انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری، مترجم یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رفیعی شجرنامه تیره های کوچک و
تیره رفیعی از تیره بزرگ آشتیانی وند *شاه منصوری*طایفه خلیلی بیگیوند

پلنگ ایل منجزی بهداروند
رستم خان بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٣/٣١

2 رفیعی شجرنامه تیره های کوچک و
تیره رفیعی از تیره بزرگ آشتیانی وند *شاه منصوری*طایفه خلیلی بیگیوند

پلنگ ایل منجزی بهداروند
رستم خان بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٣/٣١

3 طایفه مدملیل شجرنامه اولاد خداداد خان.اولاد باقر.اولاد سوخته زار .اولاد کاظم.اولاد خسرو
تیره بزرگ شامصیر وند *آشتیانی وند*
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
١٣٩٧/٠٣/٣١

4 چاه میلاس چاه میلاس*میرآقاسی* در دهستان جهانگیری منجزی
مسجدسلیمان
میر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٣/٣٠

5 چاه پیایل چاهی در دهستان جهانگیری منجزی
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٣٠

6 رود قلم آب رودی کوچک در دهستان جهانگیری منجزی
مسجدسلیمان در کنار دشت
شیاس و دشت دارجونه
و کوه سرقل و کوه زرده
١٣٩٧/٠٣/٣٠

7 مش مرداسی شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه طایفه زیلایی کهگیلویه
شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان *آشتی گپ*
امیر رستم خان آقاسی بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٣/٢٧

8 پايتخت زامبيا لوساکا ١٣٩٧/٠٣/٢٦

9 لجمیر اورک شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند *شاه منصور وند *طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ لر بختیاروند

رستم خان بختیا ...
١٣٩٧/٠٣/٢٦

10 آفرت در زبان کردی به زن می گویند و به معنی
تو زشت نیستی.
****
در زبان ایل لر بختیاری بزرگترین ایل قوم لر کلمه آفرت
به معنی تو را می آفریند
١٣٩٧/٠٣/٢٦

11 کهیش تش بلیل .تش حسین .تش ناصر.تش براهیم
تیره اسماعیل وند خلیلی
١٣٩٧/٠٣/٢٤

12 بلیل تیره اسماعیل وند خلیلی
تش حسین وند.تش بلیل .....

شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
کلا رستم خان آقاسی
تاج الدین امیر قنبر
یوسف خا ...
١٣٩٧/٠٣/٢٤

13 تاپو در زبان لری بختیاری به معنی
ظرفی بزرگ که از گل ساخته شده و انبار غلات است
و به واسطه اینکه بعد از درست کردن آن جداره ی بیرونی آن را با پهن گاو ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢

14 تیره تالپایی منجزی تیره تالپایی *تپایی *طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
(محمد علی.اسکندروند.حسین وند.باقر.علی نقی.میرزا.تقی وند.
شفیع .حیات.جواد.کلبع ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢

15 باورساد تیره تپایی *تالپایی*خلیلی(اولاد محمد علی ..اسکندر.علی نقی.باقر.حیات.جواد.شفیع.علی مدد.کلبعلی.میرزا*)
تیره اورامه خلیلی(شیخ اور )
تیره کورکوران ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢

16 کهیش شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه تیره
اسماعیل وند*زونیسترم* طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

جهانگیر خان بختیارون ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢

17 صالحی تیره صالح حاجی*سالاجی.سالوجی* طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

صالح خان پسر حاجی اسفندیار پسر جماالدین پسر عزیز خان پسر تاج الدین ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢

18 شیرخان تیره اسماعیل وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند (صفی خانی )
ایل بزرگ لر بختیاروند

شیر خان پسر مهمد خان پسر اسماعیل خان پسر یو ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢

19 مهمد تش مهمدوند تیره اسماعیل وند خلیلی معروف به
زونیسترم *هفت کر بیگی *


شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی به ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢

20 سلیمانی تیره حاتم وند
طایفه مال احمدی معروف به نه کر تشمال
ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل لر بختیاروند

حاتم وند *کرمپور .سلیمانی *
...
١٣٩٧/٠٣/٢٢

21 بدیل آباد روستای بدیل در دشت عقیلی *بیگاوند *
محل سکونت تیره ایی از ایل منجزی بهداروند از نسل جمشید کیانی

ساکنین دشت عقیلی

ایل منجزی بهدارون ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢

22 هارونی تش های تیره هارونی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

(احمد هارونی.زمان هارونی. رسول هارونی .معصوم علی هارونی.رستمی.غلام وند.هارون ...
١٣٩٧/٠٣/٢١

23 حسامی تیره حسام الدینی طایفه مال احمدی ایل منجزی بهداروند

١٣٩٧/٠٣/٢١

24 چیرگلی در زبان لری بختیاری به معنی

خانه ایی که از گل درست شده است
چیر::خانه
١٣٩٧/٠٣/٢١

25 بد نه وینی کلمه لری بختیاری به معنی
تو بد نبینی.بدی از تو دور باشد
١٣٩٧/٠٣/٢٠

26 هناری هناری*هونه یاری.هیاری*::کلمه لری بختیاری به معنی
همیاری .همکاری کردن تمام خانه ها *همسایه ها*با هم

هونه :خانه
یاری::همکاری.
١٣٩٧/٠٣/٢٠

27 هناری هناری*هونه یاری.هیاری*::کلمه لری بختیاری به معنی
همیاری .همکاری کردن تمام خانه ها *همسایه ها*با هم

هونه :خانه
یاری::همکاری.
١٣٩٧/٠٣/٢٠

28 پچل پچل *پرچل*::کلمه لری بختیاری به معنی
کثیف
١٣٩٧/٠٣/٢٠

29 باصری شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
شاخه اولاد اکبر باصری

شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
کلا رستم خان آقاسی *الله ...
١٣٩٧/٠٣/٢٠

30 تیره شفیعی منجزی تیره شفیعی طایفه ابوالحسنی ایل منجزی

شفیع خان پسر احمد خان
نواده ابوالحسن خان بختیاروند پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان

****
...
١٣٩٧/٠٣/٢٠

31 منج ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
از ایل بزرگ بختیاروند

سرمنشا تمام ایلخانان ایل بختیاری *لربزرگ*
در زمان سلسله صفوی.سلسله افشار.سلسله زند ...
١٣٩٧/٠٣/١٩

32 تیره شیخ نوروز احمد علی منجزی تیره شیخ نوروزعلی احمدوند *روزه علی*
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه تیره شیخ
١٣٩٧/٠٣/١٧

33 نامتلو اسم نعمت الله در زبان لری بختیاری به
طریقه ی زیر بیان می شود

(نامتلا.نمت لا .نوم تلا )
١٣٩٧/٠٣/١٧

34 طایفه خلیلی بیگیوند تیره شمس خلیلی (تیره رستمی.تیره برات وند.تیره خدابخشی.تیره الله بخشی.
تش شهبازوند.تش شیخ ویسی.
تش شیرمرد .تش قرقه شه)
تیره ملارآهنی خلیلی شا ...
١٣٩٧/٠٣/١٧

35 باورساد شجرنامه تیره آشتیانی وند خلیلی
شاخه
تیره
صالح حاجی (سالاجی )خلیلی


شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
امیر رستم خان آقاسی
...
١٣٩٧/٠٣/١٧

36 مرواری نام زن در زبان لری بختیاری به معنی
مروارید

مرواری::مروارید

١٣٩٧/٠٣/١٦

37 دلفان زلفی خان نواده بدر الدین پسر خیرالدین
خان *سیاه منصور.خدر* پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ معروف به هفت ک ...
١٣٩٧/٠٣/١٥

38 تیره شکلک *شک و الک.شکل* طایفه بلیوند خلیلی بهداروند
*بلی.بهلی.بهلو*
١٣٩٧/٠٣/١٥

39 تیره سوری وند طایفه کیارسی ایل لر بختیاروند ١٣٩٧/٠٣/١٥

40 شهبازی معنی شهباز در زبان لری بختیاری
شاه باز ها*نوعی پرنده شکاری*

تیره شهبازوند طایفه تاج الدین عبدالهی
*تاجدی وند عبداللهی *ایل منجزی بهدار ...
١٣٩٧/٠٣/١٥

41 منجزی تیره خدابخشی خلیلی.تیره الله بخشی خلیلی.تیره برات وند خلیلی.تیره صالح حاجی خلیلی*اولاد سالاجی*.تیره شیخ روزعلی احمدوند *نوروز احمد علی*.
تیره امید ...
١٣٩٧/٠٣/١٥

42 گلگیر دشت گلگیر ::دشت گل جهانگیر خان بختیاروند ایلخان منجزی

محل سکونت تیره های
تاجمیری خلیلی.قنبری خلیلی.
خواجه وند مال احمدی.
شاه حسین و ...
١٣٩٧/٠٣/١٥

43 بازگیر تیره بزرگ خیرالدین وند طایفه خلیلی بیگیوند منجزی پلنگ
خیرالدین خان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان *باز هفتی*
پسر جهانگیر خان بختیارو ...
١٣٩٧/٠٣/١٥

44 چله بخش چلو*چال چل او.چلبیان.چهل او.
چال چهل آب .چله*در شهر اندیکا
مسجدسلیمان
محل سکونت تیره های ایل کر منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل لر ب ...
١٣٩٧/٠٣/١٥

45 قره بلاغ روستای قره بلاغ لردگان
ساکنین از ایل لر بختیاروند

طایفه ساتحی بختیاروند در لردگان.رامهرمز.بوشهر. اردل

طوایف قوم لر *آلوار.الوار*د ...
١٣٩٧/٠٣/١٤

46 چوبر چوبر کلمه ای در زبان لری بختیاری به معنی

چوب بر(درخت کن)
در زمان سلسله صفوی سربازانی از
طوایف از ایل بزرگ بختیاروند
در جنگ های ایر ...
١٣٩٧/٠٣/١٤

47 طایفه کربلایی علی شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی
شاخه آقاسی وند

کربلایی هادی الکرم*کل عالی کرم*
پسر آقاسی خان بختیاروند
پسر مصیر خان*محس ...
١٣٩٧/٠٣/١٤

48 شالی شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بهادروند *ایل لربختیاروند

شالی خان بختیاروند از نوادگان شاه من ...
١٣٩٧/٠٣/١٤

49 شالی شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بهادروند *ایل لربختیاروند

شالی خان بختیاروند از نوادگان شاه من ...
١٣٩٧/٠٣/١٤

50 گودرزی تیره گودرزی طایفه روا جهانگیری ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ لر بختیاروند

محل سکونت سرداب و بز اب و دره تاجدین در فریدونشهر
١٣٩٧/٠٣/١٣

51 حسام بهائ الدینی تیره حسام الدینی و تیره کلاوند چرمی .
تیره جلال وند.تیره بهرام وند.تیره شاه حسین وند*سوند.شاسوند*
طایفه مال احمدی ایل منجزی بهداروند
*بهاد ...
١٣٩٧/٠٣/١٢

52 تیره های مستقل منجزی تیره بهزادی طایفه ابوالحسنی
.تیره عیدی طایفه روا جهانگیری
.تیره یوسفی طایفه مال احمدی
این سه تیره ایل منجزی

در طایفه شیخ رباط ب ...
١٣٩٧/٠٣/١٢

53 تیره عیدی وند تیره عیدیوند*عیدی پور *طایفه
روا جهانگیری
ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ لر بختیاروند

محل سکونت
دهستان جهانگیری *زیلا ...
١٣٩٧/٠٣/١٢

54 خلج تش خلج طایفه سهراب ایل بزرگ لر بختیاروند
(خلج.سانی.رستم وند.سهرابی.... )

محل سکونت کمفه بخش سوسن و سرخاب
منطقه چلو شهر اندیکا
شهرس ...
١٣٩٧/٠٣/١٢

55 شهمار سراج الدین خان پسر شاه مراد خان
*شه مرا.شهمار*
پسر ملا آدینه خان بختیاروند پسر اسکندر خان بختیاروند
تیره سراج الدین وند طایفه بلیوند بهدار ...
١٣٩٧/٠٣/١٢

56 بداغ طایفه چنگایی *چگنی *ایل عالی جمالی
ایل بزرگ لر بختیاروند

در مسجدسلیمان.لالی.شوشتر.اهواز.اندیکا.
کوهرنگ.سردشت.اصفهان


قلعه چ ...
١٣٩٧/٠٣/١٢

57 تاج الدین طایفه تاج الدین عبدالهی
*تاجدی وند عبداللهی *ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ لر بختیاروند
*****
شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند ط ...
١٣٩٧/٠٣/١٢

58 تیره برات وند منجزی میر برات نتیجه ی
میر شمس الدین خان
پسر تاج الدین امیر قنبر پسر امیر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی ...
١٣٩٧/٠٣/١٢

59 تیره چهارمحالی منجزی تیره بزرگ چهارمحالی
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ بختیاروند

محل سکونت
شوشتر.عقیلی گتوند .مسجدسل ...
١٣٩٧/٠٣/١٢

60 تیره الله بخشی منجزی تیره الله بخشی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بهادروند *ایل بزرگ بختیاروند
١٣٩٧/٠٣/١٢

61 خدابخشی تیره خدابخشی-تیره بخشی-تیره الله بخشی در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

١٣٩٧/٠٣/١٢

62 آبسری تیره عاشور وند *آشوروند*
طایفه نیم بنیچه *لیمونچی.لیموچی *ایل منجزی
بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ لر بختیاروند
****
تیره ها طایفه لی ...
١٣٩٧/٠٣/١٢

63 ماهیدشت منطقه آب ماهیک *دشت ماهی* و منطقه
هارون کلا.رینه.لیت کوه.توه بزان-رگ خلیل-تنگ خلیل *هلیلان*.....در بخش آب ماهیک لالی در مسجدسلیمان
محل سکونت ...
١٣٩٧/٠٣/١١

64 کلو کلون*کلو.کلان.کلا*در زبان لری بختیاری به معنی
بزرگ مرد
Kalon

هارون کلا جد تش کلا تیره هارونی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
محل سکونت < ...
١٣٩٧/٠٣/١١

65 چال انجیر روستای چال انجیر دهستان للر و کتک
بخش چلو شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/١٠

66 کتک طایفه کتکی ایل چهارلنگ لربختیاری
در منطقه کتک شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/١٠

67 چهارقاش روستای چهارقاش در جنوب
روستای تل قوچان دهستان تل بز ان مسجدسلیمان

روستای چهارقاش دهستان آبژدان شهر اندیکا در مسیر تنگ چری
شمال روس ...
١٣٩٧/٠٣/١٠

68 بردپهن تنگ تامرادی طایفه بردپهن *میرگپ.سینه پهن،بردگپ* ایل منجزی بهداروند
از این طایفه فقط نامی مانده است
تیره ملارآهنی خلیلی از نوادگان تاج الدین امیر قنبر پسر ...
١٣٩٧/٠٣/١٠

69 جوبریز بلی خان بختیاروند پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان *طهماسب *

اسکندر خان بختیاروند پدر ملا آدینه بختیارو ...
١٣٩٧/٠٣/١٠

70 شیرالی محل اولیه طایفه افشار در خوزستان و لرستان و کهگیلویه بود و یکی از طوایف
ایل لر شول بود
کلمه افشار همان کلمه لری
اوشار به معنی آبشار است
١٣٩٧/٠٣/١٠

71 کچوسنگ کلمه کچوک در زبان لری بختیاری به معنی
سنگ کوچک
Kochok
١٣٩٧/٠٣/١٠

72 چیتی روستای چیتی و منطقه دره چیتی
در لالی بود.

مسجدسلیمان

محل سکونت طایفه تاج الدین عبدالهی ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
*عودالهی ...
١٣٩٧/٠٣/١٠

73 وارداک معنی در زبان لری بختیاری
وارداک::وا رگه مادر (سرزمین مادری .بیاد سرزمین مادری )
وار::وارگه.بارگاه. جایگاه. سرزمین
داک *دا*::مادر .در زمان ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩

74 تیک روستای تیک کوهرنگ بختیاری ١٣٩٧/٠٣/٠٩

75 دراک ایل دورکی بختیاری قوم لر
شهرک دزک بختیاری
روستای درک آباد
روستای دزک بازفت

دورکی*دورقی*
١٣٩٧/٠٣/٠٩

76 شق در زبان لری بختیاری به معنی
ترک پا.شکاف کوه
جمع شق در زبان لری بختیاری ::شقاشق*شقاق*
١٣٩٧/٠٣/٠٩

77 شکاک اصل این کلمه شقاق است
سربازان
ایل بزرگ لر بختیاروند همیشه سوار بر اسب در زمان صفوی به واسطه جنگ با دشمنان ایران زمین بودند
که یکی از پادش ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩

78 ایل زعفرانلو ایل کرمنجزی بهداروند *بهادروند * از ایل لر بختیاروند
تیره زفر *جعفر.زافر.جعفران*طایفه حسنکی بختیاروند
تیره کلار حسنکی
تیره کیوران*گوران*حس ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩

79 سعیدلو ایل کرمنجزی بهداروند *بهادروند *از ایل بزرگ لر بختیاروند
طایفه سعید بهداروند

طایفه سعید دینارونی بختیاری
تیره شاهپوری سعید
طایفه ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩

80 شادلو طایفه شادلو*شالو* بختیاری
طایفه ملکشاه وند لملمی منجزی
طایفه شیخ محمد خالی منجزی
طایفه ابوالحسنی منجزی
طایفه حسنکی بهداروند
تیره ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩

81 شقاقی طایفه شاقی(شاکی.شقاقی)ایل لر بختیاروند

ایل کرمنجزی بهداروند *بهادروند *

طایفه حسنکی بختیاروند
تیره زافر*زفران.جعفر*حسنکی
طایفه ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩

82 طایفه لیریایی طایفه لیریایی*للری.دلیر لری*ایل بختیاروند *بهداروند *
ساکن در دهستان للر و کتک شهر اندیکا.مسجدسلیمان.اهواز
.شوشتر
.اصفهان .
دزفول و لرستان
١٣٩٧/٠٣/٠٩

83 تیره شهباز وند شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
شاخه تیره شهباز وند

شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
١٣٩٧/٠٣/٠٩

84 کلاته موری شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه
طایفه مستقل موری
این طایفه از فرزندان
مهدی خان*مه ری*خان بختیاروند پسر
خلیل خان ایل بیگی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩

85 سومبار رود شیمبار*شیرین بهار*در منطقه چلو در شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان

یکی از سکونتگاه‌های ایل بزرگ کرمنجزی بهداروند *بهادروند *از ایل بزرگ بخت ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩

86 سومبار رود شیمبار*شیرین بهار*در منطقه چلو در شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان

یکی از سکونتگاه‌های ایل بزرگ کرمنجزی بهداروند *بهادروند *از ایل بزرگ بخت ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩

87 چلو بخش چلو شامل
مناطق (چلو.برچلو.شلال.دشت گل.سوسن سرخاب.کمفه.شیرین بهار*شیم بار* در شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان
چلو(چال چل او.چل آبیان.چلبی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩

88 سرگز شهرک سرگچ احمدی در نزدیکی شهر ک جعفرآباد
شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان

محل سکونت تیره احمدی نورالدین وند طایفه کیارسی ایل بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨

89 سرگز شهرک سرگچ احمدی در نزدیکی شهر ک جعفرآباد
شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان

محل سکونت تیره احمدی نورالدین وند طایفه کیارسی ایل بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨

90 محبی روستا های
حیدر محبی.چراغ علی محبی
کریم احمدی .شو کل.سرگچ ....

در دهستان آبژدان
شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه کی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨

91 آب گرمه روستای آب گرمه شوشتر
محل سکونت تیره ایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٣/٠٨

92 مادیان در زبان لری بختیاری به مادیان-
مایون می گویند
١٣٩٧/٠٣/٠٨

93 مایون در زبان لری بختیاری به معنی
مادیان *اسب*
١٣٩٧/٠٣/٠٨

94 بومادران کلمه بومارون در زبان لری بختیاری
مار::مادر

١٣٩٧/٠٣/٠٨

95 امامزاده پنج تن امامزاده پنج تن(ع )
در روستای زلفعلی آباد
در منطقه قلبه ایی*غلوه ایی*در
دهستان جهانگیری *زیلایی *
مسجدسلیمان

محل سکونت تیره رس ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨

96 توگه قره بس روستای توگه در منطقه قلبه ایی *غلوه ایی* در دهستان جهانگیری *زیلایی *
مسجدسلیمان

محل سکونت
تیره حسین وند طایفه روا جهانگیری ایل منجزی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨

97 خانه خدا کلمه هونه خودا*خانه خدا*در زبان لری بختیاری

به معنی صاحب خانه *مرد*است

جمله لری بختیاری

هونه خودا کوینه:صاحب خانه کجاست.مرد خ ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨

98 علابخش الله بخش بختیاروند *علا بخش.علاوش.الله وش* از نوادگان
امیر شمس الدین بختیاروند پسر
تاج الدین امیر قنبر *قنبر علی*
پسر الله وردی خان *کلا رس ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨

99 چوتراش کلمه لری بختیاری به معنی
چوب تراش
١٣٩٧/٠٣/٠٨

100 گچ کو کلمه لری بختیاری به معنی
گچ کوب

کسی که گچ می کوبد
١٣٩٧/٠٣/٠٨

101 قوچان روستای تل قوچان دهستان کوشکک بخش آبژدان شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧

102 قلعه مدرسه روستای قلعه مدرسه در دهستان تمبی گلگیر شمالی شهر گلگیر شهرستان مسجدسلیمان

روستای قلعه مدرسه در دهستان تمبی گلگیر جنوبی شهر گلگیر شهرستان مسجد ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

103 روستای کالوسه در دهستان تمبی گلگیر شهر گلگیر
شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧

104 دره گچی آب بیدی روستاهای
دره گچی آب دینه.-
دره گچی آب بی شینه -
دره گچی شیرین آب -
در دهستان کوشکک بخش آبژدان شهر اندیکا


مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧

105 دره قیلا روستاهای
دره قیلا عوض -دره قیلا محمد -دره قیلا
اکبر- دره قیلا طهماسب

در دهستان کوشکک بخش آبژدان شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان < ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

106 چیتا روستای دره چیتایی در بخش چلو اندیکا

مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧

107 امامزاده سبزپوش (ع ) امامزاده سبزپوش در روستای سلیران علیا
دهستان جهانگیری منجزی (زیلایی )

امامزاده سبزپوش در نزدیک روستای شانزده میل
دهستان جهانگیری جنوب ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

108 انجیرک روستای آب انجیرک علیا .
آب انجیرک سفلی

دهستان جهانگیری منجزی *زیلایی *
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧

109 تخت کبود منطقه تخت کبود نرگسی در شمال دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان
شامل (تخت نرگسی.خلیله-گندم ریز-
دگه مشکی -سلریان.سلیران علیا.مادی.علی جمعه.گز ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

110 قلعه برون روستای در دهستان کوشکک
شهر اندیکا در مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧

111 کنار هشت لک روستای کنار هشت لک در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان

این دهستان محل سکونت ایل منجزی بهداروند است

و فقط ساکنین سه روستای آن از ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

112 کلگه در زبان لری بختیاری به معنی
خانه گاه*محل سکونت *
منطقه بزرگ کلگه در شهرستان مسجدسلیمان
شامل مناطق(کلگه -کوی اسدیان.کوی جعفر پور.کوی کیماسی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

113 محله چشمه علی محله چشمه علی .
محله بازار چشمه علی.محله باغ چشمه علی
در شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧

114 کولرشاپ نام محله ایی در شهرستان مسجدسلیمان ١٣٩٧/٠٣/٠٧

115 شنبه شنبه اسم روز اول هفته است
و در زمان های گذشته مانند زمان پهلوی و قاجار این نام را بر روی مردان می گذاشتند
این اسم در تمام کشورهای خاورمیانه که ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

116 اسکاچ محله اسکاچ کرسنت در شهرستان مسجدسلیمان ١٣٩٧/٠٣/٠٧

117 لنده روستای لنده*لوندی،چم لند* در بخش آب ماهیک لالی
محل سکونت طوایف
خلیلی بیگیوند پلنگ.تاج الدین عبدالهی.
لوخرده .لیموچی از ایل منجزی بهداروند ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

118 دهستان شیتاب محله چیتاب*شیتاب.جیتاب* در
شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧

119 کردک کولدین(کول زین.کردین )::تن پوش
چوپانان
ایل لر بختیاری قوم لر

به واسطه پوشیدن این تنپوش بسیاری

از ایلات لر را قوم کرد می نام ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

120 نجف شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
شاخه
طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی

نجف خان بختیاروند پسر ت ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

121 محمدی روستای محمدی در دشت بیگاوند *عقیلی *محل سکونت تیره محمدی طایفه لوخرده ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

تیره محمدی طایفه لیموچی *نیم بنیچه *ایل ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

122 چهاربنیچه تیره چهاربنیچه احمدوند خلیلی
(خلیل خان.محمد خان)

تیره چهاربنیچه کرم وند خلیلی
تیره چهاربنیچه کلید سبز علی خلیلی
تیره چهاربنیچه قنبر ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

123 افسانه کلمه افسونه در زبان لری بختیاری
به معنی آرزوی دست نیافتنی .داستان ..دوست داشتن کسی از ته دل و باور نکردن عشق از سوی معشوق به خا ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

124 چغاخور منطقه چغاسور*تپه سرخ* در شمال بنه
محمد حسین خان
در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهاد ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

125 طایفه توکلی تیل کوهی تیره ایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند * بختیاروند *
قوم لر*لهراسب کیانی*

محل سکونت وا رگه تیلینه-وا رگه طویلگه.وارگه ط ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

126 پلرود کلمه ایی در زبان لری بختیاری به معنی

امواج رود(رود خروشان )
پل::موج-خروش

روستای دو پلان.پلمون
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧

127 مازوکله پشته معنی در زبان لری بختیاری
ماز*مازه*::کمر کوه ...روی کوه
کله پشته::نوک کوه پشتی *بعدی*
١٣٩٧/٠٣/٠٧

128 تیره دوستعلی تیره دوستعلی تیره خدری*خیرالدین وند.سیامنصور *طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

129 شجرنامه تیره سوخته زار شجرنامه
تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه تیره سوخته زار
(طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند از ایل لر بختیاروند )

شیخ ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧

130 شالو طایفه شالی ایل لر بختیاروند
ساکن در دزفول
١٣٩٧/٠٣/٠٧

131 شالی طایفه شالی ایل لر بختیاروند
ساکن در دزفول
١٣٩٧/٠٣/٠٧

132 لیلاوی نام یکی از تیره های طایفه کیارسی از ایل لر بختیاروند ١٣٩٧/٠٣/٠٧

133 لادرازی منطقه لادرازی چغاسور در دهستان جهانگیری
مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٣/٠٧

134 ابریشم در زبان لری بختیاری نامی برای زن است
و به صورت زیر بیان می شود
اورشوم: ابر شام ،ابریشم
١٣٩٧/٠٣/٠٦

135 اکبر در زبان لری بختیاری این اسم را (ایبر)تلفظ می کنند
اکبر::ایبر،ای بر
Ae bar
١٣٩٧/٠٣/٠٦

136 عبدالوند عبدالله خان پسر عالی ور مهمد *محمود*
پسر عالی ویسی خان پسر تاج الدین امیر قنبر عالی *تاجمیرخان*پسر شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان پسر خلی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦

137 دشت دارجونه روستای دارجنه در بخش آب ماهیک لالی
محل سکونت ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٣/٠٦

138 کوشک زر روستای کوشک زر*کوزر*در شهر شوشتر
١٣٩٧/٠٣/٠٦

139 کوشک زر طایفه تکی بهداروند از ایل منجزی
تیره جیرون مال ملی*جیرون ماله*از طایفه ملکشاه وند لملمی منجزی *مال ملک:مال ملک.مال مله*
ایل منجزی بهداروند از ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦

140 کردکوی گروهی از طوایف ایل لر بختیاروند و تیره ایی از طایفه سادات عقیلی
به فرماندهی احمد خان ابوالحسنی و پسرش شفیع خان در زمان نادرشاه
از اصفهان برای< ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦

141 عقیلی طایفه سادات عقیلی در جوار طوایف ایل بزرگ بختیاروند کیانی
دشت بیگاوند *عقیلی*محل سکونت ایل منجزی بهداروند *بختیاروند
گروهی از طوایف بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦

142 ایل سعدوند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند معروف به هفت کر بیگی
ایل لر بختیاروند

تش سعدوند خلیلی (هادی وند.نجات وند.رضا وند.فتوحی ) از ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦

143 باورساد طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند.بابروند.باوروند*
ایل لر بختیاروند
********
طایفه عالی ساد *عالی صاد*بهداروند
طایف ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦

144 شجرنامه تیره ملارآهنی منجزی خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

شاه منصور خان بختیاروند ایلخان

امیررستم خان آقاسی

تاج الدین امیر قنبر عالی *امیرالدین قنبر ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥

145 جلیلی طایفه جلیلی طهماسبی منجی بهداروند
مستقل شده از ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
در بخش منج لردگان
تیره ها(جلیل پور.اسد پور..زمان پور.جلیلی. ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥

146 گگه گگه در زبان لری بختیاری به معنی
برادر

کلمات لری زیر به معنی برادر هستند.
(گئو*گیو*-برار-کاکا-ککا-.گگه)
١٣٩٧/٠٣/٠٥

147 خدا در زبان لری بختیاری از کلمه
خودا*خودآ*::خدا
به معنی (خود بزرگ )
آ::کلمه آ در زبان لری بختیاری برای معرفی بزرگان ایل و خاندان استفاده می شود ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥

148 امامقلی ایل اوشار لر یکی از ایل های ایل لر شول ساکن در لرستان.کهگیلویه.خوزستان
بزرگترین طایفه این ایل گندلزی است
که در ایل لر بختیاری زندگی می کنند < ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥

149 امامقلی خان شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند معروف به هفت کر بیگی

رستم خان بختیاروند پلنگ
امیر شاه حسین خان ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥

150 پل الله وردی خان رستم خان آقاسی بختیاروند *کلی وردی.کلو رکن الدوله :کلوکن.الله وردی*پسر شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان ... ١٣٩٧/٠٣/٠٥

151 الله وردی خان شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*ایل لر بختیاروند *
رستم خان بختیاروند پلنگ
امیر شاه حسین خان بخ ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥

152 رستم رستم خان آقاسی بختیاروند *کلی وردی خان.الله وردی خان )پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختی ... ١٣٩٧/٠٣/٠٥

153 رستم رستم خان بختیاروند پسر امیر شاه حسین خان بختیاروند پسر رستم خان بختیاروند پلنگ ١٣٩٧/٠٣/٠٥

154 محمود صالح (احمد.محمد علی.غلام.صالح .اسحاق.محمد صالح ) پسران حاجی اسفندیار پسر کی جمال الدین پسر عبدالعزیز خان پسر تاج الدین امیر قنبر *تاجمیر خان*پسر کلا رستم ... ١٣٩٧/٠٣/٠٥

155 پلنگی روستای شمس آباد پلنگ
.علی آباد پلنگ
در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
محل سکونت تیره رستمی پلنگ *شمس خلیلی *
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل م ...
١٣٩٧/٠٣/٠٤

156 الله وردی شجرنامه تیره آشتیانی وند طایفه خلیلی
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
کلا رستم خان آقاسی *کلی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٤

157 شول روستای باغ شول در بخش آب ماهیک

محل سکونت
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
طایفه مال احمدی
طایفه نیم بنیچه *لیمونچی. لیموچی *
طایفه شیخ ...
١٣٩٧/٠٣/٠٤

158 گنگ در زبان لری بختیاری به معنی لال.بی صدا.کر

کلمه گنگ او*گنگ آب* به محل خروج آب
می گویند*آب بی صدا*

گنگ آب ::راه آب خانه
١٣٩٧/٠٣/٠٤

159 ماهور در زبان لری بختیاری به معنی تپه

روستای ماهور شوشتر
محل سکونت طایفه روا جهانگیری منجزی

در اطراف این روستا تپه های زیادی وجود دارد
١٣٩٧/٠٣/٠٤

160 گشتاسب طایفه گشتاسبی ایل جا کی قوم لر
ساکن کهگیلویه بویراحمد

ایل لر*لهراسب کیانی *از نسل خورشید نواده جمشید کیانی
قوم لر نژاد خود را از خو ...
١٣٩٧/٠٣/٠٣

161 کمانکش طایفه کمانکشی ایل جا کی کهگیلویه بویراحمد از قوم لر
طایفه کمانکشی لر در بروجرد

محله کمانکشی در خشت و کمارج فارس

کازرون
١٣٩٧/٠٣/٠٣

162 کمانکشی طایفه کمانکشی لر شاخه چهاربنیچه چرام
ایل جا کی کهگیلویه بویراحمد

طایفه کمانکشی لر در بروجرد

محله کمانکشی در خشت و کمارج
فارس
١٣٩٧/٠٣/٠٣

163 جشنی طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
قوم لر


رستم خان بختیاروند پلنگ
امیر شاه حسین خان بختیاروند پسر
...
١٣٩٧/٠٣/٠٣

164 گمار جهانگیر خان سرسلسله طوایف ایل بزرگ کران منجزی بهداروند

جهانگیر خان بختیاروند ایلخان پدر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان جد طایفه خلیلی بیگ ...
١٣٩٧/٠٣/٠٣

165 طایفه مدملیل طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
معروف به هفت کر بیگی

تیره ها و طوایف مستقل خلیلی منجزی

هفت تیره بزرگ اصلی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٣

166 مصیری تاج الدین امیر قنبر عالی *قنبر علی*پسر الله وردی خان و حاکم لار

امام قلی خان حاکم فارس پسر الله وردی خان بختیاروند *رستم خان آقاسی *

ع ...
١٣٩٧/٠٣/٠٣

167 مصیر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان *شامصیر.مصیر*پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
١٣٩٧/٠٣/٠٣

168 بهداروند طوایف ایل منجزی بهداروند
طایفه شیاسی*شیرآقاسی *
طایفه میلاسی *میرآقاسی*
طایفه خلیلی طهماسبی منجی
طایفه زیلایی کهگیلویه
طایفه جلیلی ط ...
١٣٩٧/٠٣/٠٣

169 قدمگاه خضر قدمگاه خضر نبی در جنوب روستای قلعه میدان در دهستان حتی شهر لالی
از جنوب به مناطق

( مناطق هارون کلا - رینه-لیتکوه.باریک آباد -بود کلا....< ...
١٣٩٧/٠٣/٠٣

170 شهریاری روستای شهریاری در بیرگان شهرستان کوهرنگ
محل سکونت طایفه لیموچی *نیم بنیچه *منجزی
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ منجزی

*****
بخش فلارد.
١٣٩٧/٠٣/٠٢

171 شجرنامه تیره خدابخشی تیره خدابخشی از تیره بزرگ رستمی پلنگ طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

تاج الدین خدا بخش در زمان کریم خان زند

< ...
١٣٩٧/٠٣/٠٢

172 الله بخش محله تیره الله بخش از تیره شمس الدین طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بختیاروند *
شجرنامه
رستم خان بختیاروند پلنگ*کلاه چرمینه*
...
١٣٩٧/٠٣/٠٢

173 ایل عبدالملکی شجرنامه طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ

رستم خان بختیاروند پلنگ

امیر شاه حسین خان بختیاروند ایلخان
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان *طهماسب ...
١٣٩٧/٠٣/٠٢

174 علی محمد *تیره عالی مهمد *محمد.احمد.محمود*
تش آلی احمد
تش عالی محمدی
تیره محمیدوند *محمود *
تش عالی محمود
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ب ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

175 علی محمد *تیره عالی مهمد *محمد.احمد.محمود*
تش آلی احمد
تش عالی محمدی
تیره محمیدوند *محمود *
تش عالی محمود
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ب ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

176 ویسی تیره ویسی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
تش شیخ ویس تیره رستمی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ منجزی

تیره ویسی طایفه مال احمدی منجزی

ایل منجزی ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

177 رستم رستم خان بختیاروند پلنگ
*رستم کلاه چرمینه*
پسر سهراب خان بختیاروند

فرمانده جنگجویان لر بختیاروند
در جریان جنگ چالدران

در ر ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

178 لشنی
طایفه لشنی زند از ایل لر لک

١٣٩٧/٠٣/٠١

179 حتی دهستان حتی شهرستان لالی
در

مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠١

180 گلگیر شهر گلگیر(golgir) در بخش تمبی گلگیر *گلگیر آسماری*
شهرستان
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠١

181 شلال دهستان شلال دشت گل شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان

مناطق مهم دهستان
پا آب شلال
رگبی-آب خرزهره-کرتز-سرحوض-تنگ ده شلال--همیشه بهار-لیریک-ک ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

182 کوشک دهستان کوشک بخش آبژدان شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان

مناطق مهم دهستان
-شهرک کوشک
-اسلام آباد-شهرک امام صادق*ع*-
آبکره-چارقاش-تخت ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

183 تردی طایفه تردی از ایل عالی جمالی از ایل بزرگ لر بختیاروند

روستای تردی در بخش چلو شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠١

184 تاراز کوه تاراز در دهستان چلو
در شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان

روستای پشت چگاه تاراز در دهستان چلو

منطقه تاراز
محل سکونت
طایف ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

185 چگنی طایفه چگنی *چنگایی *ایل عالی جمالی از ایل بزرگ لر بختیاروند
ساکن در مسجدسلیمان.لالی.اندیکا.شوشتر.اهوازا.اصفهان .چهارمحال بختیاری

قلعه چنگ ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

186 ینگه قلعه روستای قلعه چنگایی *چگنی *در دهستان دشت لاله شهر لالی مسجدسلیمان

محل سکونت
طایفه چگنی ایل عالی جمالی از
ایل بزرگ بختیاروند *بهداروند ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

187 گندلی روستای چال گندلی در منطقه کوشک خلف
دهستان جهانگیری *زیلایی *
محل سکونت
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
طایفه ابوالحسنی
طایفه لوخرده* تیره ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

188 خلف آباد منطقه خلف آباد منجزی معروف به
کوشک خلف
شامل روستاهای
کوشک خلف*خلف آباد*-کوشک خلف علیا و سفلی.کوشک خلف دیمه درب .چال بتن.بنه محمد علی.کلبی ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

189 کوشک خلف روستاهای کوشک خلف علیا-
کوشک خلف *خلف آباد*-کوشک خلف ده دیمه-کوشک خلف سفلی -چال بتن-محمدعلی-دومده-کلبی سوز*کلب علی سبزه*-چال گندلی
در دهستان ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

190 ابکاسه روستای ابکاسه دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان

محل سکونت
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
طایفه تاج الدین عبدالهی
از ایل منجزی بهدارون ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

191 لیله روستای چم خلیله *لیله* در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان
محل سکونت
طایف خلیلی بیگیوند پلنگ
طایفه ابوالحسنی
از ایل منجزی بهدارون ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

192 سلیران روستاهای سلیران علیا و سفلی در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان

محل سکونت طوایف
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
طایفه ابوالحسنی
طایفه ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

193 سرچشمه روستای سرچشمه در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان
محل سکونت طوایف خلیلی بیگیوند پلنگ و طایفه مال احمدی از ایل منجزی بهداروند
*بختیاروند *
١٣٩٧/٠٣/٠١

194 سرپر روستای سرپر در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان
محل سکونت طوایف خلیلی بیگیوند پلنگ و طایفه مال احمدی از
ایل منجزی بهداروند
ایل بزرگ ل ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

195 آب زالو منطقه آب زالو در بخش آب ماهیک لالی

محل دفن هالو زال بهداروند
سکونتگاه ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
١٣٩٧/٠٣/٠١

196 دوستی روستای دوستی در شهر اندیکا
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠١

197 علمداری روستاهای علمداری یک و علمداری در دهستان جهانگیری *زیلایی *
مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشمال
***
( طایفه ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

198 قلعه سفید روستاهای قلعه سفید سفلی و علیا
در دهستان مرغا*مرغاب *ایذه
ساکنین ::لر بختیاری
١٣٩٧/٠٣/٠١

199 کلاه سیاه روستای کلاه سیاه در بخش آبژدان
مسجدسلیمان
تش کلاه سیاه تیره حسن عالی*حسن خانی* طایفه بلیوند بهداروند
ایل لر بختیاروند

بلی خان پسر ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

200 حسن عالی شجرنامه طایفه بلیوند بهداروند

بلی خان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان *طهماسب قلی.پیلتن *

تیره ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

201 شهنی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند*
ایل لر بختیاروند

شجرنامه ایل بختیاروند از نسل لهراسب کیانی از تبار جمشید کیانی
...
١٣٩٧/٠٣/٠١

202 شیخ علی خان شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ
شاخه طایفه شیخ محمد عالی لملمی منجزی

شیخ محمد عالی دوم(شیخ خالی.شمخال.شیخ علی ...
١٣٩٧/٠٣/٠١

203 هلیلی شجرنامه تیره چهاربنیچه سبزعلی
چهار برادر بودند
کاید سبزعلی خلیلی
پسران
1-حسین علی**
2-جعفر**
3-علی قلی**
4-

پسران حسین ...
١٣٩٧/٠٢/٣١

204 هلیلی طایفه رستم مصیری
از نسل امام قلی خان پسر رستم خان آقاسی بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان *شامصیر.مصیر*

تیره ها(مصیری.شاه حسینی ...
١٣٩٧/٠٢/٣١

205 هلیلی شجرنامه تیره امیدوند خلیلی *سلیمانی*
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
کلی رستم آقاسی *آقا سلیمان*
دووت ...
١٣٩٧/٠٢/٣١

206 الشتر طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *ایل لر بختیاروند
قوم لر*لهراسب کیانی* از نسل خورشید
و جمشید کیانی


عالی شکر ...
١٣٩٧/٠٢/٣١

207 باصری طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ایل بزرگ بختیاروند
قوم لر

شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه اصلی تیره های زیر< ...
١٣٩٧/٠٢/٣١

208 ملکی پاپوش عشایر لر بختیاری
گیوه ملکی نام دارد

ملکی::ملکشاه اول پسر شیخ محمد خان اول پسر بیژن خان پسر سپهسالار بختیار
جد ایل لر بختیارون ...
١٣٩٧/٠٢/٣٠

209 قنبرعالی تاج الدین امیر قنبر عالی*قنبرعلی* پسر کلی رستم خان آقاسی*الله وردی* پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

١٣٩٧/٠٢/٣٠

210 لار شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وندطایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بختیاروند*
شاخه تیره های اولاد تاج الدین امیر قنبر
تاج الدین ام ...
١٣٩٧/٠٢/٣٠

211 قنبر علی شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان * خلیلی شاخه تیره های اولاد تاج الدین امیر قنبر

تاج الدین امیر قنبر *تاجمیرعالی.قنبرعالی بیگ*پسر رست ...
١٣٩٧/٠٢/٣٠

212 سردارخان فرخشاهی فرخشاه پسر امیر شاه حسین خان بختیاروند پسر رستم خان بختیاروند پلنگ

جهانگیر خان بختیاروند ایلخان پسر امیر شاه حسین خان بختیاروند ایلخان پسر رس ...
١٣٩٧/٠٢/٣٠

213 درویشوند تش درویش وند تیره شیخ طایفه ابوالحسنی ایل منجزی بهداروند
تش احمدی تیره شیخ
تش شفیع تیره شیخ

تیره صالح حاجی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ا ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨

214 بردگپ روستای بردمار*بردگپ* دهستان جهانگیری شمالی

طایفه بردگپ(میرگپ.بردپهن.سینه پهن )ایل منجزی بهداروند (بختیاروند )

این طایفه از طایفه خل ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨

215 بویری طایفه بویر حسنی منجی ایل بهداروند
*بختیاروند *بخش منج لردگان
١٣٩٧/٠٢/٢٨

216 کرکران روستای کرکران در بخش چلو در شهر اندیکا مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
ایل کران منجزی

روستای کرکران ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨

217 آدینه وند تیره آدینه وند طایفه تاج الدین عبدالهی ایل منجزی بهداروند
ایل لر بختیاروند
در دهستان جهانگیری شمالی *زیلایی *
مسجدسلیمان.کوهرنگ.
(تیره ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨

218 طایفه خورشیدوند تیره خورشید وند طایفه لوخرده ایل منجزی بهداروند

تیره فداله وند منجزی
تیره شیخ نوروز علی احمدوند *نوروز احمد علی* طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨

219 بداغ تیره بداغ وند طایفه لوخرده ایل منجزی بهداروند *ایل منجزی صفی خانی* ١٣٩٧/٠٢/٢٨

220 جولان تیره جولان وند طایفه لوخرده ایل منجزی بهداروند

در منطقه مورد فل ایذه
١٣٩٧/٠٢/٢٨

221 سده شهر سده مرکز شهرستان زرین شهر
مخل سکونت ایل لر بختیاری

شهر سده در اقلید فارس
محل سکونت ایل لر بختیاری
١٣٩٧/٠٢/٢٨

222 شهرک صفی خانی روستای صفی خانی در جنوب روستای
بر آفتاب حسن آباد در دهستان تل بزان*توه بزان* مسجدسلیمان


ایل
منجزی بهداروند معروف به صفی خانی
* ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨

223 شاهزاده عبدالله *ع* مقبره شاهزاده عبدالله در دشت شیر رستم خان آقاسی *شیاس*
در بین روستاهای
شمس آباد.بنه محمد حسین خان.علی آباد.و روستای
شاه منگشت*شاهزاده عبدا ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨

224 کردعلی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
منجزی (کران منجزی .پسران معجزه گر.کرمنجی )
این ایل تنها بازمانده ایل بزرگ کران منجزی ا ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨

225 قنبرعلی شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
(ایل لر بختیاروند )
طهماسب قلی خان بختیاروند ایلخان *
جهانگیر. پی ...
١٣٩٧/٠٢/٢٦

226 ایل علی ویسی شجرنامه تیره عالی ویسی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

جهانگیر خان بختیاروند ایلخان *طهماسب قلی.پیلتن *
خلیل خان ا ...
١٣٩٧/٠٢/٢٦

227 کلیجان رستاق کلی جاه*عالیجاه*رستم خان آقاسی بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

فرمانده جنگجویان لر پیاده ...
١٣٩٧/٠٢/٢٥

228 ایل سوره میری ایل بزرگ لر بختیاروند از قوم لر *کی لهراسب کیانی*از نسل جمشید کیانی

شجرنامه ایل بزرگ لر بختیاروند
خورشید خان
محمد خان
به کر خان*بکر ...
١٣٩٧/٠٢/٢٥

229 آدینه کلاآدینه خانبختیاروند (مستوفی نادرشاه )
پسر اسکندر خان بختیاروند پسر کلی رستم آقاسی بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ای ...
١٣٩٧/٠٢/٢٥

230 رستاق کلی رستم آقاسی*کلی رستاق* در گذشته نام دهستانی بود در بین میبد و یزد

کلی *کلا*::بزرگ مرد

طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ...
١٣٩٧/٠٢/٢٥

231 یردجمال تیره یردی *بردی*در طایفه عالی جمالی ایل بختیاروند لربختیاری
ساکن در مسجدسلیمان.شوشتر.اهواز.کوهرنگ.

١٣٩٧/٠٢/٢٥

232 رستاق (داراب) رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان *شامصیر.مصیر*پسر
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان پسر امیر ش ...
١٣٩٧/٠٢/٢٥

233 مهری در زبان لری بختیاری به معنی
مهربان
١٣٩٧/٠٢/٢٥

234 جمالوند تیره جمالوند طایفه دهناشی ایل بهداروند
تش جمالی تیره خیرالدین وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
تیره جمالی منجی بهداروند لردگان
١٣٩٧/٠٢/٢٤

235 کایدان طایفه کایدوند*قائدوند*از ایل بختیاروند لربختیاری
این طایفه در منطقه دشت عقیلی گتوند سکونت داشت ولی امروزه از آن اثری نیست
١٣٩٧/٠٢/٢٤

236 سهراب طایفه سهراب ایل بختیاروند لربختیاری
1-تیره بزرگ رستم وند
ساکن در منطقه کمفه بخش سوسن و سرخاب در شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٢/٢٤

237 مهدی شجرنامه تیره بزرگ مهدی وند*مهدی پور.مه ری.مهری* از
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

1-تیره لالی*حالالی،حلیلی،خلیلی ...
١٣٩٧/٠٢/٢٤

238 گنز در زبان لری بختیاری
گنج::زنبور
١٣٩٧/٠٢/٢٣

239 هو جمله لری بختیاری

هو وید::همان آمد
هو(همو )::همان
١٣٩٧/٠٢/٢٣

240 نوترکی نوترکی روستایی در کوهرنگ

در گذشته محل سکونت طایفه
شیخ محمد عالی لملمی و
طایفه مال ملی*مال ملکشاه وند *لملمی
از
ایل منجزی بهدا ...
١٣٩٧/٠٢/٢٣

241 شیخ عالیوند طایفه شیخ محمد عالی لملمی ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
(شیخ عالی.شیخ عالیوند.شیخالی )
شیخ محمد عالی دوم نبیره خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ای ...
١٣٩٧/٠٢/٢٣

242 شیخ عالی طایفه شیخ محمد عالی لملمی
*کی شیخ عالی.شمخال.شیخالی.عالیوند*
از
ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
لر بختیاری

شیخ محمد عالی دوم پ ...
١٣٩٧/٠٢/٢٣

243 کله دین کله دین::کولدین،کردین
تن پوش چوپانان لر بختیاری از نمد ساخته شده و بر روی دوش*کول*می گذاشتند
١٣٩٧/٠٢/٢٣

244 لکی ایا لر لک نوادگان الک خان بختیاروند از
ایل لر بختیاری قوم لر

الک خان اول و سالک خان اول پسران بلی خان*با لیان.بلیان* پسر خلیل خان ایل بیگی ...
١٣٩٧/٠٢/٢٢

245 مرسدس جمله ی لر بختیاری

داره مرسدس::دارد مس می فروشد
داره مرساندس ::دارد مس ها را به او می دهد*می فروشد*

مس::مرس
١٣٩٧/٠٢/٢٢

246 ویلو در زبان لری بختیاری به معنی
سرگردان.آواره.
١٣٩٧/٠٢/٢٢

247 مهمد حیات الله *هیبت الله *پسر
عالی مهمد خان پسر عالی ویسی شاه پسر
تاج الدین امیر قنبر پسر امیر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پ ...
١٣٩٧/٠٢/٢٢

248 دره اشکفت سراک روستای دره اشکفت در بخش بیرگان کوهرنگ
محل سکونت تیره آشتیانی وند.(تیره چهاربنیچه خلیلی:: (چهاربنیچه تمبروند .چهاربنیچه احمدوند آشتیانی. .چهارب ...
١٣٩٧/٠٢/٢١

249 آتش کلمه لری بختیاری آتش به معنی ::بزرگی که اجاق طایفه و ایل را روشن نگه می دارد
آ:بزرگ.رئیس.خان
تش::طایفه.آتش
تشمال::رئیس ایل
TashmaL
١٣٩٧/٠٢/٢١

250 آزاد کلمه لری بختیاری آزاد به معنی ::بزرگ زاده
آ::بزرگ.
زاد::زاده
١٣٩٧/٠٢/٢١

251 شهرکرد شهرکرد مرکز استان چهارمال بختیاری است
محل سکونت ایل لر بختیاری از قوم بزرگ لر
از نسل خورشید کیانی نواده لهراسب کیانی
و از نسل جمشید کیانی
١٣٩٧/٠٢/٢١

252 اشکنان روستاهای نعل اشکنان علیا و سفلی و درهشور و حاجی آباد

در کوهرنگ

دهستان زرین دشت *دشت زرین*کوهرنگ 7000 نفر

محل سکونت طوایفی از ق ...
١٣٩٧/٠٢/٢١

253 زرین دشت دهستان دشت زرین در کوهرنگ
7000 نفر جمعیت
روستاهای نعل اشکنان علیا و سفلی و درهشور در کوهرنگ
محل سکونت طوایفی از قوم لر بختیاری
١٣٩٧/٠٢/٢١

254 تپاتیتلان تپ تیلون*تپ تیلان*::کلمه ایی لر بختیاری به معنی
بچه‌های کوچک
١٣٩٧/٠٢/٢١

255 خدری (طایفه) تیره بزرگ خدری*خیرالدین وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بختیاروند *
تش خواجه نورالدین در تیره خدری خلیلی
ساکن در جهانگیری ...
١٣٩٧/٠٢/٢١

256 خدری تیره خدری*خیرالدین وند.سیاه منصور *
در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

خدر پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان ...
١٣٩٧/٠٢/٢١

257 میرزاوند تیره میرزاوند در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
در دهستان جهانگیری.جهانگیری *زیلایی *-چلو*چلاو*-مسجدسلیمان

اهواز ...
١٣٩٧/٠٢/٢١

258 کوشک زر تیره کوشک زر *کوزری*طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بختیاروند *
ساکن در روستاهای دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
.شوشتر.دشت عقیلی ...
١٣٩٧/٠٢/٢١

259 تیره کوزری خلیلی منجزی تیره کوشک زر*کوزری* طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
ساکن در روستاهای دشت عقیلی وکوزر .در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان.اهواز
١٣٩٧/٠٢/٢١

260 غریبی تیره غریبی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
روستاهای جاجو علیا.جاجو سفلی.سلریان
در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان

. ...
١٣٩٧/٠٢/٢١

261 غریبی تیره غریبی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
روستاهای جاجو علیا.جاجو سفلی.سلریان
در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان

. ...
١٣٩٧/٠٢/٢١

262 گورون معنی در زبان لری بختیاری

فرار کردند
١٣٩٧/٠٢/٢١

263 گورو معنی در زبان لری بختیاری

فرار کردن

گورو:گوروه
١٣٩٧/٠٢/٢١

264 تاتی در زمان سلسله ترک زبان صفوی

به اقوام غیر ترک ::تات می گفتند


طایفه تات خیری لر بختیاری
طایفه تات مرادی لر
تیره تات کلی لر< ...
١٣٩٧/٠٢/٢١

265 لیلا گرت لیلا ::گرد باد.خاک باد
کلمه ایی لری بختیاری
گرت لیلا *گرت لیله*

لیلا(لی لا )::باد
١٣٩٧/٠٢/٢١

266 لکه لکه*لوکه*::سایبانی که یک طرف آن دیوار
باشد و توسط نی سقف آن پوشیده می شود
برای حیوانات اهلی
Lavkeh
در زبان لری بختیاری
******
١٣٩٧/٠٢/٢١

267 پابند (بندرعباس) معنی در زبان لری بختیاری

کسی که به سرزمینی می رود و همانجا ماندگار می شود
و پایش در اصطلاح بسته می شود
پابند::پای بسته .پایبند

ب ...
١٣٩٧/٠٢/٢١

268 ملکع در زبان لری بختیاری به آن
کیوار*کیوون.کی وران* می گویندلکه در زبان لری ::به پارچه کهنه می گویند

شاید در موقع نبود قلا سنگ ...
١٣٩٧/٠٢/٢١

269 شیخلر شیخ لر پسر بلی خان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان


ملا آدینه*ملا چراغ* بختیاروند مستوفی نادرشاه افشار از طایفه خلیلی بیگیوند پلن ...
١٣٩٧/٠٢/١٩

270 تاج الدین روستای تلخاب تاج الدین *تاج الدین امیر قنبر *
در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان

تاج الدین امیر قنبر *تاجمیر عالی*پسر امیر رستم خان آقاسی پسر ش ...
١٣٩٧/٠٢/١٩

271 شمس الدین 1-میرشمس الدین خان پسر تاج الدین امیر قنبر پسر میر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

< ...
١٣٩٧/٠٢/١٩

272 جره جره خان پسر شاه مراد خان پسر آدینه خان بختیاروند

تیره جرعه زیر مجموعه تیره بزرگ بلی بیگیوند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
< ...
١٣٩٧/٠٢/١٩

273 جازستان منطقه جازستان در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان

محل سکونت ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٢/١٩

274 چشمه کوره چشمه کوره نام چشمه ایی در منطقه ایی به همین نام در کنار روستای بنه محمد حسین

این چشمه در زمین های تیره تاج الدین وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ...
١٣٩٧/٠٢/١٩

275 نرگسی منطقه تخت کبود نرگسی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
شامل روستای های آب نرگسی.پاگچ نرگسی.سرگچ نرگسی .گندم ریز.گندمزار.لیله*چم خلیله*-دگه مشکی.
م ...
١٣٩٧/٠٢/١٩

276 لیله روستای لیله*چ هلیله::چم خلیله*در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ١٣٩٧/٠٢/١٩

277 میرشکار تش دوست محمد خان معروف
به میرشکار در تیره بزرگ خیرالدین وند
در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
ایل لر بختیاروند
١٣٩٧/٠٢/١٩

278 حاتم پهلون حاتم صیاد*حاتم صیدی.سیدی*
بزرگ مردی از طایفه حسنکی ایل لر بختیاروند
در زمان صفوی
تعدای از خاندان او امروزه در بین تیره های این طایفه ...
١٣٩٧/٠٢/١٩

279 ذوالقدر نام یکی از طوایف قوم لر بود
که در منابع تاریخی از آن نام برده شده
((الوار ذوالقدر :آلوار ذوالقدر ::لر های ذوالقدر ))
ولی امروزه از این ط ...
١٣٩٧/٠٢/١٩

280 استاجلو ایل بزرگ حسنکی از ایلات لر بختیاروند

سرمنشأ بسیاری از طوایف بوده است
این ایل در سراسر رشته کوه زاگرس
زندگی می کرد
در زمان صفوی نیمی ...
١٣٩٧/٠٢/١٩

281 میار مهدی کلار*دهباشی *::میار،مهدی یار
سرمنشأ تیره بزرگ کلار در طایفه حسنکی ایل لر بختیاروند

نیمی از این تیره در سراسر کشور پراکنده است
طایف ...
١٣٩٧/٠٢/١٩

282 نسر نسر*نسار*::کلمه لری بختیاری به معنی
طرفی از کوه که سایه دار و پشت به آفتاب
باشد

و طرف رو به آفتاب را ،برآفتاب*برافتو،برافتون* می گوی ...
١٣٩٧/٠٢/١٩

283 گندم زار روستای گندم زار در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان محل سکونت
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند*بداروند*

از ایل لر بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٢/١٦

284 الگی معنی الگی ::ایلچی ١٣٩٧/٠٢/١٦

285 گندم ریز روستای گندم ریز در دهستان جهانگیری
*زیلایی *مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
و طایفه شیخ محمد عالی لملمی*شمخال.شیخالی.عالیون ...
١٣٩٧/٠٢/١٦

286 مادی روستای مادی در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * ١٣٩٧/٠٢/١٦

287 سربیشه روستای سربیشه در بخش آب ماهیک لالی
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ و تیره صلاتین وند طایفه لوخیرده ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
که در آب ...
١٣٩٧/٠٢/١٦

288 چهاربیشه روستای چهاربیشه شوشتر
محل سکونت ایل منجزی بهداروند

محله چهاربیشه مسجدسلیمان محل سکونت تیره های از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهدا ...
١٣٩٧/٠٢/١٦

289 علی آباد بند روستای بندعلی آباد
در دهستان جهانگیری *زیلایی *
مسجدسلیمان
محل سکونت تیره های
رستمی پلنگ *شمس خلیلی *و هارونی خلیلی طایفه خلیلی بیگیو ...
١٣٩٧/٠٢/١٦

290 قلبه ایی روستاهای قلبه ایی بالا و
قلبه ایی دو*غلوه ایی*
در جنوب روستای شمس آباد

در دهستان جهانگیری *زیلایی *
مسجدسلیمان

محل سکونت ا ...
١٣٩٧/٠٢/١٦

291 شمس آباد (ورامین) روستای شمس آباد
در شمال منطقه قلبه ایی در دهستان جهانگیری *زیلایی * مسجدسلیمان
محل سکونت تیره رستمی پلنگ *شمس خلیلی *طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ...
١٣٩٧/٠٢/١٦

292 دگه مشکی این روستا محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بود


١٣٩٧/٠٢/١٦

293 سبزآباد روستایی در بخش آب ماهیک شهر لالی
محل سکونت ایل منجزی بهداروند

روستای سبزلیکه *سبز آباد *در
دهستان چلو*چلاو* شهر اندیکا
مسجدسلیمان ...
١٣٩٧/٠٢/١٦

294 شهسواری طایفه سادات محمد شهسوار از ایل
بهداروند *بختیاروند *

در بخش منج*منجزی *لردگان
در شهر ک شهسوار لردگان
در بخش میانکوه اردل

بیشت ...
١٣٩٧/٠٢/١٦

295 فردین فردین خان جد تش فردین وند در طایفه رواجهانگیری منجزی


احمد خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان پسر شاه منصور خان آتش بیگی ب ...
١٣٩٧/٠٢/١٥

296 بلیل تیره بزرگ بلی بیگیوند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی

بلی خان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

تیره بلیل خلیلی ::بلی خلیلی : ...
١٣٩٧/٠٢/١٥

297 بیره تش بدرالدین*بیرالدین*در تیره بزرگ
خیرالدین وند *سیاه منصور.خیرشه*طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

ایل لر بختیاروند
١٣٩٧/٠٢/١٥

298 کاشانی (طایفه) طایفه کشکی*کی اشکی.کوشکی.اشاکی*بهداروند


نیمی از این تیره به فارس و لرستان.خراسان.مازندران کوچ کرد
١٣٩٧/٠٢/١٥

299 کاشانی (طایفه) طایفه کشکی*کی اشکی.کوشکی.اشاکی*بهداروند


نیمی از این تیره به فارس و لرستان.خراسان.مازندران کوچ کرد
١٣٩٧/٠٢/١٥

300 چرمی تیره کلاوندچرمی در طایفه مال احمدی خلیلی ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
لر بختیاری
١٣٩٧/٠٢/١٥

301 سیاه منصور سرمنشا طایفه سیاه منصور در کشور

تیره سیاه منصور طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
ایل لر بختیاروند است

تیره سیاه منصور * ...
١٣٩٧/٠٢/١٥

302 رستاق کلا رستم آقاسی بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

رستم آقاسی *رستاق*فرمانده جنگجویان لر ایل ...
١٣٩٧/٠٢/١٥

303 کلارستاق کلارستم آقاسی*کلارستاق*بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
*شه میر.شامصیر*پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

کلا::بزرگ.
ف ...
١٣٩٧/٠٢/١٥

304 بلده بلی *بالی*خان بختیاروند پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان

تیره بزرگ بلی بیگیوند طایفه خلیلی بیگیوند پلن ...
١٣٩٧/٠٢/١٥

305 قنبر آباد روستای قنبرآباد در بخش تل بزان
مسجدسلیمانروستای توه بزان در بخش آب ماهیک لالی
محل سکونت ایل منجزی بهداروند

روستای ت ...
١٣٩٧/٠٢/١٤

306 خواجه آباد ایل منجزی بهداروند
(تیره خواجه وند در
طایفه مال احمدی*معروف به نه کر تشمال *)این طایفه از تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان *خلیلی مستقل شده< ...
١٣٩٧/٠٢/١٤

307 خوودا خودا: خدا
کلمه ایی لری بختیاری

پیلتن خان بختیاروند ایلخان *جهانگیر *
اولین رئیس ایلات لر بختیاروند کران منجزی

ایل کران منجزی *ک ...
١٣٩٧/٠٢/١٤

308 لک طایفه کوسه لر لک در ایل ترک شاهسون بغدادی
این طایفه در زمان فتح بغداد تو سط
شاه عباس صفوی به سپاه او پیوست
و با وجود تغییر زبان
هنوز ...
١٣٩٧/٠٢/١٤

309 تپا سفلی تیره تپایی در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

این طایفه هفت تیره اصلی
و بیش از بیست تیره فرعی
و منشاء هشت طایفه بهداروند ...
١٣٩٧/٠٢/١٤

310 اسماعیل اسماعیل خان پسر یوسف خان پسر تاج الدین امیر قنبر پسر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
تیره اسماعیل وند خلیلی *کاید*
...
١٣٩٧/٠٢/١٤

311 سنگ تراش طایفه سینه پهن *سنگ تراش .بر دبر.سنه کوه.مازه پهن*ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
محل سکونت
دهستان جهانگیری *زیلایی *-جهانگیری
.بخش آب ماه ...
١٣٩٧/٠٢/١٤

312 سنه کوه طایفه سینه پهن*سینه کوه بزرگ-مازه پهن )یکی از طوایف ایل منجزی بهداروند
بود که امروزه از آن نامی به یادگار مانده
مسجدسلیمان
نام های دیگر ...
١٣٩٧/٠٢/١٤

313 دهباشی تیره بزرگ مهدی دهباشی از طایفه حسنکی
بهداروند *بختیاروند *که در تمام کشور پراکنده است
(کل مهدی::مهدی بزرگ )
١٣٩٧/٠٢/١٤

314 حسن کیف طایفه حسنکی بهداروند *بختیاروند *


تیره های کلار-قائد-کیوران*گهوران*-جافر*زفر*-مهدی دهباش-حاتم صیادی


طایفه حسنکی بهداروند *اس ...
١٣٩٧/٠٢/١٤

315 کلاردشت تیره کلار در طایفه حسنکی بهداروند *بختیاروند *
در بخش چلاو*چال چیلوس*-قلعه خواجه-اسنکی- در اندیکا
مسجدسلیمان

کوه کلار
١٣٩٧/٠٢/١٤

316 چالوس دهستان شلال آب در کنار دهستان چلاو*چال چیلوس*
در کنار شهر قلعه خواجه اندیکا
در مسجدسلیمان

چلاو محل سکونت ایل منجزی بهداروند
تیره خ ...
١٣٩٧/٠٢/١٤

317 دابو زابوت مرکز دهستان چلاو*چلو * اندیکا

محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٢/١٤

318 چلاو معنی چلاو::چال چل او*چال چهل آب *
این منطقه به دلیل رودهای فراوان
به چهل آب معروف است

طوایف بسیاری از این منطقه به یاری صفوی و افشاری ش ...
١٣٩٧/٠٢/١٤

319 دابو ده بوکلا*دبوکل* در جنوب منطقه هارون کلا و رینه کوه و شمال
روستای باریک محله *باریک تکی* در بخش آب ماهیک لالی
محل سکونت ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٢/١٤

320 باریک محله روستای باریکی تکی در جنوب
روستاهای توه بزان-ده بوکل*بوکلا*-هارون کلا -رینه کوه
در بخش آب ماهیک لالی محل سکونت ایل منجزی بهداروند

تیره ...
١٣٩٧/٠٢/١٤

321 باریک آباد روستای باریک تکی*باریک آباد * در جنوب
روستای توه بزان در بخش آب ماهیک لالی
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٢/١٤

322 هلیل طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

و در زبان لری بختیاری
طایفه حلیلی بیگیوند پلنگ *هلیلی بیگیوند پلنگ *
١٣٩٧/٠٢/١٤

323 سنگر روستای قلعه سنگر در دهستان کوشک
بخش آبژدان در شهر اندیکا مسجدسلیمان

در جنوب قلعه لیت و روستای دوپلان
١٣٩٧/٠٢/١٤

324 لیتکوه روستای قلعه لیت در شهر آبژدان *آبجدان* شهرستان اندیکا در مسجدسلیمان

در بین روستاهای ماشگیری و حاجی آباد
و دوبلوطان*دو پلان* و آهنگری کوشک ...
١٣٩٧/٠٢/١٤

325 رینه روستای رینه کوه و هارون کلا -بودکل *بودکلا*-باریک تکی*باریک آباد*-
سربیشه*سیاه بیشه*-آب مایک-دره شیخ علیان-تمبل-لیرکوه-چیتی
-زیرکوه-سرمچ-گوراب ...
١٣٩٧/٠٢/١٤

326 لار منطقه لاران و لار در چهار مال بختیاری
.منطقه لار تهران.
شهر لار و لارستان
جزیره لارک
استان لرستان
محل سکونت قوم لر *لار.لور*
١٣٩٧/٠٢/١٤

327 جهانگیری روستاهای منطقه تخت کبود نرگسی
در دهستان جهانگیری

لارم.نی پاره
.مردآباد.مشکی.خلیله.گلستان-گزستان
-گندم ریز.آب نرگسی-کرمستان-علی جمع ...
١٣٩٧/٠٢/١٣

328 آب ماهیک آب ماهی ماهی دشت *آب ماهی*
روستاهای منطقه آب ماهیک (او ماهی:آب ماهی-آبمایک ) در جنوب لالی و شمال رود کارون
آب ماهی-سبز آباد -چم لوند(چم لندی )-بایک تک ...
١٣٩٧/٠٢/١٣

329 تل بزان روستاهای منطقه تخت نرگسی در دهستان جهانگیری محل سکونت ایل منجزی بهداروند

آب نرگسی-مشکی-لیله-علی جمعه-گندم ریز-لیله-گلستان-گزستان-لارم-مراد آ ...
١٣٩٧/٠٢/١٣

330 تل بزان روستاهای بخش آب ماهیک
توه بزان *تل بزان-
رگ خلیل -تنگ خلیل -سربیشه-سبز آباد -گل انبار-گندم زار-چاله تاک-لب رود-گارا-چم لوند-باریک تکی- -بود کل ...
١٣٩٧/٠٢/١٣

331 کلاوند طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشمال
1-کلاوند چرمی
2-سوند*حسین وند.شاه حسین وند*
3-حسام الدینی*سهم الدینی *
4-جلال وند
5-بهرامی ...
١٣٩٧/٠٢/١٣

332 دوستی تیره دوستی در طایفه مال احمدی منجزی
تشمال احمد خان بختیاروند ایلخان
١٣٩٧/٠٢/١٣

333 نوروزی طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی
تیره ها
1-نوروزی *نوروزوند.روزه وند*
2-علی وند
3-طاهروند
4-ظاهروند
5-شهباز وند
6-فداله وند
7 ...
١٣٩٧/٠٢/١٢

334 بیت عاشور طایفه نیم بنیچه *لیمونچی .لیموچی*
ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
تیره ها
1-قاسم عالی وند
2-عاشوروند(آشول وند.آشوروند )
3-قربان وند
١٣٩٧/٠٢/١٢

335 آفرت طایفه کوسه لر لک در ایل ترک شاهسون بغدادی
این طایفه در زمان فتح بغداد به لشکر شاه عباس صفوی پیوست
و امروزه ترکی صحبت می کند
ولی نام ایل لر ...
١٣٩٧/٠٢/١٢

336 بکر نامی لری بختیاری
به کر*بکر*::بهترین پسر
Beh kor
١٣٩٧/٠٢/١١

337 شهسواری شجرنامه اولاد شهسوار
تیره بزرگ خیرالدین وند *سیاه منصور.خدر*

طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
(ایل منجزی بهداروند )
معروف به هفت کر بیگی
١٣٩٧/٠٢/١١

338 جهان تیغ (طایفه) شجرنامه ایل بزرگ بختیاروند
از نسل لهراسب کیانی نواده جمشید کیانی
خورشید کیانی
محمد کیانی
به کر کیانی*بکر.بهترین پسر*
سپهسالار بخت ...
١٣٩٧/٠٢/١٠

339 سالی تیره سال حاجی *صالح حاجی-سالاجی*
در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

صالح پسر حاجی نواده تاج الدین امیر قنبر پسر امیر رستم خان ...
١٣٩٧/٠٢/١٠

340 گازرين گازر کلمه ای در زبان لری بختیاری به معنی گونه ای حشره زیبا
بیشتر در مزارع و کوهستانهای زاگرس یافت می شود
و به رنگ های سبز-سیاه-قهوه ایی
. ...
١٣٩٧/٠٢/١٠

341 گگه در زبان لر بختیاری به جای کاربرد کلمه برادر
از چهار کلمه ی(گئو-برار-گگه-کاکا )استفاده می شود

برادر::گئو
برادر::برار
برادر ::گگه
١٣٩٧/٠٢/١٠

342 عالی محمودی تیره عالی مهمد آشتیانی
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی

شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان *
(آشتیان دوم پسر چهل امیر پسر ...
١٣٩٧/٠٢/٠٩

343 سلیمانی تیره امیدوند معروف به سلیمانی در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ١٣٩٧/٠٢/٠٩

344 صالح حاجی تیره صالح حاجی *سالاجی *در
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
صالح خان پسر حاجی اسفندیار

حاجی اسفندیار
نوه ی تاج الدین ام ...
١٣٩٧/٠٢/٠٩

345 عواص در زبان لری بختیاری نحوه بیان
اسم عباس است
عواص ::عباس
عواصعلی::عباس علی
غلومعواص::غلامعباس
١٣٩٧/٠٢/٠٩

346 عالی و جمالی ایل عالی جماالدین *عالی جمالی *
از ایل بهداروند *بختیاروند *
طوایف
جمال وند
عالی وند
کوهکن
کوپن
شیت
برام عالی*برون عالی* ...
١٣٩٧/٠٢/٠٨

347 فرزانه در زبان لری بختیاری با تلفظ
فرزونه*فرزوونه*
فر::شکوه-بلندی.برترین.دانایی
زونه::زوون::زبان
فرزانه ::فرزونه
دانایی زبان.شکوه زبان.دانشم ...
١٣٩٧/٠٢/٠٨

348 کیارسی یکی از طوایف کهن ایل لربختیاروند*بهداروند. بیداروند*است
و سر منشا بسیاری از طوایف ایل بختیاری
است قبل از دوران صفوی نام کیارسی
طایفه کیارس ...
١٣٩٧/٠٢/٠٨

349 کیارسی یکی از طوایف کهن ایل لربختیاروند*بهداروند. بیداروند*است
و سر منشا بسیاری از طوایف ایل بختیاری
است قبل از دوران صفوی نام کیارسی
طایفه کیارس ...
١٣٩٧/٠٢/٠٨

350 بکتاش بکتاش::بیگ تش
بیگ تش::بزرگ ترین خان ایل

مقام
آتش بیگی در بین خوانین ایل بختیاروند
شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
او 6 ...
١٣٩٧/٠٢/٠٧

351 کوهمره نام قدیم شهر بختیاری نشین خمین
کهمره*کمره* نام داشت
کمره::کوه و کمر*پهلو*
١٣٩٧/٠٢/٠٧

352 کمره نام قدیم شهر بختیاری نشین
خمین

کمره نام داشت
١٣٩٧/٠٢/٠٧

353 خاندان اسفندیاری شجرنامه خاندان اسفندیاری
از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه تیره صالح حاجی *سالا ...
١٣٩٧/٠٢/٠٦

354 خاندان اسفندیاری بالاوند شجرنامه کامل خاندان اسفندیاری
*تیره صالح حاجی*طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

تیره صالح حاجی *سالاجی* در طایفه خلیلی بیگیوند ...
١٣٩٧/٠٢/٠٦

355 کیومرث معنی در زبان لری بختیاری
گیومرد::مرد پهلوان
معنی گئو در زبان لری بختیاری

گیو*گئو*::برادر .پهلوان
معنی گئومات در ز ...
١٣٩٧/٠٢/٠٦

356 زیلایی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان *
خلیلی
سرمنشا بسیاری از طوایف خلیلی شامل

طایفه تاج ا ...
١٣٩٧/٠٢/٠٦

357 کیانی شجرنامه ایل لر بختیاروند از نسل خورشید خان نواده ی جمشید کیانی
خورشید
محمد
به کر
سپهسالار بختیار
بیژن*بجن*
شیخ محمد عالی
ملکش ...
١٣٩٧/٠٢/٠٦

358 ارسلانشاه شجرنامه
ایل بزرگ بختیاروند
1-سپهسالار بختیار
2-بیژن*بجن-با جمال الدین *
3-شیخ محمد عالی
4-ملکشاه
5-محمد خورشید
6-ابوالحسن خ ...
١٣٩٧/٠٢/٠٥

359 قلی شجرنامه ایل منجزی بهداروند
معروف به کران منجزی *کرمنجی-پسران معجزه گر *
هسته اصلی ایل بزرگ لر بختیاروند
سپهسالار بختیار *بدر خان*
بجن*ب ...
١٣٩٧/٠٢/٠٥

360 تلورد در زبان لری بختیاری به معنی
تل::کوه.تپه
ورد::برد،سنگ
کوه سنگی
١٣٩٧/٠٢/٠٥

361 طایفه احمدوند منجزی طایفه احمد وند خلیلی
از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *کر منجزی *
*ایل لر بختیاروند *
تیره ها
هادی وند -برام وند*ابراهیم*- ...
١٣٩٧/٠٢/٠٣

362 طایفه خلیلی بیگیوند 1-تیره شیخ روزعلی احمدوند خلیلی
* تیره نوروزاحمدعلی*

2-تیره میرزاوند خلیلی
*قاسم.علی داد.ابراهیم*
3-تیره کران خلیلی
*غریب پسر ش ...
١٣٩٧/٠٢/٠٢

363 سراج الدین تیره سراج الدین خان *جره،جوره،جرعه*
در طایفه بلیوند خلیلی منجزی بهداروند
سراج الدین خان بختیاروند پسر شاه مراد خان پسر ملاآدینه بختیاروند *در ...
١٣٩٧/٠١/٣١

364 هارونی تیره سراج الدین در طایفه بلیوند خلیلی منجزی بهداروند
سراج الدین پسر شاهمراد*شاهرخ *پسر
آدینه خان بختیاروند
بلی خان بختیاروند *بالی *پسر خل ...
١٣٩٧/٠١/٣١

365 بهرام سلطان 1-سردار بهرام خان بختیاروند پسر احمد خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختی ... ١٣٩٧/٠١/٣١

366 طایفه خیرالدین منجزی بهداروند تیره های طایفه خیرالدین وند
(طایفه سیاه منصور،خدر،خیری وند )از
طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
فرزندان خیرالدی ...
١٣٩٧/٠١/٢٨

367 شاهقلی شجرنامه ایل لر بختیاروند
1-بدر خان*سپهسالار بختیار*

2-جمال الدین *بجن،بیژن *
3-شیخ محمد عالی*شمخال*

4-ملکشاه بختیاروند

5 ...
١٣٩٧/٠١/٢٦

368 طایفه پلنگ رستم خان بختیاروند پلنگ پسر سهراب خان بختیاروند رئیس ایل لر بختیاروند
معروف به (رستم کلاه چرمینه)
فرمانده جنگجویان لر بختیاروند در جنگ چالدران ...
١٣٩٧/٠١/٢٥

369 تشمال (بختیاری) در زبان لری بختیاری به معنی
تشمال::toshmal
نوازنده
*****
تشمال:::tasmal (ایلخان )
رئیس ایل ،کسی که اجاق*آتش*ایل را
روشن نگه می ...
١٣٩٧/٠١/٢٤

370 منج معنی منج در زبان لری بختیاری
کر منجزی -::پسر معجزه گر،کر منجی
منج::معجزه
١٣٩٧/٠١/١٨

371 زنبور اسم قنبر در زبان لری بختیاری
تلفظ ))(کمبر،کمبور،تمبر،تنبر،زنبر)
١٣٩٧/٠١/١٥

372 خدا بیامرز در زبان لری بختیاری به کسی که فوت شده
خدابیامرز می گویند

به وصیت نامی خدابیامرز عمل کو
::به وصیت نامه مرحوم عمل کن
کر خدابیامرزء ...
١٣٩٧/٠١/١٥

373 هارون کلا منطقه هارون کلا (هارونی کلا،هارنی کلا) منطقه ای در بخش آب ماهیک (آب ماهی .او ماهی(در شهر لالی در ش مسجدسلیمان خوزستان
محل سکونت تیره هارونی خلیل ...
١٣٩٧/٠١/١٢

374 رامشیر رامشیر
شهری بختیاری نشین
نام آن از اردشیر پسر عالی پسر لیراب پسر
با جمال پسر بهدار از ایل بهداروند (بختیاروند)لربختیاری
(اردشیر .بهم ...
١٣٩٧/٠١/٠٨

375 اروندرود نام رود اروند از نام ایل بهداروند لربختیاری گرفته شده
نام رود بهمنشیر از نام دو برادر به نام اردشیر و بهمن پسران عالی پسر لیراب پسر با جمال پسر ب ...
١٣٩٧/٠١/٠٨

376 خرمشهر شهر پیان ::نام قدیم شهر خرمشهر بود محل سکونت ایل بهداروند لربختیاری
با ورود اعراب به خوزستان نام این شهر به زبان عربی بیان تلفظ شد
بعد به محم ...
١٣٩٧/٠١/٠٨

377 شادگان شهر دورک::نام قدیم این شهر است
محل سکونت ایل دورکی لر بختیاری

با ورود اعراب به خوزستان نام این شهر به
زبا لری بختیاری
دورق تلفظ شد< ...
١٣٩٧/٠١/٠٨

378 آبادان قلعه اوپاتون (اوپاتان.اپاتان )::در کنار رود اروند و شهر پیان (خرمشهر )::معنی به زبان لری بختیاری به معنی
او پا تون::آب پای شما::پائیدن از آب ا ...
١٣٩٧/٠١/٠٨

379 ماهشهر شهر شول ماچول::چول ما شول ها،،چلوار شول ها::منزلگاه ایل لر شول
چلوار(چل )::منزلگاه
معنی شول در زبان لری بختیاری ::نیرومند
شول پیا::مرد ن ...
١٣٩٧/٠١/٠٨

380 ماهشهر شهر شول ماچول::چول ما شول ها،،چلوار شول ها::منزلگاه ایل لر شول
چلوار(چل )::منزلگاه
معنی شول در زبان لری بختیاری ::نیرومند
شول پیا::مرد ن ...
١٣٩٧/٠١/٠٨

381 پیان شهر پیان (خرمشهر )محل سکونت ایل بهداروند لربختیاری
بود
نام رود بهمنشیر از نام دو به به نام های
بهمن و اردشیر پسران عالی پسر لیراب پسر با ج ...
١٣٩٧/٠١/٠٨

382 دا در زبان لری بختیاری به معنی
دا::مادر ،دانا،آگاه
در زبان لری لرستان ::دا و دالکه
در زبان لری کهگیلویه و ممسنی
:: دی
آپادانا ::پدر و ...
١٣٩٧/٠١/٠٧

383 آپادانا کاخ آپادانا در شوش و منطقه لرنشین به معنی
آپادانا ::پدر و مادر (بزرگ و کوچک)
در زبان بختیاری به مادر دا می گویند
دا::دانا،آگاه
((آذری ...
١٣٩٧/٠١/٠٧

384 طایفه مازه پهن طایفه مازه پهن
ایل منجزی بهداروند
این طایفه سالها قبل همراه بسیاری از تیره های دیگر ایل منجزی بهداروند به کوههای آسماری تبعید و از آنجا به دش ...
١٣٩٧/٠١/٠٦

385 طایفه لیمونچی منجزی طایفه نیم بنیچه *لیمونچی.لیموچی*
ایل منجزی بهداروند
1-عباس وند
2-قربان وند
3-قاسم عالی وند
4-آشور وند (عاشور. آشول )
5-محمود وند ...
١٣٩٧/٠١/٠٦

386 طایفه نیم بنیچه طایفه نیم بنیچه
ایل منجزی بهداروند
1-قاسم عالی وند
2-محمودوند *مهمیدوند *
3-قربان وند
4-آشور وند *عاشور-آشول*
5-عباس وند
قاسم ...
١٣٩٧/٠١/٠٦

387 طایفه تاج الدین عبدالهی شجرنامه طایفه تاج الدین عبدالهی
(تاجدی وند عبدالهی )ایل منجزی
بهداروند (بهادروند *
ایل بزرگ لر بختیاروند

نجف خان بختیاروند
پ ...
١٣٩٧/٠١/٠٦

388 طایفه روا منجزی طایفه روا جهانگیری
ایل منجزی بهداروند
تیره های طایفه روا
1-کرم کاظمی
2-شریف وند
3-گودرزی
4-حسین وند
5-ولی وند
6-شامی ون ...
١٣٩٧/٠١/٠٦

389 طایفه لوخرده طایفه لو خرده*له خیرده.له خورشید *
ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ بختیاروند

تیره های طایفه لو خرده ::

1-سلاطین وند *صلا ...
١٣٩٧/٠١/٠٦

390 ایل سوره میری کورش کبیر در شهر انشان*مسجدسلیمان *به دنیا آمد
او پس از اتحاد قوم پارس و ماد
نام پارسوماش را بر شهر انشان گذاشت
ماش::ماد

آثار تاریخ ...
١٣٩٧/٠١/٠٦

391 مال احمدی بعد از قتل احمد خان بختیاروند
جلال خان بختیاروند پسر خان مقتول
و ابوالفتح خان برادر خان مقتول و
علی صالح خان و محمد حسین خان بختیاروند به ...
١٣٩٧/٠١/٠٦

392 نوشته های متفرقه ی من این اساتید دانشگاه که هر روز ایل لر لک را به قومی نسبت می دهند یک روز می گویند ایل
لک لر و کرد.یک روز دیگر ایل لک کرد.روز دیگر قوم لک لکستان جع ...
١٣٩٧/٠١/٠٣

393 ایل سوره میری چه جوری است که بعضی ها برای جدایی ایلات لر تمام تلاش خود را می کنند
ایل لر لک در سالهای گذشته از یک ایل لر
به ایل لر و کرد،جز ایل کرد،قوم لک لک ...
١٣٩٧/٠١/٠٣

394 کموتر در زبان لری بختیاری به معنی
کبوتر
اسم زن
Kamvtar
١٣٩٦/١٢/٢٧

395 کموتر در زبان لری بختیاری به معنی
کبوتر
اسم زن
Kamvtar
١٣٩٦/١٢/٢٧

396 تورونج در زبان لری بختیاری به معنی
ترنج
To ronj
١٣٩٦/١٢/٢٧

397 نارنج در زبان لری بختیاری به معنی
نارنج
Narenj
١٣٩٦/١٢/٢٧

398 مهمید در زبان لری بختیاری به معنی
محمود
Mah mid
١٣٩٦/١٢/٢٧

399 عواس در زبان لری بختیاری به معنی
عباس
A vas
عواس قلی::عباس قلی
١٣٩٦/١٢/٢٧

400 مه لوو در زبان لری بختیاری به معنی
مریم
Mah loo
١٣٩٦/١٢/٢٧

401 مه لوو در زبان لری بختیاری به معنی
مریم
Mah loo
١٣٩٦/١٢/٢٧

402 مه لوو در زبان لری بختیاری به معنی
مریم
Mah loo
١٣٩٦/١٢/٢٧

403 اورامی تیره اوروند*ابر آمد* در طایفه موری ایل دورکی
قوم لر بختیاری
١٣٩٦/١٢/٢٦

404 گاگریو شعر و آواز سرو یا گاگریو(مرثیه)یکی از مراسم عزاداری در قوم لر بختیاری است
و به دو صورت تلفظ می شود
سرو::saro.سرو:: sero
****
و از ریشه و ...
١٣٩٦/١٢/٢٦

405 لاته کلاه لاته::کلاه دوگوش لری
این کلاه برای استفاده چوپانان و نگهبان های قوم آریایی استفاده می شد و هنوز نقوش این کلاه ها بر آثار باستانی وجود دارد:ای ...
١٣٩٦/١٢/٢٥

406 هیرو هیرو(هیروو) نام گلی در زبان لری بختیاری
و بیشتر در گندمزار می روید

هیرو*هیروو*گل خورشیدی،گل میترا
هیرو::خیرو،خور،خورشید
نام یکی از ...
١٣٩٦/١٢/٢٥

407 قره داغ در زبان ترکی به معنی سنگ سیاه .کوه سیاه
******
کوه سیاه *سیاه منصور *در کوه های آسماری محله زندگی تیره سیاه منصور ایل
منجزی گروس
روستا ...
١٣٩٦/١٢/٢٥

408 سعدی سعدی شاعر پارسیگوی ایرانی بود
***&&&&&&****
در زبان لری بختیاری کلمه سعدی به کار
می رود و با معنی ::سفارش .درخواست.
پیغام
جمله لری بخ ...
١٣٩٦/١٢/٢٥

409 اینالو شبیه به :::عینلی
در زبان لری بختیاری اسم مرد::
اینعلی*عینعلی*::چشم علی.عین عالی.عینعلی.عینلی
محله چشم علی،بازار چشم علی.باغ چشم علی در مسجد ...
١٣٩٦/١٢/٢٥

410 بهداروند تیره های طایفه تش مال احمدی منجزی
(نه کر تش مال.9پسر احمد خان ایلخان)
1-جلال وند (جلال خان بختیاروند )
2-خواجه وند
3-کلاوند
4-علی اک ...
١٣٩٦/١٢/٢٣

411 بسطامی در زبان فارسی باستان پهلوی*پیلی.فیلی*
وستام::وست ،غرب،مغرب

به سرتاسر استان لرستان فیلی می گویند
پشت کوه و پیش کوه
زبان لر فیلی
١٣٩٦/١٢/٢١

412 ایست به معنی ساکن.سکونتگاه خورشید
جایی که خورشید در می آید
ایست::مشرق.شرق
١٣٩٦/١٢/٢١

413 بله سور بزرگ بل سور در زبان لری بختیاری به معنی
بل ::گوش بلند
سور::سرخ،قرمز
گوش سرخ
علامتی برای شناخت بزها

بز بل چال::بز که روی گوش او نش ...
١٣٩٦/١٢/٢١

414 سانا در زبان لری بختیاری به معنی
خورشید سایه یک درخت .خانه .کوه را پدید آورد،سایه گذاشت
**جمله لری بختیاری
بیو دیوار سانا::بیا سایه دیوار آمد ب ...
١٣٩٦/١٢/٢١

415 بهارون در زبان لری بختیاری به معنی
عید

مندیر بهارون اوم ::منتظر عید هستم
١٣٩٦/١٢/٢٠

416 عید در زبان لری بختیاری از کلمه
بهارون استفاده می شود

بهارون ::بهاران،سرآغاز بهار .شروع کننده بهار

بهارون موارک::عیدت مبارک
١٣٩٦/١٢/٢٠

417 نسار در زبان لری بختیاری به جایی از کوه می گویند که آفتاب گیر نباشد و پشت به آفتاب است

در زبان لری بختیاری به منطقه ی روبروی آفتاب
بر افتوو*برآف ...
١٣٩٦/١٢/١٩

418 کندی کلمه ایی در زبان لری بختیاری به معنی
کندی::زمین را کندوکاو کردن با بیل و کلنگ
. شخم زدن.کندن
Kandi
جمله ی لری بختیاری

زومینانه ...
١٣٩٦/١٢/١٩

419 شهر کلمه شهر با معنی متفاوت در زبان لری بختیاری
Sher::شیر جنگل،شر
١٣٩٦/١٢/١٩

420 تاته در زبان لری بختیاری به معنی
بزرگ ،پدر ،عمو
تات مراد::بزرگ مراد


جمله لری بختیاری

تا ته زام اوید::پسر عمویم آمد
دا تات ...
١٣٩٦/١٢/١٩

421 بهوند به معنی بهترین نژاد
****
یکی از نام های ایل بهداروند *بختیاروند.بدراوند.بدروند.بیداروند.بهادروند*از قوم لر بختیاری
طایفه ای با نام بهوند د ...
١٣٩٦/١٢/١٩

422 تمبر نامی مردانه در زبان لری بختیاری به معنی
تنبر،کارد،چاقو
Tambor::tanbor
١٣٩٦/١٢/١٩

423 چلوی منطقه چلو در شهر اندیکا مسجدسلیمان

محل سکونت خاندان جهانگیر خان بختیاروند منجزی
در دژه ملکان*ملکشاهان* در شهر اندیکا

چهل امیرا ...
١٣٩٦/١٢/١٩

424 آفرت گویش لری لکی جزوه زبان لری است
حتی باباطاهر عریان خود را لر می دانست
کریم خان زند خود را لر می دانست
مردم لر لک در استان لرستان که بیشترین ...
١٣٩٦/١٢/١٩

425 فارس خیلی زور زدی بپا تاریخ جهان رو تغییر ندی.فیلسوف .تاریخ دان.انشتین::
آریایی ها از چند شاخه تشکیل شدند
ماد::آذری ها
پارت::خراسانی ها.سمنانی< ...
١٣٩٦/١٢/١٧

426 born در زبان لری بختیاری به کلمه متولد و تولد
از کلمه ی زیر استفاده می کنند
زومار*زمار*::زاده ی مادر.

جمله لری بختیاری

بچه زومار او ...
١٣٩٦/١٢/١٦

427 پریزاد در زبان لری بختیاری به صورت زیر تلفظ می شود::پریشات ،پریشاه

١٣٩٦/١٢/١٦

428 نام قدیم یزد معنی در زبان لری بختیاری

ایی::این
سا::سایه
تیس::تیز،نوک کوه.کوه
شهری در سایه این کوه.شهری در پنهان در کوه
جمله لری بختیاری
...
١٣٩٦/١٢/١٦

429 هملا در زبان لری بختیاری به معنی
همین زمان.اکنون.همین حالا


جمله لری بختیاری
هملا ویم تی دات::همین حالا آمدم
پیش مادرت
١٣٩٦/١٢/١٦

430 ارخ در زبان لری بختیاری به
معنی : شراب
١٣٩٦/١٢/١٦

431 ایل ترکاشوند معنی به زبان لری بختیاری
تر::مسیر.راه باریک
کاش::قوم کاسی از اجداد قوم لر
وند::نژاد .زاده
زاده قوم لر کاسی

::
شهر ترکالکی در ...
١٣٩٦/١٢/١٦

432 زیلایی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ معروف به
هفت کر بیگی*هفت پسر خلیل*
1-شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
2-مهدی خان
3-تاج الدین خان
4 ...
١٣٩٦/١٢/١٦

433 بهداروند شاه بهرام بختیاروند پسر احمد خان بختیاروند ایلخان بختیاروند پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان پسر شاه منصور خان
بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی ...
١٣٩٦/١٢/١٥

434 کسگم نیمی از جمعیت شهر اصفهان از قوم لر بختیاری هستند
و بختیاری به عزیزم میگویند::ستینوم.
کسونوم .همه کسم
اصفهانی ها با لهجه ی لری چهارمحالی صحبت ...
١٣٩٦/١٢/١٥

435 قیماس در زبان لری بختیاری نامی شبیه این است
کیماس:کی طهماسب .کا طهماسب. کاماسب
١٣٩٦/١٢/١٥

436 بی بی در زبان لری بختیاری به معنی
خانم.عروس

بی بهیگ::بی بهی،بی بی ،بود عروس
١٣٩٦/١٢/١٥

437 کسگم شهرهای شرقی استان اصفهان از نژاد
عرب.سیستانی.بلوچ.خراسانی هستند

شهر سجزی::سگزی.سیستانی
١٣٩٦/١٢/١٤

438 گناباد در زبان لری بختیاری کلمه ی گن به دو معنی بکار می رود::گفتن،گویند--
گوشه،کنار،جای
معنی نام بختیاری نشین گناوه
شهری در کنار آب
گن::کنار
١٣٩٦/١٢/١٤

439 زومار اویی در زبان لری بختیاری به معنی
به دنیا آمد.متولد شد.تولد

زو::زاده
مار::مادر
جمله لری بختیاری
بچه کی زومار اوید::بچه چه موقع متو ...
١٣٩٦/١٢/١٤

440 ماه زومار در اذری در زبان لری بختیاری به معنی
ماه تولد

زومار در زبان لری بختیاری به معنی
::زاده ی مادر.متولد شدن
زو::زاده
مار::مادر

جملات ...
١٣٩٦/١٢/١٤

441 زومار کلمه ای زیبا در زبان لری بختیاری به معنی
::زاده ی مادر،متولد شدت،.تولد
جملات لری بختیاری
بچه زومار اویی::بچه به دنیا آمد

کی زوما ...
١٣٩٦/١٢/١٤

442 بیرانوند تاریخ دانان اجداد قوم لر را
دو برادر به نام
بدر
منصور
ثبت کرده اند
ایل بهداروند ((*بختیاروند .بیداروند.بداروند.بدروند.بیروند.
بیرا ...
١٣٩٦/١٢/١٣

443 وند تمام طوایف لر از کلمه وند در نام ایل .طایفه.تیره.اش.اولاد.
استفاده می کنند و برای تمایز آنها از طوایف
اقوام دیگر بود
****
طوایف
خلیل و ...
١٣٩٦/١٢/١٣

444 لشنی ایل قشقایی اتحادیه ایلی است از اقوام
لر.کرد.عرب.قاجار.افشار.بیات.ترکمن.بیات.لر شول*طایفه لر دره شولی*.

کلمه کرد به معنی ::رمه گردان است و ا ...
١٣٩٦/١٢/١٣

445 آفرت زبان کردی در ایران زبان رسمی نبوده و یک گویش از زبان پارسی است
زبان کردی در منطقه کردستان عراق به ثبت
رسیده
که اهالی آن خود را سورانی می د ...
١٣٩٦/١٢/١٢

446 پیرحیاتی طایفه بزرگ حیات غیب ساکن در مسجدسلیمان
زبان لری بختیاری

غیبی.موسوی.حیات غیبی.
*****

طایفه لر حیات داوودی
ساکن در دشتستان و ...
١٣٩٦/١٢/١١

447 گرجی طایفه رستم در ایل لر ممسنی
در شهر مصیری
نام اولین جد خود را کی گرجی می دانند
این طایفه خود را لر بختیاری می دانند

تیره های این طایف ...
١٣٩٦/١٢/١٠

448 بل در زبان لری بختیاری به معنی
بگذار ::بهل.بیل
BEL.BEHL.BEiL
١٣٩٦/١٢/١٠

449 ها در زبان لری بختیاری به معنی
بله
HA
بله ::کلمه ایی در زبان غربی است
١٣٩٦/١٢/١٠

450 بلا در زبان لری بختیاری به معنی
شیطون.فضول
BALA
١٣٩٦/١٢/١٠

451 هری در زبان لری بختیاری
به معنی ::آری
HAre
١٣٩٦/١٢/١٠

452 بلا در زبان لری بختیاری به معنی
گم .
بلا اویی::گم شد
BELA
١٣٩٦/١٢/١٠

453 بلا در زبان لری بختیاری به معنی
گم .
بلا اویی::گم شد
BELA
١٣٩٦/١٢/١٠

454 بلا در زبان لری بختیاری به معنی
گم .
بلا اویی::گم شد
BELA
١٣٩٦/١٢/١٠

455 بلا در زبان لری بختیاری به معنی
گم .
بلا اویی::گم شد
BELA
١٣٩٦/١٢/١٠

456 کنجدکار دهی در دشت زیلایی در دهستان جهانگیری *زیلایی*مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
ایل منجزی

فامیلی های باقری و کریمی کشکی با ...
١٣٩٦/١٢/١٠

457 کئله در زبان لری بختیاری به معنی
ستون های سنگی بزرگ که در
روی کوه ها می گذاشتند تا مسافر ها راه امامزاده ها را پیدا کنند
و به کل حضرت عباس مشهو ...
١٣٩٦/١٢/٠٩

458 کر کر::کل.کئله
نام واژه کل ::قوم لر بختیاری ستون سنگی در مسیر امامزاده ها می گذاشتند تا مسافر ها راه را پیدا کنند

این ستون ها به کل حضرت عباس ...
١٣٩٦/١٢/٠٩

459 کل واژه کل در زبان لری بختیاری به معنی ::ستونی سنگی در روی کوه های بلند در مسیر امامزاده ها
می گذاشتند تا مسافر ها راه را
پیدا کنند
کل::کر،ک ...
١٣٩٦/١٢/٠٩

460 جاجو روستاهای جاجو سفلی،جاجو علیا،جاجو سلیران،
در دهستان جهانگیری *زیلایی*مسجدسلیمان
محل سکونت تیره هایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ایل ...
١٣٩٦/١٢/٠٩

461 تخت کبود نرگسی تخت نرگسی::روستا و منطقه ای در دهستان جهانگیری
در مسجدسلیمان
محل سکونت تیره هایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ایل بختیاروند *بهدارو ...
١٣٩٦/١٢/٠٩

462 چغاسرخ منطقه ایی در دشت زیلایی در دهستان جهانگیری
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ایل بختیاروند *بهداروند *
١٣٩٦/١٢/٠٩

463 چشمه شیرین روستای در دهستان جهانگیری *زیلایی*
مسجدسلیمان
محل سکونت تیره هایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی (ایل بختیاروند *بهداروند،بهوند*
تیر ...
١٣٩٦/١٢/٠٩

464 پای کووی در زبان لری بختیاری به معنی
رقصیدن و شادی کردن
پایه کوبی،پا را محکم به زمین زدن
١٣٩٦/١٢/٠٩

465 سوزیان سوزیانا نام قدیمی شهر اهواز است
این شهر لر بختیاری و عرب نشین است
معنی سوز به لری بختیاری ::سوزان

سوز::هوز،خور.اوک
سوزستان::سرزمین س ...
١٣٩٦/١٢/٠٩

466 نبی در زبان لری بختیاری به معنی
::نبود
بی::بود
١٣٩٦/١٢/٠٩

467 فرزند لکی در زبان لری لرستانی و در دزفول و شوشتر و اندیمشک
به فرزند خود روله می گویند
در بین ایل لر بختیاری از
کلمه رود::رودخانه استفاده می شو ...
١٣٩٦/١٢/٠٩

468 مهنا در زبان لری بختیاری به معنی
ماندنی*همیشگی*
مهنی::می مانی
مهنه::می ماند
بمهن::بمان
مهنا اسمی مردانه در بین ایل لر بختیاری
روستای ...
١٣٩٦/١٢/٠٩

469 هارونی دهستان آب ماهیک در جنوب لالی
محل سکونت ایل منجزی
و طوایف خلیلی بیگیوند پلنگ
لملمی منجزی.مال احمدی منجزی

منطقه هارنی کلا *هارونی ...
١٣٩٦/١٢/٠٨

470 پاگچ روستایی در دهستان جهانگیری
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند
ایل منجزی
نام های قدیم و حال این روستا
()بنه کل تیمور.بنه مش امیرحسین.بنه مش ...
١٣٩٦/١٢/٠٨

471 لهبری تیره ای از طایفه لوحیرده ایل منجزی در آنجا
سکونت دارد
١٣٩٦/١٢/٠٨

472 بهار در زبان لری بختیاری
::بهترین آرزو
به آر::بهار
١٣٩٦/١٢/٠٨

473 کسگم در زبان لری بختیاری
جمله زیر
کسگم اویی::کسی گم شده

:::::
جمله لری بختیاری
همه کس موو::همه ی کس و کار من
،عزیز من
١٣٩٦/١٢/٠٨

474 بهادر جد لرهای بختیاری
بختیار نام داشت
و نام های دیگر آن
بهدار خان.بهار خان.بهادر خان.بیرخان.
بیدر خان.
(((بختیاروند.بهداروند.بهاروند.بها ...
١٣٩٦/١٢/٠٨

475 کاسی لیوس ها طایفه کوچک لیوس بختیاری در ایل چهارلنگ در شهرستان دزفول
**
شاهپور ساسانی بعد از شکست والریانوس
امپراتور روم او را اسیر و همراه سربازان
ر ...
١٣٩٦/١٢/٠٨

476 کاسی در زبان لر های بختیاری
مردان بزرگ قوم را با کلمه(( کا .کی)) خطاب می کنند
کا::بزرگ.آقا.رئیس

کا محمد
کا علی
کافریدون
کی لهراسب< ...
١٣٩٦/١٢/٠٨

477 دورانتاش معنی در زبان لری بختیاری
::دوره آن سنگ ،

در معابد یک سنگ بزرگ در وسط آن قرار داشته

درو::دوره
ان::آن
تاش::سنگ
اگر ما کلمه ...
١٣٩٦/١٢/٠٨

478 چغازنبیل در زبان لری بختیاری
::تپه ی شبیه زنبیل*سبد*
نام لباس قوم لر بختیاری
چوقا*چقا*نام دارد
که خطوط روی این لباس
شبیه معماری چغازنبیل و ک ...
١٣٩٦/١٢/٠٨

479 شوتروک ناهونته معنی در زبان لری بختیاری
::شب راهی شو جلوی خانه خود،شب
راهی شو به سوی خانه ی خود
شو::شب
تروک::راهی شو
نا::نها،جلو
هونته::خانه ی خو ...
١٣٩٦/١٢/٠٨

480 اونتاش هوبان معنی در زبان لری بختیاری
::آن سنگ خوبان،بهترین سنگ
اون::همان.آن
تاش::سنگ
هو::خو،خوب
١٣٩٦/١٢/٠٨

481 داتیس معنی داتیس در زبان لری بختیاری
::مادر قله،
و در جمله زیر
داتیس بنیر::مادر چشم او را نگاه کن

دا::مادر
تیس::تیز،نوک کوه،قله
١٣٩٦/١٢/٠٨

482 داش در زبان ترکمنی به معنی سنگ است

در زبان لری بختیاری به سنگ
برد.کوچک.تاش.التاش. می گویند

سنگ صاف در زبان لری بختیاری
::برد تووش
١٣٩٦/١٢/٠٨

483 علاسوند بنه غلامحسین در کنار کوه علاویس*علاویس شاه.علاوش*در دشت
پلنگان در کنار دشت زیلایی منجزی
عالی ویس پسر تاجمیر قنبر پسر رستم خان
آقاسی پسر ش ...
١٣٩٦/١٢/٠٧

484 زیلایی تش آب ماهی .تش کا گردو.تش راه خدا
.تس معصوم در طایفه زیلایی کهگیلویه

تش عباس.تش شهباز.تش شمس در تیره رستمی خلیلی
و تش کاید گردو در ت ...
١٣٩٦/١٢/٠٧

485 شیاس
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
سرمنشا بسیاری از طوایف و تیره های ایل لر بختیاروند است

تیره رستمی پلنگ *شمس خلیلی*
تیر ...
١٣٩٦/١٢/٠٧

486 ریگی ریگ یکی از پسران خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان بود
که از آنها فقط جایگاه ایلی به نام
وارگه ریگی در دشت دارجنه در روستای خلیلی بیگیوند ده ...
١٣٩٦/١٢/٠٧

487 منگشت روستای تلخاب کلات
آرامگاه منگشت در این روستا قرار دارد
در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
منجزی
١٣٩٦/١٢/٠٧

488 آب ماهی منطقه آب ماهی(آب مایک،اوماهی،آب ماهیک)
شامل روستاهای آب ماهی.هارنی کلا*هارونی کلا*.رگ خلیل.تنگ خلیل.چه خلیل.گلزاری.تمبل.آب زالو.هالو زال.باغ شول
١٣٩٦/١٢/٠٧

489 آب در زبان لری بختیاری
او::av
١٣٩٦/١٢/٠٧

490 طایفه ابوالحسنی طوایف نه گانه ایل منجزی
1-خلیلی بیگیوند پلنگ.
2-ابوالحسنی
3-لوخرده*لو خیرده*
4-روا جهانگیری
5-تاج الدین عبدالهی
6-مال احمدی *آل ...
١٣٩٦/١٢/٠٦

491 منج بعد از پناه آوردن شاه طهماسب صفوی
به کوه های لرستان جهانگیر خان بختیاروند با سپاه خود به لشگر عثمانی حمله کرد
و آنها را شکست داد
شاه طهماسب ...
١٣٩٦/١٢/٠٦

492 خوانسار صالح خان بختیاروند ایلخان بختیاری در زمان نادرشاه بودند و در فتح هند
فرمانده سپاه لر بختیاری ها بودند
که موجب فتح قلعه قندهار و تنگه خیبر شد
١٣٩٦/١٢/٠٥

493 کاسی کاسی ها شاخه ایی از مردم کاسپین بودند
که به لرستان کوچ کردند و با قوم پارت آمیخته شدند
و اجداد لر های فیلی هستند
ایل لر لک شاخه ایی از ایل ...
١٣٩٦/١٢/٠٢

494 ططر معنی منطقه ططر::در زبان لری بختیاری به معنی اژدها ١٣٩٦/١٢/٠٢

495 آینه ی جان به معنی ::دل
پاکی و شفافی آینه.تصویر واقعی را نشان می ده
١٣٩٦/١١/٣٠

496 کاسیت ایل لر لک یکی از شاخه های قوم لر است
اقوام کاسی اجداد قوم لر هستند
حدود یک چهارم موزه ملی را اشیاه
تاریخی استان لرستان تشکیل داده
در ه ...
١٣٩٦/١١/٢٨

497 لیموچی نام های دیگر طایفه نیم بنیچه
(لیم بنچی.لیمونیچی. لیمونچی)
***
طایفه نیم بنیچه ایل منجزی
تیره ها
عباس وند
مهمیدوند *محمود وند.مح ...
١٣٩٦/١١/٢٤

498 طایفه شیخ عالی و ملکشاه وند منجزی این طایفه از دو شاخه تشکیل شده و به طایفه لملمی منجزی شهرت دارد
تیره شیخ محمد عالی*شیخ محمد خالی.کی شیخ عالی.شیخالی وند*

میشه وند*ملشه وند ...
١٣٩٦/١١/٢٤

499 آفرت در زبان لری بختیاری به معنی
تورا می آفریند

ولی در زبان کردی که دارای حروف الفبا و کتاب هستند
ئافرت به معنی تو کهنه نیستی است
و با ...
١٣٩٦/١١/٢٢

500 نوشته های متفرقه ی من بزرگ مرد تاریخ ایران
کریم خان زند خود را از ایل لر می دانست
درست کردن یک قوم نیاز به گذشته تاریخی دارد
نام قوم لک هیچ جای تاریخ نیامد
و ...
١٣٩٦/١١/٢٢

501 بازفت اسم کامل آن
بازهفتی است
بازی که هفت فرزند دارد
منظور از باز خلیل خان ایل بیگی جد طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ از ایل منجزی بهداروند است

...
١٣٩٦/١١/٢٢

502 کرته کرته*کرتی*::نوعی لباس قدیمی عشایر لر بختیاری ١٣٩٦/١٠/٢٩

503 آج در زبان لری بختیاری به معنی
بی چیز
١٣٩٦/١٠/٢٩

504 شیک در زبان لری بختیاری به معنی
خوش لباس
١٣٩٦/١٠/٢٩

505 تیات تیات در زبان لری بختیاری به معنی چشم هایت

تیاتر * زبان لری بختیاری* به معنی تئاتر
١٣٩٦/١٠/٢٩

506 وسْتا در زبان لری بختیاری به معنی
به ایست
١٣٩٦/١٠/٢٩

507 تیام مردم لر زبان لرستان
از چش،گلاره.چم به جای کلمه چشم
استفاده می کنند
ایل لر بختیاری *لر بزرگ:: بختیاری.کهگیلویه.ممسنی.بویراحمد.لیراوی.شبانکا ...
١٣٩٦/١٠/٢٩

508 کله دین معنی در زبان لری بختیاری
کله ی کله پاچه را دود دادن*جهت سوختن
موی کله پاچه *

کله::کله پاچه
دینی::دود دادن
١٣٩٦/١٠/٢٩

509 دشمن در زبان لری بختیاری
دوشمن
١٣٩٦/١٠/٢٩

510 ساقدوش معنی در زبان لری بختیاری
ساقدوش ::کسی که پا به پای داماد راه می
رود
در حالی که شانه به شانه اوست
دوش ::شانه
ساق::پا
١٣٩٦/١٠/٢٩

511 اوین در زبان لری بختیاری
اوین:: EVaen,آمدند
اوین::ovaen,آمدند
اوینه::evinh,می بیند
١٣٩٦/١٠/٢٩

512 سوره میری سهراب یکی از سرشاخه‌های ایل بزرگ بهداروند است
ایل بختیاروند متشکل
از
ایلهای
عالی جمالی
منجزی *کر منجزی *
لیراوی
علادینوند
١٣٩٦/١٠/٢٤

513 خوبم در زبان لری بختیاری
جملات لری بختیاری
پاسخ در پرسیدن حالت خوب است

مرد می گوید ::
خووم زینه؛ای زن من خوبم

زن می گوید ::
١٣٩٦/١٠/١٨

514 بنی بنی*بنه.بن*::در زبان لری بختیاری به معنی
روستا *ریشه و بنیاد*

بنی محمد::روستای محمد
.بنی راک::روستای صخره

طبق تحقیقات کارشناسا ...
١٣٩٦/١٠/١٢

515 کروم در زبان لری بختیاری به معنی
پسرم
١٣٩٦/١٠/١٢

516 آیتین کلمه ای غربی به معنی
آیت الدین:: نشانه ی دین
١٣٩٦/١٠/١٢

517 مش مرداسی طایفه مش مرداسی (تش مرداسی )
جدا شده از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
مرداس خان پسر
تاج الدین امیر قنبر پسر رستم خان آقاسی ...
١٣٩٦/١٠/٠٨

518 بنگو بنگو*بنگگو*::معنی در زبان لری بختیاری
.صدا می زند
.آواز می خواند.اذان می گوید
Bong ego
١٣٩٦/١٠/٠٨

519 چنارشاهیجان روستا هفت شیدان*پیران شیدان.
هفت شاهیجان *
کنار هفت شاهیجان(چنار شاهیجان )
بزرگترین روستای دهستان زیلایی
*جهانگیری *محل سکونت سادات
...
١٣٩٦/١٠/٠٨

520 ماصرم در زبان لری بختیاری به معنی
در دام دشمن افتادم.راه فرار ندارم
Masram
١٣٩٦/١٠/٠٨

521 یلمان در زبان لری بختیاری به معنی
پهلوان ما.شیر ما
یلمان::یلمون
شهر بختیاری نشین
دیلم::ده پهلوان من
١٣٩٦/١٠/٠٨

522 طایفه خلیلی بیگیوند پسران خلیل خان ایل بیگی بختیاروند
معروف به هفت کر بیگی
شاه منصور خان بختیاروند
سیاه منصور خان بختیاروند
مهدی خان بختیاروند
تاج الد ...
١٣٩٦/١٠/٠٧

523 گرجی ایل منجزی بختیاروند معروف به
گروزی*گروسی*
تمام ایلخان های ایل بختیاری در دوره
صفوی.افشار.زندیه از این ایل بودند

رستم بیگ بختیاروند پل ...
١٣٩٦/١٠/٠٧

524 الله وردی معنی به زبان لری بختیاری
الله ::خدا
وردی::آوردی.


رستم بیگ آقاسی معروف به
خداوردی *الله وردی*پسر شاه منصور خان بختیاروند سپهسال ...
١٣٩٦/١٠/٠٧

525 میلاس طایفه محمدی میلاسی در باغملک
طایفه میلاس بختیاروند در لردگان
نام جد این طایفه شاه منصور بوده

میلاس را از بزرگان زرتشتی می دانستند

١٣٩٦/١٠/٠٧

526 مصیری شجرنامه ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

بختیار خان

جمال *بیژن .باجول.بجن*

شاه محمد عالی بختیاروند

ملکشاه بختیاروند
...
١٣٩٦/١٠/٠٧

527 فهلیان شجرنامه ایل منجزی
بختیار خان
جمال *بیژن.با جول.بجن*

شاه محمد عالی بختیاروند
*شمخال.عالی شاه.عالی شه*

ملکشاه بختیاروند
١٣٩٦/١٠/٠٧

528 آب پیازی چشمه آب پیازی در دهستان زیلایی
مسجدسلیمان
بین روستاهای آکلولی*کلبعلی*.
پیران شیدان *هفت شیدان
.پیرگاه*
و روستای خلیلی بیگیوند
١٣٩٦/١٠/٠٦

529 چشمه روغنی چشمه روغنی
نام چشمه ای در پای کوههای
سرقلعه*سر قل.سرقله*.
زرد.الله اکبر در بین روستاهای
شمس آباد.علی آباد.خلیلی بیگیوند
در دشت دا ...
١٣٩٦/١٠/٠٦

530 گروس شجرنامه ایل منجزی
سپهسالار بختیار*بهدار.بدر. بیره*

جماالدین *باجول.بیژن.بیجان.بجن
*
شاه محمد عالی*شیخ محمد عالی
.شیخ محمد خالی.شم ...
١٣٩٦/١٠/٠٦

531 رندو در زبان لری بختیاری با تلفظ
برند borand.boran
برند رندی::ته دیگ را جدا کردی
١٣٩٦/١٠/٠٤

532 رستم بیگ رستم بیگ آقاسی*معروف به گرزی*
پسر شاه منصور خان بختیاروند پسر
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند پسر
جهانگیر خان بختیاروند
از ایل منجزی بهدارو ...
١٣٩٦/١٠/٠٤

533 ایل کرد طرهان طایفه لر طرهان
ما لرها
تا پای جان از ایران و ایرانی دفاع
خواهیم کرد
گویش لری لکی گویشی از زبان لری است
١٣٩٦/١٠/٠٢

534 توه خشکه در زبان لری بختیاری به معنی
خانه ای که با سنگ درست شده و ملاتی
استفاده نشده
توه::خانه
(زبان لری لکی::معنی
لک::شاخه
طایفه کوسه لر ...
١٣٩٦/١٠/٠٢

535 میرام در زبان لری بختیاری به معنی
می میرم

جمله لری
میرام سیت::می میرم برات
١٣٩٦/١٠/٠٢

536 سیلوانا در زبان لری بختیاری به معنی
نگاه کردن به جلو
.سیلاب در پیش رو

جمله لری::
سیلوانات کن::به جلو نگاه کن
Saelvanat non

سیلوا ...
١٣٩٦/١٠/٠٢

537 دشت دارجونه نام دشتی در دهستان زیلایی
*جهانگیری شمالی* بین روستای خلیلی بیگیوند و
پیران شیدان*هفت شیدان*
کوه سرقلعه*سر قل.سرقله*
در دشت دارجونه*دارجن ...
١٣٩٦/١٠/٠١

538 علاس کوه علاس*عالی ویس.علاوس*
در دهستان زیلایی
*طایفه خلیلی بیگیوند زیلایی
پلنگ*ایل منجزی بهداروند

تش زیلایی در تیره علاسوند
زراسوند
١٣٩٦/١٠/٠١

539 النا معنی در زبان لری بختیاری
ایل پیشرو.پیشرو ایل.
ال::ایل.el
نا::جلو.پیشرو
١٣٩٦/٠٩/٢٧

540 یوتاب یوتاب خواهر سردار آریوبرزن
در حمله اسکندر مقدونی به ایران،
لشگر اسکندر در کوههای بختیاری
زاگرس با سپاه آریوبرزن روبرو
شد و با مقاومت س ...
١٣٩٦/٠٩/٢٥

541 طهماسبی جهانگیر خان بختیاروند معروف به
*طهماسب قلی خان بختیاروند.فیلتن *
اولین ایلخان بختیاری در زمان صفوی
پدر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند

١٣٩٦/٠٩/٢٣

542 حموله تیره شیخ حموله در چم گلک اندیمشک
اولادها
قیصر.عسگر.اکبر.خیلا.نیلا.(")
نام فامیلی سزاری

ییلاق در کنار رود سزار در لرستان
منطقه گ ...
١٣٩٦/٠٩/٢٣

543 ایل کولیوند این ایل از بازماندگان ایل لر شول
است
تاریخ دانان یونانی از مدافعین شهر کوروش در سغد *سین کیانگ*چین یاد کردند
که اسکندر را زخمی کردند
از ...
١٣٩٦/٠٩/٢٣

544 طایفه قبادخانی ایل دار شولی بختیاری دره شوری ::نام اصلی این ایل
دار شولی *نژاد لر شول.درخت شول*
شول یکی ازه ایل های لر بود
که طوایف آن به سایر نقاط کشور کوچ داده شدند
حکومت ...
١٣٩٦/٠٩/٢٢

545 نیلا نیلا::اسمی مردانه قدیمی در زبان لری بختیاری
به معنی ::نیله سوار*ابر سوار*
سوارکاری که بر پشت اسب های نیلی سوار است و با سرعت باد حرکت می کند
١٣٩٦/٠٩/٢٠

546 کمفه نام های ایل منجزی
*مجدی.منجری. منجی.منج.محجن.محجنی.مزیری*

نام کامل این منطقه کامفیروز بود
محل سکوت طایفه گندایی و ایل منجزی

شهر ...
١٣٩٦/٠٩/١٩

547 بیرگان @محل سکونت ایل منجزی در کوهرنگ

این اسم از بیژن گاه *بیزنجان.بیزجان*
یا از پیرگان گرفته شده


منطقه پیرگاه*هفت شهیدان *در
دهستا ...
١٣٩٦/٠٩/١٩

548 متروک در زبان لری بختیاری به معنی
اینجا را ترک نکن.راهی نشو

نام اولادی در طایفه موری دور کی
ایل بختیاری
١٣٩٦/٠٩/١٩

549 مرودشت همان دشت مرو*مرغاب*است
ایل منجزی
در حمله نادرشاه به هند علی صالح
خان بختیاروند رئیس ایل بختیاروند
*بهداروند *از طایفه عالی ایلی*حلیلی ...
١٣٩٦/٠٩/١٩

550 درک Derak:: پشتیبان .سپر

در آیین چوب بازی لر بختیاری
از دو چوب استفاده می شود
این آیین در زمان هخامنشیان
رایج بوده
چوب بزرگ درک نام ...
١٣٩٦/٠٩/١٧

551 کولیوند ایلات لر بختیاری *لر بختیاری *
چهارلنگ.هفت لنگ. ممسنی.شبانکاره
.لیراوی.بویراحمد.کهگیلویه.کهمره
.کرشولی.سیوند.حیات داوودی.
ایل لک همان ا ...
١٣٩٦/٠٩/١٥

552 از طوایف قشقایی دره شوری ::دار شولی*نژاد شولی*
دره شوللیایل لر شول یکی از ایلات لر بود که حکومت بزرگی در لرستان.خوزستان
.کهگیلویه.ممسنی ایجاد ...
١٣٩٦/٠٩/١٥

553 سایدام در زبان لری بختیاری به معنی
سایه مادرم

لری لکی گویشی از زبان لری است
یک قوم می تواند با زبان دیگری تکلم
کند ولی هیچ زبان و گویشی
١٣٩٦/٠٩/١٥

554 برشنا در زبان لری بختیاری به معنی
به روشنایی

روشنا::روشنایی
١٣٩٦/٠٩/١٥

555 حلما جمله لری بختیاری
هلما بیایم::بگذار ما بیاییم

هل::بهل .هلیدن.
نهل::نگذار
١٣٩٦/٠٩/١٥

556 نشای برنج در زبان لری بختیاری به معنی
تخم.دانه

توم بده::گندم ها را در زمین بپاش
جهت کشت
١٣٩٦/٠٩/١٥

557 بنشان در زبان لری بختیاری به معنی
به نشان.بکار.کشت کن
١٣٩٦/٠٩/١٥

558 ملیکا معنی در زبان لری بختیاری
فرشته. ملائک


جن ملیکا ':اجنه و ملائکه
١٣٩٦/٠٩/١٥

559 ریما ریما کلمه ای در زبان لری بختیاری
به معنی ::روی ماه

جمله لری بختیاری
ریمات بوسوم::روی ماهت را ببوسم


در زبان ترکی به ماه ،،آی ...
١٣٩٦/٠٩/١٥

560 سیمونه در زبان لری بختیاری به معنی
برای من است Simon
سیمون::برای من
نامی برای دختر و پسر
&&&&&&
نام در زبان اسپانیایی
سیمئونه.سیمون
١٣٩٦/٠٩/١٥

561 زیلایی تاجمیر قنبر خان بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاری

تیره تاجمیر ی و تیره میرگپی در
طایفه گندایی بختیاروند ...
١٣٩٦/٠٩/١٢

562 شجرنامه ایل منجزی

شجرنامه ایل منجزی بهداروند
*کرمنجزی،کر منجی کران منجی،.پسران معجزه گر*
ایل بزرگ لر بختیاروند

سپهسالار بختیار (بدر )
...
١٣٩٦/٠٩/٠٣

563 شمخال شیخ محمد عالی خان بختیاروند
جد ایل بختیاروند کر منجزی
*شیخ محمد خالی .شمخال*
١٣٩٦/٠٩/٠١

564 هفت لنگ به معنی هفت ایل
بدلیسی تاریخدان کرد
لر را از نسل دو برادر به نام
بخت*بختیار.بهدار*
بجن*بیژن*

1-ایل بختیاروند کرمنجزی
2-ایل کرم ...
١٣٩٦/٠٨/٣٠

565 لکی ایل الک یکی از سرشاخه های ایل بزرگ
بختیاروند بود
که امروزه از آن نامی به میان نیست
و دارای چندین طایفه بود
بدلیسی کرد در کتاب خود لر ها ...
١٣٩٦/٠٨/٢٣

566 پاپی *****
ایل بختیاروند خود را از نسل خورشید
می داند
لهراسب کیانی جد قوم لر

بدلیسی اجداد لر را دو برادر به نامهای
بجن*بیژن *
بخت* ...
١٣٩٦/٠٨/٢٣

567 اورک ایل فراموش شده در تاریخ
ایل الک*اولک*
یکی از سر شاخه های ایل بختیاروند
*بهداروند. بیداروند *نام طوایف و ایلات ایل الک بختی ...
١٣٩٦/٠٨/٢٣

568 لک زبان لکی یکی از گویش های قوم لر
است
امروزه بعضی ها سعی می کنند
از این زبان قومی جدید به نام
لک درست کنند
در هیچ منبع تاریخی از قوم لک ...
١٣٩٦/٠٨/٢١

569 لک ایل بزرگ بختیاروند کرمنجزی
*کر منجی.کرمانجی*

رستم خان بختیاروند رئیس ایل بختیاروند در جنگ ایران و عثمانی به کمک شاه اسماعیل صفوی رفت
و د ...
١٣٩٦/٠٨/٢١

570 چال بتون روستای منجزی نشین در دشت عقیلی
طایفه خلیلی بیگیوند زیلایی
١٣٩٦/٠٨/٢١

571 چال منطقه چال چهل آب*چلویان.چلبیان.چلو*در اندیکا
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند زیلایی *منجزی پلنگ *
********
طایفه چال لو چلبیانلو در ارسباران < ...
١٣٩٦/٠٨/٢١

572 آلپ نام قوم آلبانی است
با هجوم وحشیانه مغولان به ایران
بسیاری از اقوام آریایی
به اروپا کوچ کردند

قوم آلبانی*آلانی.الرانی.ارانی.اوس*
١٣٩٦/٠٨/٢١

573 بستک در زبان لری بختیاری به معنی
بختک .نحسی.دشمن.سایه شوم

نام دیویی در فرهنگ لر بختیاری
الابستک::الابختک
١٣٩٦/٠٨/٢١

574 اچمی در زبان لری بختیاری به معنی
آسیب می بینی.زخمی می شوی
***&&&&
اجمی ::معنی در زبان لری بختیاری
فرار می کنم.

جمله بختیاری
اجم ر ...
١٣٩٦/٠٨/٢١

575 علاییون نام دیگر ایل علاءالدین وند ایل بختیاروند لر بختیاری
(علایی.علائی وند.علادینی. الدینی)
نام طوایف :::
علادینی
فارسانی
مالکی
عبدالهی ...
١٣٩٦/٠٨/٢١

576 سر رسی در زبان لری بختیاری به معنی
آمد.سر رسید
١٣٩٦/٠٨/٢١

577 کرمانجی ایل لر بختیاروند کران منجزی *کر منجزی.کرمانجی *
خود را از نسل خورشید می داند

نوادگان جمشید کیانی.
لهراسب کیانی*لر*

در زبان لری ...
١٣٩٦/٠٨/١٨

578 کرمانج در زبان لری بختیاری
کران منجزی ::کران منجی
پسر ان معجزه گر.
(((لر بزرگ از نسل بختیار و پسرش بیژن است )))))


در زمان سلسله صفوی ب ...
١٣٩٦/٠٨/١٨

579 هرسین در زبان لری بختیاری به معنی

اشک آلود.چشم گریان
١٣٩٦/٠٨/١٨

580 هسم در زبان لری بختیاری به معنی
هستم
١٣٩٦/٠٨/١٨

581 شجره نامه اولاد حاج علی این تیره در طایفه اورک دینارونی بختیاری است
و در چهار روستا در چهارمحال و بختیاری زندگی می کنند


افراد این تیره با بزرگ نمایی
خود را ...
١٣٩٦/٠٨/١٦

582 کردشولی نام اصلی این ایل کرشولی است
کر شولی::پسر شولی
ایل لر شول در زمان سلغریان بر تمام
ایلات لر حکومت می کرد
شهر شول آباد بختیاری در لرستان
١٣٩٦/٠٨/١٥

583 تورناز در زبان لری بختیاری به معنی
تور*تر*::مسیر.نژاد
ناز::زیبا

کلمه لری بختیاری
تورنه::گیسو

توره::مسیر است

شهر ترکالکی::مس ...
١٣٩٦/٠٨/١٤

584 آیدا زبان لری بختیاری

جمله لری بختیاری
آیدا::ای مادر*درخواست کمک*

آیدا::آیا داد
١٣٩٦/٠٨/١٤

585 ایل الک یکی از سر شاخه های ایل بختیاروند بود که امروزه ایل های شاخه ی الک
به ایل های مستقل تبدیل شده اند

ایل های شاخه ی الک بختیاروند

ایل ل ...
١٣٩٦/٠٨/١٢

586 سلار در زبان لری بختیاری به معنی
رئیس.رهبر گروه.سردسته.
١٣٩٦/٠٨/١٢

587 همپا در زبان لری بختیاری به معنی
کسی که پا به پای تو راه می آید.رفیق.هم گروه

در زمان تیمور گورکانی گروهی
از طوایف لر بختیاری را مجبور به
١٣٩٦/٠٨/١٢

588 آفرت بدلیسی تاریخ دان کرد
لرها را از نسل دو برادر
به نام بختیار و بیژن می داند
********
در کتاب شرف نامه
معنی نام کلمه کرد::رمه گردان
١٣٩٦/٠٨/١٢

589 کرانی طایفه کران بختیاروند در شهر فارسان
بختیاری
طایفه کران بختیاری در سیرجان
طایفه کرانی *کرائی *بختیاری در مسجدسلیمان
طایفه کرایی در آب گ ...
١٣٩٦/٠٨/١٢

590 لهراسب جد ایلات قوم لر
لهراسب(((لوراساب.لراسب.لهراب
.لاراب ))
فرزندان (گشتاسب .زریر.بستور )
گشتاسب *ویشتاسب.یشتاسب.گشتاسف.
یاشتاسب.یاشاسپ*< ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩

591 عالی ایلی نام طایفه خلیلی بیگیوند است
حلیلی*حالیلی.عالی ایلی*
یکی از طوایف ایل منجزی
*منجزوان.مونجان.منجی*
بختیاروند که در فتح
هند

در ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩

592 اندیکا نام شهری در مسجدسلیمان
محل سکونت ایلات بختیاروند
مردم این منطقه را اندیکایی
*اندیکویی *
می نامند
١٣٩٦/٠٨/٠٩

593 فاریاب در زبان لری بختیاری به معنی
فار::پار. پارسال
یاب:::آب

آبی که از باران پارسال در مکانی ذخیره شده
برای کشاورزی
١٣٩٦/٠٨/٠٩

594 سالور نام یکی از ایلات ایل بزرگ بختیاروند
بود
که امروز از آن اثری نیست

و در تاریخ گمشده است

ایل سالک لر بختیاروند
سالک الوار *سال ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩

595 قره داغ بداغ خان چگنی از ایل لر او تمام مدعیان
شاه عباس صفوی را از بین برد و او را بر تخت نشاند
فرزندان او سالها در خراسان حاکم بودند

به جنگجوی ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩

596 کوراوند منطقه باستانی کورارکان در کهگیلویه و خوزستان در زمان اتابکان لر بزرگ وجود داشت و منطقه ایی
مستقل بود

این منطقه جزء حکومت ایل بهداروند
...
١٣٩٦/٠٨/٠٩

597 یلهون معنی در زبان لری بختیاری
مرد خانه
یل::مرد.پهلوان
هون::خانه
به هون::بهترین خانه.سیاه چادر
١٣٩٦/٠٨/٠٨

598 آوارسین معنی در زبان لری بختیاری

آواره ی او هستید .بخاطر او
آواره شده اید


١٣٩٦/٠٨/٠٨

599 شپیران امامزاده شهیر*شپیر*در روستای حوض گل معروف به
سادات شاپوری در طایفه اورک
شپیر:::شاپور

تیره شاپوری بختیاری در طایفه گوروئی دیناروند
...
١٣٩٦/٠٨/٠٨

600 عالیوند تیره عالیوند در طایفه ململی در مسجدسلیمان
تیره عالیوند در طایفه قائدوند ایل
علاءالدین وند بختیاروند

طایفه عالیوند ایل بکش در ایل ممسنی ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧

601 آلبوشاه حسین آلبو::کلمه ایی لری بختیاری
به معنی ::ایل پدر.
آل::ایل.طایفه
بو::پدر
١٣٩٦/٠٨/٠٧

602 اورتانیس در زبان لری بختیاری به معنی
ابر تا نیست.ابر تا نیامده

جمله لری
اورتانیس رو جووه هانه بنه ریی بند::
تا آسمان ابری نشده جامه ها را روی ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧

603 دهستان دلفارد جاده باستانی دلفارد *دزپارت* و پل خداآفرین در کوه های بختیاری مابین
شهر مسجدسلیمان و کوهرنگ
محل کوچ ایل بزرگ بختیاروند از خوزستان به چهارمحال ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧

604 بلده طایفه شیخ احمد بلده بختیاروند در مسجدسلیمان .شوشتر.اصفهان
.کوهرنگ.اهواز.فولادشهر
این طایفه جزیی از ایل بلیوند ایل بزرگ بختیاروند
ایل بلیون ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧

605 مرسانا اسمی کاملا پارسی

آنا:::دآنا.دانایی.مادر
دآ::مادر.دآنا
دآیه::مادر.دانآیه.
سا::سایه
مهرساآنا :::سایه مهر مادری
١٣٩٦/٠٨/٠٧

606 بردسیر بردشیر نماد شجاعت در قوم لر بختیاری
است
آنها بر روی مزار بزرگان ایل و پهلوانان.
قوم خود شیر سنگی می گذارند
و آن را بردشیر می گویند
١٣٩٦/٠٨/٠٦

607 اوتای در زبان لری بختیاری به معنی
او::آن
تا*تی*::طرف.سوی
اوتای::آن طرف otae

ایتای*ایتی*::این طرف
itae

بو اتای*بیو ایتی.بو اتای*: ...
١٣٩٦/٠٨/٠٦

608 الران آریایی ها نام سرزمین دو سوی رود ارس را الران *اران.الان. آلان.آیران.
آیروان.ایروان.آیرن.**
شهر ایذه *ایرج.ایزج.ایرانج*

کشور الران*آلان* ...
١٣٩٦/٠٨/٠٦

609 ارس در دوران حکومت آریایی ها
منطقه قفقاز
را آران*آلان.آیران*نامیدند
شهر ایروان ارمنستان

قوم آلانیا *آرانیا.آیرانیا.آلبانیا*در جمهوری او ...
١٣٩٦/٠٨/٠٥

610 چاللو چلبیانلو معنی در زبان لری بختیاری


:::منطقه چلبیان *چلویان.چلو*
محل سکونت ایل منجزی *منجزوان.منجوان *
بختیاروند
چلوی:::چال های چهل آب
١٣٩٦/٠٨/٠٥

611 شندی در زبان لری بختیاری به معنی

جای دلنشین.سکونتگاهی که
در جای دلباز درست شده
١٣٩٦/٠٨/٠٥

612 کلات در زبان لری بختیاری به معنی
کل::خانه. کلبه
لات::بین کوهها

خانه های بین کوه.روستا
١٣٩٦/٠٨/٠٥

613 لاتان در زبان لری بختیاری
به معنی

سکونتگاه بین دو کوه
لا::بین
١٣٩٦/٠٨/٠٥

614 کلیبر در زبان لری بختیاری به معنی
کلی::ستونی از سنگی
بر::مقابل آفتاب
ستون سنگی در برابر آفتاب...


کلیبر::ستون سنگی

آریایی ها بر ...
١٣٩٦/٠٨/٠٥

615 بامر در زبان لری بختیاری به معنی
بابااحمد *بامر.با مد.باائمد*

طایفه بامری از ایل دور کی
*بابا احمدی *
بزرگان ایل دور کی
سردار اسعد بخت ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤

616 کورره پای معنی در زبان لری بختیاری :::
کوره راهی که عرض مسیره عبوری آن
فقط به اندازه پای انسان است.

به معنی راهی بی بازگشت

راهی که مجبوری ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤

617 بهبید نام روستای در مسیر جاده
مسجدسلیمان و اهواز
مردم این روستا از ایل منجزی
بختیاروند هستند
بهبید::بهبود
١٣٩٦/٠٨/٠٤

618 ساناز در زبان لری بختیاری به معنی
سا::آرامش.سایه
ناز::دوست داشتنی.زیبا

سانار:::آرامش دوست داشتنی

ساناز::آرامش زیبا

ساناز::سایه ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤

619 کره قلعه سفید کره ::در زبان لری بختیاری به چندین معنی و تلفظ کاربرد دارد
کره::انجیره کوهی kareh
کره:::چروکیده kerh
کره::ناشنوا karh
کره ::کره حیوانی ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤

620 قاقالو قاقالی لی::کلمه ایی لری در زبان لری
بختیاری.برای آرام کردن کودکان

به معنی خریدن خوراکی و شیرینیجمله لری
قاقالی لی سیت ا ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤

621 بلامیسر بلامنسر::در زبان لری بختیاری استفاده می شود

جمله لری بختیاری
درد و بلامنسرم ::درد و بلاهای
تو ،توی سرم
١٣٩٦/٠٨/٠٤

622 اتا


همان کلمه آقا است

ریشه
آتا:::؛*آکا. هکا. هخا.کا.کاک**

هخامنش::بزرگ منش.پدر بزرگ
هخامنش :::هکامنش،آکامنش
آکا::آقا ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤

623 آنا آنا ریشه ی کلمه دانا*دآنا*است
دا::نام مادر در زبان لری
دالکه ::در زبان کردی
دایه::رایج در بین پارسیان

قبل از ورود مغول ها و گورکانی ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣

624 خلیل شهر طایفه خلیلی بیگیوند *پلنگ*
تیره ها
خیری وند.تاج الدین وند.اسماعیل وند.احمد وند.چهاربنیچه.غریبی.
قبادوند.زیلایی. شروند.پلنگ.خلیلی.
جهانگیر ...
١٣٩٦/٠٨/٠٢

625 درسا معنی در زبان لری بختیاری
در::دختر
سا::.آرام

درسا::دختر آرام.
در*ددر*::دختر

١٣٩٦/٠٨/٠٢

626 نان کور در زبان لری بختیاری به معنی
آدم خسیس.
نوو کور:::نان کور
١٣٩٦/٠٨/٠٢

627 شهسواری تیره شهسواری از طایفه افشار کرمان
این تیره از جانکی سردسیر بختیاروند است که همراه تیره هایی از طایفه اوشار از کهگیلویه و خوزستان کوچ داده شد
< ...
١٣٩٦/٠٨/٠١

628 بانک بانک از کلمه بانگ گرفته شده
معنی بانگ در پارسی
آواز.فریاد.داد
نوع دیگر تفسیر معنی آن
فریاد کمک خواهی::جذب سپرده

فریادی برای
ف ...
١٣٩٦/٠٨/٠١

629 تاکر طایفه تاکر*تکی.تاکه*در ایل بزرگ بختیاروند

تیره تکی در طایفه خلیلی بیگیوند زیلایی در ایل منجزی صفی خانی
جزء ایل بزرگ بختیاروند
در مسجد ...
١٣٩٦/٠٨/٠١

630 بندر بصره قبل از آمدن اعراب
شهر بصره .فاو فارس نشین بود

نام بصره به زبان لری بختیاری
بس ره؛::بسی راه.بسیار راه

بصره یکی از شهر های ایران ...
١٣٩٦/٠٨/٠١

631 ها در زبان لری بختیاری به معنی
بله
در زبان ترکمنی ..هوه havah.
در زبان ترکی استانبولی.Evet
ترکی آذری::بیلی. بلی.baele
در زبان لری ...هاh ...
١٣٩٦/٠٧/٣٠

632 مر در زبان لری بختیاری به معنی
مهر
Mohr
١٣٩٦/٠٧/٣٠

633 دزی در زبان لری بختیاری به معنی
دزدید
١٣٩٦/٠٧/٣٠

634 تسبی در زبان لری بختیاری به معنی
تسبیح
١٣٩٦/٠٧/٣٠

635 دسه در زبان لری بختیاری به معنی
دسته
١٣٩٦/٠٧/٣٠

636 بوگو در زبان لری بختیاری به معنی
بگو
١٣٩٦/٠٧/٣٠

637 تزبی در زبان لری بختیاری به معنی
تسبیح
tazbi
١٣٩٦/٠٧/٣٠

638 تزوی در زبان لری بختیاری به معنی
تسبیح
tazvi
١٣٩٦/٠٧/٣٠

639 کلموشت در زبان لری بختیاری به معنی
کل*گر*::گره.بسته شده
موشت::مشت
مشت گره کرده
Kelmosht
germosht
١٣٩٦/٠٧/٣٠

640 یادمه معنی در زبان لری بختیاری
یاد هست
١٣٩٦/٠٧/٣٠

641 لایزنگان در زبان لری بختیاری
لای*لا*::میان دو کوه.جایگاه
زنگان:::زنگوله.زنگلان.

مکانی که در آن همیشه صدای زنگوله
شنیده می شد
به دلیل وجو ...
١٣٩٦/٠٧/٣٠

642 خان ریشه آن فارسی است
و از کلمه کیان گرفته شده

به معنی سرزمین.پادشاه

لقب لری
کا و کی از کلمه کیان گرفته شده
کا::کان.کیان
کی:: ...
١٣٩٦/٠٧/٣٠

643 کیان به معنی سرزمین .وجود.پادشاه
تاج کیانی::تاج پادشاهی

لقب پادشاهی ایران سلسله کیانیان

ایل کیا نرسی بختیاری
نرسی یکی از پادشاهان س ...
١٣٩٦/٠٧/٣٠

644 تاری در زبان لری بختیاری به معنی
تا به روی
کلمه و جملات لری بختیاری
ری::می رویri
نیری::نمی روی neri
تاری::تا برویtari
تانری::تا نرویta ...
١٣٩٦/٠٧/٣٠

645 Keep در زبان لری بختیاری به معنی
بسته شده.انباشته شده .

جمله لری بختیاری
در رو کیپ کن::در را ببند.
امبار کیپ کیپ جا نداره:::
انبار پ ...
١٣٩٦/٠٧/٣٠

646 منج روستای منج *مانجز.منجاز*در بخش چلو اندیکا روستای منجزی نشین در کنار آرامگاه شیخ علی اسماعیل گیلانی *بابازاهد *یکی از نوادگان شیخ زاهد گیلانی است و ... ١٣٩٦/٠٧/٢٩

647 ستیا در زبان لری بختیاری به معنی
س::سو.نور.بینایی
تیا::چشم

ستیا':نور چشم
١٣٩٦/٠٧/٢٩

648 میرزا این اسم از دو بخش
تشکیل شده
میر:::امیر اسم عربی
زا:::زاده فارسی

میرزا
در زمان قدیم اسمی برای مردم و معلم ها بود
**********
١٣٩٦/٠٧/٢٩

649 میر در زبان لری بختیاری به معنی
بزرگ.سرپرست

میر::مردن.
میراندن::کسی که سرپرستی عده ای
را بر عهده دارد و می توان آنها را تنبیه
کند
...
١٣٩٦/٠٧/٢٩

650 ایل بیگی اصل این کلمه عربی بود که وارد زبان فارسی شد

اهل بیت:::آل بیت.ال بیت

ایل بیگ:::اهل بیت.
١٣٩٦/٠٧/٢٩

651 مروف در زبان لری بختیاری به معنی
نروب.جارو نکن
م::نه
روف::روب
Marof
جمله دستوری
*******
کلمات و جملات در زبان لر ی بختیاری

...
١٣٩٦/٠٧/٢٨

652 تالی تالی نام یک طایفه در ایل لر بختیاری
است


معنی تال به زبان لری بختیاری
تال::ریسمان.نخ.
١٣٩٦/٠٧/٢٨

653 دایان در زبان لری بختیاری
جمله ی پرسشی است
به معنی ::مادر می آیند*مادر آنها می آیند *

دا::مادر
یان::می آیند.(میایند.میان.یان)
١٣٩٦/٠٧/٢٨

654 پارس نام قومی آریایی که در غرب .جنوب غرب.جنوب ایران زندگی می کنند
شامل اقوام .لر فیلی.لر لک.لر بختیاری.لر ممسنی. لر بویراحمد ی
.لر مینجایی.فارس.لر ک ...
١٣٩٦/٠٧/٢٧

655 له درازی منطقه له درازی در دهستان زیلایی منجزی در مسجدسلیمان
به معنی لا *بین دو کوه *
کوه های موازی هم هستند و بین آنها
را له درازی می گویند

١٣٩٦/٠٧/٢٧

656 کوئک در زبان لری بختیاری به جای کلمه پسر:::از دو کلمه
کر . کوئک
استفاده می شود
Kor. .KOVAK
١٣٩٦/٠٧/٢٧

657 افشار هم اکنون در خوزستان افشار طایفه ای از ایل گندلزی بختیاری است
ایل گندلزی یکی از ایلات لر شولی بود
ساکن در لرستان.خوزستان.کهگیلویه

هیچ سن ...
١٣٩٦/٠٧/٢٦

658 بامری طایفه بامری بختیاری از ایل درکی*دورکی*

ساکن در خوزستان.اصفهان.چهارمحال و بختیاری

این طایفه به همراه سایر طوایف بختیاری به فرماندهی علی ...
١٣٩٦/٠٧/٢٦

659 بیرانوند ایل لر بیرانوند همراه ایل های پاپی .چگنی.سگوند در سال 1302شمسی
با دولت ستم شاهی پهلوی جنگیدند
و مردانه ایستادگی کردند

در زمان سلسله های ...
١٣٩٦/٠٧/٢٥

660 دیدا معنی در زبان لری بختیاری

1-دیدا::دید مادرdi da
دی:؛دید.
دا::مادر

2-دیدا::خواهر مادر dae da
دی::خواهر .خواهر بزرگ
دا::مادر ...
١٣٩٦/٠٧/٢٥

661 زهرا از زهره گرفته شده به معنی ::گل ١٣٩٦/٠٧/٢٥

662 موری طایفه ای که امروزه جزیی از ایل دورکی است
ساکن در خوزستان.چهارمحال و بختیاری.اصفهان

شجرنامه طایفه ای
(مشری.بله.مه ری.سه پسر مرد اس از ای ...
١٣٩٦/٠٧/٢٤

663 بوری تیره ای از طایفه موری بختیاری

تیره صالح بوری از طایفه قندلی بختیاری
Bvori
١٣٩٦/٠٧/٢٤

664 سربالا در زبان لری بختیاری به معنی
سربالایی. شیب کوه
Sarbala
١٣٩٦/٠٧/٢٤

665 بنهنگ در زبان لری بختیاری به معنی
به نزدیک.به پیش.نزدیک است

جمله لری

ده بنهنگ مونه::روستایی در نزدیک ماست
Beneheng
١٣٩٦/٠٧/٢٤

666 کلمه شهر کلمه در شهرستان دشتستان بوشهر
زبان لری

کلمه::معنی به زبان لری بختیاری
کوه کوچک.سنگ کوچک.
Kolomeh.kolomah
کلوه::کلوخ.سنگ
١٣٩٦/٠٧/٢٣

667 کنترات در زبان لری بختیاری به معنی
کن ::بکن.انجام بده.برو
ترات::یورتمه .سریع

سریع انجام بده
یورتمه برو


کنترات تا مو هم بیام::یو ...
١٣٩٦/٠٧/١٩

668 نوخندان در زبان لری بختیاری به معنی
اولین خنده ی نوزاد
No xando
١٣٩٦/٠٧/١٩

669 دیلم در زبان لری بهمئی به معنی
دی::مادر
لم::پایین.جنوب
سرزمینی که در جنوب سرزمین مادری بنا شده

یا
دیلم از نام یلمون بیگ پسر ((شاه ح ...
١٣٩٦/٠٧/١٩

670 نینوا در زبان لری بختیاری به معنی
آواز نی

نی::نی
نوا::صدا.آواز
١٣٩٦/٠٧/١٩

671 کلده در زبان لری بختیاری به معنی
بزرگ ده.ریش سفید
Kale deh
کل::بزرگ .آقا.kal

کل تیمور
کل جافر
کل دویت
کل مراد

١٣٩٦/٠٧/١٩

672 بیجار در زبان لری بختیاری به معنی
بدون سر وصدا.جار زدن
Bejar
١٣٩٦/٠٧/١٩

673 گوراو در زبان لری بختیاری به معنی
گوراب.چاله آب باران
gorav
١٣٩٦/٠٧/١٩

674 تکی در زبان لری بختیاری به معنی
جدا جدا.یک نفر
Taki
١٣٩٦/٠٧/١٩

675 نی هشت در زبان لری بختیاری به معنی
نمی هشت.نمی گذاشت
Nehesht
١٣٩٦/٠٧/١٩

676 جوکندن در زبان لری بختیاری به معنی
جان کندن.تلاش کردن
Jovkandan
١٣٩٦/٠٧/١٩

677 بیلیابین در زبان لری بختیاری به معنی
بیل::بگذار
یا::بیاید
بین::ببیند
Beleabine
١٣٩٦/٠٧/١٩

678 بیابند در زبان لری بختیاری به معنی
بند را بگیر*طناب*
Biaband
١٣٩٦/٠٧/١٩

679 دهنده در زبان لری بختیاری به معنی
کسی که چیزی می دهد.دهنه
ی روستا*ده*
Dahandeh
١٣٩٦/٠٧/١٩

680 شلکه در زبان لری بختیاری به معنی
تصویر.شکل
Shelkeh
١٣٩٦/٠٧/١٩

681 جورده در زبان لری بختیاری به معنی
شبیه روستا
جور
ده
Jor deh
١٣٩٦/٠٧/١٩

682 بنه سر در زبان لری بختیاری به معنی


بنه::روستا
سر::بالایی
Bonesar

١٣٩٦/٠٧/١٩

683 پلختار در زبان لری بختیاری به معنی
پرخ دار.هرس کردن
Palxtar
١٣٩٦/٠٧/١٩

684 تهم در زبان لری بختیاری به معنی
مزه غذا.طعم
Tam
١٣٩٦/٠٧/١٩

685 تهام در زبان لری بختیاری به معنی
تعام.غذا
Taham
١٣٩٦/٠٧/١٩

686 ورکوره در زبان لری بختیاری به معنی
ور ::پشت
کوره
پشت کوره
Var koreh
١٣٩٦/٠٧/١٩

687 ورکوره در زبان لری بختیاری به معنی
پشت کوه رفت
ور
کو
ره
Varkorah
١٣٩٦/٠٧/١٩

688 پلک در زبان لری بختیاری به معنی
پل کوچک
Polak
١٣٩٦/٠٧/١٨

689 پلکو در زبان لری بختیاری به معنی
پلکان
Pelko
١٣٩٦/٠٧/١٨

690 مرکیه در زبان لری بختیاری به معنی
مگر کی هست
Markih
١٣٩٦/٠٧/١٨

691 چیران در زبان لری بختیاری به معنی
خانه های سنگی موقت
Cheran
١٣٩٦/٠٧/١٨

692 چیر در زبان لری بختیاری به معنی
خانه با سنگ و سقف با چوب
Cher
١٣٩٦/٠٧/١٨

693 شکال در زبان لری بختیاری به معنی
شکار
Shekal
١٣٩٦/٠٧/١٨

694 دوسالده در زبان لری بختیاری به معنی
دو سال دیگر
Dosalde
١٣٩٦/٠٧/١٨

695 ویسادار در زبان لری بختیاری به معنی
آمد سایه درخت
وی
سا
دار
Visadar
١٣٩٦/٠٧/١٨

696 مچت در زبان لری بختیاری به معنی
مسجد
Machet
١٣٩٦/٠٧/١٨

697 لرده در زبان لری بختیاری به معنی
ده لرها
Lordeh
١٣٩٦/٠٧/١٨

698 کلدره در زبان لری بختیاری به معنی
کناره درهkeldareh
١٣٩٦/٠٧/١٨

699 سوست در زبان لری بختیاری به معنی
شل و ول.سست
١٣٩٦/٠٧/١٨

700 کوده در زبان لری بختیاری به معنی
کدام ده.کدام روستا
Kodeh
١٣٩٦/٠٧/١٨

701 شولم در زبان لری بختیاری به معنی
شول پیام.مرد خانه.پسرم
Sholom
١٣٩٦/٠٧/١٨

702 هنده در زبان لری بختیاری به معنی
خنده
Handeh
١٣٩٦/٠٧/١٨

703 هره در زبان لری بختیاری به معنی
گل و شل.
Hareh
١٣٩٦/٠٧/١٨

704 لیر در زبان لری بختیاری به معنی
آغل.
Ler
١٣٩٦/٠٧/١٨

705 لشکام در زبان لری بختیاری به معنی
شاخه هایم.

Leshkam
١٣٩٦/٠٧/١٨

706 کلده در زبان لری بختیاری به معنی
کل::کنار.اطراف
ده::روستا
Keldeh
١٣٩٦/٠٧/١٨

707 راجیر در زبان لری بختیاری به معنی
راه ناودون.راه آبراه

راجیر واز کن او بره::
راه ناودون را باز کن آب برود
rajir
١٣٩٦/٠٧/١٨

708 رونس در زبان لری بختیاری به معنی
بدرقه‌.راهی کردن
ravnas
رونس کردی ره::او را بدرقه کردی رفت

از روانیدن گرفته شده
١٣٩٦/٠٧/١٨

709 رونیدی در زبان لری بختیاری به معنی
روانیدن.جریان دادن.جاری
ravnidi
اونه رونیدی او ور::آب را جریان دادی آن طرف


١٣٩٦/٠٧/١٨

710 تات در زبان لری بختیاری به معنی
عمو.مرد با تجربه.پیرمرد.

در لغت نامه دهخدا به ایل لر طاهر
تاتی اشاره شده
Tate
١٣٩٦/٠٧/١٨

711 هله در زبان لری بختیاری به معنی
می گذارد
heleh
١٣٩٦/٠٧/١٨

712 هلیس در زبان لری بختیاری به معنی
می گذاری او را.می بخشی او را
helis
١٣٩٦/٠٧/١٨

713 هره در زبان لری بختیاری به معنی
همیشه می رود
hereh
١٣٩٦/٠٧/١٨

714 میش خاص یکی از طوایف لر ساکن در ایلام است
از ایل لر فیلی *پهلوی*

نام اصلی این ایل میش کاس بود

کاس همان کاسی است

کاسی ها اجداد قوم لر ...
١٣٩٦/٠٧/١٧

715 سرخاو در زبان لری بختیاری به معنی
سرخاب
١٣٩٦/٠٧/١٧

716 سهراو در زبان لری بختیاری به معنی
سهراب
سهر*سر*::سرخ
او::آب
سراب*سهراو*::
سهراب
١٣٩٦/٠٧/١٧

717 سراب در زبان لری بختیاری به معنی
سهراب
Sorab
١٣٩٦/٠٧/١٧

718 سرون در زبان لری بختیاری به معنی
سرخ ها.
١٣٩٦/٠٧/١٧

719 سر در زبان لری بختیاری به معنی
سرخ
١٣٩٦/٠٧/١٧

720 گندل نام گیاهی در مناطق لر بختیاری


نام چند طایفه بختیاری از روی این گیاه
گرفته شده
گندلی.گندلزی.گندلی وند.
١٣٩٦/٠٧/١٧

721 چغا در زبان لری بختیاری به معنی
تپه

چغازنبیل.چغاخور.چغاسهر.
چغامیش.
١٣٩٦/٠٧/١٧

722 مازه در زبان لری بختیاری به معنی
تپه
١٣٩٦/٠٧/١٧

723 مل در زبان لری بختیاری به معنی
تپه
Mol
١٣٩٦/٠٧/١٧

724 لقی در زبان لری بختیاری به معنی
لگد.لقد
١٣٩٦/٠٧/١٧

725 داغو در زبان لری بختیاری به معنی
خراب.داغون
١٣٩٦/٠٧/١٧

726 وی در زبان لری بختیاری به معنی
وای
Voe
١٣٩٦/٠٧/١٦

727 بوگو در زبان لری بختیاری به معنی
بگو
١٣٩٦/٠٧/١٦

728 شوور در زبان لری بختیاری به معنی
شوهر
١٣٩٦/٠٧/١٦

729 زنشت در زبان لری بختیاری به معنی
جوهر
١٣٩٦/٠٧/١٦

730 جمونده در زبان لری بختیاری به معنی
جنبنده.موجود.حیوان
١٣٩٦/٠٧/١٦

731 چار در زبان لری بختیاری به معنی
چادر

چارشو::چادر شب
١٣٩٦/٠٧/١٦

732 چوله در زبان لری بختیاری به معنی
هیزم.

چوله*چولوله*
١٣٩٦/٠٧/١٦

733 بخس در زبان لری بختیاری به معنی
بخواب
bexos
١٣٩٦/٠٧/١٦

734 هم عروس در زبان لری بختیاری به معنی
جاری
١٣٩٦/٠٧/١٦

735 همینجه در زبان لری بختیاری به معنی
همین جا
١٣٩٦/٠٧/١٦

736 دستره در زبان لری بختیاری به معنی
اره دستی
١٣٩٦/٠٧/١٦

737 دینه در زبان لری بختیاری به معنی
دنباله ی شب.دیشب
١٣٩٦/٠٧/١٦

738 کله صبح در زبان لری بختیاری به معنی
سحر
١٣٩٦/٠٧/١٦

739 وارش در زبان لری بختیاری به معنی
بارش باران

جمله لری

وارش شرو اویی بیو من هونه؛؛
بارش شروع شد بیا داخل خانه
١٣٩٦/٠٧/١٦

740 بوحمه نام طایفه بابااحمدی در دشتستان بوشهر

بعد از فتح هند 2000 خانوار از ایل منجزی در کشمیر ساکن شدند و در نواحی دیگر طوایف مختلف بختیاری ساکن شدند ...
١٣٩٦/٠٧/١٦

741 گرهد در زبان لری بختیاری به معنی
گریخت
١٣٩٦/٠٧/١٦

742 ریخش در زبان لری بختیاری به معنی
خوشرو
ری::صورت.رو
خش::خوش
١٣٩٦/٠٧/١٦

743 ریخوش در زبان لری بختیاری به معنی
خوشرو.
١٣٩٦/٠٧/١٦

744 گل در زبان لری بختیاری به معنی
بالا.شاخه

gal

بنس گل دار::آویزان کن به شاخه درخت
١٣٩٦/٠٧/١٥

745 گیلان در زبان لری بختیاری به معنی
شاخسار.

gelan
گیل::شاخه.گوشه.
١٣٩٦/٠٧/١٥

746 لکان در زبان لری بختیاری به معنی
شاخسار
Lekan
١٣٩٦/٠٧/١٥

747 لشکان در زبان لری بختیاری به معنی
شاخسار
١٣٩٦/٠٧/١٥

748 گلاره در زبان لری لرستانی به معنی
چشم

گل::گل
اره::ابر

چشم ::گل
ابر::ابرو

گلی در میان ابر

در زبان لری لکی به چشم
، ...
١٣٩٦/٠٧/١٥

749 ترکالکی معنی در زبان لری بختیاری

تر::مسیر.زادگاه
کا::بزرگ.آقا
لکی::طایفه الکی*اولکی.لکی*از ایل بختیاروند
زادگاه بزرگان اولکی

طایف ...
١٣٩٦/٠٧/١٥

750 فرياد بلند در زبان لری بختیاری از کلمه
نهیو استفاده می‌کنند
١٣٩٦/٠٧/١٥

751 آفرت در زبان لری بختیاری به معنی
می آفریند تو را
آفریت :: آفرید
جمله ی لری بختیاری
خودا آفریت که مو بی کس نبوم::
خدا تور ...
١٣٩٦/٠٧/١٥

752 تیدا در زبان لری بختیاری و لری جنوبی به معنی
چشم مادر
تی:: چشم
دا::مادر

معنی چشم در قوم لر::
در زبان لری لرستانی و لری لک و لر فیلی ...
١٣٩٦/٠٧/١٥

753 مهنان در زبان لری بختیاری به معنی
ماندنی هستند

مهنه::می ماند
مهنی ::می مانی
مهنا::ماندنی

در زبان لری بختیاری
مهنا نامی برای پسر
١٣٩٦/٠٧/١٤

754 تحصب در زبان لری بختیاری به معنی
تعصب
١٣٩٦/٠٧/١٤

755 جمیت در زبان لری بختیاری به معنی
جمعیت
١٣٩٦/٠٧/١٤

756 دخو رو در زبان لری بختیاری به معنی
بخواب
De xavrav
١٣٩٦/٠٧/١٤

757 اسیو در زبان لری بختیاری به معنی
آسیاب
١٣٩٦/٠٧/١٤

758 هنا هنا*هونه ها*::در زبان لری بختیاری به معنی
خانه ها
Hona
١٣٩٦/٠٧/١٤

759 برد پرکو در زبان لری بختیاری به معنی
پرتاب کردن سنگ

bard perko
١٣٩٦/٠٧/١٤

760 پیار چینه در زبان لری بختیاری به معنی
علف های هرز را در زمین کشاورزی می چیند
١٣٩٦/٠٧/١٤

761 نمخم در زبان لری بختیاری به معنی
نمی خواهم
١٣٩٦/٠٧/١٤

762 زنش در زبان لری بختیاری به معنی
باران طولانی
Zenesh
١٣٩٦/٠٧/١٤

763 حیوون در زبان لری بختیاری به معنی
حیوان
١٣٩٦/٠٧/١٤

764 وخه در زبان لری بختیاری به معنی
برخیز
١٣٩٦/٠٧/١٤

765 هل در زبان لری بختیاری به معنی
خاکستر
Hol
١٣٩٦/٠٧/١٤

766 او گوش در زبان لری بختیاری به معنی
آبگوشت
١٣٩٦/٠٧/١٤

767 کله باغ در زبان لری بختیاری به معنی
باغچه
١٣٩٦/٠٧/١٤

768 میدو در زبان لری بختیاری به معنی
میدان
١٣٩٦/٠٧/١٤

769 ونگ در زبان لری بختیاری به معنی
صدا،بانگ
١٣٩٦/٠٧/١٤

770 لنگ در زبان لری بختیاری به معنی
پا
١٣٩٦/٠٧/١٤

771 پویز در زبان لری بختیاری به معنی
پائیز
١٣٩٦/٠٧/١٤

772 نا در زبان لری بختیاری به معنی
جلو
١٣٩٦/٠٧/١٤

773 جوون در زبان لری بختیاری به معنی
جوان
١٣٩٦/٠٧/١٤

774 سر پایی در زبان لری بختیاری به معنی
دمپایی
١٣٩٦/٠٧/١٤

775 سه لنگه در زبان لری بختیاری به معنی
سه پایه
١٣٩٦/٠٧/١٤

776 درزن در زبان لری بختیاری به معنی
سوزن
١٣٩٦/٠٧/١٤

777 سوس در زبان لری بختیاری به معنی
سبوس
١٣٩٦/٠٧/١٤

778 تاس در زبان لری بختیاری به معنی
کاسه بزرگ
١٣٩٦/٠٧/١٤

779 اوررو اوررو:::
در زبان لری بختیاری به معنی
ابر رو

اور::ابر
رو::صورت


١٣٩٦/٠٧/١٤

780 آقاجری نام یکی از ایل های لر
است که در خوزستان.کهگیلویه
ساکن است

و از 9طایفه لر.2طایفه ترک.1طایفه عرب
تشکیل شده است و زبان آنها لری بخت ...
١٣٩٦/٠٧/١٤

781 حلیل در زبان لری بختیاری به معنی
خلیل
١٣٩٦/٠٧/١٤

782 هلیل در زبان لری بختیاری به معنی
خلیل
١٣٩٦/٠٧/١٤

783 در هوش در زبان لری بختیاری به معنی
در حیاط.در ورودی خانه
Dar havsh
١٣٩٦/٠٧/١٤

784 دربون در زبان لری بختیاری به معنی
در::دره
بون(بی اون..بیا بون)::بیابان
دربون::دره بیابان
١٣٩٦/٠٧/١٤

785 درواس درزبان لری بختیاری به معنی
رودربایستی
Darvas
١٣٩٦/٠٧/١٤

786 سامرا نام یکی از شهر های ایران بود که امروزه جزء کشور
عراق(ایر اک.ایران کوچک )است

سامرا::شامراه،راه شام.شامرا
شهری در مسیر اصلی راه شام
١٣٩٦/٠٧/١٤

787 کس نوی در زبان لری بختیاری به معنی
کسی نیامد.کسی نبود
Kas navae;;کسی نیامد
Kas navi::کسی نبود
١٣٩٦/٠٧/١٤

788 شهرکی شهرک::سردار پارسی که در مقابل تازی ها از استان فارس دفاع کرد

طایفه شهرکی ممسنی در سیستان و بلوچستان خود را فرزندان شهرک
از ایل لر ممسنی فا ...
١٣٩٦/٠٧/١٤

789 دورو در زبان لری بختیاری به معنی
دورغ

دورو::کسی که روی واقعی خود را نشان نمی دهد

دوروگو::دروغگو
١٣٩٦/٠٧/١٤

790 انتیگون در تاریخ یونان:::نام سرداری مقدونی که در شمال شهر شوش از قوم لر کاسی شکست خورد ١٣٩٦/٠٧/١٤

791 هخامنش در زبان یونانی آن را هیتاسپس
می نامند
هیتاسپ::هیتاسب.
١٣٩٦/٠٧/١٤

792 اولان نام قومی آریایی بود که در منطقه ای به همین نام در سیبری روسیه زندگی
می کند
از اقوام اولانی *آلانی،آلبانی *
١٣٩٦/٠٧/١٤

793 اونکی نام قومی آریایی بود
که امروزه در روسیه و چین زندگی می کند
از اقوام اولانی(آلانی )
١٣٩٦/٠٧/١٤

794 شیروان نام شهر شیروان چرداول است

ولی اقوام لر ساکن آنجا
نام قدیم آنرا انوشیروان
می دانند
١٣٩٦/٠٧/١٤

795 دره شهر نام دیگر آن صیمره*سیمره* است
و و اقوام لر ساکن دره شهر آن را خسروپرویز
می نامند* ساخته خسرو*
١٣٩٦/٠٧/١٤

796 کورن در زبان لری بختیاری به معنی
رود کارون
کو::کوه
رون::رونده
آبی که از کوه ها روان می شود
و کوه را به حرکت در می آورد
Kohron
١٣٩٦/٠٧/١٤

797 شوتروک نام یکی از پادشاهان عیلام

پایتخت های عیلام::شوش
.شوشتر.هایدالو.آساک.
آنزان

این شهر ها لرنشین هستند
1-شوش
2-شوشتر
3-های ...
١٣٩٦/٠٧/١٤

798 آریوبرزن اسکندر بعد از نبرد گوگمل و فرار
داریوش هخامنشی به آسانی مناطق بابل .شوش .استخر را تصرف کرد و در منطقه کوهستانی تنگ تکاب کهگیلویه و بویراحمد با ...
١٣٩٦/٠٧/١٤

799 وستا اوستا:::استا،استاد.دانا


١٣٩٦/٠٧/١٣

800 درش در زبان لری بختیاری به معنی
پاره کن

از دریدن می آید
١٣٩٦/٠٧/١٣

801 داروگرم در زبان لری بختیاری به معنی
ادویه غذا

دارویی که باید قبل از خوردن
آن را گرم کرد
١٣٩٦/٠٧/١٣

802 دروگرم در زبان لری بختیاری به معنی
ادویه غذا *فلفل.زردچوبه.کاری**

١٣٩٦/٠٧/١٣

803 جمه جمه*جوه*::در زبان لری بختیاری به معنی
جامه .لباس
جممه بیار کونوم ور::جامه من
را بیاور می کنم تن*می پوشم*
١٣٩٦/٠٧/١٣

804 پرتویی در زبان لری بختیاری به معنی
افتاد.پرت شد
پرت::پرت
و':اویی؛شد
١٣٩٦/٠٧/١٣

805 ازقر در زبان لری بختیاری به معنی
آنقدر

ازقر کار نی کنی تا گندس درا::
آنقدر کار نمی کنی تا گندش
در آید.

ایقر::اینقدر
١٣٩٦/٠٧/١٣

806 آربیز در زبان لری بختیاری به معنی
نوعی الک::آرد بیز

آربیز::آرد را غربال کن
١٣٩٦/٠٧/١٣

807 بیز در زبان لری بختیاری به معنی
غربال کردن

*بیزیدن*

نام نوعی دیگر از الک در زبان لری بختیاری ::آربیز
١٣٩٦/٠٧/١٣

808 تریش تریش (تلیش)::در زبان لری بختیاری به معنی
پاره

جمله لری

همو پرچه نه به تریشنس ::
همان پارچه را پاره کن
١٣٩٦/٠٧/١٣

809 پیله در زبان لری بختیاری به معنی
پیاله
Pealeh
١٣٩٦/٠٧/١٣

810 پس در زبان لری بختیاری به معنی
پست.زشت

١٣٩٦/٠٧/١٣

811 پز در زبان لری بختیاری به معنی

افاده

دارایی خود را به رخ کشیدن..
Poz
١٣٩٦/٠٧/١٣

812 البد البد::در زبان لری بختیاری به معنی

شاید
١٣٩٦/٠٧/١٣

813 آسارا
آسارا (آستارا )::در زبان لری بختیاری به معنی
ستاره‌ها
١٣٩٦/٠٧/١٢

814 آساره در زبان لری بختیاری به معنی
ستاره
١٣٩٦/٠٧/١٢

815 ستره در زبان لری بختیاری به معنی

ستاره
انواع تلفظ ستاره در زبان لری بختیاری
آستاره::،سترک،ستره

١٣٩٦/٠٧/١٢

816 آستارا در زبان لری بختیاری به معنی
ستاره ها
١٣٩٦/٠٧/١٢

817 خارپشتک در زبان لری بختیاری به معنی

موجودی که بر پشت خود
خار حمل می کند.

خار ::خار
پشتک::پشته کوچک.دسته کوچک

١٣٩٦/٠٧/١٢

818 چوله در زبان لری بختیاری به معنی
خارپشت

چوله::موجود جمع و جور.درهم


چوله ::
چو؛چوب
له؛؛له شده.شکسته شده

چوب شکسته دار ...
١٣٩٦/٠٧/١٢

819 تشی در زبان لری بختیاری به معنی
نوعی خارپشت کوچک
که تیره های پشت آن
به یک نفر برخورد کند
مانند آتش می سوزاند
تیر آتشی:::تشی

دو ن ...
١٣٩٦/٠٧/١٢

820 منده در زبان لری بختیاری به معنی
::خسته

جمله لری
منده نباشی:: خسته نباشی
١٣٩٦/٠٧/١٢

821 پس منده در زبان لری بختیاری به معنی
::اضافه یک چیز را گویند،
پس ماند.مازاد
Pas mandh
١٣٩٦/٠٧/١٢

822 بیمه لومه بعضی کلمات در بین لهجه های مختلف لر مشترک است.
ایل های
قوم لر شامل
(بختیاری.لک.فیلی.ممسنی.بویراحمد.
ثلاث.کی لر .زنگنه بختیاری.زند.ش ...
١٣٩٦/٠٧/١٢

823 آستاره در زبان لری بختیاری به معنی
ستاره
١٣٩٦/٠٧/١٢

824 بلگجهان در زبان لری بختیاری به معنی
بلگ::برگ.فرزند
جهان ::در زبان لری بختیاری نام زن است
بلگجهان::فرزند جهان

نام روستایی در لواسان تهران
١٣٩٦/٠٧/١٢

825 بلگ در زبان لری بختیاری به معنی
برگ درخت .ورق کاغذ

بلگ دار برو::برگ درخت را بروب*جارو کردن*
بلگانه نه دری::برگ ها را پاره نکنی*درید*
١٣٩٦/٠٧/١٢

826 دیاکو در زبان لری بختیاری به معنی
دیا::دود ها
کو::کوه

دیکو::دود کوه.


(وقتی دیاکو به پادشاهی رسید به
اقوام مجاور حمله کرد
در ...
١٣٩٦/٠٧/١٢

827 لر تلفظ آن
Lor است و از نام شخص گرفته شده::لهراسب

و کلمه الوار نام قو لر نیست
بلکه در زبان لری به معنی
ائل وار است::: ایل تبار .
اع ...
١٣٩٦/٠٧/١٢

828 کرد در زبان لری بختیاری به معنی
کرد::
ک:کوه
رد:رهد.رفت
عشایر به کوه رفتند

پادشاه هان میان رودان از قبیله
کرتی نام برده است که در ...
١٣٩٦/٠٧/١٢

829 کرد در زبان لری بختیاری به معنی
ک::کوه
رد*رهد*::رفت
کرد::کوه رهد؛کوه رفت

جمله لری
ائل کرد::عشایر به کوه کوچ کردند
اعراب این کلمه ...
١٣٩٦/٠٧/١٢

830 الوار با ورود اعراب کلمه الوار را برای
قوم لر تلفظ می کردند

الوار همان کلمه ائل وار است::
خاندان و تبار
Elvar
١٣٩٦/٠٧/١٢

831 ائل وار در زبان لری بختیاری به معنی
خاندان و تبار
این کلمه در زمان حال تغییر یافته به:::ایل و تبار
ائل وار:::ائل تو ار.ائل تبار
El var
١٣٩٦/٠٧/١٢

832 ائل در زبان لری بختیاری به معنی
خاندان.تبار.خانواده.
با هجوم مغولان به ایران این
کلمه با تلفظ ایل خوانده شد

جملات لری
ائل ره به کوه:: ...
١٣٩٦/٠٧/١٢

833 خانواده در زبان لری بختیاری به معنی
خان::خان.بزرگ ایل
وا::باید
ده ::بده

در زمان گذشته تمام مردم ایران رعیت
خانها بودند و جیره و مواجب آنه ...
١٣٩٦/٠٧/١١

834 گماری در زبان لری بختیاری به معنی
سپردن.گماشتن.به خدمت در آوردن کسی
به گماری بخوم::بسپارش به خودم
ایل گماری بزنس::مردان ایل را گماشت
او را بزن ...
١٣٩٦/٠٧/١١

835 استقلال همه با هم شعار دهیم
1 2 3 kel galeh
استقلال لاله به لاله
پیروزی گلدون لاله

می زنیم ما کل و گاله
تو برو به اوج قله ...
١٣٩٦/٠٧/١١

836 گلدون پیروزی استقلال به اوج بر می گرده شک نکن،
ما هر روز تو قلبمون خاطره همون 4 گلی را که تو
گلدون پیروزی کاشتیم زنده
نگه می داریم.
١٣٩٦/٠٧/١١

837 بازار معنی بازار در زبان لری بختیاری
با:::باید.با
زار:::زار زدن.داد زدن.
فریاد زدن.جهت خبر دار شدن رهگذران از جنس فروشی خود در مغازه و خرید آن تو ...
١٣٩٦/٠٧/١١

838 خوشحالیم در زبان لری بختیاری به معنی
ما خوشحال هستیم
١٣٩٦/٠٧/١١

839 دوشدی کلمه ای در زبان لری بختیاری به معنی ::دیروز دید
دوش::دیروز
دی::دید.دیدم
doshdi
١٣٩٦/٠٧/١١

840 گلدون پیروزی تکه کلامی در بین مردم مسجدسلیمان

به معنی
یاد و زنده نگه داشتن
4گل زده ی استقلال به تیم پیروزی

گلدون::دروازه
پیروزی::تیم پی ...
١٣٩٦/٠٧/١١

841 حسنکی نام یکی از طوایف ایل بختیاروند است
١٣٩٦/٠٧/٠٩

842 suvacal در زبان لری بختیاری به معنی
Suva:::.از ور آن.از آن طرف .سوی ور آن
ور::بر.پشت.برابر
Cal::کله ی کوه.قلعه.نوک
سواکل::زواکلzuvacal
سواکو: ...
١٣٩٦/٠٧/٠٩

843 رود در زبان لری بختیاری
به جای فرزند ::رود.رو
می گویند
رو::رود

معنی های زیبای رود در
توصیف مادران لر بختیاری

رود::صاف.شفاف. ...
١٣٩٦/٠٧/٠٨

844 بانگ خر در زبان لری بختیاری از کلمات
::زارنه ،عرعر

زارنه::زار زدن.گریه و زاری.آواز.صدا کردنzarnea

هر زارنی::خر زار زد
هر نی زارنه:::خر ...
١٣٩٦/٠٧/٠٨

845 دوش در زبان لری بختیاری با تلفظ ::::
دوشون(دو شانه)
do shovn
شون:::شانه


مترادف::کتف.کول.

دوشونام::دو شانه هایم
doshovnam
١٣٩٦/٠٧/٠٨

846 کتف در زبان لری بختیاری
کت::kat. کتف
کولkol
دوشdosh.
شون::shovn.شانه
کت و کول::katokol
١٣٩٦/٠٧/٠٨

847 ملینا در زبان لری بختیاری
جن و ملیکا::جن و ملائک.فرشته
ملیکا(ملیک.ملی )::فرشته
نا::گردن

فرشته ی مراقب انسان.فرشته ای که
بر دوش انسان ...
١٣٩٦/٠٧/٠٨

848 قپون در زبان لری بختیاری به معنی
باسکول.
Qapovn

در زبان لری بختیاری نام مرد هست::به معنی آدم حسابی.
درست پیمان.

(1-قپون. 2-قپونی )
١٣٩٦/٠٧/٠٧

849 میزو در زبان لری بختیاری به معنی
میزان.ترازو
Mizov
١٣٩٦/٠٧/٠٧

850 صبا صبا(صوا.صووه )::در زبان لری بختیاری به معنی
فردا

(Seba (seva.sovah
١٣٩٦/٠٧/٠٧

851 بجی در زبان لری بختیاری به معنی
به جهید.فرار کن
Be ji
١٣٩٦/٠٧/٠٧

852 زمخت در زبان لری بختیاری به معنی
سفت.زبر.زبان نفهم.ضخیم
Zomoxt
پوس زمختی داره::پوست
ضخیمی دارد
آدم زمختیه::آدم زبان نفهمی
است

١٣٩٦/٠٧/٠٧

853 مردازما در زبان لری بختیاری
نوعی جن است که مرد ها
را آزمایش می کند
.در جاهای تاریک و گورستان
مردها را می ترساند
...آدم مرموز

Mard e ...
١٣٩٦/٠٧/٠٧

854 برکوه در زبان لری بختیاری به معنی
بر::کنار.برابر.بر روی
کنار کوه
Barko
١٣٩٦/٠٧/٠٧

855 پیشرس در زبان لری بختیاری به معنی
پیش::زود.سریع
رس::رسیده شده
به درخت یا گندمی که زودتر از
همه رسیده باشد و موقع
چیدن آنها است
Peshras
١٣٩٦/٠٧/٠٧

856 بزرگ در زبان لری بختیاری از کلمات
بزرگ
گپ
گپ
بیگ
گت*شهر بختیاری نشین گتوند*
کل*کلان.کلانتر.*
کلون *کلان.کلونتر*
کا*بزرگ.ریش سفید. ...
١٣٩٦/٠٧/٠٧

857 راهین در زبان لری بختیاری به معنی
را::راه
هین::خون
راهین::راه خون.راه شهادت و از خودگذشتگی.راه مقاومت.راه سربلندی .به جبران خون.تلافی کردن
.را ...
١٣٩٦/٠٧/٠٧

858 بهداروند ایل لر بختیاری خود را از نسل خورشید
می داند
خورشید نواده جمشید کیانی
ایلات لر بختیاروند کرمنجزی از نسل جمشید کیانی

&&&&&&&&&&
ش ...
١٣٩٦/٠٧/٠٧

859 اروندشاه اروندشاه پدر لهراسب کیانی

قوم لر خود را فرزندان لهراسب
*لراسب* می دانند

امروزه نام های لهراسب.لهراب
.لیراب*لیراو*.لراسب.لراسپ. ...
١٣٩٦/٠٧/٠٧

860 بیان در زبان لری بختیاری بیان همان نام
پیان ،به معنی مرد ،مردان است

Pean.bian
با آمدن اعراب به خوزستان
و ساکن شدن آنها در شهرهای خوزستان ...
١٣٩٦/٠٧/٠٧

861 نمک حرام در بین قوم لر بختیاری کلمات زیر رایج است
نومک به حروم::نمک به حرام
Nomek be harovm
حق نشناس::حق ناشناس
Haq nashnas
١٣٩٦/٠٧/٠٦

862 هو بازی بازی سنتی و قدیمی قوم لر است که در بین بعضی از طوایف اقوام عرب
و ترک در استان فارس
رایج شده است
(بخاطر وجود تیره هایی از قوم لر
که د ...
١٣٩٦/٠٧/٠٦

863 هو در زبان لری بختیاری به معنی

فریاد.داد.
هوار::داد زدhavar
داد هوار::داد و فریاد
هوگاله::دعوا کردن.
در بازی سنتی چوب بازی لری
ق ...
١٣٩٦/٠٧/٠٦

864 پناه در زبان لری بختیاری از کلمات زیر استفاده می شود
پنا::پناهPena
پدو::پناه pedov
در امو::در پناه.در امان Dar amov
١٣٩٦/٠٧/٠٦

865 پنهان در زبان لری بختیاری از کلمه زیر استفاده می شود
پنوم

پنوم کو::پنهان کن

Panovm
١٣٩٦/٠٧/٠٦

866 پنوم پنوم کلمه در زبان لری بختیاری
به معنی ::پنهان
Pa novm
١٣٩٦/٠٧/٠٦

867 پدو پدو کلمه ای در زبان لری بختیاریpedo

معنی به فارسی
::پناه.خاطر. همراه

به پدو یک برین::به همراه هم
بروید
١٣٩٦/٠٧/٠٦

868 باهم در زبان لری بختیاری از کلمات زیر
استفاده می شود
با ام::باهم .ba am
بایک::با یکدیگر baeak
خوم و خوت::خودم و خودت
Xot o xovm
واهم::ب ...
١٣٩٦/٠٧/٠٦

869 توبه در زبان لری بختیاری از کلمات
توه::توبه tovah
ور گشت::بازگشت vargasht
پشیمون::پشیمان pashimovn
استفاده می شود
١٣٩٦/٠٧/٠٦

870 اطواری در زبان پارسی از کلمه ::اطفاری

در زبان لری بختیاری از کلمه ::اطواری

استفاده می شود
١٣٩٦/٠٧/٠٦

871 اطفاری در زبان لری بختیاری از کلمه
اطواری استفاده می شود
١٣٩٦/٠٧/٠٦

872 استغفار کردن در زبان لری بختیاری از کلمه زیر استفاده
می شود.

توه کردن::توبه کردن
Tovah
١٣٩٦/٠٧/٠٦

873 کرکینی با سلام خدمت شما بزرگواران
تاریخ مکتوب طوایف قوم لر
با شروع حکومت ایل لر شول
بر کل منطقه لر نشین شروع
شده است
و قبل از آن به دلیل حمل ...
١٣٩٦/٠٧/٠٦

874 کنارک دشت وسیعی در دهستان جهانگیری .مسجدسلیمان

محل زندگی طایفه خلیلی بیگیوند زیلایی *منجزی پلنگ*
تیره های
مهدی پور.پلنگ.هارونی
. آقاسی ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥

875 گناباد در زبان لری بختیاری به معنی
گن:: گویند .گفتن
آواد::آباد
گنآواد::گفتن آباد
gon avade
گن::گهدن.گوهدن
١٣٩٦/٠٧/٠٥

876 دسمزد در زبان لری بختیاری به معنی
دستمزد
١٣٩٦/٠٧/٠٥

877 دسرنج در زبان لری بختیاری به معنی
دسترنج .مزد
دس:دست
١٣٩٦/٠٧/٠٥

878 مزدور مزد:اجرت .حاصل
دور::دو رویی.دو رنگی


١٣٩٦/٠٧/٠٥

879 دسترنج مترادف دسترنج در زبان لری بختیاری ::

دسرنج،مز د

Dasranj.mozd
دس::دست
١٣٩٦/٠٧/٠٥

880 یفته در زبان لری بختیاری به معنی
می افتد
Eofteh
افته::می افتد
نی یفته::نمی افتد
افتا::افتاد
افتام::افتادم
افتی::می افتی
افتن:: ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥

881 روفته در زبان لری بختیاری به معنی
روبیده.صاف و واضح .جارو کرده

Rovfeteh

هوش روفته::حیاط را جارو کرده

شسته و روفته بس گوم::
بدو ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥

882 دسه در زبان لری بختیاری به معنی
دسته

Daseh
یه دسه گل ::یک دسته گل
١٣٩٦/٠٧/٠٥

883 دامیا در زبان لری بختیاری یک جمله است به معنی ::
مادر می آید
دا::مادر.

یا::می آید.میآید
Damia
١٣٩٦/٠٧/٠٥

884 دسمال در زبان لری بختیاری به معنی
دستمال
١٣٩٦/٠٧/٠٥

885 دس در زبان لری بختیاری به معنی
دست
١٣٩٦/٠٧/٠٥

886 نوات در زبان لری بختیاری به معنی
نبات
Navat
١٣٩٦/٠٧/٠٥

887 گوگری گوگری*گئوگری*::در زبان لری بختیاری به معنی برادری
gaovgari
١٣٩٦/٠٧/٠٥

888 شمبد شمبد*شمبه*::در زبان لری بختیاری به معنی شنبه
Shambed
١٣٩٦/٠٧/٠٥

889 گیس مار در زبان لری بختیاری به معنی
نام گیاهی
١٣٩٦/٠٧/٠٥

890 گینه در زبان لری بختیاری به معنی
نام گیاهی در گرمسیر
١٣٩٦/٠٧/٠٥

891 گیلک در زبان لری بختیاری به معنی
نام گیاهی در چهارمحال و بختیاری
١٣٩٦/٠٧/٠٥

892 گیله در زبان لری بختیاری به معنی
گیاهی در مناطق سردسیر
gileh
١٣٩٦/٠٧/٠٥

893 جار در زبان لری بختیاری به معنی
فریاد.بانگ

میر جارس نی فهمی::مگر فریاد
او را نفهمیدی
Jar
١٣٩٦/٠٧/٠٥

894 گوت در زبان لری بختیاری به معنی
تپه
govt
١٣٩٦/٠٧/٠٥

895 نخش در زبان لری بختیاری به معنی
نقش
Naxsh
١٣٩٦/٠٧/٠٥

896 گل در زبان لری بختیاری به معنی
آویزان.همراه
شولادر گل مه::شلوار به میخ آویزان است
گل گرهد با همو کر لیشه::
با همان پسر بده همراه شد
gal
١٣٩٦/٠٧/٠٥

897 بچا در زبان لری بختیاری به معنی
بچه‌ها
Bacha
١٣٩٦/٠٧/٠٥

898 خوان در زبان لری بختیاری به معنی
سفره

Xan

به عربی مائده*غنیمت*
١٣٩٦/٠٧/٠٥

899 نغه در زبان لری بختیاری به معنی
گریه بچه.بهانه گرفتن.
Neqeh
١٣٩٦/٠٧/٠٥

900 طوق در زبان لری بختیاری به معنی
سینی
Tavaq
١٣٩٦/٠٧/٠٥

901 زفرون در زبان لری بختیاری به معنی
زعفران
Zaferovn
١٣٩٦/٠٧/٠٥

902 بشوی در زبان لری بختیاری به معنی
بشور
١٣٩٦/٠٧/٠٥

903 سپر در زبان لری بختیاری به معنی
نگهبان.پناه گاه
Separ
١٣٩٦/٠٧/٠٥

904 ماس در زبان لری بختیاری به معنی
ماست
١٣٩٦/٠٧/٠٥

905 رودبار در زبان لری بختیاری به معنی
سرزمینی که در آن چند رود وجود دارد .به عربی وادی
١٣٩٦/٠٧/٠٥

906 غلبال در زبان لری بختیاری به معنی
غربال.نوعی الک
Qalbal
غله را بال زدن ،یعنی باد اضافات داخل محصول را با خود می برد و به پرواز در می آورد
١٣٩٦/٠٧/٠٥

907 سنب در زبان لری بختیاری به معنی
سم
Sovnb
١٣٩٦/٠٧/٠٥

908 سمب در زبان لری بختیاری به معنی
سم
Somb
١٣٩٦/٠٧/٠٥

909 صب صب*صو*::در زبان لری بختیاری به معنی
صبح
Sovb
١٣٩٦/٠٧/٠٥

910 طیفه در زبان لری بختیاری به معنی
طایفه
Taefeh
١٣٩٦/٠٧/٠٥

911 پسه در زبان لری بختیاری به معنی
پسته.شکسته
Peseh
١٣٩٦/٠٧/٠٥

912 فستق در زبان لری بختیاری به معنی
پسته
festeq
١٣٩٦/٠٧/٠٥

913 پسته در زبان لری بختیاری به معنی
خورد شده.ناقص.پسته

اشاره به دهن باز بودن پسته دارد
Pesteh
١٣٩٦/٠٧/٠٥

914 یی در در زبان لری بختیاری به معنی
مستراح

معمولا مستراح را دور از اتاق ها
می ساختند و علامت آن اتاقی
با یک در ، در گوشه ای از حیاط بود
١٣٩٦/٠٧/٠٥

915 راستان راستان::درستکاران.راستگویان
در زبان لری بختیاری به معنی
به دوره ای رویایی در قدیم اشاره
دارد که مردم به هم دروغ
نمی گفتند

دوره ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥

916 راست راست :در زبان لری بختیاری باتلفظ راس ras


راستن*راسن*::در زبان لری بختیاری به معنی
راست می گوید.درست
Rasten.rasen

راسی::راستی ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥

917 بیمار در زبان لری بختیاری به معنی
بی::بدون
مار::مادر.

خور ز مار بیو وا مو::خواهر زاده مادرم بیا با من

در پارسی پهلوی
مار::سلامت ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥

918 داییک در زبان لری بختیاری به جای مادر
،،دا.دی.مار.داک

داکم بخوه::مادر من بخواه
داک::مادر پشتیبانdak
دا::مادرda
دی::مادرdae
مار::مادر ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥

919 فکر در زبان لری بختیاری کلمه فرگ کاربرد دارد
فر::شکوه.بلند.بزرگی
گ::گاه.گه. جایگاه.محل.
ferg
فرگ::جایگاه بلند.

جمله لری
فرگان ری ی ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥

920 بهمن به::بهترین
من::منش.فکر.اندیشه
١٣٩٦/٠٧/٠٥

921 لاز در زبان لری بختیاری به معنی
نشانه.خال.بخشی از پشم
که رنگش با بقیه متفاوت باشد

Laz
١٣٩٦/٠٧/٠٥

922 لامرد در زبان لری بختیاری به معنی
جای نشتن مردان بزرگ.ریش سفید.
لامرد*لامردون*
Lamerd
لا::میان.دره میان دوکوه.

بهون*سیاه چادر*
در ز ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥

923 لار در زبان لری بختیاری به معنی
تن.جسم
Lar
١٣٩٦/٠٧/٠٥

924 لاهیز در زبان لری بختیاری به معنی
باران تند
Lahiz
١٣٩٦/٠٧/٠٥

925 لبک در زبان لری بختیاری به معنی
مژه نه تلخ و نه شیرین
Labak
١٣٩٦/٠٧/٠٥

926 لبگشت در زبان لری بختیاری به معنی
نسیم.باد ملایم
Lebgasht
١٣٩٦/٠٧/٠٥

927 لپ در زبان لری بختیاری به معنی
لبه.کناره
Lep
١٣٩٦/٠٧/٠٥

928 لت در زبان لری بختیاری به معنی
بخشی از سیاه چادر که با موی
بز است.قطعه
Lat
١٣٩٦/٠٧/٠٥

929 لته در زبان لری بختیاری به معنی
درختی شبیه ارژن با میوه‌های
ریز مانند گلابی .پوست بادام
تر
Leteh
١٣٩٦/٠٧/٠٥

930 لته در زبان لری بختیاری به معنی
آنکه لکنت زبان دارد
Loteh
١٣٩٦/٠٧/٠٥

931 لیر در زبان لری بختیاری به معنی
اتاق قدیمی.آغل

Lir
١٣٩٦/٠٧/٠٥

932 لرز در زبان لری بختیاری به معنی
لرزش.لرزه.

توو لرز::تب و لرز.تب شدید
Larz
١٣٩٦/٠٧/٠٥

933 لسم در زبان لری بختیاری به معنی
فلج.لهم
Lasm
١٣٩٦/٠٧/٠٥

934 لشت در زبان لری بختیاری به معنی
گوشه ،لبه قالی.
Losht
١٣٩٦/٠٧/٠٥

935 لشتک در زبان لری بختیاری به معنی
به جوش آمدن آب
Lashtak
١٣٩٦/٠٧/٠٥

936 لش در زبان لری بختیاری به معنی
سست.بیحال.لشت
Lash
١٣٩٦/٠٧/٠٥

937 لغر در زبان لری بختیاری به معنی
سبکسر.لوس
Leqer
١٣٩٦/٠٧/٠٥

938 لغز در زبان لری بختیاری به معنی
مسخره کردن.
Loqoz
١٣٩٦/٠٧/٠٥

939 لغ لغ در زبان لری بختیاری به معنی
لک لک
لغ::سست.شل

پرنده ای که پاهای لرزان دارد
و برای تعادل یک پا را بالا می گیرد
Laq laq
١٣٩٦/٠٧/٠٥

940 لغ در زبان لری بختیاری به معنی
سست.شل
Laq
١٣٩٦/٠٧/٠٥

941 لشک در زبان لری بختیاری به معنی
شاخه ی درخت
Leshk
لشک*لک.لشکه*
١٣٩٦/٠٧/٠٥

942 لغد در زبان لری بختیاری به معنی
لگد
لغد*لغه*
Laqad
١٣٩٦/٠٧/٠٥

943 لف در زبان لری بختیاری به معنی
باد و باران تند.شدید.سیلاب
لف*لف او*
Lef
١٣٩٦/٠٧/٠٥

944 لقومین نام مرد در زبان لری بختیاری

به معنی گیاهی که در کنار آب می روید

لقومی *لقومین.لگم*
Laqomin
١٣٩٦/٠٧/٠٥

945 لگم در زبان لری بختیاری به معنی
گیاهی که در کنار آب می روید
لگم*لغم*

Lagom.laqom
١٣٩٦/٠٧/٠٥

946 لک در زبان لری بختیاری به معنی
بالا.سوراخ .شکاف.رها کردن
Lak::بالا

Lek::شکاف.تاقچه کوچک.لیک

Lek::لکر.کر.رها کن.lekr


لک ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥

947 لی لک در زبان لری بختیاری به معنی
لک لک

لی::لی لی.لنگ.پا
لک::لنگ.بالا.پا

لی لک::پرنده ای که در حالت
لی لی ایستاده

لی لک : ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥

948 لیلاغ در زبان لری بختیاری به معنی
لک لک
لی:لنگ.پا
لاغ::لاغر
Lelaq
١٣٩٦/٠٧/٠٥

949 لیلغ در زبان لری بختیاری به معنی
لک لک
١٣٩٦/٠٧/٠٥

950 کموتر در زبان لری بختیاری نام دختر
است.نام پرنده
به معنی ::کبوتر
Kamotar
١٣٩٦/٠٧/٠٥

951 لیل در زبان لری بختیاری
نام پرنده ای سفید رنگ با دمی
دراز.تخم این پرنده سبز رنگ است
Lil
١٣٩٦/٠٧/٠٥

952 لک لک لیلاغ *لیلغ.لی لک *::نام های لک لک در زبان لری بختیاری
لیلاغ::
لی::لنگ.پا
لاغ::لاغر


لی لک::
لی::لی لی
لک::لنگ.پا
١٣٩٦/٠٧/٠٥

953 لنگار در زبان لری بختیاری به معنی
آهسته
Langar
١٣٩٦/٠٧/٠٥

954 لنگ در زبان لری بختیاری به معنی
معطل
Lang
١٣٩٦/٠٧/٠٥

955 لنگ در زبان لری بختیاری به معنی
پا.لنگه
Leng
١٣٩٦/٠٧/٠٥

956 لیز در زبان لری بختیاری به معنی
آرامش.تسکین
Lez
١٣٩٦/٠٧/٠٥

957 لوکه در زبان لری بختیاری به معنی
سایبان از نی.آلونک.کپر
Lavkeh
١٣٩٦/٠٧/٠٥

958 لول در زبان لری بختیاری به معنی
بهانه
Lol
١٣٩٦/٠٧/٠٥

959 کوسه لر Koseh lor


طایفه کوسه لر از ایل لر لک

بزرگترین طایفه ایل شاهسون بغدادی طایفه کوسه لر است
جز ایل شاهسون بغدادی

ایل شاهسون ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥

960 الینا در زبان لری بختیاری
ال همان ائل است
ائل:آل.ایل.خاندان

الی::ایلی.ائلی
نا::گردن.عهده.بر دوش


الینا::آل ینا.ال ینا.ایل ینا.ائ ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥

961 شروین در زبان لری بختیاری با تلفظ
شیروین
به معنی شیر را ببین

شروین::شیر وین

Shirvin

١٣٩٦/٠٧/٠٥

962 خوک وحشی در زبان لری بختیاری به گراز وحشی
تا می گویند
تا::گراز نر که به مزارع حمله می کند
تا::تک.نیرومند .
١٣٩٦/٠٧/٠٥

963 کباب کباب دنده غذایی سنتی در بین قوم لر بختیاری ١٣٩٦/٠٧/٠٥

964 کباب کباب په به جیر(جگر پیچیده در پیه*غذایی سنتی در بین قوم لر بختیاری ١٣٩٦/٠٧/٠٥

965 کباب غذایی سنتی در بین قوم لر بختیاری
آوریز*آبریز*::معروف به کباب قابلمه
این غذا در بین مردم زرند کرمان نیز رایج است
١٣٩٦/٠٧/٠٥

966 آش بلگ نام آشی سنتی در بین قوم لر بختیاری ١٣٩٦/٠٧/٠٥

967 کباب بختیاری نام کبابی مشهور از قوم لر بختیاری ١٣٩٦/٠٧/٠٥

968 هندمینی در زبان لری به معنی
شبیه هند است

روستای دربند
ایل هندمینی لر در بدره
ایل علیشیران از نسل آل خورشید
طایفه تمی در دربند

ب ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥

969 چهرزاد چهر::چهره.صورت.رخ.رو.سیما
زاد::آزاد

چهر آزاد::چهره شاد .چهره آزادگی .
١٣٩٦/٠٧/٠٥

970 بدم
بدم::بودم
خام بدم::خام بودم

خام بدم،پخته شدم،سوختم
١٣٩٦/٠٧/٠٤

971 بد بد::بود.بی .بید

Bood
١٣٩٦/٠٧/٠٤

972 رامبد درزبان لری بختیاری

رام::رام .آروم.
بد::.بی.بید

آروم::آرام
بی::بود

رامبد::رامبود.رامبی.رامبید.


آرامبود.آرامبد. ...
١٣٩٦/٠٧/٠٤

973 داماد دام::دام.تور.اسیر شدن
اد::آدم

دامی که آدم را اسیر می کند
داماد::دام آدم.دام آد
١٣٩٦/٠٧/٠٤

974 تازه داماد تازه داماد:::در زبان لری بختیاری به معنی
نوشاد .نو دوما.نودوا.نو دوماد

نوشاد::
نو::جدید.نو.تازه
شا::شاه
د::داماد.

نوشاد:: ...
١٣٩٦/٠٧/٠٤

975 کاسه در زبان لری بختیاری با نام های
کاسه kasa
کاله kalah.kaleh
گاله galah
پا له palah
پیاله pialeh.pialah
١٣٩٦/٠٧/٠٤

976 لاک پشت در زبان لری بختیاری با نام های
کاسه پشت
گاله پشت
کاله پشت
بردپشت
توه پشت


کاله*گاله*::نوعی کاسه
Kaleh.galeh

برد: ...
١٣٩٦/٠٧/٠٤

977 شیوا در زبان لری بختیاری به معنی
شباهت.
از کلمه شبیه گرفته شد
شیوات::شبیه تو است
Sheva
Shevate
١٣٩٦/٠٧/٠٤

978 شوگار در زبان لری بختیاری به معنی
طول شب.شبها
معادل روزگار
Shogar
١٣٩٦/٠٧/٠٤

979 شوکار در زبان لری بختیاری به معنی
شبکار.
١٣٩٦/٠٧/٠٤

980 شنوگر در زبان لری بختیاری به معنی
شناگر
Shenav gar
١٣٩٦/٠٧/٠٤

981 شودر در زبان لری بختیاری به معنی
گیاه شبدر
١٣٩٦/٠٧/٠٤

982 شه نرک در زبان لری بختیاری به معنی
پر.سار سیاه
Shah narak
١٣٩٦/٠٧/٠٤

983 کوسه در زبان لری بختیاری به معنی
طلب باران.دعای باران
Koseh
١٣٩٦/٠٧/٠٤

984 شیراز در زبان لری بختیاری به معنی
حاشیه دوزی جاجیم و قالی.
ماست چکیده شده.
عروسی راز.چی راز

شی ::عروسی.چی.

راز::راز.اسرار.

...
١٣٩٦/٠٧/٠٤

985 شیره در زبان لری بختیاری به معنی
شجاع.تمساح
١٣٩٦/٠٧/٠٤

986 شیل در زبان لری بختیاری به معنی
شاخه بلند
شیل بلیط::شاخه بلوط
Shel
١٣٩٦/٠٧/٠٤

987 شنگل در زبان لری بختیاری به معنی
شن و گل.شن وما سه
١٣٩٦/٠٧/٠٤

988 شانرک در زبان لری بختیاری
نام پرنده ای
Shanark
١٣٩٦/٠٧/٠٤

989 شراکیم در زبان لری بختیاری به معنی
اسب shorakim

از کلمه شروک گرفته شده
در زبان لری بختیاری به معنی

شروک::شروع کرد.تند دویدن
اسب ...
١٣٩٦/٠٧/٠٤

990 جغد در زبان لری بختیاری با نام های
شوکshok::شوم

نحسnahs::

شو کلshav kel::
پرنده شب
شو::شب
کل::بیدار شدن

کوکوونگ koko v ...
١٣٩٦/٠٧/٠٤

991 شراک نام اسب در زبان لری بختیاری
Sherak
١٣٩٦/٠٧/٠٤

992 شیرین ناز نام دختر در زبان لری بختیاری ١٣٩٦/٠٧/٠٤

993 کرد کرد یکی از اقوام ایرانی است
که در کشور ایران .ترکیه.سوریه.عراق
.ارمنستان .آذربایجان.ساکن هستند
ایل لک شاخه ای از قوم لر است که با قوم کرد خو ...
١٣٩٦/٠٧/٠٤

994 زنجره در زبان لری بختیاری به معنی
(جیرک.جیجرک.جیجیرک.گزر.گازر.ملخ )
Jijtak.gazar
١٣٩٦/٠٧/٠٤

995 کیاکسار کیاکسار::کواکسار .هووخشتره

پادشاه ماد و پسر آستیاگ
*آژی دهاک*

به معنی پادشاه نیک.خوش نشانه
او گوتی های سکایی را که به ماد حمله
١٣٩٦/٠٧/٠٣

996 تیتا نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
چشم بی نظیر
تا::تک.تا.بی نظیر.
١٣٩٦/٠٧/٠٣

997 تیماه نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
چشم ماه
Timah
١٣٩٦/٠٧/٠٣

998 تیناز در زبان لری بختیاری
تی::چشم
ناز::زیبا
١٣٩٦/٠٧/٠٣

999 دماوند در زبان لری
دما::پایین.عقب.سرد
وند::انداخت.
دماوند::هوای پایین.هوای سرد.پایین انداخته
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1000 الوند در زبان لری نام طایفه از قوم لر
ال::عقاب
وند::نژاد.ریشه.

کوه الوند در همدان
شهر الوند در قزوین

Alvand
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1001 شاهین در زبان لری بختیاری با تلفظ
شاییshai
شایینshain
شاهی shahi
شاهین shahin
شاه خین::شاه خون ریز. شاخین. شاخون

خون::در زبان لر ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1002 کلاغ در زبان لری بختیاری با تلفظ
کلاkala
کلاkela
غلاqala
غلاqala
کلاغ kelaq
غلاغ qalaq
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1003 عقاب در زبان لری بختیاری
بانده::بال زننده .
نوعی عقاب
Bandeh
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1004 عقاب در زبان لری بختیاری با تلفظ
(آل.آله.)::نوعی عقاب
Al.Aloh
ال.اله::نوعی عقاب
al.aloh
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1005 عقاب در زبان لری بختیاری
دال::نوعی عقاب.کرکس
Dal
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1006 عقاب در زبان لری بختیاری
بالنده::نوعی عقاب
Balondah
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1007 عقاب در زبان لری بختیاری
هاشو':نوعی عقاب
Hasho
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1008 عقاب در زبان لری بختیاری با تلفظ
عقاو
OGav
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1009 صابون در زبان لری بختیاری با تلفظ
صاوون.ساوین.صاوین

Savon.savin
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1010 ایمه در زبان لری بختیاری به معنی
هیمه.هیزم

لربختیاری ::
(((ایمه یا هیوه)))
imh.hivh
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1011 زیرزور در زبان لری بختیاری به معنی
کسی که زیر زور باشد.زیر فشار باشد
.زیر بار سنگین باشد.نقطه ضعف دارد
کسی که زورش به حریف نرسد.

Zire zor
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1012 زورآور در زبان لری بختیاری به معنی
کسی که نیرو دارد.نیرو آورد

زور::نیرو.توان.قدرت
آور ::آورد.
کسی که بتواند کار سنگین انجام دهد
و محتاج ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1013 زورمند در زبان لری بختیاری به معنی
کسی که زور نهفته دارد.
زورمند::
زور::نیرو.توان.قدرت
مند::مانده.نهفته.پنهان
Zormand
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1014 دلاور دل::دل.قلب
اور::آور.آورد
کسی که دل کسی را به دست بیاورد.

کسی که دلی همچون شیر دارد و بتواند دل دشمن را بلرزاند*با این کار
دل دشمن ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1015 مای در زبان لری بختیاری به معنی
ماهی
Mae.mai.moi.me
مای(مایی.می.مویی):::ماهی
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1016 بانگ در زبان لری بختیاری با کلمه
بنگ تلفظ می شود
Bong.bang

بانگ::صدا.آواز
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1017 وقتی در زبان لری بختیاری با
کلمه وختی تلفظ می شود
Vaxti

١٣٩٦/٠٧/٠٣

1018 هادی در زبان لری بختیاری به معنی
ها::جواب
دی::می دهی
Ha di

وختی بنگت اکنوم هادی::وقتی صدایت می کنم جواب بده

بنگ::بانگ.صدا
وختی ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1019 سرگشت در زبان لری بختیاری به معنی
سحر گشت.زمانی که یک روز تمام می شود و روز دیگر شروع می شود.در شب این اصطلاح را بکار می برند
Sar gasht..sahr gasht
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1020 الیا در زبان لری بختیاری به معنی
ایل می آید

الیا::ایلیا،،آلیا

ال::ایل.آل
یا::می آید


نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1021 دستپاک در زبان لری بختیاری به معنی
کسی که دست های آن پاک است و کار زشت و دزدی نمی کند

و با تلفظ
دسپاک::دست پاک
Dastpak::daspak
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1022 محسن نام پسر در زبان لری بختیاری با
تلفظ

مسن

Mosen
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1023 مهمد نام پسر در زبان لری بختیاری
با دو تلفظ
Momad
Mohmad
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1024 مهمید نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی محمود
Mahmid
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1025 فاطمه فاطومه *فاطمه*::نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
فاطمه .fatemh

در زبان لری بختیاری به دو گونه تلفظ می شود
fatoma
fatema.
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1026 حوسین نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی :حسین
Hosain
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1027 کتول کتول*کتایون*::نام همسر یزد گرد سوم بود

یزد گرد پنج دختر به نام های::پارس بانو.مهربانو.
نیک بانو.شهربانو.شیرین بانو


و دو پسر به ن ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1028 زل در زبان لری بختیاری به معنی
زل زدن
Zel.
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1029 کتاوو نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
کتایون
Katavo
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1030 کتی نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
کتایون
Kai
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1031 کتا نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
کتایون
Kata
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1032 کتول نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی ::کتایون

Katol
کتول *کتا.کتی.کتاوو*::کتایون
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1033 کت در زبان لری بختیاری به معنی
خانه و غازی ،مکانی در دل کوه
که دست رسی به آن سخت باشد.برای دور ماندن از آسیب دشمنان

منطقه کتک::کت کوه.کمر ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1034 اتبار در زبان لری بختیاری به معنی
اعتبار
Etbar

اتبارس خووه::اعتبار او خوب است

اتبار ناره::اعتبار نداره

بی اتبار::بدون اعتبار
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1035 اتمینوو در زبان لری بختیاری به معنی
اطمینان
Etminov
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1036 پا ابزار در زبان لری بختیاری به کفش ::
پوزار می گویند
پوزار::پا ابزار.کفش
Pavzar
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1037 پا ابزار در زبان لری بختیاری به کفش ::
پوزار می گویند
پوزار::پا ابزار.کفش
Pavzar
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1038 نخوس در زبان لری بختیاری به معنی
نخواب
Naxavs
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1039 اتیات در زبان لری بختیاری به معنی
احتیاط
Etiat
اتیات کو نه افتی::احتیاط کن
نیفتی.
نه افتی::نه افتادن
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1040 بخوس در زبان لری بختیاری به معنی
بخواب
Be xavs
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1041 Bondi بوندی پیچ نام یکی از ساحل های معروف و گردشگری شهر سیدنی استرالیا است
که کافه های زیادی در آنجا دایر است
و یکشنبه ها بازار معروف سیدنی در آنجا ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1042 اوریاد در زبان لری بختیاری به معنی
اور::ابر
یاد*یات*::می آید

نام تیره ای لر در ایل قشقایی
avr ead

طایفه اورامی در کردستان
به م ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1043 ایاد در زبان لری بختیاری به معنی
می آید
E ead
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1044 بوندی در زبان لری بختیاری به معنی
پدر را دید
بو*بوآ*::پدر
ندی::را دید
Baone di
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1045 تاحال در زبان لری بختیاری به معنی
تا حالا.تا الان.تا این موقع

تاحال که تونه نبی::تا حالا
که تورا نبود.*خبری از تو نبود*

Tahala
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1046 گردواری در زبان لری بختیاری به معنی
جمع و جور کردن.آماده مسافرت
.گردآوری

gerd Vari
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1047 گرهد در زبان لری بختیاری به معنی
گریخت.فرار کرد.گریز.
gorohd
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1048 گروزنی در زبان لری بختیاری به معنی
مخفی کردن.مخفی گاه.گریزگاه
گریزگاهان.


کویه گورزنی جوونه::کجا جامه
را مخفی کردی
جامه::لباس

...
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1049 بوندی در زبان لری بختیاری به معنی
ببندی.
گانه بوندی::گاو را ببندی
Boandi
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1050 بوندی در زبان لری بختیاری به معنی
بنذار.پرتاب کن
Bvandi
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1051 شیرانی طایفه شیران*شیرالی* از ایل جانکی سردسیر بختیاروند
در لردگان و اردل

تیره شیران در طایفه اورک

طایفه شیرانی هفت لنگ در مسجدسلیمان.شوشت ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1052 بلست در زبان لری بختیاری به معنی
واحد اندازه گیری با دست
.یک وجب
Belest
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1053 گز در زبان لری بختیاری به معنی
گاز.گم .
gaz
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1054 بند در زبان لری بختیاری به معنی
بسته.ببند.
Band
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1055 گش در زبان لری بختیاری به معنی
باز
گش و بند::باز و بسته
gosh
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1056 گف در زبان لری بختیاری به معنی
گپ.بزرگ
گفتر::بزرگتر
gaf
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1057 لیر در زبان لری بختیاری به معنی
آغل
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1058 گرزه در زبان لری بختیاری به معنی
موش صحرایی
gerzeh
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1059 گچل در زبان لری بختیاری به معنی
درختچه
Kechl
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1060 گچن در زبان لری بختیاری به معنی
غار کوچک
KECHEN
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1061 گچن در زبان لری بختیاری به معنی
غار کوچک
KECHEN
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1062 گرزونی در زبان لری بختیاری به معنی
مفصل زانو.گره
gerzoni

١٣٩٦/٠٧/٠٣

1063 گر در زبان لری بختیاری به معنی
توقف.مکث.گره.گیر.
ger
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1064 گدول در زبان لری بختیاری به معنی
پرخور.شکمو
gedol
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1065 گده در زبان لری بختیاری به معنی
گده*گئی یه*::معده
gedeh
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1066 گهدن در زبان لری بختیاری به معنی
گفتن
gohden
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1067 گرداو در زبان لری بختیاری به معنی
گرداب
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1068 گدن در زبان لری بختیاری به معنی
گفتن
goden
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1069 گرز در زبان لری بختیاری به معنی
درز.شکاف
gerz
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1070 گرده در زبان لری بختیاری به معنی
نان گرد
gerdeh
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1071 گدشت در زبان لری بختیاری به معنی
گذشت
godasht
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1072 گدارا در زبان لری بختیاری به معنی
گفتنی.
به قول خوت گدارا::به قول خودت گفتنی
godara
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1073 گدار در زبان لری بختیاری به معنی
محل عبور از رودخانه.گذار.محل گذر
godar
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1074 گاجر در زبان لری بختیاری به معنی
بازی شبیه گلف
gajer
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1075 گالیله در زبان لری بختیاری به معنی
نام گیاهی است
گالیله ::گاگله.قاقلی
galileh
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1076 گال بازی در زبان لری بختیاری به معنی
گال بازی *کال بازی *
نوعی بازی محلی
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1077 گال در زبان لری بختیاری به معنی
گودال کم عمق
gal
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1078 کال در زبان لری بختیاری به معنی
گودال کم عمق
Kal
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1079 چال در زبان لری بختیاری به معنی
گودال
Chal
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1080 گاشد در زبان لری بختیاری به معنی
گا::گاهی
شد::شاید
گاهی شاید.اتفاقی

گاشد بیام در هونتون::شاید
در خانه شما آمدم
gashod
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1081 گاتاگات در زبان لری بختیاری به معنی
گاه گاه
gata gat
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1082 گابمال در زبان لری بختیاری به معنی
ستاره ای که زمان ظاهر شدنش در غروب است همان زمان بازگشت گاوها به مال*روستا*
gabe mal
گاو به مال
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1083 گاچارن در زبان لری بختیاری به معنی
گاوچران.پرنده دم جنبانک
ga charn
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1084 گالنگ در زبان لری بختیاری به معنی
گاو دم زده.شکمو
galong
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1085 گامکال در زبان لری بختیاری به معنی
گاو تنبل.اهل کشت و کار نیست

گا::گاو
مکال::نمی کارد
gamakal
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1086 مایی در زبان لری بختیاری به معنی
ماهی
Mai
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1087 مویی در زبان لری بختیاری به معنی
ماهی
Moi
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1088 گامایی گامایی*گاماهی*
در زبان لری بختیاری به معنی
گاو ماهی.ماهی بزرگ
gamai
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1089 لنگ در زبان لری بختیاری به معنی
دم زنده
Long
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1090 گاله در زبان لری بختیاری به معنی
فریاد مردانه در عروسی
galeh
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1091 گشتن در زبان لری بختیاری به معنی
گزیدن.نیش زدن
gash ten
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1092 کش در زبان لری بختیاری به معنی
کشیدن
Kash
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1093 کشکول در زبان لری بختیاری به معنی
کش ::کشیدن
کول::کول.دوش.اطراف گردن

کشکول بیارسوو:: باره ها*وسایل *را بگذار بر دوش خود و آنها را بیاور
g ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1094 گشنیز کوهی در زبان لری بختیاری به معنی
گیاهی که از آن جارو درست می کنند
gesh niz
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1095 گشتیل در زبان لری بختیاری به معنی
کسی که مدام در حال گشت زدن است.می گردد

طایفه گشتیل*گشتل *ایل بهداروند

تیره گشتیل لر بختیاری در ایل آغ ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1096 گر در زبان لری بختیاری به معنی
پرتگاه
gar
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1097 گرین در زبان لری بختیاری به معنی
پرنده ای شبیه گنجشک که در میان تخت سنگ با سنگ ریزه
لانه درست می کند
garin
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1098 گز در زبان لری بختیاری به معنی
درخت خاردار
gaz
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1099 گز در زبان لری بختیاری به معنی
واحد طول معادل فاصله نوک بینی تا نوک انگشتان در حالت
کشیدگی دست
gaz
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1100 گرگر در زبان لری بختیاری به معنی
مفصل
ger ger
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1101 گوزک در زبان لری بختیاری به معنی
قوزک
gozak
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1102 گروسا در زبان لری بختیاری به معنی
گریزان
gorosa
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1103 گسنه در زبان لری بختیاری به معنی
گرسنه
gosneh
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1104 گروگوو در زبان لری بختیاری به معنی
گروگان
gerav gov
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1105 گره در زبان لری بختیاری به معنی
شعله آتش
gorah
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1106 گرهست در زبان لری بختیاری به معنی
گر::قلم
هست::استخوان
استخوان قلم
ger hast
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1107 گزه کل در زبان لری بختیاری به معنی
الاغ با رنگ خاکستری دم کوتاه
gazeh kol
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1108 گزه دیزه در زبان لری بختیاری به معنی
الاغ با رنگ خاکستری پوزه سیاه
gazeh dizeh
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1109 گزه در زبان لری بختیاری به معنی
الاغ با رنگ خاکستری مایل به
سفید.نقره ای
gazeh
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1110 گره کول در زبان لری بختیاری به معنی
گره کور
gerh kol
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1111 گرم در زبان لری بختیاری به معنی
گیرم
gerom
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1112 گروم در زبان لری بختیاری به معنی
گیرم
gerom
گروم نویدی::گیرم نیامدی
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1113 افتام در زبان لری بختیاری به معنی
افتادم
Oftam
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1114 گیرافتام در زبان لری بختیاری به معنی
گیر افتادم
gir oftam
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1115 گیریفتار در زبان لری بختیاری به معنی
گرفتار.
giriftar
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1116 گرفتگار در زبان لری بختیاری به معنی
گرفتار
gerftegar
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1117 لشنی در زبان لری بختیاری
لشنی به معنی ::پیشروی کردن.

Lashe ni

لشنی طایفه ای از قوم لر محل سکونت اصلی آن در استان لرستان در شهر دورود در ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣

1118 آلینا در زبان لری بختیاری به معنی
آل::عقاب
ینا::اینان

جمله کلامی

آلینا برا::عقاب اینها را ببرد*از بین ببرد*

آل برات::عقاب ت ...
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1119 سخدر در زبان لری بختیاری به معنی
سخد ::سخت
در::تر
سخدر::سخت تر

مانند
شوشدر::شوشتر.شیش در
Saxd dar
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1120 مانیا در زبان لری بختیاری به معنی
ماه نمی آید...ماه دارد می آید

مانیا:ماه نمی آید mania
ما::ماه
نیا::نمی آید
مانیا زومین روشن آوو ::م ...
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1121 هلن در زبان لری بختیاری به معنی
می گذارند
Helen
هلن یا هونه::می گذارند بیاید خانه
نهلن::نمی گذارند
نهلی::نمی گذاری
هلی::می گذاری < ...
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1122 مهربان در زمان هخامنشیان به مرد
مهربان می گفتند

مهر بان::کسی که از مهر پاسبانی و نگهبانی می کند

مهر::مهربانو*زن ها*
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1123 مهربانو در زمان هخامنشیان به زن
مهر بانو می گفتند
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1124 کوتی در زبان لری بختیاری به معنی
خم شدن.کمر را دولا کردن برای بلند کردن شی
Koti
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1125 کوت در زبان لری بختیاری به معنی
کوتاه شدن.خم شدن
Kot
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1126 کوتا در زبان لری بختیاری به معنی
کوتاه.کم
Kota
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1127 کرائی /ادهم/

کرائی (کوروش عالی.کرعالی.کر آلی.
کرالی.کرالیان.کران.کرایی.کرائی.گرایی
.قرائی)))
کرائی نام یکی از ایل های ایل بزرگ بختیاروند *ب ...
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1128 پناه نام پسر در زبان لری بختیاری
در امان .تکیه گاه.
Pena
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1129 غزینه در زبان لری بختیاری به معنی
خزینه
Qazineh
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1130 غرا در زبان لری بختیاری به معنی
زمین وسیع
Qora
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1131 خنشت در زبان لری بختیاری به معنی
باران تند
Xonesht
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1132 غنشت در زبان لری بختیاری به معنی
ابر سیاه باران زا
Qonesht
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1133 هو در زبان لری بختیاری به معنی
فریاد.داد
Hav
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1134 ناراست در زبان لری بختیاری به معنی
نادرست.دروغ.راست نیست.کج
Narast
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1135 غوار در زبان لری بختیاری به معنی
غبار
Qovar
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1136 غنج در زبان لری بختیاری به معنی
لک زده
Qenj
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1137 غرغشه در زبان لری بختیاری به معنی
قشقرق
Qer qe sh h
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1138 غرمبه در زبان لری بختیاری به معنی
غرش آسمان
آسمون غرمبه
qorombeh
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1139 غرچک در زبان لری بختیاری به معنی
چک.فرق سر
qar chak
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1140 گر در زبان لری بختیاری به معنی
گرد.کنار.اطراف
ger
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1141 غراغر در زبان لری بختیاری به معنی
دور تا دور.
Qerqer
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1142 غرمتراغ در زبان لری بختیاری به معنی
رعد
Qorom teraq
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1143 غلا در زبان لری بختیاری به معنی
کلاغ
Qela
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1144 غل در زبان لری بختیاری به معنی
نصف.نیم
Qal
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1145 غرند در زبان لری بختیاری به معنی
در خور
qorond
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1146 غرد در زبان لری بختیاری به معنی
خشم زیاد
qord
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1147 فلنگستن در زبان لری بختیاری به معنی
در رفتن.فرار کردن.
Felenges tan
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1148 غوده در زبان لری بختیاری به معنی
دسته.ساقه.قاب
qavdeh
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1149 غیر در زبان لری بختیاری به معنی
صدا
qir
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1150 غیا در زبان لری بختیاری به معنی
اندازه
qaea
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1151 غیرشت در زبان لری بختیاری به معنی
غرش
qiresht
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1152 غیزرو در زبان لری بختیاری به معنی
خیزران.خیزرون
qae zaro
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1153 غیل در زبان لری بختیاری به معنی
گود
Qil
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1154 فاش در زبان لری بختیاری به معنی
گل درخت کنار.برملا کردن
Fash
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1155 فاق در زبان لری بختیاری به معنی
شاخه.رشته
Faq
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1156 فچ در زبان لری بختیاری به معنی
برجسته.پرش
Fech
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1157 فرتنک در زبان لری بختیاری به معنی
غذای پر آب
Fer tenak
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1158 فرخ در زبان لری بختیاری به معنی
فرق سر.تفاوت
Farx
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1159 فرشت در زبان لری بختیاری به معنی
انس
Ferecht
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1160 فرفوت در زبان لری بختیاری به معنی
گیج.
Fer fot
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1161 پرناک در زبان لری بختیاری به معنی
هراسان.
Per nak
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1162 فیچ در زبان لری بختیاری به معنی
پرش.جهش.پیچش
Fich
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1163 فنه در زبان لری بختیاری به معنی
حیله.فن عجیب
Feneh
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1164 فند در زبان لری بختیاری به معنی
روش.عادت.حقه.فن
Fend
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1165 هرفک در زبان لری بختیاری به معنی
موقع

Har fak
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1166 فغر در زبان لری بختیاری به معنی
سبکسر
Feqer
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1167 بیابان در زبان لری بختیاری به بیابان
،،بیاوون می گویند
بی::بدون
او::آب
ون::ها
Bi av on
بیابان::بی او ون.بدون آب ها

سرزمین بدون ...
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1168 خاگ در زبان لری بختیاری به معنی
تخم مرغ
Xag
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1169 گپو در زبان لری بختیاری به معنی
بزرگ
Gapo
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1170 بی در زبان لری بختیاری به معنی
بود.بدون

زومین بی او::زمین بدون آب
ایی زومینو باغ بی::این زمین باغ بود
Bi
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1171 خلیلی ایل بهمئی بهداروند *بختیاروند *

شجرنامه ایلی بهمئی
بهمن.اردشیر. کوروش .یوسف.خدر.
طیب
پسران عالی پسر لیراو *لیراب*پسر
بایوجمان پس ...
١٣٩٦/٠٧/٠٢

1172 بهمئی نام ایلی از لربزرگ
این ایل جز ایل بزرگ بهداروند *بختیاروند *لربختیاری است

شجرنامه
بهمن.شیر.کوروش.خدر.طیب.یوسف
پسران عالی
پسر ل ...
١٣٩٦/٠٧/٠١

1173 هزیون در زبان لری بختیاری به معنی
.خواب بد دیدن.ترسیدن
Hazun

در فارسی
هزیان
Hazian

در داستان های یونان
هزیون نام دختر ی بود ...
١٣٩٦/٠٧/٠١

1174 آخی آخی*آه*::در زبان لری بختیاری به معنی
درد.ناراحتی.غم.ابراز تآسف
Axai

در فارسی
آخ.آه.ax

در یونانی
آخرون.axrvon
١٣٩٦/٠٧/٠١

1175 کاووس Kavos::در زبان لری بختیاری به معنی
کابوس

در فارسی کابوس
Kabos

در یونانی
خائوس xavos
١٣٩٦/٠٧/٠١

1176 تین در زبان لری بختیاری به معنی
چشم
تین واز کن بینیروم ::چشم را باز کن ،داخلش را نگاه کنم
Tin
١٣٩٦/٠٧/٠١

1177 رامتین در زبان لری بختیاری به معنی
رام::رام کننده
تین::چشم
رامتین::چشم رام.چشم رام کننده
Ram tin

١٣٩٦/٠٧/٠١

1178 پدر در زبان لری بختیاری به معنی
پدر
با تلفظ pethar.
حرف د خوانده نمی شود


پ::پاینده
کسی که زندگی را می پاید
*مراقبت می کند *< ...
١٣٩٦/٠٦/٣١

1179 پسر در زبان لری بختیاری به پوست
،پس*پوس*می گویند
دری::درید.
دریس::دریدش
جمله بختیاری
پوس گوشت دری::پوس گوشت را پاره کردپ ...
١٣٩٦/٠٦/٣١

1180 زنده ایی در زبان لری بختیاری به معنی
زندگی

زنده ::زنده
ایی::هستی


١٣٩٦/٠٦/٣١

1181 زن در زبان لری بختیاری به معنی
زن.زینه.

کلمه زن از
کلمه زادن بوجود آمده

١٣٩٦/٠٦/٣١

1182 دوغذر در کتاب اوستا
به معنی دختر
Dooghzar

در پهلوی
دوخت
١٣٩٦/٠٦/٣١

1183 دودر در زبان لری بختیاری به معنی
دختر
دو::دوغ
در::
دوغدر؛doqdar
Dodar


در زبان انگلیسی
Daughter

در کتاب اوستا
دو ...
١٣٩٦/٠٦/٣١

1184 تی در زبان لری بختیاری به معنی
نزد
Tae.
١٣٩٦/٠٦/٣١

1185 وش در زبان لری بختیاری به معنی
بهش
Vesh
١٣٩٦/٠٦/٣١

1186 وس در زبان لری بختیاری به معنی
بهش
Ves
١٣٩٦/٠٦/٣١

1187 چلنی در زبان لری بختیاری به معنی
هجوم آورد.
Chol ni
١٣٩٦/٠٦/٣١

1188 ونو Veno

در زبان لری بختیاری به معنی
بانو
کی ونو::بانوی بزرگ.کد بانو
١٣٩٦/٠٦/٣١

1189 آله در زبان لری بختیاری به معنی
عقاب
١٣٩٦/٠٦/٣١

1190 ونو در زبان لری بختیاری به معنی
بانو
١٣٩٦/٠٦/٣١

1191 سرکله در زبان لری بختیاری به معنی
بحث و جدل.
Sarkaleh
١٣٩٦/٠٦/٣١

1192 کله در زبان لری بختیاری به معنی
بزرگ.سردسته.کسی که نقشه
به کله اش را می یابد
Kaleh
١٣٩٦/٠٦/٣١

1193 کلو در زبان لری بختیاری به معنی دیوانه .کسی که فکر های ناجور به کله اش خطور می کند
Kalo
١٣٩٦/٠٦/٣١

1194 لیوه در زبان لری بختیاری به معنی
دیوانه
Liveh
١٣٩٦/٠٦/٣١

1195 شوت در زبان لری بختیاری به معنی
دیوانه
Shot
١٣٩٦/٠٦/٣١

1196 دلقل در زبان لری بختیاری به معنی
دل و قلوه
Del qol
١٣٩٦/٠٦/٣١

1197 چپ چواسه در زبان لری بختیاری به معنی
برعکس پوشیدن لباس
Chap cho vaseh
١٣٩٦/٠٦/٣١

1198 چپخل در زبان لری بختیاری به معنی
کسی که درست راه نمی رود.
Chapxal
١٣٩٦/٠٦/٣١

1199 چپری در زبان لری بختیاری به معنی
چپ ::چپه شدن.واژگون شدن
ری::رو.صورت.برعکس
Chaperi
١٣٩٦/٠٦/٣١

1200 چپال در زبان لری بختیاری به معنی
چپ دست
١٣٩٦/٠٦/٣١

1201 راستا در زبان لری بختیاری به معنی
سمت راست
Rasta
١٣٩٦/٠٦/٣١

1202 راستاراست در زبان لری بختیاری به معنی
مستقیم برو.راست راست برو
Rastarast
١٣٩٦/٠٦/٣١

1203 درمونی در زبان لری بختیاری به معنی
درمانی.دارویی برای درد
Darmoni
١٣٩٦/٠٦/٣١

1204 درمون در زبان لری بختیاری به معنی
درمان
Darmon
١٣٩٦/٠٦/٣١

1205 هشت در زبان لری بختیاری به معنی
گذاشت
Hesht
١٣٩٦/٠٦/٣١

1206 هیلیس در زبان لری بختیاری به معنی
می گذاری او را
Helix
هیلیس کارانه کنه::می گذاری او کارها را انجام دهد

هیلیس ره::بگذار او برود
١٣٩٦/٠٦/٣١

1207 هلره در زبان لری بختیاری به معنی
بگذار برود
Hel reh
١٣٩٦/٠٦/٣١

1208 هلیا در زبان لری بختیاری به معنی
بگذار بیاید
هل::بگذار
یا ::بیاید.
Hel ea
١٣٩٦/٠٦/٣١

1209 تینا در زبان لری بختیاری به معنی
تی::چشم
نا::گردن
مهره تی::
مهره ای که نقش چشم بر روی آن است و زنان لر بختیاری به گردن نوزاد آویزان می کنند ...
١٣٩٦/٠٦/٣١

1210 وخت در زبان لری بختیاری به معنی
وقت.بخت.زمان.موقع
Vaxt
١٣٩٦/٠٦/٣٠

1211 خوشوخت در زبان لری بختیاری به معنی
خوشبخت
وخت::بخت.وقت

یعنی در همه وقت خوش باشی
Xosh vaqt
١٣٩٦/٠٦/٣٠

1212 سهیت در زبان لری بختیاری به معنی
سعی ات
Sahet
١٣٩٦/٠٦/٣٠

1213 سی در زبان لری بختیاری به معنی
نگاه کن
Sae
سیل::نگاه بازدید.ملاقات
Sael

حروم سیل بس زنی::
حرام بهش نگاه بیندازی
*هیچ به ملاق ...
١٣٩٦/٠٦/٣٠

1214 سهی در زبان لری بختیاری به معنی
تلاش.سعی
سهی کو انجومس بدی::سعی
کن آن را انجام دهی
Sahe
١٣٩٦/٠٦/٣٠

1215 تیم در زبان لری بختیاری به معنی
تیم::چشم من
تی::چشم
م::من
Tim.tem


تیم::کنارم.پیشم.اطرافم. taem

تیم::.چه موقع
.
Tae ...
١٣٩٦/٠٦/٣٠

1216 تیمار در زبان لری بختیاری به معنی
تی؛؛چشم
مار::مادر
Ti Mar
١٣٩٦/٠٦/٣٠

1217 خورزمار در زبان لری بختیاری به معنی
خور::خواهر
ز:زاده
مار::مادر
به پسر خاله و دختر خاله می گویند
Xor ze mar
١٣٩٦/٠٦/٣٠

1218 دودقل در زبان لری بختیاری به معنی
دو::دوره.نوبت
دقل::اشتباهی.غلط .زرنگ بازی
دودقل::نوبت تو زرنگ بازی کردی
Dav de qal
١٣٩٦/٠٦/٣٠

1219 ات در زبان لری بختیاری به معنی
دست نزن.بندازش.نزار داخل دهان
اتس کن::بندازش
ات کن::چیز کثیف و آلوده را از داخل دهان در بیاور*با بچه ها*
ات ...
١٣٩٦/٠٦/٣٠

1220 خلوی در زبان لری بختیاری به معنی
خرابی.
Xelavi
١٣٩٦/٠٦/٣٠

1221 خراوی در زبان لری بختیاری به معنی
خرابی
Xeravi
١٣٩٦/٠٦/٣٠

1222 تشنیز در زبان لری بختیاری به معنی

تش::آتش
نیز*نی ز*::نمی زند
تشنیز::تش نی ز
تش برق نمی زند
Tash ne za

معنی دیگر
دش*تش*:.دشت< ...
١٣٩٦/٠٦/٢٩

1223 ویسات در زبان لری بختیاری به معنی
*وای ساده.واایستاده*.ایستاده
Vae sat
١٣٩٦/٠٦/٢٩

1224 ویساده در زبان لری بختیاری به معنی
ایستاده
've sadeh
١٣٩٦/٠٦/٢٩

1225 ویسا در زبان لری بختیاری به معنی
به ایست.
Ve sa
١٣٩٦/٠٦/٢٩

1226 بوی ایچو بینم در زبان لری بختیاری به معنی
بیا اینجا ببینم
Biav icho benam
١٣٩٦/٠٦/٢٩

1227 چندی در زبان لری بختیاری به معنی
چقدر.
Chan de
١٣٩٦/٠٦/٢٩

1228 یه چی بگم در زبان لری بختیاری به معنی
یک چیزی بگویم
Ea chi begvm
١٣٩٦/٠٦/٢٩

1229 نکو بوآم در زبان لری بختیاری به معنی
نکن پدرم*با بچه هستند*
Nako bavm
١٣٩٦/٠٦/٢٩

1230 بگم در زبان لری بختیاری به معنی
بگویم
Be gom
١٣٩٦/٠٦/٢٩

1231 بوره در زبان لری بختیاری به معنی
برو راه.برو به این راه
Borah
١٣٩٦/٠٦/٢٩

1232 ز کیتالا در زبان لری بختیاری به معنی
از کی تا حالا
Ze cae tala
١٣٩٦/٠٦/٢٩

1233 چن وختلا در زبان لری بختیاری به معنی
چند وقت تا حالا
Chan vaxtala
١٣٩٦/٠٦/٢٩

1234 طایفه بورکی طایفه ای در بروجرد و ملایر بود این طایفه جز ایل کرایی بهداروند بود که زمان صفویی به لرستان کوچ داده شد
بعد به استان فارس کوچ داده شدند
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1235 بورکی جهرمی نام گروهی از لر های بختیاری از ایل کرایی بهداروند *بختیاروند *
بور ::به زبان لری بختیاری به معنی
گروه.دسته
این ایل ابتدا به بروجرد تبعید شد ...
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1236 خودا در زبان لری بختیاری به معنی
خدا
Xo da
خو::خوب
دا::مادر
خودا::مادر خوب
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1237 آه دم در زبان لری بختیاری به معنی
آدم
Ah dam
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1238 آمسه ام سال
در زبان لری بختیاری به معنی
امسال
ام سال::همه طول سال.همین سال.
همی سال::امی سال.همین سال.
هم سال::ام سال
همه سال::امه سال ...
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1239 آمسه ام یاری
در زبان لری بختیاری به معنی
همیاری.
Am eari
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1240 آمسه ام روز *ام رو*::
در زبان لری بختیاری به معنی
امروز

ام::هم.دوباره.همه
رو::روز
ام روز::هم روز شد.دوباره روز شد.

همه ی روز ...
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1241 آمسه در زبان لری بختیاری به معنی
ام::هم
داد::فریاد.کمک .یاری. خواستن
ام داد::امداد.هم خواستن.
هم فریاد.هم یاری.هم کمک

Am dad

١٣٩٦/٠٦/٢٨

1242 شهرداد در زبان لری بختیاری به معنی
داد::فریاد.بخشید.داده.کمک
داد زی::فریاد زد
دادس مو::بخشیدش به من
ام داد خواسوم کسی نوی::
کمک خواستم کسی ن ...
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1243 مو چول در زبان لری بختیاری به معنی
درهم پیچیده
Mochol
موچوله::درهم پیچیده شده.مچاله
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1244 صوگند در زبان لری بختیاری به معنی
سوگند

صو ::صبح
گند::قند
صوگند::صبح قند.صبح شیرین.سوقند

سوگند::صبح شیرین.قسم به
صبح شیرین
...
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1245 راستی در زبان لری بختیاری به معنی
درستی.حقیقت.راستی
.راستش را بگو

راستی زه انجو اویدی::
راستش را بگو از آنجا آمدی
Rasti
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1246 سوگل در زبان لری بختیاری به معنی
صوگل
صو::صبح
صوگل::صبح گل.طلوع دوباره
گل
Sov gol.sav gol
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1247 سارا در زبان لری بختیاری به معنی
سا::سایه.آرامش
را::راه.زندگی
سارا::آرامش راه*آرامش دهنده
در راه زندگی *
.سایه راه::سایه زندگی
Sa ra. ...
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1248 کینو در زبان لری بختیاری به معنی
چه کسانی
کینو گوهدن::چه کسانی گفتند
Ke no
نام کوهی در مسجدسلیمان
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1249 کیان در زبان لری بختیاری به معنی
چه کسانی هستند

کیا وین:چه کسانی آمدند
Ke ean
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1250 خو در زبان لری بختیاری به معنی
خود
خوت بیو::خودت بیا
خوس::خودش
خوم::خودم
خوسون::خودشان.
Xo
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1251 ایارم در زبان لری بختیاری به معنی
می آورم
کتاو ایاری::کتاب را می آوری
ممد ایارم باخوم::محمد را با خودم می آورم
E earom
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1252 امسه در زبان لری بختیاری به معنی
همان موقع
امسه بس گو::همان موقع بهش گفت

امسه چه خردی::همان موقع چه خوردی
Am soh
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1253 کد در زبان لری بختیاری به معنی
کت.کمره ی کوه.
Kad
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1254 کتول در زبان لری بختیاری به معنی

غارهای دست نیافتنی.غاری که
در بالای کوه است
.غارهای که در قلعه سلاسل شوشتر قرار دارد *تونل*
Kat.katol
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1255 پشته در زبان لری بختیاری به معنی
بار سنگینی که بر پشت می گذارند و حمل می کنند
ام باشته.هم پشته.دوباره پشته ای دیگر
Posh tah
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1256 ام باشته در زبان لری بختیاری به معنی
انباشته.

ام باشته::هم پشته
پشته::بار سنگینی که بر پشت
می گذارند و حمل می کنند
ام پشته:هم بار سنگین
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1257 هشکی در زبان لری بختیاری به معنی
هیچ کس.هیچکس
Hesh ke
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1258 نرسی در زبان لری بختیاری به معنی
نرسید.دیر آمد .نرساند
Naresi
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1259 ام داد در زبان لری بختیاری به معنی
فریاد.دوباره فریاد بزن.هم فریاد

ام داد زیدم هش کی به
دادوم
نرسی::دوباره فریاد زدم
هیچ کس به کمکم ن ...
١٣٩٦/٠٦/٢٨

1260 نامید در زبان لری بختیاری به معنی
نا امید
Naomed
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1261 دلناده در زبان لری بختیاری به معنی
نا امید.دل نهاده.
Del nadeh
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1262 ناده در زبان لری بختیاری به معنی
نهاده
Na deh
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1263 لو در زبان لری بختیاری به معنی
لب.کنار .بغل.
Lav

لوخند::لبخند
لورو::لب رود
لو تو ناده::بغل خانه نهاده
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1264 گلپ در زبان لری بختیاری به معنی
لپ
go lop
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1265 توچال در زبان لری بختیاری به معنی
خانه ای که در گودال می سازند
.
تو::خانه.اتاق
Tochal
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1266 چال در زبان لری بختیاری به معنی
گودال.
Chal
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1267 گوی در زبان لری بختیاری به معنی
می گویی.
goe
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1268 مر مر*می.میر*
در زبان لری بختیاری به معنی
مگر
Mar.mae.ma ear
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1269 همروزه در زبان لری بختیاری به معنی
امروزه.دوباره روز شد
Ham rozeh
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1270 هیمسال در زبان لری بختیاری به معنی
امسال.همین سال.
همسال::*همه ی طول سال
.همه سال.همین سال*
Haim sal

همیسالو خو نبی:امسال خوب
نبود*هم ...
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1271 همروز در زبان لری بختیاری به معنی
امروز.ام روز
همروز*همین روز*
Hemroz
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1272 امروز در زبان لری بختیاری می شود
ام روز*ام رو*::هم روز.همه روز.باز دوباره روز شد
Am roz
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1273 ام در زبان لری بختیاری به معنی
هم
Am
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1274 آمسه در زبان لری بختیاری به معنی
ام وسه*ام وسته*
ام :هم.دوباره
وسه::افتاده.
اموسته من ره کج::دوباره افتاد ه در راه خلاف*بی راهه*

آمسه ...
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1275 واران در زبان لری بختیاری به معنی
باران
واران*وارون*
Varan
واران
اسم دختر و اسمی کاملا آریایی
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1276 واپشت در زبان لری بختیاری به معنی
برگشت .
واپشت*ورگشت*
Vaposht
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1277 وا در زبان لری بختیاری به معنی
با.بر.
V a
وا سر زنین::بر سر خود بزنید
وا یک رهدن::با یکدیگر رفتند
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1278 وند در زبان لری بختیاری به معنی
انداخت.پرتاب کرد.
Vand
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1279 وست در زبان لری بختیاری به معنی
افتاد.سقوط
Vast
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1280 گیر در زبان لری بختیاری به معنی
گرفتار.

*گیرفتاد.گیر افتاد *
Gir
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1281 گیرافتا در زبان لری بختیاری به معنی
گیر افتاد
Girofta
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1282 کچیر در زبان لری بختیاری به معنی
کوچک
Kochir
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1283 کچیک در زبان لری بختیاری به معنی
کوچک
Kochik
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1284 درارم در زبان لری بختیاری به معنی
درآورم
Der arom
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1285 ایی را در زبان لری بختیاری به معنی
این راه.این طرف
I ra
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1286 اورا در زبان لری بختیاری به معنی
آن طرف.آن راه
Ovra
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1287 زی در زبان لری بختیاری به معنی
زدن
زیدم::زدم
ازنی::می زنی
زی یو ره::زد و رفت
Zae
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1288 سلا در زبان لری بختیاری به معنی
اختیار.اجازه
Sela
سلا نداروم::اختیار ندارم
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1289 خوی در زبان لری بختیاری به معنی
می خواهی
Xoe
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1290 دتی در زبان لری بختیاری به معنی
کلمه ای که سگ را از خود دور
می کنند.
دتی::کثیف.دور شو کثیف
Deti

در زبان انگلیسی
Dereti::کثیف
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1291 دروزن در زبان لری بختیاری به معنی
دروغ زننده.
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1292 دروگو در زبان لری بختیاری به معنی
دروغگو
Doro go
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1293 دروزن در زبان لری بختیاری به معنی
دروغ گو.
درو::دروغ
Doro zan
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1294 لچ لچ در زبان لری بختیاری به معنی
مزه مزه کردن خوراکی بصورتی
که صدای لب ها به گوش
برسد.
لچ::لب
Loch
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1295 کت در زبان لری بختیاری به معنی
پاره
Kot
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1296 گده در زبان لری بختیاری به معنی
شکم
gedh
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1297 کرایی کرایلی *گرایلی*::
نام طایفه ترک زبان در مازندران
نام یکی از تیره های آن شاکی

طایفه شاکی بختیاروند در شوشتر. مسجدسلیمان .فارسان
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1298 کرایی طایفه قرایی در روستای بختیاری در شهر ابرکوه یزد
مردم این روستا به زبان ترکی حرف می زنند
این طایفه از ایل کرایی بهداروند*بختیاروند * می باشد که ...
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1299 کرایی ایل کرایی بهداروند

معنی نام بهبهان
به ::بهترین
بهان::بهون سیاه چادر بختیاری ها
بهون::به هون
بهون::بهترین خانه
هون::خانه
ب ...
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1300 کرایی منطقه کوروارکان ::
کورو::کوروش
ارکان::ارجان،نام قدیم بهبهان
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1301 کرایی شهر کوار در استان فارس
طایفه بورکی بختیاری ساکن در آن شهر است
بور به زبان لری بختیاری به معنی
دسته.گروه
بورکی:::گروه کرایی.بورکرایی
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1302 کرایی نام محل سکونت ایل کرایی بهداروند در کوروارکان در بین بهبهان و کهگیلویه بود

کورو ::کوروش
ارکان ::ارجان.نام قدیم بهبهان
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1303 کرائی نام منطقه سکونت ایل کرایی بهداروند در کوروارکان در بین بهبهان و کهگیلویه بود

کورو::کوروش
ارکان::ار جان.نام قدیم بهبهان
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1304 کم درد در زبان لری بختیاری به معنی
شکم درد
gom dard
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1305 کمو در زبان لری بختیاری به معنی
شکمو
کمو*کمین *
Komo.komin
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1306 گرور در زبان لری بختیاری به معنی
اطراف .دور اطراف
grver
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1307 گر در زبان لری بختیاری به معنی
اطراف.گرد.

به گرس نرو::به گرد او نرو

ger
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1308 گر در زبان لری بختیاری به معنی
آتش.شعله آتش
gor
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1309 گروهد در زبان لری بختیاری به معنی
در رفتن.فرار کردن.
gorod
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1310 گرهده در زبان لری بختیاری به معنی
گرفته.عصبانی.ناراحت. دلخور
Gerhdeh
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1311 آسمون گره در زبان لری بختیاری به معنی
رعدو برق زدن.
گره::گرفته.عصبانی
Asemon gereh
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1312 هم زوون در زبان لری بختیاری به معنی
هم زبان
Ham zoon
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1313 همزمون در زبان لری بختیاری به معنی
همزمان
Ham zamovn
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1314 مندگار در زبان لری بختیاری به معنی
ماندگار.جاودانه. نام پسر
Mode gar
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1315 نمدار در زبان لری بختیاری به معنی
نامدار.مشهور
Nomdar
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1316 نماور در زبان لری بختیاری به معنی
نام آور
Nomavar
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1317 بمانی در زبان لری بختیاری به معنی
زنده باشی
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1318 خلیلی روستای کوشک خلف سفلی
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1319 خلیلی روستای کنجی کال دهستان زیلایی ١٣٩٦/٠٦/٢٧

1320 خلیلی روستای کوشک خلف
دهستان زیلایی ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1321 ام*اوی* در زبان لری بختیاری به معنی
آمد
Am a.oma.ovae
یو دو ما امم سر کار::این دو ماه
امدم سرکار
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1322 هورامان در زبان لری بختیاری به معنی
خورشید آمد

به گفته هینتس::
زبان مردم هورامی جزء زبان های آنزانی و به زبان
لری بختیاری شبیه است

ا ...
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1323 خست در زبان لری بختیاری به معنی
خسته
Kas ta
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1324 خستم در زبان لری بختیاری به معنی
خسته ام
Kas tam
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1325 آ واد در زبان لری بختیاری به معنی
آباد.آبادانی
Avad
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1326 برشتین در زبان لری بختیاری به معنی
برشته کردید
Bershtin
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1327 برعسک در زبان لری بختیاری به معنی
برعکس
Bar ask
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1328 بمونی در زبان لری بختیاری به معنی
بمانی.زنده باشی
Bemoni
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1329 بسکم در زبان لری بختیاری به معنی
شاید
Bse kom
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1330 بلکم در زبان لری بختیاری به معنی
شاید
Balkom
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1331 بفا در زبان لری بختیاری به معنی
وفا
Bafa
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1332 بی تاو در زبان لری بختیاری به معنی
بی تاب .بی قرار
Be tav
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1333 دس در زبان لری بختیاری به معنی
دست
Das
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1334 بی دس پا در زبان لری بختیاری به معنی
پخمه.دست و پا چلفتی
Be dase pa
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1335 بن در زبان لری بختیاری به معنی
پایین .زیر.
بن که::پایین کوه
بن قالی بنیر ::زیر قالی نگاه
کن
Bon
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1336 یدموو در زبان لری بختیاری به معنی
یک دم.یک لحظه

Ea da mov
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1337 واتنی در زبان لری بختیاری به معنی
با تو نیستم
Va to ne
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1338 وس در زبان لری بختیاری به معنی
بهش

وس گوهدم::به او گفتم
Ves
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1339 واتونوم در زبان لری بختیاری به معنی
با تو هستم
Va to nom
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1340 پوس در زبان لری بختیاری به معنی
پوست
پوس کلف::پوست کلفت
Pos
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1341 پره در زبان لری بختیاری به معنی
پریروز
Pa reh
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1342 بی کس در زبان لری بختیاری به معنی
تنها.غریب
Be kas
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1343 اووید در زبان لری بختیاری به معنی
آمد
Oved
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1344 بشی در زبان لری بختیاری به معنی
بنشین

Be shi
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1345 بسم در زبان لری بختیاری به معنی

شاید

یه کاری کن بسم وی::یک
کاری بکن شاید آمد
Basovm
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1346 سرشو در زبان لری بختیاری به معنی
سرشب
Sare shav
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1347 بوین در زبان لری بختیاری به معنی
ببین
Bevin
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1348 دبست در زبان لری بختیاری به معنی
تعطیل کرد.بستن .

دبست دی بیوو::دیگه بیا
تعطیل کرد *بازار.مغازه *
De bast
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1349 زوون در زبان لری بختیاری به معنی
زبان

Zoon
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1350 زوون در زبان لری بختیاری به معنی
زبان

Zoon
١٣٩٦/٠٦/٢٧

1351 اسبی در زبان لری بختیاری به معنی
سفید
Es bi
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1352 زینه در زبان لری بختیاری به معنی
زن
Zeneh
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1353 زیندگی در زبان لری بختیاری به معنی
زندگی
Zin dagi
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1354 ته در زبان لری بختیاری به معنی
تو.شما
Toh
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1355 سوته در زبان لری بختیاری به معنی
سوخته
Soteh
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1356 وینم در زبان لری بختیاری به معنی
ببینم
Vinom
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1357 هست در زبان لری بختیاری به معنی
استخوان
Hast
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1358 اوستخوو در زبان لری بختیاری به معنی
استخوان
Ostekon
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1359 استم در زبان لری بختیاری به معنی
هستم.وجود دارم

Astam
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1360 اسپ در زبان لری بختیاری به معنی
اسب
Asp
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1361 تل در زبان لری بختیاری به معنی
تلخ
Tale
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1362 تل در زبان لری بختیاری به معنی
تپه
Tol
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1363 تل در زبان لری بختیاری به معنی
سنگ
Tal
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1364 مینجات در زبان لری بختیاری به معنی
خشتک
Minjat
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1365 مینجا در زبان لری بختیاری به معنی
وسط
Minja
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1366 مین در زبان لری بختیاری به معنی
مغز
Min
مین پیکه::مغزش پوچ است مین کلس چی نی::مغزی در کله اش نیست
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1367 یه در زبان لری بختیاری به معنی
این
Eh
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1368 یو در زبان لری بختیاری به معنی
این
Eo
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1369 حرای در زبان لری بختیاری به معنی
فریاد
Ho rae
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1370 دلاش در زبان لری بختیاری به معنی
تلاش
Dalash
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1371 پسین پسین*پستو*::در زبان لری بختیاری به اتاق آخری می گویند.آخرین
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1372 نر در زبان لری بختیاری به معنی
مرز زمین.
Nara
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1373 سمون در زبان لری بختیاری به معنی
مرز باغ.مرز زمین
Somon
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1374 گمون در زبان لری بختیاری به معنی
گمان
Gemon
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1375 توداران در زبان لری بختیاری همان
تودارون است
کسانی که خانه های زیادی دارند
تو::خانه .اتاق
To daron
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1376 خوو فیچ در زبان لری بختیاری به معنی
تب خال
خوو::خواب
فیچ::برجسته.جهش.رشد
خالی که در اثر تب کردن در خواب رشد می کند

Kav fich
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1377 توحال در زبان لری بختیاری به معنی
تب خال
Tav kal
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1378 طایفه پلنگ برفتان این طایفه در روستای برفتان بخش کمالان در شهر علی آباد کتول در استان گلستان

معنی برفتان به زبان لری بختیاری ::روبروی آفتاب
.در زیر آفتاب
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1379 برغان منطقه برغان *بیرگان.برگان*محل سکونت ایل منجزی در کوهرنگ است

زبان منجی برغانی زبان بختیاری های فاتح هند ،ساکن در کشمیر.سین کیانگ چین.خیبر
.س ...
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1380 رخ خو در زبان لری بختیاری به معنی
رخ::رخت
خو::خواب

رختخواب

Rak kave
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1381 رخ در زبان لری بختیاری به معنی
رخت و لباس
Rak
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1382 رخ در زبان لری بختیاری به معنی

نشان دادن.
Rok
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1383 رخ در زبان لری بختیاری به معنی
رخت.صورت.قیافه
Rek
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1384 شاهین نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی
شاه خون ریز

هین::خین.خون
Sha hin
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1385 شایین نام پسر در زبان لری بختیاری
به معنی
شاهین
Shain
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1386 نرقه در زبان لری بختیاری به معنی

نقره
Nor qeh
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1387 ماطلا نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی

ماه طلایی

Ma tela
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1388 مارموز در زبان لری بختیاری به معنی


مرموز .غیر عادی
Mar moz
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1389 روشنا نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
روشنایی

Roshna
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1390 روشن نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی

نورانی.
Roshen

١٣٩٦/٠٦/٢٦

1391 یلدا در زبان لری بختیاری به معنی
یل::پهلوان
دا::مادر
پهلوان مادر.
Eal da
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1392 شکرته شکرته::در زبان لری بختیاری
به قسمتی از محصول که در
زمین
نسبتا کوچک رشد بهتری
نسبت به سایر محصول داشته
می گویند

Seh kerth
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1393 چکرد در زبان لری بختیاری به معنی

چه کرد
Chekrd
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1394 گازر در زبان لری بختیاری به معنی

نوعی پروانه.به رنگ سبز.
قهوه ای.سیاه و سفید

Gazar
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1395 شرط رنج در زبان لری بختیاری به معنی
شطرنج

شرط برنده شدن در رنج
کشیدن است

شرطنج*شرط رنج*
Shart ranj
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1396 کارن در زبان لری بختیاری به معنی
کشت می کنند.می کارند

Karen
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1397 بوربور در زبان لری بختیاری به معنی
دسته.گروه.جمعیت
بوربور::گروه گروه

طایفه بوربورن*برون* در ایل کیانرسی چهارلنگ لربختیاری
ساکن در اصفهان ...
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1398 متا نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
مهتاب. مه تا

ماه زیبا.

تا::تک.زیبا.سوا.
Mata
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1399 متی نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
مهتاب.
Mata
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1400 مهتاوون نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
ماه تابان.مهتابان
Mah tavon
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1401 سیماه نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
برای ماه.

سیما::سیماه
سی:برای
ما::ماه

Si mah
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1402 شیماه نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
شیما
شی::عروسی
ما::ماه

شیما::عروسی ماه

Shi mah
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1403 شی در زبان لری بختیاری به معنی
عروسی .ازدواج
Shi
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1404 مهشید مه::ماه
شید::شیدایی.عاشقی

ماه با پرتو نور خود عاشقی را به همه
انتقال می دهد
و همه
را عاشق و شیدای خود می کند
Mah shid
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1405 لچک لچک*له چک*::::پارچه ایی زینتی که به منجق
و پول های قدیمی.مهره.
تزئین می شود و زنان قوم لر
بر موهای سر خود قرار می دهند
ل.*la*:پارچه ی کو ...
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1406 خیل در زبان لری بختیاری به معنی
خیلی.زیاد
Kael
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1407 گوو باز در زبان لری بختیاری به معنی
گاوباز.گاوپرست.به مردم کاولی.
که از هند آمده اند می گویند
goobaz
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1408 دوزیس در زبان لری بختیاری به معنی
دوختن
Dozis
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1409 تگله در زبان لری بختیاری به معنی
دوختن.تعمیر لباس
Te geleh
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1410 دریا در زبان لری بختیاری به معنی
دریا

Der ea
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1411 سعید لرزنی طایفه ای از ایل بهداروند در شوشتر.مسجدسلیمان.ایذه said lorzeni ١٣٩٦/٠٦/٢٦

1412 گوروئی نام طایفه ای از ایل دینارونی
هفت لنگ لر بختیاری
در ایذه. مسجدسلیمان

گوروئی :گئورویی.برادر نیرومند.پهلوان بزرگ

گو::پهلوان.برادر. ...
١٣٩٦/٠٦/٢٦

1413 گولان در زبان لری بختیاری به معنی
گل ها
Golan
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1414 درنه در زبان لری بختیاری به معنی
در نهاندن.از دست دادن

Dar neh
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1415 امی در زبان لری بختیاری به معنی
امید.آرزو
Ome
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1416 تاتی تاتی*تات.تته.تاته*::
در زبان لری بختیاری به معنی
عمو.فرد با تجربه.پیرمرد.شجاع

Ta tae
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1417 تهده هده*تته*
در زبان لری بختیاری به معنی
گهواره چوبی برای نوزاد
Tahdeh.tateh

تهد معادل ::مهد
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1418 گیوه کفش مردان لر بختیاری
gi veh
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1419 پوزار در زبان لری بختیاری به معنی
کفش.پاافزار
Pav zar
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1420 پاپوش در زبان لری بختیاری به معنی
کفش.دمپایی
Paposh
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1421 دوشک در زبان لری بختیاری به معنی
تشک
Do shak
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1422 شایت در زبان لری بختیاری به معنی
شاید
Sha eat
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1423 بل در زبان لری بختیاری به معنی
شاید
Bal
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1424 بلکم در زبان لری بختیاری به معنی
شاید
Bal kom
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1425 رنده در زبان لری بختیاری به معنی
خسیس.

Ren deh
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1426 درنده در زبان لری بختیاری به معنی
درنده: darandeh

Deren deh
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1427 کر در زبان لری بختیاری و به معنی
پسر.
کر:کوه راست قامت.کوهی که عظمت
خود را به رخ می کشد

Kor

رود کر در استان فارس

رود کر ...
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1428 جله در زبان لری بختیاری به معنی
جوان
Jaleh
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1429 جقله در زبان لری بختیاری به معنی
جوان.پسر.
Jeqe leh
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1430 جال در زبان لری بختیاری به معنی
جوان.نیرومند
Jal
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1431 جال در زبان لری بختیاری به معنی
جوان.نیرومند
Jal
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1432 جال در زبان لری بختیاری به معنی
جوان.نیرومند
Jal
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1433 جال در زبان لری بختیاری به معنی
جوان.نیرومند
Jal
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1434 نرمه در زبان لری بختیاری به معنی
نمره.شماره.پلاک..
Normeh
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1435 نوم در زبان لری بختیاری به معنی
نام.اسم.
Nom
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1436 روارو در زبان لری بختیاری به معنی
راه را دنبال کن برو.از همین جاده
Ravarav
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1437 روو در زبان لری بختیاری به معنی
برو.رد پا.خط.راه.
Rave
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1438 هی در زبان لری بختیاری به معنی
همیشه
Hae
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1439 کن در زبان لری بختیاری به معنی

تعمیر لباس

یه کن بزه به همی جوو:همین
جامه را تعمیر کن
Kan

١٣٩٦/٠٦/٢٥

1440 اک در زبان لری بختیاری به معنی
زخمی شدن.صدمه دیدن.
ابراز تآسف *آه.ای*

اک پام::پایم صدمه دید

اک وای دیدی چه اویی
:: ای وای دیددی ...
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1441 کن کن mal در زبان لری بختیاری به معنی
کوچ عشایر.بار کندن از جایی
*جابجایی کردن خانه*
Kan kan mal
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1442 کن کن در زبان لری بختیاری به معنی
نخ کش شدن لباس.کنده کنده
Kan kan
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1443 زج در زبان لری بختیاری به معنی
زجر.سختی.
Zaj
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1444 ممدلی در زبان لری بختیاری به معنی
محمد علی
Mamdali
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1445 ممد در زبان لری بختیاری به معنی
محمد
Mamad
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1446 مهمید در زبان لری بختیاری به معنی
محمود
Mahmid
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1447 میتی در زبان لری بختیاری به معنی

مهدی
Maeti
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1448 کنار در زبان لری بختیاری به معنی
پیش.گوشه.بغل.جفت هم
.
Kenar
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1449 همسا در زبان لری بختیاری به معنی
با چند نفر زیر یک سایه نشسته باشی*در کنار هم*.هم سایه.همسایه

Hamsa
١٣٩٦/٠٦/٢٥

1450 حساو در زبان لری بختیاری به معنی
حساب.طلب.کتک

Hesav
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1451 احتصاو در زبان لری بختیاری به معنی
اعتصاب

Ehtesav
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1452 روبیت در زبان لری بختیاری به معنی
کلامی طنز و منظور دار
Ro baet
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1453 اوزمی در زبان لری بختیاری به معنی
آزمایش.امتحان کردن کسی
.برانداز کردن کسی.زیر نظر داشتن کسی.نگاه
Oz mi
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1454 شوگار در زبان لری بختیاری به معنی

شب.شبها .

معادل روزگار

Shogar
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1455 دویت در زبان لری بختیاری به معنی
داوود
Davit
در انگلیسی :دیوید
در اسپانیایی :داوید
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1456 هاشوم در زبان لری بختیاری به معنی
هاشم
Hashom
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1457 کاظوم در زبان لری بختیاری به معنی
کاظم

Kazom
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1458 شاتیر در زبان لری بختیاری به معنی
ساتور

شاتیر:برنده تر
از تیر
Shatir
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1459 کیوان نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی

کیوون::همان قلاسنگ است
وسیله ای که سنگ در آن می گذارند و پرتاب می کنند
Kevon
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1460 طایفه پلنگ طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ از ایل منجزی بهداروند


شجرنامه ایل منجزی بختیاروند
1-شیخ محمد عالی خان بختیاروند

2-ملکشاه بختیاروند ...
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1461 طایفه پلنگ طایفه پلنگی در روستای پاریگ فاریاب کرمان
ساکن در نرماشیر.کهنوج.رودبار.
جیرفت.سیستان.زاهدان

تیره ها
پلنگ و شهریار
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1462 قدم خیر نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی

خیر بودن تولد.پای پاک .پای نیک به دنیا گذاشته .قدم مبارک
Qedm kaer

١٣٩٦/٠٦/٢٤

1463 کفول در زبان لری بختیاری به معنی
نام دختر :کفایت
کفول::کافی .
Kafol
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1464 شیون در زبان لری بختیاری به معنی

عزاداری.مصیبت.عزا.بدبختی


١٣٩٦/٠٦/٢٤

1465 فلوومرز در زبان لری بختیاری به معنی
فرامرز
Felov marz
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1466 فلا در زبان لری بختیاری به معنی
فرامرز
Fela
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1467 فلامرز در زبان لری بختیاری به معنی
فرامرز
Fela marz
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1468 کامویز در زبان لری بختیاری به معنی

کامبیز

Kam viz
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1469 بیژن در زبان لری بختیاری به معنی
بیژن
Bi jen
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1470 مریم
در زبان پارسی
مریم


ماریا
ماری.مری
در زبان های اروپایی


Mar eam

١٣٩٦/٠٦/٢٤

1471 کینوو در زبان لری بختیاری به معنی
چه کسانی

Ke nov
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1472 کیا در زبان لری بختیاری به معنی

چه کسانی
کیا وین بی::چه کسانی آمده بودند
Kea
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1473 کی در زبان لری بختیاری به معنی

چه کسی

با کی رهدی هونس::با چه
کسی رفتی خانه اش
Ke
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1474 پستو در زبان لری بختیاری به معنی
اتاق آخری
تو::اتاق.خانه
Pasto
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1475 پسین در زبان لری بختیاری به معنی
عصر.کسی که پس از همه آمده
.آخری
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1476 وارسی در زبان لری بختیاری به معنی
برسی کرد.انجام داد
Vara si
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1477 نرهدم در زبان لری بختیاری به معنی

نرفتم
Narah dom
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1478 جیر در زبان لری بختیاری به معنی

جگر

Je ear
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1479 گوسند در زبان لری بختیاری به معنی
گوسفند

Gosend
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1480 خریم در زبان لری بختیاری به معنی
خریدم
Kerim
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1481 جر در زبان لری بختیاری به معنی

جگر.دعوا.بگو مگو

یه جر گوسند خریم :یک جگر
گوسفند خریدم
Jar
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1482 همی در زبان لری بختیاری به معنی
همین
Hami
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1483 همونه در زبان لری بختیاری به معنی
همان.همان است
Hamone
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1484 در در زبان لری بختیاری به معنی
سربالایی تند بین دوکوه.بالای
ستون فقرات نزدیک گردن را نیز می گویند

کرت زه همو در ره بالا::
پسرت از همان ...
١٣٩٦/٠٦/٢٤

1485 ایقدر در زبان لری بختیاری به معنی
اینقدر.آنقدر
Iqodar
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1486 ورست در زبان لری بختیاری به معنی
بلند شو.بر ایستادن
Verest
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1487 چنه در زبان لری بختیاری به معنی
حرف.چانه زدن.فک
چندی چنه زنه::چقدر چانه می زند

ایقدر چنه زنه تا ور ستی ری::
آنقدر حرف می زند تا بلند شوی ...
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1488 ار در زبان لری بختیاری به معنی
اگر
Ar
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1489 ایر در زبان لری بختیاری به معنی
اگر
Aear
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1490 اندوم در زبان لری بختیاری به معنی
اندام.قد.
Andom
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1491 تیز در زبان لری بختیاری به معنی

سریع .برنده.تند

تیز ی رو::زود برو
چقوو تیز ::چاقوی تیز
فلفلها تیزن::فلفل ها تندند
Tiz
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1492 ریم در زبان لری بختیاری به معنی
برویم.صورتم
Rim
ریمه بشوروم::صورتم را
بشو رم
ریم هونه::برویم خانه
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1493 جلد در زبان لری بختیاری به معنی

سریع.زود.تند و تیز.


جلدی بیوو ریم:زود بیا برویم
Jald
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1494 بصره نام شهری در کشور عراق
محل سکونت ایل لر بختیاری
نام قدیم این شهر بهشت آباد
اردشیر یکی از شهرهای ایران در زمان امپراتوری ساسانیان بود
بدل ...
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1495 اووذر در زبان لری بختیاری به معنی

ابوذر
Avozar
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1496 اووذر در زبان لری بختیاری به معنی

ابوذر
Avozar
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1497 نیره در زبان لری بختیاری به معنی

نمی رود
Nireh
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1498 ریوند در زبان لری بختیاری به معنی

رو انداختن.درخواست کردن
Rivand
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1499 سازگار جمله لری بختیاری
غیرتس ساز نی اورد ره به دینس ددیس::
غیرتش( اجازه نداد) رفت به دنبالش
خواهرش

*قانع نشد*

Saz

١٣٩٦/٠٦/٢٣

1500 سازگار جمله لری بختیاری
وا با زندیی سازه::باید با زندگی بسازد*مدارا کند *
Sazeh
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1501 سازگار در زبان لری بختیاری به معنی
کسی که با همه سختی ها و مشکلات
مبارزه می کند
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1502 جمست در زبان لری بختیاری به معنی
تکان خورد.جابجا شد
jomest
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1503 جم جیلا در زبان لری بختیاری به معنی
تکان خوردن.جنب وجوش
Jom jila
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1504 جمنی در زبان لری بختیاری به معنی
تکان داد.زد
Jomni
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1505 نجمه در زبان لری بختیاری به معنی
تکان نخورد
Najomeh
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1506 مار ملیک مار ملیک*مارملک*
در زبان لری بختیاری به معنی
مارمولک
*مار می لیک*
می::داخل.درون
لیک::سوراخی در دیوار یا کوه

ماری که در ...
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1507 کهنه در زبان لری بختیاری به معنی
کهنه
Kohnah
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1508 لکه در زبان لری بختیاری به معنی
پارچه.پارچه کهنه

Lekeh. LAKeh
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1509 لکر در زبان لری بختیاری به معنی

از پیشش تکان نمی خورد.دو دوستی که همیشه با هم هستند.او را رها نمی کند.نزار
در بره

لکرس ول نکنی تا بدبخت ...
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1510 مسعود بختیاری بهمن علاءالدین معروف به مسعود بختیاری
خواننده ی لر بختیاری
و پدر زبان لر بختیاری .کسی که زبان لر بختیاری را زنده نگه داشت
او از تیره زیلای ...
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1511 بهنام محمدی شهید 13ساله مسجدسلیمانی
و همرزم شهید حسین فهمیده

مرقد این شیر مرد وطن
بر روی تپه ای روبروی ترمینال
برون شهری مسجدسلیمان در
در پار ...
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1512 قیصر امین پور شاعر شعر نو.
از قوم لربختیاری
شهر گتوند خوزستان
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1513 مهرداد اوستا شاعر لر زبان بروجردی
استان لرستان
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1514 فایز شاعر لر زبان در شهر دشتی
بوشهر

فایز ::سبکی از خواندن، نواهای
محلی لر بختیاری شده است
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1515 باباطاهر شاعر لر زبان همدانی
دوبیتی های این شاعر معروف
است
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1516 یاسبری نام شهری در مجارستان
مردم این شهر ایرانی هستند
از قوم آلان


قوم آلان ها *اوس ها.آس ها.یاس ها*ساکن در
در جمهوری های اوستیا*است ...
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1517 کاتالانیا نام ایالتی خودمختار در اسپانیا
به معنی :کوت الانیا
.کوت آ لونیا.گوت ا لونیا

قوم گوت*کوت*رومی آریایی
قوم آلان ها آریایی ایرانی نژاد ...
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1518 عراق عرب نام کشور عراق
به معنی ::اراک عرب*ایران عرب*ایران کوچک عرب
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1519 عراق عجم نام قدیم شهر اراک
به معنی اراک عجم*ایران عجم*
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1520 کری در زبان لری بختیاری به معنی
غاری که در آن آب جاری باشد و
بتوان آنجا استراحت کرد

کر::چین وچروک.جمع و جور.
پیچ و تاب.

Keri
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1521 دورک این شهر بختیاری نشین بود
و با آمدن اعراب نام آن به
دورق تغییر کرد
و بعد به فلاحیه معروف شد

اکنون نام آن شهرستان شادگان در خوزستان است ...
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1522 ایراک ایراک*اراک*
نام قدیم عراق به معنی
ایران کوچک
irak
١٣٩٦/٠٦/٢٣

1523 آلبانی نام قومی آریایی در ایالت خودمختار آلبانی*اران.الان * در زمان ساسانیان *در منطقه کنونی جمهوری آذربایجان *

که از شمال با اقوام سکایی آریایی شا ...
١٣٩٦/٠٦/٢٢

1524 یاش یاش*یاس*::نام شهری در کشور رومانی
مردم این شهر ایرانی هستند
از نژاد قوم
آلان *.آلون.الون.آس.یاس.اوس*

محل سکونت قوم آلان در جمهوری ا ...
١٣٩٦/٠٦/٢٢

1525 هفت وند در زبان لری بختیاری به معنی
نی که هفت سوراخ دارد.
و با هفت بند انگشت موسیقی می زنند
١٣٩٦/٠٦/٢٢

1526 نیشیت در زبان لری بختیاری به معنی
نی که با آن سوت میزنند.نوعی موسیقی محلی
Ne shit
١٣٩٦/٠٦/٢٢

1527 واریی در زبان لری بختیاری به معنی
برعکس.بر روی.باروی

شوپوشی بنه واریم::شب پوشی بگذار بر رویم
شوپوش::پتو
Vari
١٣٩٦/٠٦/٢٢

1528 وارون در زبان لری بختیاری به معنی
باران.بارون
Varon
مانند
وارگه::بارگاه.جایی که بار بر زمین گذاشته می شود*جایگاه*.
وار::بار.شی.وسیله.توشه< ...
١٣٩٦/٠٦/٢٢

1529 سوسن در زبان لری بختیاری به معنی
سوختن
Sosen
١٣٩٦/٠٦/٢٢

1530 سوحدن در زبان لری بختیاری به معنی
سوختن
Sohden
١٣٩٦/٠٦/٢٢

1531 سوز در زبان لری بختیاری به معنی
سرما
Soz
١٣٩٦/٠٦/٢٢

1532 سوزن در زبان لری بختیاری به معنی
سوختن
Sozen
١٣٩٦/٠٦/٢٢

1533 رختن در زبان لری بختیاری به معنی
ریختن
١٣٩٦/٠٦/٢٢

1534 کش در زبان لری بختیاری به معنی
بکش.غذا بگذار برای خودت . کشیدن
Kesh
١٣٩٦/٠٦/٢١

1535 خوت در زبان لری بختیاری به معنی
خودت
١٣٩٦/٠٦/٢١

1536 میل در زبان لری بختیاری به معنی
نظر.لازم.احتیاج.می خواهی

هر چه میل خوت بو؛هرچه نظر
خودت باشدmael
١٣٩٦/٠٦/٢١

1537 نخون در زبان لری بختیاری به معنی
نمی خواهند.نمی خوان

Ne kon
١٣٩٦/٠٦/٢١

1538 ارزن در زبان لری بختیاری به معنی
ارژن


Arzen
١٣٩٦/٠٦/٢١

1539 پوک در زبان لری بختیاری به معنی
پتک.

پوک:پوتک
Pok::potk
١٣٩٦/٠٦/٢١

1540 بیل در زبان لری بختیاری به معنی
بیل:bil

Bel
١٣٩٦/٠٦/٢١

1541 کلند در زبان لری بختیاری به معنی
کلنگ
Keland
١٣٩٦/٠٦/٢١

1542 شو پوش در زبان لری بختیاری به معنی
پتو.لحاف.
شب پوش
Sho posh
١٣٩٦/٠٦/٢١

1543 دوز در زبان لری بختیاری به معنی
دزد
Doz
١٣٩٦/٠٦/٢١

1544 هایه در زبان لری بختیاری به معنی
تخم مرغ
١٣٩٦/٠٦/٢١

1545 آلموتور در زبان لری بختیاری به معنی
آرماتور
١٣٩٦/٠٦/٢١

1546 شی شه در زبان لری بختیاری به معنی
شیشه
She shah
١٣٩٦/٠٦/٢١

1547 کوش دوزک در زبان لری بختیاری به معنی
کفش دوزک
Kavsh dozak
١٣٩٦/٠٦/٢١

1548 غاش در زبان لری بختیاری به معنی
طویله
١٣٩٦/٠٦/٢١

1549 ملک میر در زبان لری بختیاری به معنی
فرشته ی مرگ.میراندن.
Molke mir
١٣٩٦/٠٦/٢١

1550 سرانجوم در زبان لری بختیاری به معنی
سرانجام
Sar anjom
١٣٩٦/٠٦/٢١

1551 فاده در زبان لری بختیاری به معنی
فایده
Fade
١٣٩٦/٠٦/٢١

1552 انجوم در زبان لری بختیاری به معنی
انجام
Anjom
١٣٩٦/٠٦/٢١

1553 شوور در زبان لری بختیاری به معنی
مشورت کردن
Shavr
١٣٩٦/٠٦/٢١

1554 ایوم نیا در زبان لری بختیاری به معنی
زمان دور.زمانی که نمی آید
.بر نمی گردد
١٣٩٦/٠٦/٢١

1555 شاقلنجوو در زبان لری بختیاری به معنی
بچه ی کوچک را در گردن خود قرار دادن
١٣٩٦/٠٦/٢١

1556 سه مور در زبان لری بختیاری به معنی
سمور
Semor
١٣٩٦/٠٦/٢١

1557 تش تش در زبان لری بختیاری به معنی
هزارپا

١٣٩٦/٠٦/٢١

1558 بیت در زبان لری بختیاری به معنی
شعر.
Baet
١٣٩٦/٠٦/٢١

1559 پرو در زبان لری بختیاری به معنی
پارچه.تکه پارچه
Paro
١٣٩٦/٠٦/٢١

1560 ناکوت در زبان لری بختیاری به معنی

کتک زدن.زدن.
Nakot
١٣٩٦/٠٦/٢١

1561 کوت کوت در زبان لری بختیاری به معنی

پاره پاره.پاره شد
Kot kot
١٣٩٦/٠٦/٢١

1562 په در زبان لری بختیاری به معنی
پس
Pah
١٣٩٦/٠٦/٢١

1563 روم در زبان لری بختیاری به معنی
می روم
Room
١٣٩٦/٠٦/٢١

1564 تور در زبان لری بختیاری به معنی
جای.مکان.راه.تاب دادن شی
گرد
روم یه توری::می روم یک جای دور
Tor
١٣٩٦/٠٦/٢١

1565 تیتوم ره در زبان لری بختیاری به معنی

راه بسیار باریک.کوره راه

Titom rah
١٣٩٦/٠٦/٢١

1566 ره در زبان لری بختیاری به معنی
راه.رفت.
Rah
١٣٩٦/٠٦/٢١

1567 حموم در زبان لری بختیاری به معنی
حمام
Hamom
١٣٩٦/٠٦/٢١

1568 روون در زبان لری بختیاری به معنی
ران
Rovn
١٣٩٦/٠٦/٢١

1569 زن دیی در زبان لری بختیاری به معنی
زندگی.زنده هستی
Zen daee
١٣٩٦/٠٦/٢١

1570 پرت در زبان لری بختیاری به معنی
پرتاب
Pert
١٣٩٦/٠٦/٢١

1571 وند در زبان لری بختیاری به معنی
انداخت.پرتاب کرد.نژاد
Vand
١٣٩٦/٠٦/٢١

1572 اوور در زبان لری بختیاری به معنی
آن ور.آن طرف.خارج.بیرون

Ovar

وست اوور هوش::افتاد بیرون از حیاط

Vas ovare havsh
١٣٩٦/٠٦/٢١

1573 وست در زبان لری بختیاری به معنی
افتاد
Vast
١٣٩٦/٠٦/٢١

1574 سدی در زبان لری بختیاری به معنی
سفارش کرد
Sadi
١٣٩٦/٠٦/٢١

1575 خواس در زبان لری بختیاری به معنی
خواست
١٣٩٦/٠٦/٢١

1576 خواسگار در زبان لری بختیاری به معنی
خواستگار
Kase gar
١٣٩٦/٠٦/٢١

1577 بحشیم در زبان لری بختیاری به معنی
بخشیم.بخشیدم
Bah shim
١٣٩٦/٠٦/٢١

1578 اوردن در زبان لری بختیاری به معنی
آوردن

Avor den
١٣٩٦/٠٦/٢١

1579 نیاره در زبان لری بختیاری به معنی
نمی آورد
Nia reh
١٣٩٦/٠٦/٢١

1580 نی یشت در زبان لری بختیاری به معنی
نگاه کرد
Ni easht
١٣٩٦/٠٦/٢١

1581 چایی در زبان لری بختیاری به معنی
چای
Chai
١٣٩٦/٠٦/٢١

1582 بیار در زبان لری بختیاری به معنی
بیاور.بیدار
Bear

زه خوه بیار اویی::از خواب بیدار
شد
١٣٩٦/٠٦/٢١

1583 سرا در زبان لری بختیاری به معنی
حیاط

به سرا نشستیم چایی بیار::
در حیاط نشسته هستیم
چای بیاور
Sara
١٣٩٦/٠٦/٢١

1584 به در در زبان لری بختیاری به معنی
بیرون از در .بیرون‌ از خانه
Beh dar
١٣٩٦/٠٦/٢١

1585 ایما در زبان لری بختیاری به معنی

این ما.ماها.ما
Ima
ایما رهیدم به در::ماها رفتم
بیرون از خانه
١٣٩٦/٠٦/٢١

1586 ایشا در زبان لری بختیاری به معنی
شماها
Isha
١٣٩٦/٠٦/٢١

1587 ایسا در زبان لری بختیاری به معنی
شماها
١٣٩٦/٠٦/٢١

1588 خووه در زبان لری بختیاری به معنی
خوبه
Koveh
١٣٩٦/٠٦/٢١

1589 به رنج در زبان لری بختیاری به معنی
برنج.دانه هایی که با رنج و سختی کاشت و برداشت می شوند

Beh renj
١٣٩٦/٠٦/٢١

1590 کلوس در زبان لری بختیاری به معنی
کرفس
Kelavs
١٣٩٦/٠٦/٢١

1591 کژدین در زبان لری بختیاری به معنی
کج دم.عقرب
Gaje din
١٣٩٦/٠٦/٢١

1592 کویه در زبان لری بختیاری به معنی
کجا می خواهی بروی
Koeah
١٣٩٦/٠٦/٢١

1593 کجه در زبان لری بختیاری به معنی
کجا.جایی می خواهی بروی.کجاست
Kojaneh
١٣٩٦/٠٦/٢١

1594 سرکوت در زبان لری بختیاری به معنی

کسی که سرش را از خجالت پایین می گیرد.گن می که خوشه های آن بر زمین می افتند

Sar kot
١٣٩٦/٠٦/٢١

1595 فرستا در زبان لری بختیاری به معنی

فرستادن.ارسال کردن

Feresta
فرستومس::می فرستم اش

١٣٩٦/٠٦/٢١

1596 آشتیانی نام تیره ای در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ لر بختیاروند

تش های آشتیانی وند

آقاسی وند .کاظم و ...
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1597 جا و جا در زبان لری بختیاری به معنی
جابجا .عوض کردن دو شی.اشتباهی آ ور ده.به جای هم نشستن.
Javeja
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1598 کوله بار در زبان لری بختیاری به معنی

اهرم.دیلم

١٣٩٦/٠٦/٢٠

1599 کی ونو در زبان لری بختیاری به معنی
کدبانو
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1600 هونه خدا در زبان لری بختیاری به معنی
صاحب خانه.خدای خانه
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1601 کهخدا در زبان لری بختیاری به معنی
کدخدا
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1602 کیخا در زبان لری بختیاری به معنی کدخدا ١٣٩٦/٠٦/٢٠

1603 دهدار نام پسر در زبان لری بختیاری
به معنی
صاحب ده.کدخدا
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1604 غلوم در زبان لری بختیاری به معنی
غلام
غلوم عباس *غلام عباس *
غلوملی::غلامعلی
غلوم رضا
Qolom
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1605 شول شولون در زبان لری بختیاری به معنی
مردان نیرومند ایل
Shol sholon
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1606 شول شول در زبان لری بختیاری به معنی

با ابهت راه رفتن مردان.سنگین
راه رفتن مردان
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1607 شول پیا در زبان لری بختیاری به معنی
مرد نیرومند
ایل لر شول*ممسنی *
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1608 کا در زبان لری بختیاری به معنی

بزرگ.ریش سفید .

کا اسمال
کا محمد
کاقلی
کا حسن
کا حسین
کا صفر
کامندنی
کادرویش
کا ...
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1609 مات در زبان لری بختیاری به معنی

جسور.اسرار.

مات نها تا بوردس سر کار::
آنقدر اسرار کرد تا او را سر کار
برد*شغلی به او داد*
Mat
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1610 گئو گئو *گو*::در زبان لری بختیاری به معنی

برادر

گئوم وی هونمون ::برادرم
اومد خانه ی ما

گئومات::برادر جسور
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1611 برار در زبان لری به معنی
برادر
Berar
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1612 کاکا در زبان لری بختیاری به معنی

برادر
Kaka
طایفه کاکاوند لر در لرستان
.قزوین.خوزستان.فارس
.همدان
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1613 شکی طایفه شکی*شاکی*ایل بهداروند *بختیاروند *لربختیاری

ساکن در گتوند
.شوشتر.مسجدسلیمان.فارسان.اصفهان.اهواز.کوهرنگ


طایفه شاکی در ایل ...
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1614 کل در زبان لری بختیاری به معنی

نام بز نر کوهی با شاخ های بلند

Kal
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1615 پازن در زبان لری بختیاری به معنی

حیوانی که همیشه در حال
راه رفتن است
پازن؛:پا زدن
نوعی بز کوهی است


Pazan
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1616 کل در زبان لری بختیاری به معنی

بزرگ.ریش سفید

کل کلون ایلمون::بزرگ های ایلمان

جمع کل:::کلان.

کلانتر::بزرگ کلان


ک ...
١٣٩٦/٠٦/٢٠

1617 دشت پلنگ دشت پلنگ در دهستان زیلایی مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوندزیلایی از
ایل منجزی پلنگ ایل بهداروند *بختیاروند *

دشت پلنگ در شهر ...
١٣٩٦/٠٦/١٩

1618 شهرویی نام طایفه ای از ایل شیرعالی *شیرانی* بهداروند
ساکن در بهبهان. کهگیلویه

تیره شهرویی در طایفه عکاشه بابادی

شهر شهروئیه یزد

ش ...
١٣٩٦/٠٦/١٩

1619 اوشار در زبان لری بختیاری به معنی

آبشار.
Oshar
١٣٩٦/٠٦/١٩

1620 گندلزی طایفه گندلزی در ایل کیانرسی
چهار لنگ بختیاری
زبان این طایفه لری بختیاری است و خود را فرزندان نادر می دانند

این طایفه ساکن در مسجدسلیمان ...
١٣٩٦/٠٦/١٩

1621 گندلی طایفه گندلی از ایل دور کی

طایفه گندلی وند از ایل عالی جمالی ایل بزرگ بختیاروند
*بهداروند *

ساکن در مسجدسلیمان.
لالی.اندیکا.چهار ...
١٣٩٦/٠٦/١٩

1622 گندل گیاهی در مناطق لرنشین بختیاری
که جهت رنگرزی استفاده می شود
Gandal
١٣٩٦/٠٦/١٩

1623 سهرکان سرکان*سره کون.سرگان*::جایگاه بزرگان.شهر سردار آباد شوشتر
طوایف مش مرداسی.منجزی
.علاءالدین وند
١٣٩٦/٠٦/١٩

1624 هندق در زبان لری بختیاری به معنی

خندق
Handaq
١٣٩٦/٠٦/١٩

1625 تارف در زبان لری بختیاری به معنی
تعارف

Tarof
تارفس کن بیا تو::
تعارفش کن بیا داخل خانه
١٣٩٦/٠٦/١٩

1626 برد در زبان لری بختیاری به معنی
سنگ
Bard
بردخون
.بردسیر.بردسکن.
١٣٩٦/٠٦/١٩

1627 ماشی در زبان لری بختیاری به معنی
ماشین
١٣٩٦/٠٦/١٩

1628 رنگی کموو در زبان لری بختیاری به معنی
رنگین کمان
١٣٩٦/٠٦/١٩

1629 غرم تراق در زبان لری بختیاری به معنی
رعد و برق
١٣٩٦/٠٦/١٩

1630 تش و برق در زبان لری بختیاری به معنی
رعد و برق
١٣٩٦/٠٦/١٩

1631 خشخار در زبان لری بختیاری به معنی
الکی.عمدی
Kashekar
١٣٩٦/٠٦/١٩

1632 مفتلا در زبان لری بختیاری به معنی

معتل شدن
Moftela
١٣٩٦/٠٦/١٩

1633 زیاله زیاله*زیلا*::در زبان لری بختیاری به معنی
این طرف کوه
Zialeh
١٣٩٦/٠٦/١٩

1634 زیتر در زبان لری بختیاری به معنی

زود تر
Zi tar
١٣٩٦/٠٦/١٩

1635 زواله در زبان لری بختیاری به معنی
آن طرف کوه

Zovaleh
١٣٩٦/٠٦/١٩

1636 بید در زبان لری بختیاری به معنی

بود

Bid
١٣٩٦/٠٦/١٩

1637 ورد در زبان لری بختیاری به معنی
آورد

Verd
١٣٩٦/٠٦/١٩

1638 بی در زبان لری بختیاری به معنی
بود

Bi
١٣٩٦/٠٦/١٩

1639 هرت نام قدیم شهر هرات در ایالت خراسان بزرگ جزء سرزمین ایران
این شهر اکنون جزء افغانستان است
هرت::.شهر بی قانون

در یک دوره ی تاریخی هرات
١٣٩٦/٠٦/١٩

1640 باغ راکه نام باغی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/١٩

1641 باغ امیدوار نام باغی در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/١٩

1642 باغ محمد مراد نام باغی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/١٩

1643 باغ مراد نام باغی در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/١٩

1644 باغ تراوو نام باغی در دهستان زیلایی
مسجدسلیمان
١٣٩٦/٠٦/١٩

1645 ایوون در زبان لری بختیاری به معنی

نام اتاق است که از چند طاق درست شده و جای دلنشین خانه و باد گیر است

ایوون*ایوان*aevon
١٣٩٦/٠٦/١٩

1646 کندی در زبان لری بختیاری به معنی

کندوی قلات.انبار گندم که در سقف خانه بنا می شود

Kandi
١٣٩٦/٠٦/١٩

1647 چرا در زبان لری بختیاری به معنی
چراغ
Chera
١٣٩٦/٠٦/١٩

1648 چراتوری در زبان لری بختیاری به معنی

چراغی که فتیله آن از تور است

Chera tori
١٣٩٦/٠٦/١٩

1649 لمپا در زبان لری بختیاری به معنی

چراغ نفت سوز کوچک

Lampa
١٣٩٦/٠٦/١٩

1650 پوشقاو در زبان لری بختیاری به معنی


بشقاب

Poshqave
١٣٩٦/٠٦/١٩

1651 قولومه در زبان لری بختیاری به معنی

قابلمه

Gavlomeh
١٣٩٦/٠٦/١٩

1652 تاس در زبان لری بختیاری به معنی
کاسه بزرگ.پیمانه
١٣٩٦/٠٦/١٩

1653 کیل در زبان لری بختیاری به معنی

پیمانه ی غلات.

Kael
١٣٩٦/٠٦/١٩

1654 ماجوو در زبان لری بختیاری به معنی

حقوق.مواجب.دستمزد
Majoo
١٣٩٦/٠٦/١٩

1655 پاپیت در زبان لری بختیاری به معنی
دنبالت کشتن.جستجو کردن
پا::پائیدن .دنبال.جستجو
پی::پا.رد پا
ت::تو

پاپیس گرهدم::رد پایش را گرفتم
١٣٩٦/٠٦/١٩

1656 دشلومه در زبان لری بختیاری به معنی

دیشلمه.حبه قند

چن دشلومه قند بم بده::
چند حبه قند به من بده

Deshlomeh
١٣٩٦/٠٦/١٩

1657 شرگلا نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی
شرگ::شکر
لا::الله
Shorg e la
١٣٩٦/٠٦/١٩

1658 شرگ خدا نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی
شکر خدا.ممنونم از تو خدا
١٣٩٦/٠٦/١٩

1659 خداوردی نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی

خدایا پسری به ما دادی*آوردی برایمان *

وردی::آوردی
١٣٩٦/٠٦/١٩

1660 خدارحم نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی

خدا به ما رحم کرد و پسری به ما داد
١٣٩٦/٠٦/١٩

1661 خدامنده نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی

خدایا شکر این پسر برایم ماند
١٣٩٦/٠٦/١٩

1662 خدابخش نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی

خدا این پسر را به ما بخشیده
١٣٩٦/٠٦/١٩

1663 خدایار نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی
خدا همیشه یار و همراهت باشد
١٣٩٦/٠٦/١٩

1664 خدامراد نام پسر در زبان لری بختیاری
به معنی خدا آرزوی مرا برآورده کرد
١٣٩٦/٠٦/١٩

1665 خداداد نام پسر در زبان لری بختیاری ١٣٩٦/٠٦/١٩

1666 سرخون طایفه سرخاب از ایل بختیاروند *بهداروند *ساکن در بخش
سوسن و سرخاب اندیکا

.مسجدسلیمان .اهواز.
چهارمحال و بختیاری.اصفهان. شوشتر.گتوند
١٣٩٦/٠٦/١٩

1667 باوینه نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی

بابونه.bavineh
١٣٩٦/٠٦/١٩

1668 بابا بزرگ در زبان فارسی به معنی
پدر بزرگ
١٣٩٦/٠٦/١٩

1669 باوا در زبان لری بختیاری به معنی
پدر بزرگ
Bava
١٣٩٦/٠٦/١٩

1670 پاپا در زبان لری به معنی
پدر بزرگ

١٣٩٦/٠٦/١٩

1671 پیام در زبان لری بختیاری به معنی
مرد هستم
Pieam
١٣٩٦/٠٦/١٩

1672 پیان در زبان لری بختیاری به معنی

مردها.مرد هستند
Piean.
منطقه پیان در ایذه

پیان*بیان*::نام قدیم خرمشهر.
١٣٩٦/٠٦/١٩

1673 پیا در زبان لری بختیاری به معنی
مرد
Piea
١٣٩٦/٠٦/١٩

1674 گلو در زبان لری بختیاری به معنی

چرخش دوار بر روی زمین.gelo

گلو::مانند گلی که روی زمین به صورت دوار &لوله ای&در حال
چرخش است
١٣٩٦/٠٦/١٩

1675 پوفست در زبان لری بختیاری به معنی
ریزش کرد.ویران شد.پوکید

Pofest
١٣٩٦/٠٦/١٩

1676 نیت در زبان لری بختیاری به معنی

تار مو.لقمه.تکه

یه نیت می ته به همه دونیا
نی دوم::یک تار مویت را به
همه ی دنیا نمی دهم*عوض نمی کنم ...
١٣٩٦/٠٦/١٩

1677 قرایی تیره قرایی در روستای بختیاری ابر کوه یزد
زبان آنها ترکی است
این تیره از ایل بزرگ کرایی
بهداروند *بختیاروند *است

کوروش پسر عالی پسر ل ...
١٣٩٦/٠٦/١٩

1678 بداغ بداغ خان چگنی حاکم خراسان
این مرد رشید از قوم لر بود که در زمان صفوی زندگی می کرد
و در نبردی سهمگین طوری
خانات ازبک را شکست داد
که دیگ ...
١٣٩٦/٠٦/١٩

1679 تاشکورخان نام منطقه ای خود مختار در ایالت سین کیانگ *سغد *چین
و در زبان محلی
ساری شول سام می نامند
در این منطقه بود که سپاه
اسکندر به شهر کوروش حم ...
١٣٩٦/٠٦/١٩

1680 سره صوه در زبان لری بختیاری به معنی

اول صبح
Sare sove
١٣٩٦/٠٦/١٩

1681 تشمال در زبان لری بختیاری به معنی
نوازنده ساز می گویند
Tooshmal
١٣٩٦/٠٦/١٨

1682 گندمکار نام روستای منجزی نشین
در سرخ آب.اندیکا
١٣٩٦/٠٦/١٨

1683 بهامین در زبان لری بختیاری به معنی
بهار

Bahamin
١٣٩٦/٠٦/١٨

1684 شروت در زبان لری بختیاری به معنی

شربت

Sharvat
١٣٩٦/٠٦/١٨

1685 خوردار در زبان لری بختیاری به معنی
خبردار .باخبر

Kavar dar
١٣٩٦/٠٦/١٨

1686 دوارته در زبان لری بختیاری به معنی

دوباره

Do varteh
١٣٩٦/٠٦/١٨

1687 هشاره در زبان لری بختیاری به معنی

اشاره
Hashareh
١٣٩٦/٠٦/١٨

1688 ابر در زبان لری بختیاری به معنی ابراهیم

Ebr.berahim.beram
١٣٩٦/٠٦/١٨

1689 برام در زبان لری بختیاری به معنی
ابرام.ابراهیم
١٣٩٦/٠٦/١٨

1690 براهیم در زبان لری بختیاری به معنی
ابراهیم
Berahim
١٣٩٦/٠٦/١٨

1691 جوات در زبان لری بختیاری به معنی
جواد.javat
١٣٩٦/٠٦/١٨

1692 قوا در زبان لری بختیاری به معنی
قبا
Qova
١٣٩٦/٠٦/١٨

1693 قوات در زبان لری بختیاری به معنی
قباد.qavat
١٣٩٦/٠٦/١٨

1694 چل در زبان لری بختیاری به معنی

چهل.chel
١٣٩٦/٠٦/١٨

1695 پیرار در زبان لری بختیاری به معنی
دو سال قبل.پیرار سال
Perar
١٣٩٦/٠٦/١٨

1696 پار در زبان لری بختیاری به معنی

پارسال
١٣٩٦/٠٦/١٨

1697 نافرنگ در زبان لری بختیاری به معنی

نا فرهنگ.فضول.شیطون .
بی فرهنگ

Nafereng
١٣٩٦/٠٦/١٨

1698 پس صوه در زبان لری بختیاری به معنی
پس فردا
١٣٩٦/٠٦/١٨

1699 سگ توره در زبان لری بختیاری به معنی

شغال.سگ گرگ
١٣٩٦/٠٦/١٨

1700 اگوم در زبان لری بختیاری به معنی

می گویم.egom
١٣٩٦/٠٦/١٨

1701 نهلشت در زبان لری بختیاری به معنی

مرا نگذاشت.جلوگیری کرد
١٣٩٦/٠٦/١٨

1702 تهلست در زبان لری بختیاری به معنی

له شدن.tehlest
١٣٩٦/٠٦/١٨

1703 ورچین در زبان لری بختیاری به معنی

بلند کن.جمع کن.چیدن

پا ته تند ورچین::پایت را
زود بلند کن

میوه هانه ورچین::میوها
را جمع کن
١٣٩٦/٠٦/١٨

1704 ترک در زبان لری بختیاری به معنی

قسمت پشت زین
Tark
١٣٩٦/٠٦/١٨

1705 تال در زبان لری بختیاری به معنی

نخ.ریسمان.

Tal
١٣٩٦/٠٦/١٨

1706 سوک در زبان لری بختیاری به معنی

سبک

Sevk
١٣٩٦/٠٦/١٨

1707 چهاربنیچه طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
تیره برزگ مهدی وند

@@-تیره لالی*حلیلی.حالیلی.حالالی *
@@-تیره عالی
@-مهرعا ...
١٣٩٦/٠٦/١٨

1708 اورک نام چشمه و آبی در دهستان جهانگیری منجزی
که دشت کنارک در کنار این آب
واقع است
این دشت از تیره اورک*اوراک*
منجزی خلیلی می باشد
١٣٩٦/٠٦/١٨

1709 گلونی در زبان لری به معنی دستمالی
که زنها دور سر می بندند به صورت پیشانی بند
و از پشت سر آویزان است
Gol vani.گل انداختن
١٣٩٦/٠٦/١٨

1710 لحد در زبان لری بختیاری به معنی
لخت.عریان
Lohd
١٣٩٦/٠٦/١٨

1711 زییلا در زبان لری بختیاری به معنی
از این طرف .از این لا
لا::منطقه ای تخت بین دو کوه
لا*لامردون*::محل سکونت بزرگان ایل در بهون
Zila
١٣٩٦/٠٦/١٨

1712 اییلا در زبان لری بختیاری به معنی
این طرف

ila
١٣٩٦/٠٦/١٨

1713 ورگرهدی در زبان لری بختیاری به معنی

بر گفتن.برداشتن

Vargerehdi
١٣٩٦/٠٦/١٨

1714 ولا ولا*مرتوه.کرت*::در زبان لری بختیاری به معنی
چند بار.دفعه.مرتبه


.Vela.martaveh.kerat

یه کرت ویم به دینت::
یکبار اومدم به دنبا ...
١٣٩٦/٠٦/١٨

1715 دوو در زبان لری بختیاری به معنی
دوغ .
Doo
١٣٩٦/٠٦/١٨

1716 گوهد در زبان لری بختیاری به معنی
گفت
Gohd
١٣٩٦/٠٦/١٨

1717 کرزلنگ در زبان لری بختیاری به معنی

خرچنگ


کر::چین و چروک.جمع و جور .منظور پاهای خرچنگ

لنگ::پا

کرزلنگ:::؛موجود که پاهای
...
١٣٩٦/٠٦/١٨

1718 شکوهی طایفه شکوه مقام*مقامی.مقام رهی.مقام رکی.مقمره ای*ایل بهداروند (بختیاروند )
ساکن در شوشتر.مسجدسلیمان.
اهواز.لالی.اندیکا.کوهرنگ
.اصفهان
...
١٣٩٦/٠٦/١٨

1719 درینه دم در زبان لری بختیاری به معنی


در همین دم.در همین لحظه .
زمانی نچندان دور.

Darinh dam

درینه دم ره به ده ::در همین
لحظه ...
١٣٩٦/٠٦/١٨

1720 دمدما در زبان لری بختیاری به معنی
ابتدای صبح.صبح زود
.نزدیک صبح

دمدما صوو وی در هونه::
صبح خیلی زود آمد در خانه

Damdama

١٣٩٦/٠٦/١٨

1721 نورستان نام استانی در افغانستان
.
نام قدیم آن کافرستان بود
با حمله سپاه نادرشاه افشار و علی صالح خان خلیلی منجزی بختیاروند در زمان فتح هند،این من ...
١٣٩٦/٠٦/١٨

1722 پرستوک پرستوک*پرشتوک. پلشتوک.
شاپرستوک.شاپلشتوک *::

در زبان لری بختیاری به معنی
پرستو.مرغی که در حال پرستش است. شاه پرستوها
*پرنده ها*
...
١٣٩٦/٠٦/١٨

1723 پرتک در زبان لری بختیاری به معنی

پروانه ای که به تنهایی پرواز می کند.پروانه های کوچک دور نور چراغ.پروانه ی زیبا

Pertak
١٣٩٦/٠٦/١٨

1724 پروک در زبان لری بختیاری به معنی


پروانه
Parok
١٣٩٦/٠٦/١٨

1725 شوپروک شوپروک*شاهپروک*::در زبان لری بختیاری به معنی
شاپرک است
پروانه ای که شبها نیز پرواز می کند.شاه پروانه ها
Shovparok
.shahparok
١٣٩٦/٠٦/١٨

1726 پرپروک در زبان لری بختیاری به معنی
پروانه
Parparok
١٣٩٦/٠٦/١٨

1727 برشته در زبان لری بختیاری به معنی

پخته شده.آماده شده.

شوم برشته اویی ::شام آماده شده

نونانه برشتوم رو بخور::
نان ها را پختم برو ب ...
١٣٩٦/٠٦/١٨

1728 برشتوک در زبان لری بختیاری به معنی

آرد پخته شده جهت درست کردن حلوا می گویند
Bershtok
١٣٩٦/٠٦/١٨

1729 برشت برشت*پح*::در زبان لری بختیاری به معنی
پخت.درست کردن غذا


هاینه برشتوم سیت::تخم مرغ
پختم برایت

نون پحدم::نان پختم

Be ...
١٣٩٦/٠٦/١٨

1730 عالی مهمید عال مهمید (آل محمود
.آل محمد ) از ایل بهمئی بهداروند

ساکن در بهبهان.دیلم.گچساران
.دهدشت.لیکک
.باغملک.رامهرمز.امیدیه
.میداوود.لردگ ...
١٣٩٦/٠٦/١٨

1731 المیرا در زبان لری بختیاری به معنی
ال*آل *::ایل .خاندان.
میرا::مردن.بمیرد

المیرا *ایلمیرا.آ لمیرا *::ایلی برای تو فدا می شود


مانند ...
١٣٩٦/٠٦/١٨

1732 ولات در زبان لری بختیاری به معنی
ولایت.محل سکونت ایل
.سرزمین مادری
Velat.volat
١٣٩٦/٠٦/١٨

1733 وارگه در زبان لری بختیاری به معنی بارگاه است

جایی که بارها بر زمین گذاشته می شوند .
محل سکونت ایل
بار::وسیله .
گه::گاه.جایگاه.خانه

١٣٩٦/٠٦/١٨

1734 شلوار قری نام دامن زنان لر بختیاری
شلوار قری*تنبون قری .دومن قری*
دامنی که پایین آن چین داشته باشد
قر به معنی چرخش *رقص*
١٣٩٦/٠٦/١٨

1735 شلوار دبیت نام شلوار محلی قوم لر بختیاری است
شبیه شلوار مجسمه مرد شمی اشکانی
در ایذه و نقوش تصاویر هخامنشی در
فارس
١٣٩٦/٠٦/١٨

1736 نمک در زبان لری بختیاری به معنی
Nemek
١٣٩٦/٠٦/١٨

1737 گل در زبان لری بختیاری به معنی

خاک.زمین.

تونه گلمالی کرد::خانه را با گل
تعمیر کرد
Gel.gelmali
١٣٩٦/٠٦/١٨

1738 زومین زومین *ز مین*::در زبان لری بختیاری به معنی
زمین است
Zomine.zemin
١٣٩٦/٠٦/١٨

1739 مخ مخ*مح*::در زبان لری بختیاری به میخ گفته می شود

مخ گانه بکوو به گل::
میخ گاو بکوب به زمین

مح کوفتنه به تیس::
میخ کوبیدند به چشمش< ...
١٣٩٦/٠٦/١٨

1740 شلوار شلوار::شبیه شل


شل::در زبان لری بختیاری نام نوعی خورجین

وار::همانند

شله ::بافتنی توری مانند با طناب و ریسمان جهت حمل
گند ...
١٣٩٦/٠٦/١٧

1741 مقامی طایفه مقامی ایل بهداروند *بختیاروند *لربختیاری
ساکن در مسجدسلیمان
.شوشتر.گتوندجنت مکان
.اهواز.کوهرنگ

نام های دیگر طایفه مقامی
ب ...
١٣٩٦/٠٦/١٧

1742 زیلایی


١٣٩٦/٠٦/١٧

1743 سینا در زبان لری بختیاری به معنی
سی:؛برای
نا:؛گردن

منظور گردنبند طلا. مدال

یو سینا خووه::این برای آویزان کردن به گردن خوب است
١٣٩٦/٠٦/١٧

1744 نی در زبان لری بختیاری به معنی
؛؛؛نیست
١٣٩٦/٠٦/١٧

1745 راست در زبان لری بختیاری به معنی
درست کردن.صاف بودن.برپا
کردن.بناکردن.ساختن.درست


راستی کردی؛؛درستش کردی
ایی ستونو راست نی:؛
این ست ...
١٣٩٦/٠٦/١٧

1746 تو در زبان فارسی به معنی
داخل::too

در زبان لری بختیاری به معنی
خانه.اتاق.داخل خانه
جمله لری
بیوو من تو::بیا داخل خانه

دو تو ...
١٣٩٦/٠٦/١٧

1747 داراب داراب ::دار ابه.بهی دار.بهترین نژاد.بهترین ریشه

مانند ::ایل بهداروند.به دار
١٣٩٦/٠٦/١٧

1748 بهیگ بهیگ::بهی گل.بهترین گل
در زبان لری بختیاری به معنی
عروس می گویند

Behig
١٣٩٦/٠٦/١٧

1749 دوما در زبان لری بختیاری به داماد
می گویند
Dooma::منتخب اصلی.
.فرد اول مراسم جشن و شادی

١٣٩٦/٠٦/١٧

1750 اوزی در زبان لری بختیاری به معنی
::هدیه عروس
Oozi
١٣٩٦/٠٦/١٧

1751 وارازنیس در زبان لری بختیاری به معنی
::پسندیدن.

یه جووه بردوم سیس وارازنیس::یک جامه برای او بردم پسندید
جووه ::جامه.لباس

Varaz nis

١٣٩٦/٠٦/١٧

1752 خواننده در زبان لری بختیاری به خواننده،خونده گر می گویند

خونده گر(خوانده گر ):::خواننده

مانند
بازی گر::بازیگر
١٣٩٦/٠٦/١٧

1753 منجزی ایل بختیاروند خود را از نسل خورشید می داند
خورشید از نسل جمشید کیانی
سلسله کیانیانایل منجزی از ایل بزرگ بهداروند
*بختیار ...
١٣٩٦/٠٦/١٦

1754 حورجین در زبان لری بختیاری به معنی
خورجین
١٣٩٦/٠٦/١٦

1755 آس در زبان لری بختیاری به معنی :
ندار.فقیر.شاکی.بی چیز.عصبانی

زه دستس آسی یه::از دست او
شاکی است
یارو خوس آسه:فلانی خودش
بی چیز اس ...
١٣٩٦/٠٦/١٦

1756 ویلون ویلون*ویر ون*::در زبان لری بختیاری به معنی
::خراب.آواره.سرگردون
.ویرون

در فارسی همان *ویران*است
١٣٩٦/٠٦/١٦

1757 سرو نوایی سوزناک در زبان لر بختیاری که توسط خوانندگان خوانده
می شود
Saroo
١٣٩٦/٠٦/١٦

1758 مارون نام رودی در منطقه ایل بهمئی بهداروند در بهبهان
١٣٩٦/٠٦/١٦

1759 جارو جارو::
جا؛جایگاه.مکان
رو::تمیز کردن.رووبیدن
١٣٩٦/٠٦/١٦

1760 یارو یارو::
یار او.فلانی.غریبه

یارو کجا رفت
١٣٩٦/٠٦/١٦

1761 لف Lef در زبان لری بختیاری به معنی

یار.رفیق.جفت.رگبار باران.شبیه.دوقلو

لفت بات نویه::دوستت با تو
نیامد

لف همی پوتینا داری::شبیه ...
١٣٩٦/٠٦/١٦

1762 پیکل نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
پیکر.
١٣٩٦/٠٦/١٦

1763 گلبس نام دختر در زبان لری بختیاری
١٣٩٦/٠٦/١٦

1764 دوربس نام دختر در زبان لری بختیاری
به معنی
*دختربس*
١٣٩٦/٠٦/١٦

1765 لیلیفر نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
نیلوفر
Lilifar
١٣٩٦/٠٦/١٦

1766 نیلیفر نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
نیلوفر
Nilifar
١٣٩٦/٠٦/١٦

1767 حقیق در زبان لری بختیاری به معنی
عقیق
Haqiq
١٣٩٦/٠٦/١٦

1768 الماس نما در زبان لری بختیاری به معنی
انگشتری که از الماس درست شده
١٣٩٦/٠٦/١٦

1769 سینریز سینریز *سینه ریز*::در زبان لری بختیاری به معنی
گردنبندی که به گردن می بندند
و به دلیل بزرگی در روی سینه
قرار می گیرد
Sineh rez
١٣٩٦/٠٦/١٦

1770 ناونده در زبان لری بختیاری به معنی
گردنبند
*نای بند*
١٣٩٦/٠٦/١٦

1771 گلی بنده در زبان لری بختیاری به معنی
گردن بند
*گلوبند*
١٣٩٦/٠٦/١٦

1772 نا در زبان لری بختیاری به معنی
گردن

ناوندن بنه به نات::گردنبند را
به گردنت بگذار

١٣٩٦/٠٦/١٦

1773 فرورتیش نامی آریایی است و آریایی ها با زبان پارسی تکلم می کردند

و به معنی ::
فر:شکوه
ور::ورای.بزرگی
تیش::کیش.دین
١٣٩٦/٠٦/١٥

1774 ورپام در زبان لری بختیاری به معنی
جلوی پایم

کوشه بنه ور پام ::کفش را در جلوی پایم بگذار
Varepam
١٣٩٦/٠٦/١٥

1775 ور در زبان لری بختیاری به معنی
جلو.روبروی

جو وه بنه ور افتو::جامه*لباس*را در جلوی
آفتاب تا خشک شود
١٣٩٦/٠٦/١٥

1776 بر در زبان لری بختیاری به معنی
روبروی.جلو
١٣٩٦/٠٦/١٥

1777 ایران ایران::ایرانج.ایرج
نیای مردم ایران ،ایرج بود
١٣٩٦/٠٦/١٤

1778 لر قوم لر فرزندان لهراسب جد داریوش هخامنشی هستند

قوم طالش فرزندان گشتاسب
*ویشتاسب *پسر لهراسب هستند

ویشتاسب پدر داریوش هخامنشی
١٣٩٦/٠٦/١٤

1779 آستاره آستاره*آساره*::در زبان لری بختیاری به معنی
ستاره
١٣٩٦/٠٦/١٤

1780 آساره نام دختر به زبان لری بختیاری به معنی ::ستاره ١٣٩٦/٠٦/١٤

1781 دیدار نام پسر در زبان لری بختیاری ١٣٩٦/٠٦/١٤

1782 کوهیار نام پسر در زبان لری بختیاری ١٣٩٦/٠٦/١٤

1783 جم در زبان لری بختیاری به معنی
جام.لیوان
Jom
١٣٩٦/٠٦/١٣

1784 دوری در زبان لری بختیاری به معنی
بشقاب بزرگ
١٣٩٦/٠٦/١٣

1785 پیاله پیاله*کاله.گاله*::در زبان لری بختیاری به معنی
کاسه
١٣٩٦/٠٦/١٣

1786 گاله پشت گاله*کاله.کاسه *
در زبان لری بختیاری به معنی
لاک پشت
١٣٩٦/٠٦/١٣

1787 مرزنگ در زبان لری بختیاری به معنی
مژه
١٣٩٦/٠٦/١٣

1788 کاسه پشت در زبان لری بختیاری به معنی
لاک پشت
١٣٩٦/٠٦/١٣

1789 ترنه در زبان لری بختیاری به معنی
موی زن
Torneh
١٣٩٦/٠٦/١٣

1790 پل در زبان لری بختیاری به معنی
موهای بافته شده ی زنان
Pal
١٣٩٦/٠٦/١٣

1791 گیس در زبان لری بختیاری به معنی
گیسو
١٣٩٦/٠٦/١٣

1792 شنگلو شنگلو*شنگل*::در زبان لری بختیاری به معنی

شن::شنگول.سرحال
گلو::گوساله
Shangolo
١٣٩٦/٠٦/١٣

1793 فاب در زبان لری بختیاری به معنی
تاید
Fab
ف::کف
اب ::آب
١٣٩٦/٠٦/١٣

1794 گنگه در زبان لری بختیاری به معنی

کسی که نتواند حرف بزند
Gonegeh
١٣٩٦/٠٦/١٣

1795 صاوین در زبان لری بختیاری به معنی
صابون
١٣٩٦/٠٦/١٣

1796 کفت در زبان لری بختیاری به معنی


گردنه ی بین دوکوه.گره دادن.
Keft
١٣٩٦/٠٦/١٣

1797 چال در زبان لری بختیاری به معنی

گودی.گودال.جایی سرسبز
در بین دو کوه
١٣٩٦/٠٦/١٣

1798 چلوی نام مرد در زبان لری بختیاری به معنی
چلوی::
چله :چهلمین روز سرما
وی(اوی )::شد
کسی که چهلمین روز سرما به دنیا آمده
١٣٩٦/٠٦/١٣

