برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا خلیلیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فرد اجرایی ١٣٩٩/٠١/١٤
|

2 عدم قطعیت، ریسک ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

3 پیشی جویی ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

4 جامه نمایی ١٣٩٨/١٢/١٨
|

5 کنش یار ١٣٩٨/١٢/١٨
|

6 موج پز ١٣٩٨/١٢/١٨
|

7 بَلای بُعدمندی ١٣٩٨/١١/١٢
|

8 گیر کردن، توقف اجرای سیستم ١٣٩٨/١١/٠٩
|

9 تعمیر: هر چند ترمیم هم درست است اما در ادبیات آزمون و اشکال زدایی نرم افزار این کلمه را تعمیر ترجمه می کنیم تا عمل مکانیکی برطرف کردن خرابی واضح باشد ... ١٣٩٨/١١/٠٩
|

10 نقص داری ١٣٩٨/١١/٠٩
|

11 عیب داری ١٣٩٨/١١/٠٩
|

12 پردازه گذاری فراوب گاهی ١٣٩٨/١١/٠٩
|

13 رویدادگرانی ١٣٩٨/١١/٠٩
|

14 شی بدلی: در برنامه سازی شی گرا، نمونه هایی هستند از کلاس های فراهم شده برای آزمون که رفتار مؤلفه های خارجی را شبیه سازی می کنند. این اشیء شرایطی را ب ... ١٣٩٨/١١/٠٩
|

15 مستقل از زبان خاص، خنثی نسبت به زبان، چند زبانه: نیاز ندارد چیزی در مورد زبان کامپیوتری مورد استفاده بداند.
بن انگاره ای در توسعه نرم افزار که ز ...
١٣٩٨/١١/٠٩
|

16 در کامپیوتر به معنی پاک کردن حافظه و نصب دوباره برنامه و داده ها ١٣٩٨/١١/٠٩
|

17 مثال ادامه دار: مثالی که در یک مقاله، کتاب یا پایان نامه می آید و تا چندین بخش یا فصل برای توضیح مباحث مختلف از همان مثال استفاده می شود. ١٣٩٨/١١/٠٩
|

18 دشواریاب: چیزی که فقط با سختی و کوشش زیاد به دست می آید. ١٣٩٨/١١/٠٤
|

19 حکاکی شده: نرم افزاری که نمی توان آن را تغییر داد و انعطاف ناپذیر است. تثبیت کردن داده ها یا پارامترها درون برنامه طوری که بدون اصلاح برنامه نتوان آن ... ١٣٩٨/١١/٠٣
|

20 همسانه کد ١٣٩٨/١١/٠٣
|

21 نابسامانی کد ١٣٩٨/١١/٠٣
|

22 سیستم رایافیزیکی: سیستم هایی معمولاً مشتمل بر تعداد بسیاری مؤلفه های فیزیکی و اطلاعاتی تعامل کننده. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

23 حین انجام عمل: وقتی فعالیت در حال انجام است. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

24 رایاسپهر ١٣٩٨/١١/٠٣
|

25 هجمه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

26 بدشکل ١٣٩٨/١١/٠٣
|

27 پیاپی سازی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

28 سیستم نرم افزاربر : برای کارهایش خیلی به نرم افزار وابسته است. سیستمی که از نرم افزار بسیار استفاده می کند. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

29 پرمحاسبه، محاسبه بر ١٣٩٨/١١/٠٣
|

30 کد بهره جو ١٣٩٨/١١/٠٣
|

31 جست و جوی ژرفایی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

32 جست و جوی پهنایی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

33 صفحه آغازه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

34 دانش پی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

35 نقشک ١٣٩٨/١١/٠٣
|

36 رقابت کنندگی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

37 رقابت‌کننده با انسان ١٣٩٨/١١/٠٣
|

38 نمادگردان ١٣٩٨/١١/٠٣
|

39 رویدادگاه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

40 وب دار ١٣٩٨/١١/٠٣
|

41 کُدگرد ١٣٩٨/١١/٠٣
|

42 گزینه گان ١٣٩٨/١١/٠٣
|

43 نامه دان ١٣٩٨/١١/٠٣
|

44 نشانک ١٣٩٨/١١/٠٣
|

45 بریده دان ١٣٩٨/١١/٠٣
|

46 جست و جوی گلوله برفی: روشی است در مطالعه نظام یافته ادبیات برای پیدا کردن همه مقاله های مرتبط به یک موضوع و دو نوع پیش رو و پس رو دارد. در روش پس رو، ... ١٣٩٨/١١/٠٣
|

47 تحت کنترل یا متصل به کامپیوتر یا اینترنت نیست؛ نشانگر حالت قطعی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

48 همگاه، رایاخواه، رایامند: متصل به کامپیوتر یا کنترل شده توسط کامپیوتر، عملیاتی، نشانگر حالت اتصال ١٣٩٨/١١/٠٣
|

49 فراکافت، واکاوش: تحلیل محاسباتی و نظام یافته و اکتشاف، تفسیر و تبادل الگوهای بامعنی در داده‌ها یا آماره ها و فرایند به‌کارگیری این الگوها به‌سمت تصمی ... ١٣٩٨/١١/٠٣
|

50 ناشناخته یا ملاحظه‌نشده، برای افرادی که خواهان کاهش و تخفیف آنها هستند. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

51 دست برگ:یک یا چند برگ کاغذ حاوی اطلاعات کلی درباره یک موضوع که برای دنبال کردن مطلب در کلاس یا سخنرانی و امثال آن در میان حاضران پخش می کنند. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

52 بازی نمایی: استفاده از بازی برای حل مسائل غیربازی است. یک مسئله کامپیوتری در قالب یک بازی در می آید و به کمک تعامل بازیکن با بازی، در حقیقت مسئله مور ... ١٣٩٨/١١/٠٣
|

53 عبارت Digital forensics: جرم شناسی قانونی رقمی. شاخه ای از علم قانونی مشتمل بر احیاء و بررسی محتویات پیدا شده در دستگاه های رقمی، اغلب در رابطه با جر ... ١٣٩٨/١١/٠٣
|

54 مربی: در آمریکا و کانادا، مدرس دانشگاهی که رتبه اش از استادیار کمتر باشد. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

55 عبارت publicly funded: تحقیقات با بودجه عمومی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

56 نوپا، کسب و کار نوپا ١٣٩٨/١١/٠٣
|

57 صحیح بنابرساخت، صحیح در حین ساخت ١٣٩٨/١١/٠٣
|

58 کارخواست ١٣٩٨/١١/٠٣
|

59 آمیزه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

60 نظرگاه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

61 وب نوشت ١٣٩٨/١١/٠٣
|

62 تعامل پذیری، هم کنش پذیری ١٣٩٨/١١/٠٣
|

63 عبارت salted password: گذرواژه پرورده ١٣٩٨/١١/٠٣
|

64 کم ارزش گرا: نمایش سخت‌افزاری که ابتدا بایت های کم ارزش درون حافظه قرار می گیرد. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

65 نظریه بناشده، استوارشده، پایه ریزی شده ١٣٩٨/١١/٠٣
|

66 وابسته به نظریه گراف ١٣٩٨/١١/٠٣
|

67 درستی مبنایی؛ اشاره به درستی مطلق چیزی. در یادگیری ماشینی، اشاره به صحت دسته بندی مجموعه آموزشی. در آمار، جمع آوری داده های مناسب، بی طرف و قابل اثبا ... ١٣٩٨/١١/٠٣
|

68 پیراکار: پیرا پیشوندی به معنای پیرامون است. سیستم رفع موقت. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

69 سندیت دار: چیزی که بین افراد خوب شناخته است و بر درستی آن اعتماد دارند چون اسناد بسیاری آن را توصیف یا اثبات کرده اند. ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

70 خوش تعریف: در ریاضی یعنی بدون ابهام ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

71 رخداده پس از عملی، انجام شده با واپس نگری ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

72 عبارت Challenge-Response Authentication: احراز اصالت دعوت پاسخ ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

73 به‌یادآوری: یک فن بهینه سازی است برای تسریع محاسبات برنامه های کامپیوتری. روش کار این‌است که نتایج فراخوانی‌های پرهزینه توابع را ذخیره می‌کند و هنگام ... ١٣٩٨/١٠/١٢
|

74 بختانگی: دکتر محمدابراهیم محجوب در ترجمه کتاب قوی سیاه از این معادل استفاده کرده است. ایشان استدلال کرده است که تصادف ترجمه خوبی نیست چون منظور از تص ... ١٣٩٨/١٠/١٢
|

75 درخودماندگی ١٣٩٨/١٠/١٠
|

76 شناخت سالاری ١٣٩٨/١٠/١٠
|

77 میانستان ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

78 کرانستان ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

79 روشگان. پسوند 《گان》به معنی مجموعه است. و روشگان یعنی مجموعه‌ای از روش‌های تحقیق به‌کار رفته در یک مطالعه. ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

80 طرزالعمل ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

81 ویژه‌واری: مثلاً در پزشکی، به میزانی که یک آزمایش تشخیصی مختصِ شرط یا حالت خاصی باشد، ویژه‌واری آن آزمایش گفته می‌شود. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

82 اتکاء ناپذیر: در شاخه آزمون نرم افزار به آزمون هایی گفته می شود که روی یک کد و در پیکربندی یکسان می تواند اجرای موفق یا ناموفق داشته باشد؛ یعنی آزمون ... ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

83 نهان گاه، نهانی سازی: محل یا عمل ذخیره سازی (موقتی) مجموعه ای اقلام (معمولاً) هم نوع در حافظه ی (کوچک) پرسرعت غیرقابل دسترس یا پنهان برای استفاده آتی ... ١٣٩٧/١١/١١
|

84 علاوه بر معنای لغوی، این واژه در عبارت An embarrassment of riches به معنای وافر یا بیش از حد وافر و مقدار خیلی زیاد از چیزی خوب هم هست. ١٣٩٧/١١/١١
|

85 این واژه در اصطلاح معنای بیش از حد، زیادی و خیلی وافر می دهد. مثلا در محاسبات موازی مسئله ای را زیادی موازی (embarrassingly parallel) می گویند اگر مو ... ١٣٩٧/١١/١١
|

86 Fuzz input: دژداد: داده ای که برای دژآزمون تولید می شود. ١٣٩٧/١١/١١
|

87 دیده ور، تماشاگر، نام کوهی است در شمال شرقی اورشلیم (بیت المقدس). در بخش های مختلف این کوه دانشگاه ها، مراکز درمانی و مراکز هنری مختلف تاسیس شده است. ... ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

88 یاده: واحد یا بخشی از فرهنگ که عملکردی شبیه ژن دارد. ١٣٩٧/١٠/١٧
|

89 یاده ای ١٣٩٧/١٠/١٧
|

90 ریز برنامه، صورت برنامه: در علم کامپیوتر، فهرستی مصور از خطوط کد کامپیوتری یا داده های رقمی به شکل انسان خوانا ١٣٩٧/١٠/١٣
|

91 هم نهش: آمیختن و ترکیب کردن چند چیز مجزا برای تشکیل یک واحد کلی ١٣٩٧/١٠/١١
|

92 مهد، خاستگاه: جایی به عنوان پایه، منبع یا مرکز کاری یا چیزی ١٣٩٧/١٠/٠٧
|

93 وب آوا، پادپخش: فایل های صوتی (یا گاهی تصویری) چندرویدادی پیاپی که کاربر می تواند بارگیری کند تا به آن گوش دهد. این فایل ها معمولاً با عضویت و مشترک ... ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

94 داده دان: یک واحد داده که با یک عمل از محل ذخیره‌سازی قابل انتقال است. این عنصر بخشی از ساختمان داده جدول درهم سازی است. جدول درهم سازی ساختمان داده ... ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

