهرداری، فرهنگی و هنری، مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی، سرمایه گذاری، مشارکت های مردمی، پیشگیری و مدیریت بحران)، هشت شرکت (شهروند، اتوبوس رانی، عرف ایران، یادمان سبز، کنترل ترافیک تهران، کنترل کیفیت هوا، حمل و نقل کالای تهران ـ پیک بادپا ـ و راه آهن شهری تهران (مترو)) و نهاد مدیریت و برنامه ریزی تهیۀ طرح های توسعۀ شهری است.

ارتباط محتوایی با شهرداری

شهرداری در جدول کلمات

شهرداری سابق
بلدیه
عملیات این رشته مربوط به معاملات واحدهای سیاسی از قبیل سازمان های دولتی استان ها | شهرها | دهکده ها و شهرداری ها است و فعالیت آن در زمینه تهیه و تنظیم اطلاعات حسابداری برای دستگاه های دولتی است•
حسابداری دولتی
یکی از بزرگترین شهرک های خاورمیانه که در غرب و شمال غرب تهران و منطقه 5 شهرداری تهران قرار گرفته است
اکباتان

معنی کلمه شهرداری به عربی

شهرداری را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی شهرداری

محمود احمدنیا ١٤:٥٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣
city hall
|

پیشنهاد شما درباره معنی شهردارینام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

ممد > god speed
English woman > Roar
آرش پورسردار > cross border
Sahar azizi > time of day
آژوان > کردی
امید حسینی > Social reason
علیرضا > firm
English woman > Drip

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شهردار تهران   • پرتال شهرداری تهران   • شهرداری تهران طرح ترافیک   • شهرداری تهران طرح تفصیلی   • سایت شهرداری مشهد   • سایت شهرداری اصفهان   • شهرداری استخدام   • عوارض نوسازی شهرداری تهران   • معنی شهرداری   • مفهوم شهرداری   • تعریف شهرداری   • معرفی شهرداری   • شهرداری چیست   • شهرداری یعنی چی   • شهرداری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شهرداری
کلمه : شهرداری
اشتباه تایپی : aivnhvd
آوا : SahrdAri
نقش : اسم
عکس شهرداری : در گوگل


آیا معنی شهرداری مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )