برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی صداقت آرزو

علی صداقت آرزو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بی اصل ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

2 اسپرانتو ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

3 صفحه یی متشکل از چندین کاید یا شصتی یا دکمه یا چیزی برای "تاچ" کردن برای انجام کاری یا نوشتن حروفی یا بصدا دراوردن صدایی
معروف ترین کیبوردها که تق ...
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

4 تله فیلم
تله تاتر
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

5 تنی،ناتنی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

6 پلشت ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

7 مروه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

8 وعده ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

9 دمرو ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

10 راوک ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

11 نگار،نگارا ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

12 انسانیت ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

13 پویش ١٣٩٨/١٠/٢١
|

14 آکنده، انباشته، سرشار، لبالب، لبریز، مالامال،لب به لب،لمالم، پر ١٣٩٨/١٠/٢١
|

15 واجب کردن،واجب دانستن ١٣٩٨/١٠/٢١
|

16 زینتی،زینت بخش،زینت دادن،آراستن ١٣٩٨/١٠/٢١
|

17 ناقص،معیوب، ناتمام، غیرکامل، نارسا ١٣٩٨/١٠/٢١
|

18 کنیسه ١٣٩٨/١٠/١٨
|

19 باهاما ١٣٩٨/١٠/١٥
|

20 اورا ١٣٩٨/١٠/١٢
|

21 عیب ١٣٩٨/١٠/١٢
|

22 هیمنه ١٣٩٨/١٠/١٢
|

23 کسر
کاهیدن
افول
سبک کردن
نزول
قلیل
١٣٩٨/١٠/١٢
|

24 حرا ١٣٩٨/١٠/١٢
|

25 آمریکا ١٣٩٨/١٠/١٢
|

26 کرخ ١٣٩٨/١٠/١٢
|

27 ایلیا ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

28 دیلم ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

29 بلاهما ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

30 مامیران ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

31 تریو ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

32 خداداد عزیزی
در جریان مسابقه فوتبال ایران و استرالیا در هشتم آذر سال 1376 در شهر ملبورن استرالیا ورزشگاه کریکت ملبورن که منجر به رفتن ایران به جا ...
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

33 فاعل ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

34 ولی نعمت ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

35 زکام ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

36 آل=All ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

37 بهشت زهرا-بقیع ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

38 لیته ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

39 سوخاری ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

40 روسونری ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

41 زینال ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

42 دیو ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

43 غروب ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

44 تزار ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

45 افق ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

46 آقبانو ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

47 لنف ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

48 تریو ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

49 احسان ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

50 سور
بزم
١٣٩٨/٠٩/٢٣
|