95 میانه، ناحیه بین ژنی، توالی مداخله گر: هر سه از معانی این واژه هستند. میانه قطعه است از یک ملکول DNA یا RNA که پروتئین را کدبندی نمی کند و در رشته ژن ... ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

96 آسیب کاری، آسیب گری: در زمینه امنیت نرم افزارها، عملی است که فرد مهاجم انجام می دهد تا به نرم افزار رخنه کند. در حقیقت، آسیب نهفته ای در نرم افزار وج ... ١٣٩٧/١٠/٠١
|

97 Single-blind peer review: بازبینی همتای نادیده یک طرفه: اکثر نشریه های علمی وقتی مقاله ای دریافت می کنند، آن را به این شیوه داوری می کنند. یعنی به دا ... ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

98 Island grammar: دستور زبان ناحیه ای؛ در مبحث زبان های برنامه سازی، بخشی از دستور زبان یک زبان برنامه سازی است که فقط ساختارهای خاصی از آن زبان را توص ... ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

99 Pretty-printer: خوش نماساز؛ محیط های کدنویسی در زبان های برنامه سازی کدهای نوشته شده توسط برنامه ساز را به رنگ های مختلف در می آورند، تورفتگی های لاز ... ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

100 Fuzz test: دژآزمون؛ در محدوده آزمون و اشکال زدایی نوعی آزمون است که به‌طور خودکار داده‌های تصادفی تولید می‌کند تا نرم‌افزار تحت آزمون را وادار کند رف ... ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

101 حَکَم: در ادبیات آزمون و اشکال زدایی نرم افزار، مکانیزمی وجود دارد که تعیین می کند خروجی برنامه تحت آزمون همان خروجی مطلوب و مورد انتظار است یا خیر. ... ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

102 ردنما؛ فایل داده ای است که توسط یک وبگاه در پوشه های مرورگر وب ذخیره می شود تا شناسایی های بعدی این سیستم و کاربر ساده گردد. ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

103 بُن سازه: این ترجمه انجمن انفورماتیک ایران است. منظور پایه و ریشه ساختی است که در سیستم کامپیوتری تعبیه شده تا نرم افزارها در آن اجرا گردند. ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

104 سرگرمی اطلاعاتی: کار ارائه موضوعات جدی یا آموزنده به سبکی که اساساً طراحی شده برای اینکه سرگرم کننده باشد. همه پخشی یا انتشاری که کوشش می کند با موضو ... ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

105 پیشینه نما ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

106 چیزی که با علوم کاربردی و صنعتی سر و کار دارد ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

107 نیک افزار: نرم افزاری که به طور رایگان در دسترس است ولی کاربر را تشویق می کند هدیه ای به مؤسسه خیریه خاصی بپردازد. ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

108 همایند دوتایی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

109 ساختی یا سازا: در ریاضی Constructive proof یعنی اثبات سازا: ضمن اثبات نمونه ای از شی بسازم. با این کار هم قضیه مورد نظر اثبات شده و هم نمونه ای نشان ... ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

110 فن سالاری: جامعه ای که در آن فناوری تعریف می شود، یعنی فرهنگ در پی اعتبارش در فناوری است، رضایتش را در فناوری می یابد و از فناوری دستور می گیرد. ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

111 کارساز: این ترجمه پیشنهاد انجمن انفورماتیک ایران است. از آنجائیکه این ماشین خدمت های مختلفی فراهم می کند اعم از داده، فایل، پردازش، نامه، وب گاه و غ ... ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

112 اندیشه باران، طوفان فکری، یورش فکری: فن خلاقیت فردی یا گروهی است که در طی آن، با جمع‌آوری فهرستی از ایده‌ها که خودبه‌خود توسط اعضا تولید می‌شود، برای ... ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

113 پردازه؛ در کامپیوتر، رشته دستورالعمل هایی که در هر اجرا باید به کد ماشین ترجمه شوند یا باید توسط برنامه کامپیوتری دیگری اجرا شوند. مثل پردازه پوسته ( ... ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

114 صورت بندی ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

115 تعبیه شده به طور دائمی و غیرقابل تغییر ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

116 مترجم هم سطح: در علوم کامپیوتر نرم افزاری است که برنامه ای به زبان سطح بالا را به برنامه معادلی در زبان سطح بالای دیگر تبدیل می کند. ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

117 همانندساز؛ در علم کامپیوتر و انفورماتیک، نرم افزاری است که سیستم سخت افزاری یا نرم افزاری دیگری را دقیقاً با همه جزئیات تقلید می کند. مثلا نرم افزار ... ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

118 پس نمایی؛ بنابر پیشنهاد انجمن انفورماتیک ایران، واژه Regression Test را آزمون پس نمایی ترجمه می کنند. این واژه اصطلاحی در ادبیات آزمون و اشکال زدایی ... ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

119 در کامپیوتر: کارنگاری ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

120 ثابت عینی؛ در کامپیوتر، حرف یا نمادی که نشانه خودش است، به جای خودش قرار می گیرد، نام آن همان نمایش مقدارش است. مثلاً در عبارت a=0 نماد a متغیر است و ... ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

121 خطاخیز؛ در ادبیات آزمون و اشکال زدایی نرم افزار وقتی که مؤلفه یا عنصری از نرم افزار، تکه ای کد یا بخشی از سیستم طوری توسعه پیدا کرده باشد که شانس رخد ... ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

122 در ادبیات آزمون نرم افزار: اجرای موفق (یک برنامه روی یک آزمایه)؛ یعنی برنامه با دریافت این آزمایه خروجی مورد انتظار را تولید کرده است. ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

123 صوری نما (نشان دهنده نمایش صوری) ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

124 قضاوت کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

125 در علم کامپیوتر به روش، الگوریتم یا فنی که تکرارپذیر با همان نتایج باشد، نظام یافته می گویند. ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

126 در شاخه داده کاوی از علم کامپیوتر، این واژه خلاصه عبارت Bootstrap AGGregatING است که ترجمه گردآوری خودراه انداز برای آن پیشنهاد می شود. ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

127 به روش، بهترین تجربه ها، الگوهای سرآمد. در علم کامپیوتر به معنی بهترین درس ها و تجربه ها و الگوهایی است که در طی سال ها در طراحی و پیاده سازی نرم افز ... ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

128 در علم کامپیوتر معمولا تخریب حافظه ترجمه می شود. ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

129 در علم کامپیوتر معمولاً به معنی تخریب است. ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

130 بهتر است در علم کامپیوتر آن را منحصرا عیب ترجمه کنیم. این کار باعث می شود دیدن معادل فارسی، کلمه دقیق انگلیسی را متبادر کند و خواننده به درستی متوجه ... ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

131 بهتر است این کلمه را اشکال ترجمه کنیم که متناسب با آن کلمه دیباگ نیز اشکال زدایی ترجمه شود. در علم کامپیوتر باگ واژه ایست که به جای هر یک از سه مفهوم ... ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

132 فرامکاشفه ای. الگوریتمی ارشد که در سطح بالاتر سایر الگوریتم های مکاشفه ای را کنترل می کند. ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

133 حین کار در محیط واقعی ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

134 بیانگر، مبیّن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

135 حین انجام کار سیستم ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

136 بند ترجیع؛ عبارت، مصراع یا گروهی از آن ها که در یک شعر یا ترانه در بازه هایی تکرار می شود، به خصوص در انتهای هر بند؛ یک موضوع یا سخن تکرار شده ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

137 حدود وظایف، مسئولیتها، اختیارات ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

138 تلنبار ١٣٩٦/٠٩/٠٢
|

139 (کامپیوتر و آزمون نرم افزار) فراکدگذاری: فرایندی که در آن کدی درون کد اصلی برنامه درج می شود، تا اطلاعاتی از اجرای کد جمع آوری نماید. ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

140 پیشرفته ترین روش کاربردی ١٣٩٦/٠٥/٢٩
|