1799 فاطومه نام دختر در زبان گفتاری لری بختیاری

به معنی ::فاطمه..
Fatomah
١٣٩٦/٠٦/١٣

1800 اردیبهشت ارد::راستی.پاکی
به ::بهترین
هشت ::هشت در
بهترین هشت در راستی

Ordi Beh hesht
١٣٩٦/٠٦/١٣

1801 بهشت بهشت(به.هشت )
به::بهترین
هشت ::هشت در
بهشت دارای هشت در است
١٣٩٦/٠٦/١٣

1802 ارد ارد::راستی.پاکی
Ord
١٣٩٦/٠٦/١٣

1803 چونه در زبان لری بختیاری به معنی

چانه.چانه زدن.حرف زدن.چانه
خمیر جهت پخت نان
١٣٩٦/٠٦/١٣

1804 هیوه هیوه::در زبان لری بختیاری به معنی

هیمه.سوخت .چوب درخت جهت سوختن
Hivah
١٣٩٦/٠٦/١٣

1805 کم در زبان لری بختیاری به معنی

شکم. Kom
١٣٩٦/٠٦/١٣

1806 کمین در زبان لری بختیاری به معنی

شکمو.komin
١٣٩٦/٠٦/١٣

1807 گم در زبان لری بختیاری به معنی

گاز گرفتن.gam
١٣٩٦/٠٦/١٣

1808 گم در زبان لری بختیاری به معنی

پرش.گم شدنgom
١٣٩٦/٠٦/١٣

1809 هیز در زبان لری بختیاری به معنی
خیز.خیزش.پرش
Hez
١٣٩٦/٠٦/١٣

1810 بیل در زبان لری بختیاری به معنی

بگذار.bel
١٣٩٦/٠٦/١٣

1811 بهل در زبان لری بختیاری به معنی

بگذار
١٣٩٦/٠٦/١٣

1812 هشت در زبان لری بختیاری به معنی
گذاشت
.hesht
١٣٩٦/٠٦/١٣

1813 چقو در زبان لری بختیاری به معنی


چاقو
١٣٩٦/٠٦/١٣

1814 قلف در زبان لری بختیاری به معنی

قفل
Qolf
١٣٩٦/٠٦/١٣

1815 کلی در زبان لری بختیاری به معنی
کلید
کلیتانه اوردی::کلیدها را آوردی
Keli
١٣٩٦/٠٦/١٣

1816 لک در زبان لری بختیاری به معنی

شاخهlek
١٣٩٦/٠٦/١٣

1817 گپ در زبان لری بختیاری به معنی

بزرگ.درشت.حرف.گفتگو.صحبت

یو پیا گپ یه::این مرد بزرگی است

باس گپ زیم::با او حرف زدم

١٣٩٦/٠٦/١٣

1818 تشنی تشنی*گردن*::در زبان لری بختیاری به معنی
گردن
Garden.teshni
١٣٩٦/٠٦/١٣

1819 گلی در زبان لری بختیاری به معنی

گلو.geli
١٣٩٦/٠٦/١٣

1820 بایی بایی*باهی*::در زبان لری بختیاری به معنی

بازو
١٣٩٦/٠٦/١٣

1821 زونی زونی*زانی*::در زبان لری بختیاری به معنی

زانو
١٣٩٦/٠٦/١٣

1822 پسین در زبان لری بختیاری به معنی

عصر
١٣٩٦/٠٦/١٣

1823 آفرت در زبان لری بختیاری به معنی

آفریدن

آفریت ::آفریدت
آفری::آفرید

این کلمه از زبان پارسی پهلوی
است
و در ایران ...
١٣٩٦/٠٦/١٣

1824 الا بستنک الا بستنک*الا بستک.الا بختک*
::در زبان لری بختیاری به معنی


موجودی خیالی برای ترساندن بچه‌ها.موجودی که سایه شوم
خود را بر زندگی مردم ...
١٣٩٦/٠٦/١٣

1825 کلکو در زبان لری بختیاری به معنی

کل::تکه چوب کوتاه
کو::کوبیدن

تکه چوبی برای تکاندن لباس
و گلیم
١٣٩٦/٠٦/١٣

1826 اجاق کور در زبان لری بختیاری به معنی

عقیم
١٣٩٦/٠٦/١٣

1827 شره در زبان لری بختیاری به معنی


پارچه کهنهshereh
١٣٩٦/٠٦/١٣

1828 خرید خرید*حرید*::در زبان لری بختیاری به معنی

فرو ریختن.korid.horid
١٣٩٦/٠٦/١٣

1829 اخمالو در زبان لری بختیاری به معنی


اخمو
١٣٩٦/٠٦/١٣

1830 حلا در زبان لری بختیاری به معنی


اکنون
١٣٩٦/٠٦/١٣

1831 ننه ننه*دالو*::در زبان لری بختیاری به معنی

مادر بزرگ
دالو::مادر بزرگ.پیر زن
١٣٩٦/٠٦/١٣

1832 بوآ در زبان لری بختیاری به معنی


پدر
١٣٩٦/٠٦/١٣

1833 اگر اگر*ایر*::در زبان لری بختیاری به معنی

شرط
١٣٩٦/٠٦/١٣

1834 پوت در زبان لری بختیاری به معنی


فوت
١٣٩٦/٠٦/١٣

1835 کجانا کجانا*کجانه*::در زبان لری بختیاری به معنی

کجا است
١٣٩٦/٠٦/١٣

1836 آله آ له*اله*::در زبان لری بختیاری
به معنی

سرخ کم رنگ.aloh
١٣٩٦/٠٦/١٣

1837 کل در زبان لری بختیاری به معنی

کوتاه kol
١٣٩٦/٠٦/١٣

1838 ترت در زبان لری بختیاری به معنی

ترد .tord
١٣٩٦/٠٦/١٣

1839 بش بش*بس*::در زبان لری بختیاری به معنی

بهش
١٣٩٦/٠٦/١٣

1840 بش بش*بس*::در زبان لری بختیاری به معنی

بهش
١٣٩٦/٠٦/١٣

1841 قزقان قزقان*قزقون*::در زبان لری بختیاری به معنی
دیگ بزرگ مسی
١٣٩٦/٠٦/١٣

1842 تیتا نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
تی ::چشم
تا::تک.بهترین
١٣٩٦/٠٦/١٢

1843 برکی نام طایفه در سیستان و پاکستان
Beraki
١٣٩٦/٠٦/١٢

1844 اور شم نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
ابریشم.avorshom
١٣٩٦/٠٦/١٢

1845 ساتیار نام مرد به زبان لری بختیاری
به معنی
سا::آرامش
تی ::چشم
یار::رفیق.دوست
آرامش چشم همسر.
١٣٩٦/٠٦/١٢

1846 همگل نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
همه ی گل
١٣٩٦/٠٦/١٢

1847 رازونه نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
رازیانه
١٣٩٦/٠٦/١٢

1848 بورکی طایفه بورکی جز ایل زلکی چهارلنگ لر بختیاری
ساکن در بروجرد و ملایر بود
که در زمان صفوی به استان فارس کوچ داده شد
زبان آنها لری بختیاری است
١٣٩٦/٠٦/١٢

1849 ماهجان نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
ماه زندگی من
١٣٩٦/٠٦/١٢

1850 ماهی نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
ماه هستی
١٣٩٦/٠٦/١٢

1851 شاپری نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
شاه پریان
١٣٩٦/٠٦/١٢

1852 شاهیناز نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
شاهین ناز
١٣٩٦/٠٦/١٢

1853 شاهیگل نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
شاهین گل
١٣٩٦/٠٦/١٢

1854 شاهیجان نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
شاهی::شاهین
جان::دوست داشتنی
١٣٩٦/٠٦/١٢

1855 صوفیان روستای در استان سمنان
محل سکونت طایفه خلیلی لر

طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
معروف به صفی خانی
در خوزستان. اصفهان
.چهارمحال و بختیاری ...
١٣٩٦/٠٦/١٢

1856 شهمار نام قدیم شهمیرزاد سمنان
طوایفی از لر بختیاری در این شهر زندگی می کنند
تیره شهماروند در طایفه اسیوند
ساکن در لالی.مسجدسلیمان
.چغاخور.دشتک
١٣٩٦/٠٦/١٢

1857 ترکاشوند ایل لر ترکاشوند ساکن در اهواز.مسجدسلیمان.شوشتر
.لرستان.همدان
تر::مسیر.دنباله رو
کاش::قوم کاشی لر*کاسی ها*
وند ::پسوند طوایف لر به معنی ن ...
١٣٩٦/٠٦/١٢

1858 تراو تراو*تراب*::نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی
::مسیر آب.منظور همان پاکی آب است
١٣٩٦/٠٦/١٢

1859 تر در زبان لری بختیاری به مسیر و راه باریک می گویند
جمله لری::
تر اونه بگر رو من باغ ::
مسیر آب را دنبال کن برو داخل
باغ
١٣٩٦/٠٦/١٢

1860 گردله گردله(گرداله ):::در زبان لری بختیاری به* کلیه
*می گویند
١٣٩٦/٠٦/١٢

1861 پنجه در زبان لری بختیاری به انگشت
می گویند

دست و پنجت درد نکنه::
دست و پنجه ات درد نکند.
*منظور تشکر کردن است*
١٣٩٦/٠٦/١٢

1862 چاشت در زبان لری بختیاری به معنی صبح زود است

چاشت رهم به دینس در هونه::صبح زود رفتم دنبالش
در خانه
١٣٩٦/٠٦/١٢

1863 صوا در زبان لری بختیاری به معنی
فردا است
١٣٩٦/٠٦/١٢

1864 صوو گه در زبان لری بختیاری به معنی
صبح زود است
Sove gah
١٣٩٦/٠٦/١٢

1865 صوو در زبان لری بختیاری به صبح
می گویند
١٣٩٦/٠٦/١٢

1866 میلوم در زبان لری بختیاری به لثه
می گویند
Milom
١٣٩٦/٠٦/١١

1867 گرمست در زبان لری بختیاری
گر::گره
مست::مشت
مشت گره کرده
١٣٩٦/٠٦/١١

1868 ترکه نام چوب کوچک در آئین چوب بازی محلی قوم لر
::تیر کوچک رها شده از کمان دشمن
١٣٩٦/٠٦/١١

1869 درک دار زبان لری بختیاری به معنی ::پشتیبان.سپر.
نام چوب بزرگ در آئین لری چوب
بازی*ترکه بازی.هو بازی*
١٣٩٦/٠٦/١١

1870 کوسه نام دعای باران در ایل لر بختیاری *هل هل کوسه* ١٣٩٦/٠٦/١١

1871 هاشو نام عقابی در زبان لری بختیاری ١٣٩٦/٠٦/١١

1872 منج بخش منج محل سکونت ایل منجزی در لردگان.فلارد ١٣٩٦/٠٦/١١

1873 آبگرمه محل سکونت ایل منجزی در آبگرمه شوشتر ١٣٩٦/٠٦/١١

1874 سرقنات محل سکونت ایل منجزی در ایذه ١٣٩٦/٠٦/١١

1875 کوه زر محل سکونت ایل منجزی در
کوه زر شوشتر
١٣٩٦/٠٦/١١

1876 بیرگان منطقه بیرگان*برگان.برغان *
محل سکونت ایل منجزی در کوهرنگ
١٣٩٦/٠٦/١١

1877 بیبیان نام محله ای در مسجدسلیمان
Bibiean
١٣٩٦/٠٦/١١

1878 چم آسیاب دشتی سرسبز در مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/١١

1879 خش در زبان لری بختیاری به خوش
می گویند
١٣٩٦/٠٦/١١

1880 کچی گپی نام پرنده ای شبیه کبوتر در زبان لری بختیاری ١٣٩٦/٠٦/١١

1881 اویا نام ماری به زبان لری بختیاری ١٣٩٦/٠٦/١١

1882 حفین نام ماری به زبان لری بختیاری ١٣٩٦/٠٦/١١

1883 آشتیان تیره آشتیان *هاشتی وند
.آشتی وند.آشتیانی *
از طایفه خلیلی بیگیوند از ایل منجزی ایل بزرگ بختیاروند *بهداروند *لربختیاری

تش ها::
علی ...
١٣٩٦/٠٦/١١

1884 ویر در زبان لری بختیاری به یاد و خاطرت
می گویند
Vir
١٣٩٦/٠٦/١١

1885 مندلی نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی ::
مند:: زنده ماند
لی::ایل

زنده ماند ایل.ایل صاحب
آینده خود را بدست آورد
١٣٩٦/٠٦/١١

1886 شهرم نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی ::شهرام

١٣٩٦/٠٦/١١

1887 شهولی نام پسر در زبان لری بختیاری

نام یکی از ایل های لر بود که اتحاد ایل آن از بین رفت
و در سایر طوایف بختیاری زندگی میکنند

١٣٩٦/٠٦/١١

1888 خیره نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی ::خیر و برکت
Kaehrh
١٣٩٦/٠٦/١١

1889 سلبناز نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی ::سرو ناز ١٣٩٦/٠٦/١١

1890 سنگیجان نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی ::سنگین جان
.جان سخت
١٣٩٦/٠٦/١١

1891 سنگیما نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی ::سنگین ماه.ماه باوقار ١٣٩٦/٠٦/١١

1892 برفی نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی ::سفید و پاکی ١٣٩٦/٠٦/١١

1893 شوچراغ نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی ::شب چراغ ١٣٩٦/٠٦/١١

1894 شولی نام پسر در زبان لری بختیاری ١٣٩٦/٠٦/١١

1895 کرملا نام پسر در زبان لری بختیاری
به معنی ::کرم الله
Karmola
١٣٩٦/٠٦/١١

1896 نیولا نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی ::نبی الله
Naivela
١٣٩٦/٠٦/١١

1897 خیور نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی ::خیبر ١٣٩٦/٠٦/١١

1898 اوول نام پسر در زبان لری بختیاری
Avool
١٣٩٦/٠٦/١١

1899 شیرول نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی ::شیر آزاد ١٣٩٦/٠٦/١١

1900 شیریگل نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی ::شیرین گل ١٣٩٦/٠٦/١١

1901 شیریناز نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی ::شیرین ناز ١٣٩٦/٠٦/١١

1902 کشور نام دختر در زبان لری بختیاری
١٣٩٦/٠٦/١١

1903 بی زنون نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی ::بی بی زنان ١٣٩٦/٠٦/١١

1904 بیما نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی ::بی بی ماه
Bima
١٣٩٦/٠٦/١١

1905 ایموم در زبان لری بختیاری به امام
می گویند
١٣٩٦/٠٦/١١

1906 سرلک طایفه سرلک جز ایل موگویی ایل چهارلنگ لربختیاری

ساکن در الیگودرز.ازنا.شوشتر
.دزفول.چهارمحال و بختیاری
اندیمشک .صالح شهر.اهواز
١٣٩٦/٠٦/١١

1907 کت نوت در زبان لری بختیاری به
به کتک زدن می گویند
Kot not
١٣٩٦/٠٦/١١

1908 کت کت در زبان لری بختیاری به پاره
پاره می گویند kot kot
١٣٩٦/٠٦/١١

1909 کاوو در زبان لری بختیاری به آبی
می گویند kau
١٣٩٦/٠٦/١١

1910 کلک در زبان لری بختیاری به انگشت
می گویند kelek
١٣٩٦/٠٦/١١

1911 ورست در زبان لری بختیاری به سقوط کردن می گویند varast ١٣٩٦/٠٦/١١

1912 بون در زبان لری بختیاری به بالا می گویند
ره بون که::رفت بالای کوه

زه هم بونو ورست::از همان
بالا سقوط کرد
١٣٩٦/٠٦/١١

1913 ئایل در زبان لری بختیاری به فرزند
می گویند
جمله لری
چن سر ئایل داری::چند فرزند داری
ائیال باره::فرزندان زیادی دارد
آ ئله::فرزند
١٣٩٦/٠٦/١١

1914 اورامی تیره اورامی*اورامه وند*در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ در ایل منجزی ایل بزرگ بختیاروند لر بختیاری

ساکن در خوزستان.چهارمحال و بختیاری
.اصفهان. ...
١٣٩٦/٠٦/١١

1915 بر آفتاب بر آفتاب *بر فتان.برافتو*در زبان لری بختیاری به (بر::روبرو
.. جایی روبروی آفتاب.جایی آفتاب گیر )
طایفه بر آفتاب در ایلام

روستای برفتان ...
١٣٩٦/٠٦/١١

1916 نسار در زبان لری بختیاری به *پاچه کوه.سربالایی کوه.*می گویند
طایفه نسار در ایلام
١٣٩٦/٠٦/١١

1917 کی لر طایفه کی لر*کلهر* جز ایل بابادی لر بختیاری

ساکن در مسجدسلیمان.لالی
شوشتر .گتوند

طایفه کی لر*کلهر * در ایل مکوندی لر بختیاری
< ...
١٣٩٦/٠٦/١١

1918 زنگنه طایفه زنگنه از ایل جانکی گرمسیر لر بختیاری
ساکن در باغملک.ایذه
مسجدسلیمان.شوشتر
.گتوند.رامهرمز.اهواز

ایل جانکی گرمسیر جزئی از ...
١٣٩٦/٠٦/١١

1919 مانجی مانجی *منجی*
نام ایل منجزی ایل بزرگ بختیاروند *بهداروند *لر
بختیاری است


به معنی::معجزه
١٣٩٦/٠٦/١١

1920 سی گل اسم دختر ::معنی به زبان لری بختیاری
::برای گل
١٣٩٦/٠٦/١١

1921 سی در زبان لری بختیاری به *برای *
می گویند
١٣٩٦/٠٦/١١

1922 صوو در زبان لری بختیاری به *صبح *می گویند ١٣٩٦/٠٦/١١

1923 دید دید*دی*::در زبان لری بختیاری به (دود )می گویند ١٣٩٦/٠٦/١١

1924 دینیشت در زبان لری بختیاری به *اسفند*می گویند ١٣٩٦/٠٦/١١

1925 اوسا در زبان لری بختیاری به * بعدا
*می گویند
١٣٩٦/٠٦/١١

1926 وخشه در زبان لری بختیاری به *عطسه *می گویند ١٣٩٦/٠٦/١١

1927 بیگ در زبان لری بختیاری به بزغاله کوچک می گویند big ١٣٩٦/٠٦/١٠

1928 تی تی در زبان بختیاری به بزغاله می گویند ١٣٩٦/٠٦/١٠

1929 لا در زبان بختیاری به بین دو کوه
می گویند
١٣٩٦/٠٦/١٠

1930 تیز در زبان لری بختیاری به
به کوهی که سربالایی تند
دارد می گویند
١٣٩٦/٠٦/١٠

1931 بختیاری کلمه بختاری*بختیاری*
از نام ایل بختاروند*بختیاروند *گرفته شده

به معنی
بخت:اقبال.سعید.خوشبختی

آری::آریایی
١٣٩٦/٠٦/١٠

1932 بهرام به ::بهترین
رام::رام کننده
١٣٩٦/٠٦/١٠

1933 بهمن
به::بهترین
من::اندیشه.فکر
١٣٩٦/٠٦/١٠

1934 بهمن علفی خود رو در مناطق گرمسیر لر بختیاری
١٣٩٦/٠٦/١٠

1935 آسماری رشته کوهی در جنوب مسجدسلیمان
١٣٩٦/٠٦/١٠

1936 منار کوهی در مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/١٠

1937 لیله کوهی در منطقه اندیکا مسجدسلیمان

١٣٩٦/٠٦/١٠

1938 چاله دون در زبان لری بختیاری به جای پختن نان در خانه های روستایی
می گویند
١٣٩٦/٠٦/١٠

1939 تونگ در زبان لری بختیاری به پارچ آب می گویند ١٣٩٦/٠٦/١٠

1940 کوپ در زبان لری بختیاری به لیوان
شیشه ای چای می گویند
١٣٩٦/٠٦/١٠

1941 ترات در زبان لری بختیاری به
دویدن اسب می گویند
١٣٩٦/٠٦/١٠

1942 قیل در زبان لری بختیاری به عمیق
می گویند
١٣٩٦/٠٦/١٠

1943 لالی شهر لالی::معنی به لری بختیاری
لالی ::لاله ای.دشت لاله
١٣٩٦/٠٦/١٠

1944 اندیمشک نام شهر اندیمشک به لری
اندی::مقداری
مشک::ماده خوشبو .عطر
١٣٩٦/٠٦/١٠

1945 صفی خانی شجرنامه ایل منجزی بختیاروند *بهداروند *
1-شیخ محمد عالی بختیاروند

2-ملکشاه بختیاروند

3-محمد خورشید خان بختیاروند


4-ابو ...
١٣٩٦/٠٦/٠٩

1946 خلیلی وارگه چله در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1947 خلیلی وارگه چله در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1948 خلیلی کنارستان زینب در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1949 خلیلی تلخاب گرازی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1950 خلیلی تلخاب کلات در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1951 خلیلی روستای غریبی در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1952 خلیلی کویرستان در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1953 خلیلی لادرازه در چغاسور در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1954 خلیلی جعفر بن زید در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1955 خلیلی هفت شهیدان در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1956 خلیلی شاه منگشت در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1957 خلیلی کوه حضرت عباس در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1958 خلیلی بی بی بتولی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1959 خلیلی بی بی فاطمه زهرا در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1960 خلیلی امامزاده عبدالله در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1961 خلیلی کوه سلام گاه در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1962 خلیلی شاه چراغ در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1963 خلیلی کری دوستعلی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1964 خلیلی چغاسور در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1965 خلیلی کری سرده در کنارک دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1966 خلیلی دره غارچینه در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1967 خلیلی وارگه منصور خلیلی در دهستان زیلایی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1968 خلیلی چه گرگینه در دهستان زیلایی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1969 خلیلی کوه الله اکبر در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1970 خلیلی وارگه غار در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1971 خلیلی کوه تیس در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1972 خلیلی کوه زرده در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1973 خلیلی چه قلموو در تقی آباد در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1974 خلیلی چه پیایل در روستای بنه خلیلی در دهستان زیلایی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1975 خلیلی چه راک در بنه خلیلی در دهستان زیلایی ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1976 خلیلی چشمه کوره در بنه محمد حسین در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1977 خلیلی تلخاب نیلیه *تحلو *در دهستان زیلایی ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1978 خلیلی چشمه روغنی در روستای پلنگان در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1979 خلیلی چشمه راک در روستای تاج الدین جهانگیری در دهستان جهانگیری ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1980 خلیلی دشت کنارک اوراک*اورک* در دهستان جهانگیری ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1981 خلیلی دشت پلنگ در دهستان زیلایی ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1982 خلیلی دشت کنارک دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1983 خلیلی کوه علاوش در دهستان زیلایی ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1984 خلیلی دشت برو در دهستان زیلایی ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1985 خلیلی کوه سر قل در دهستان زیلایی
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

1986 خلیلی دشت شیاس در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1987 خلیلی محله مال جونکی در مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1988 خلیلی منطقه لملمی در تاراز اندیکا
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

1989 خلیلی محله لملمی در مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1990 خلیلی بخش منج در لردگان
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

1991 خلیلی روستای پرشوشتری در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1992 خلیلی روستای سرچشمه در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1993 خلیلی روستای یگا هه در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1994 خلیلی روستای گاوداران در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1995 خلیلی روستای بنه تیمور خلیلی در دهستان زیلایی ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1996 خلیلی روستای سرپر در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1997 خلیلی روستای پرنوشته بالا در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1998 خلیلی روستای پرنوشته پایین در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

1999 خلیلی روستای پرنوشته پایین در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

2000 خلیلی روستای پرزرد در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

2001 خلیلی روستای علمداری مال احمدی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

2002 خلیلی روستای آب کاسه در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

2003 خلیلی روستای پر چک جهانگیری در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

2004 خلیلی روستای بنه راک در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

2005 خلیلی روستای توگه جهانگیری در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

2006 خلیلی روستای بنه غلامحسین خلیلی در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

2007 خلیلی روستای بنه هارونی خلیلی در دهستان زیلایی مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

2008 خلیلی روستای شمس آباد خلیلی در دهستان زیلایی مسجدسلیمان
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2009 خلیلی روستای علی آباد خلیلی در دهستان زیلایی مسجدسلیمان
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2010 خلیلی روستای زلفعلی آباد خلیلی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2011 خلیلی روستای دیمچه خلیلی در صالح شهر
شوشتر
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2012 خلیلی روستای بیرگان خلیلی در بیرگان شهر کوهرنگ
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2013 خلیلی روستای بیدامین خلیلی در بیرگان کوهرنگ
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2014 خلیلی روستای زاهد گیلانی خلیلی در بخش
چلو اندیکا
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2015 خلیلی روستای جاجو پایین خلیلی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

2016 خلیلی روستای سلیرون علیا خلیلی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

2017 خلیلی روستای گزستون خلیلی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ایل منجزی ١٣٩٦/٠٦/٠٩

2018 خلیلی روستای چشمه شیرین خلیلی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2019 خلیلی روستای سلیرون سفلی خلیلی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2020 خلیلی روستای شیخ آباد خلیلی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2021 خلیلی روستای بنه خلیلی جهانگیری در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2022 خلیلی روستای بنه خلیلی لاطان در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2023 خلیلی روستای بنه خلیلی چیتی لالی
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2024 خلیلی روستای بنه خلیلی پلنگان در دهستان زیلایی مسجدسلیمان
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2025 خلیلی روستای بنه خلیلی جاجو در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2026 خلیلی روستای چه خلیل*خلیلی* دهستان آب ماهیک لالی
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2027 خلیلی روستای رگ خلیل*خلیلی*در دهستان آب ماهیک لالی
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2028 خلیلی روستای تنگ خلیل *خلیلی *دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
ایل منجزی
١٣٩٦/٠٦/٠٩

2029 خلیلی روستای خلیلی بیگیوند در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ١٣٩٦/٠٦/٠٩

2030 سیستان سیستان::
به زبان لری
سی::برای
ستان::دستان جد رستم
١٣٩٦/٠٦/٠٨

2031 خراسان خراسان::خور آسمان
خورشید آسمان.جایی که خورشید طلوع میکند
١٣٩٦/٠٦/٠٨

2032 مازندران مازندران::ما زند ایرانیم
.ما ایران را زنده نگه میداریم،ما از ایران دفاع می کنیم
١٣٩٦/٠٦/٠٨

2033 کی ونو در زبان لری بختیاری به کد بانو
می گویند
کی :بزرگ.پادشاه
ونو::بانو
١٣٩٦/٠٦/٠٨

2034 کتک منطقه ای در مسجدسلیمان
و به معنی ::بزرگ
کتک:کت.
١٣٩٦/٠٦/٠٨

2035 کارون نام رودی که از استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه می گیرد
و در استان خوزستان به دریا
می ریزد

معنی کارون به زبان لری بختیاری

کا::کو ...
١٣٩٦/٠٦/٠٨

2036 دینارون در زبان لری بختیاری
به عشایری که آخر همه ایل ها
کوچ می کنند می گویند
دین::دم.دنبال.دنباله.آخر
رون::روانه شدن.کوچ

کوه دینارون در ...
١٣٩٦/٠٦/٠٨

2037 هانیه معنی به زبانه لری بختیاری
ها::بله.جواب
نیه::نمی دهد
کسی که قهر کرده می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٨

2038 ها در زبان لری به بله می گویند

هوه:: در زبان ترکمنی به بله می گویند

هیه::در زبان ترکی به بله می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٨

2039 شوخوس در زبان بختیاری به مکانی که
می خوابند میگویند
شو::شب
خوس::خواب
١٣٩٦/٠٦/٠٨

2040 لک ایل لک یکی از ایلهای قوم لر است ساکن در لرستان.کرمانشاه.ایلام.مسجدسلیمان.لالی.شوشتر.
اندیمشک.دزفول.کرمان.قزوین.همدان.بهشهر.کردستان
.فارس.گیلان< ...
١٣٩٦/٠٦/٠٨

2041 سغد سغد*سکد.سکا*
نام ایالت سین کیان چین در زبان پارسی است

مردم این منطقه از اقوام ایرانی
هستند که در کنار اقوام مغولی
زندگی می کن ...
١٣٩٦/٠٦/٠٧

2042 سلت قومی از *هند و اروپایی* در اسکاتلند و فرانسه.یونان ١٣٩٦/٠٦/٠٧

2043 واندال قوم واندال *آندال*از قوم ژرمن های شرقی از اقوام آریایی
ساکن در ایالت آندلس درجنوب اسپانیا و مراکش.شمال آفریقا

منطقه آندال در ایالت
بن ...
١٣٩٦/٠٦/٠٧

2044 کاتالانیا نام ایالتی در اسپانیا با مرکزیت
شهر بارسلونا

که از دو قوم آریایی تشکیل شده

گوت*گوتی.ماساژت
ماساگت*::از اقوام سکا(سیستان )
< ...
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2045 یاس نام قومی آریایی و از آلان ها
در رومانی.مجارستان
در شهر یاس و یاشی
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2046 آینو قومی آریایی در شمال کره شمالی و در خاک چین
و در جزیره هوکایدو ژاپن بود

١٣٩٦/٠٦/٠٦

2047 کامبوج نام کشوری در جنوب شرق آسیا که از نام کمبوجیه پادشاه ایران گرفته شده ١٣٩٦/٠٦/٠٦

2048 کامبوجیا *کامبوژیا*
فرانسوی ها به کمبوجیه می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2049 کامبیز امروزه به کمبوجیه می گویند ١٣٩٦/٠٦/٠٦

2050 کمبوجیه نام یکی از پادشاهان هخامنشی بود ١٣٩٦/٠٦/٠٦

2051 سیروس در زبان یونانی به کوروش می گویند ١٣٩٦/٠٦/٠٦

2052 سایروس در زبان انگلیسی به کوروش
می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2053 راکی راکی به معنی صخره است

ایل مستقل راکی هفت لنگ
این ایل یکی از متحدان ایل بزرگ بختیاروند *بهداروند *
بود و سواران راکی در تیپ سوار بختیارون ...
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2054 کر نام رودی در فارس
به معنی پسر
کر::در زبان لری به معنی پسر
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2055 کورا کورا*کر*رودی در جمهوری آذربایجان
کورا::کوروش
کر::در زبان لری پسر
در زبان لری به کوروش .
کروش می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2056 کرواسی نام کشوری در شبه جزیره بالکان در اروپای شرقی
مردم این کشور نام کشور خود را
از نام کوروش پادشاه ایران می دانند و نژاد خود را آریایی می دانند
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2057 الاغ الاغ بیگ *الغ بیک*نام پادشاه مغول در ایران که به دلیل
نفهم بودن
مردم ایران نام او را بر خر گذاشتند
الاغ ::خر
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2058 پارینه پارینه::به گاوی که پارسال به دنیا آمده می گویند در زبان لری بختیاری ١٣٩٦/٠٦/٠٦

2059 ورزا به گاوی که گاو آهن را می کشد
در زبان لری بختیاری
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2060 تا در زبان لری بختیاری
به گراز وحشی می گویند
که بدون حامی به مزرعه
حمله می کند
تا::تنها.با همه فرق دارد
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2061 براز در زبان لری به گراز می گویند ١٣٩٦/٠٦/٠٦

2062 هلاهل نام عقرب کشنده و کوچک
به رنگ سبز و زرد
در زبان لری بختیاری
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2063 گادین نام عقرب بزرگ در زبان لری بختیاری
گا::گاو آهن
دین::دم
دمی شبیه گاو آهن
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2064 کژدین در زبان لری بختیاری به عقرب
می گویند
کژ::کج
دین ::دم
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2065 دیدومک در زبان لری بختیاری ::نام پرنده ای ماهی خوار که در شب آواز می خواند
نام این پرند از آواز او گرفته شده
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2066 کوکولاتی کوکولاتی یا*گلالی *::نام پرنده ای قهوه ای رنگ با کاکلی کوچک

گلالی::در زبان لری بختیاری به کاکل گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2067 شونه به سر شونه به سر.هت هت::در زبان
لری بختیاری به هدهد می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2068 توسین نام پرنده ای کوچک به رنگ
توسی در مزارع به زبان لری
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2069 ملیچک ملیچک*بنگشک*::نام گنجشک به زبان لری ١٣٩٦/٠٦/٠٦

2070 فاطولک در زبان لری بختیاری به قمری
*کوکو*می گویند
به معنی
فاط::فاخته
و
لک::شاخه درخت
فاخته درختی
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2071 کوکوونگ در زبان لری بختیاری
::
کوکو:کوه کوه
ونگ::بونگ،صدا
صدایی که از کوه در می آید
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2072 ایل شوهان ایل شوهان با طوایف کاووسی
.کاید خورده..کاید ها دیناروند
برادر است و خود را پسران بختیار*بختیاروند.بهداروند * موسس ایل لر بختیاری
می دانند
١٣٩٦/٠٦/٠٦

2073 مازنون اسم دختر در زبان لری بختیاری به معنی ::ماه زن ها ١٣٩٦/٠٦/٠٥

2074 بی طلا اسم دختر در زبان لری بختیاری به معنی ::بی بی طلا ١٣٩٦/٠٦/٠٥

2075 شازنون اسم دختر در زبان لری بختیاری به معنی ::شاه زن ها ١٣٩٦/٠٦/٠٥

2076 گل گیس نام دختر است در زبان لری بختیاری
به معنی ::گل گیسو
و همچنین نام ترانه معروف به
زبان لری بختیاری
١٣٩٦/٠٦/٠٥

2077 آمخته در زبان لری بختیاری به
عادت می گویند *همان آموخته
است*
١٣٩٦/٠٦/٠٥

2078 توویی توویی*تیوی.تیهو*در زبان لری بختیاری به پرنده ای شبیه
کبک می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٥

2079 کوگ در زبان لری بختیاری به کبک
،می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٥

2080 بق بق* وک*در زبان لری بختیاری به قورباغه،می گویند
در زبان مازنی داروک*قورباغه درختی *می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٥

2081 شیرالی ایل شیرعالی ایل بهداروند*بختیاروند هفت لنگ ساکن در کهگیلویه و بهبهان
ایل شهرویی شیرعالی در بهبهان

طایفه شیرالی در باغملک

طایفه شی ...
١٣٩٦/٠٦/٠٥

2082 کوروارکان منطقه مستقل در حکومت اتابکان لر بزرگ در بین کهگیلویه و بویراحمد و بهبهان بود
معنی بهبهان ::
به::بهدار
بهان*بهون*::سیاه چادر بختیاری ها
ب ...
١٣٩٦/٠٦/٠٥

2083 کوار طایفه کوار*کرایی *بانی نام شهر کوار در استان فارس است
محل کوارکان در بین کهگیلویه و بهبهان منطقه اصلی سکونت ایل کرایی*کوروش عالی*بهداروند (بختیارو ...
١٣٩٦/٠٦/٠٤

2084 کرایی تیره کهوایی و تیره کهواده در ایل چهارلنگ ١٣٩٦/٠٦/٠٤

2085 کرایی طایفه کهرازهی*کرایی*در سیستان
تعدادی از طایفه کرایی بهداروند بعد از فتح هند در حال برگشت به منطقه ایلی خود،
در سیستان ماندگار شدند
١٣٩٦/٠٦/٠٤

2086 کرایی طایفه کران در منطقه کران*کرایی* در کنار منطقه منجان*منجزیان* در استان نورستان افغانستان و کشمیر
زبان منجی برغانی در افغانستان. خیبر پاکستان.
کش ...
١٣٩٦/٠٦/٠٤

2087 کرایی طایفه آل بوکر*کرایی*در کوت عبدالله ١٣٩٦/٠٦/٠٤

2088 کرایی طایفه کرایی پاپری در برازجان ١٣٩٦/٠٦/٠٤

2089 کرایی طایفه کرایی در کازرون ١٣٩٦/٠٦/٠٤

2090 کرایی طایفه کردونی *کرایی*در اهواز ١٣٩٦/٠٦/٠٤

2091 کرایی طایفه کره ای*کرایی*در فاروق فارس ١٣٩٦/٠٦/٠٤

2092 کرایی طایفه کران*کرایی*لر در سیرجان ١٣٩٦/٠٦/٠٤

2093 کرایی تیره های کرونی*کورانلی*.کرانلی
در ایل قشقایی
١٣٩٦/٠٦/٠٤

2094 کرایی طایفه کران *کرایی *بهداروند در فارسان ١٣٩٦/٠٦/٠٤

2095 کرایی طایفه کرایی راهدار*کره ای* ::این طایفه در روستاهای کرایی سفلی و علیا .راهدار مسجدسلیمان زندگی می کنند ١٣٩٦/٠٦/٠٤

2096 کرایی طایفه کرایی در روستای آب گنجی در شوشتر ١٣٩٦/٠٦/٠٤

2097 کرایی طایفه کرایی *کرویی*در کنار طایفه هو تک در قلعه گنج کرمان زندگی می کند
این طایفه جز ایل کرایی بهداروند بود که از بهبهان
کوچ داده شد
١٣٩٦/٠٦/٠٤

2098 انویسوم در زبان لری به کلمه ی می نویسم ،می گویند ١٣٩٦/٠٦/٠٤

2099 ادونی ادونی::در زبان لری به می دانی
می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٤

2100 رشمیز رشمیز*رمیز*::در زبان لری به موریانه می گویند ١٣٩٦/٠٦/٠٤

2101 ببه در زبان لری به بچه ای که عزیز است می گویند ١٣٩٦/٠٦/٠٤

2102 سی کردن سی کردن ::در زبان لری به نگاه
کردن می گویند
سی کن::نگاه کن
١٣٩٦/٠٦/٠٤

2103 زیلایی بعد از سرکوب تاجمیر خان استرکی ایل بیگی لر بزرگ و سرکوب او توسط شاه صفوی
و دستگیری پسران تاجمیر *احمد .محمد.مومد*
و تبعید تعدادی از خاندان او ...
١٣٩٦/٠٦/٠٤

2104 آناهیتا آناهیتا ::پاک و بی آلایش
فرشته آب و باران در دین زرتشت است
و در زبان پارسی پهلوی آناهیدا

و در زبان امروزی ناهید نام دارد
سیاره ناه ...
١٣٩٦/٠٦/٠٤

2105 بیله در زبان لری به گروه،،بیله
می گویند baeleh
١٣٩٦/٠٦/٠٣

2106 فر در زبان لری به پرواز،،فر
Fer می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٣

2107 گرت لیله در زبان لری به گردباد،،گرت و لیله می گویند ١٣٩٦/٠٦/٠٣

2108 کمین در زبان لری به شکمو،،کمین
Komin می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٣

2109 قیل در زبان لری به عمیق ،،قیل می گویند ١٣٩٦/٠٦/٠٣

2110 شور در زبان لری به شل و ول،،شور
Shever می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٣

2111 بون در زبان لری به پشت بام،بون
می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٣

2112 بون در زبان لری به پشت بام،،بدن
می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٣

2113 طوم در زبان لری به طمع و مزه،،طوم
می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٣

2114 هنی در زبان لری به هنوز،،هنی می گویند ١٣٩٦/٠٦/٠٣

2115 مازه در زبان لری به کمر،،مازه می گویند ١٣٩٦/٠٦/٠٣

2116 جار در زبان لری به فریاد،،جار می گویند ١٣٩٦/٠٦/٠٣

2117 پیل در زبان لری به پول،،پیل می گویند ١٣٩٦/٠٦/٠٣

2118 دریچه در زبان لری به پنجره،دریچه می گویند *در کوچک * ١٣٩٦/٠٦/٠٣

2119 کواو در زبان لری به کباب،کواو می گویند ١٣٩٦/٠٦/٠٣

2120 سوز در زبان لری به سبز می گویند ١٣٩٦/٠٦/٠٣

2121 دی دی *دا*در زبان لری به مادر می گویند

دی نام فرشته ماه دی است
١٣٩٦/٠٦/٠٣

2122 کاکا کاکا*برار*در زبان لری به برادر می گویند
کاکات هونیه::برادرت خانه است
طایفه کاکاوند لر ساکن در لرستان.اندیمشک.همدان.
قزوین.مازندران.فارس
١٣٩٦/٠٦/٠٣

2123 تته تته*تاته*به زبان لری بختیاری می شود:::عمو
تته زا::عموزاده
١٣٩٦/٠٦/٠٣

2124 تش در زبان لری به آتش می گویند ١٣٩٦/٠٦/٠٣

2125 ناکوت کلمه ناکوت به زبا لری بختیاری
می شود::از بین رفتن.پاره شدن

پیرنوم ناکوت اویی (پیراهن
من پاره شده است)


١٣٩٦/٠٦/٠٣

2126 همریش همریش*هم ریشه*در زبان لری بختیاری است و به فارسی می شود
باجناق
١٣٩٦/٠٦/٠٣

2127 اوشه اوشه*هوشه*::به زبان لری بختیاری
به حیاط می گویند
١٣٩٦/٠٦/٠٣

2128 للری طایفه للری ایل بختیاروند در مسجدسلیمان.اندیکا.دزفول ١٣٩٦/٠٦/٠٢

2129 صالح ابراهیم طایفه صالح ابراهیم ایل بختیاروند*بهداروند *ساکن در مسجدسلیمان.اندیکا ١٣٩٦/٠٦/٠٢

2130 احمد بلد طایفه احمد بلد*بلدی*ایل بختیاروند *بهداروند *
ساکن در مسجدسلیمان.شوشتر
.اندیکا.اصفهان
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2131 استکی طایفه استکی*اسنکی.حسنکی* ایل بختیاروند *بهداروند *ساکن در مسجدسلیمان.اندیکا.اصفهان
تیره استکی در ایل چهار لنگ
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2132 علاءالدینی ایل علاءالدینی ایل بهمئی بهداروند ١٣٩٦/٠٦/٠٢

2133 احمدی ایل احمدی ایل بهمئی بهداروند ١٣٩٦/٠٦/٠٢

2134 محمدی طایفه محمدی*مهمدی *در ایل لیراوی بهمئی ایل بختیاروند *بهداروند * ١٣٩٦/٠٦/٠٢

2135 سوند تیره سوند *شاسوند*در طایفه مال احمدی از ایل منجزی بهداروند
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2136 بیدله طایفه بیدله در ایل جانکی سردسیر بختیاروند در لردگان ١٣٩٦/٠٦/٠٢

2137 شهسواری طایفه شهسواری در ایل جانکی سردسیر بختیاروند در لردگان ١٣٩٦/٠٦/٠٢

2138 خلیلی طایفه خلیلی در ایل جانکی سردسیر ایل بختیاروند در لردگان ١٣٩٦/٠٦/٠٢

2139 آقایی طایفه آقایی در ایل جانکی سردسیر ایل بختیاروند در لردگان ١٣٩٦/٠٦/٠٢

2140 میلاسی طایفه میلاسی در ایل جانکی سردسیر ایل بختیاروند در لردگان

تیره میلاس در طایفه بساک ایل چهارلنگ
اولاد میلاس در تیره ورناصری طایفه گندلی ایل ...
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2141 معموری طایفه معموری*ماموری*در ایل جانکی سردسیر ایل بختیاروند در لردگان
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2142 هارونی طایفه هارونی ایل بختیاروند
ساکن در شهر هارونی شهرکرد

تیره هارونی در طایفه خلیلی بیگیوند از ایل منجزی بختیاروند در مسجدسلیمان.شوشتر
من ...
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2143 مارزی طایفه مارزی بختیاری در ایل جانکی سردسیر بختیاروند در لردگان ١٣٩٦/٠٦/٠٢

2144 بارزی طایفه بارزی بختیاری در ایل جانکی سردسیر بختیاروند *بهداروند *
ساکن لردگان.اردل
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2145 ریگی طایفه ریگی ایل جانکی سردسیر بختیاروند *بهداروند *

ساکن در لردگان.اردل.
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2146 اشکی طایفه اشکی در ایل لر بختیاروند در مسجدسلیمان.شوشتر
.گتوند
طایفه اشکی در ایل ترک گرایلی در مازندران
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2147 تردی طایفه تردی*ترادی.تیردی*ایل بختیاروند *بهداروند *ساکن در مسجدسلیمان .لالی.اندیکا

طایفه تردی ساکن در شاهرود سمنان
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2148 فرگنی طایفه فرگنی ایل بختیاروند *بهداروند *ساکن در مسجدسلیمان.اندیکا ١٣٩٦/٠٦/٠٢

2149 فرگ معنی به زبان لری بختیاری ::فکر
فرگ شوم بوو::فکر درست کردن شام باش
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2150 شرگ معنی به زبان لری بختیاری ::شکر.
خدایا شرگ::خدایا شکر
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2151 آفریت در زبان لری بختیاری به معنی
آفرید
جمله به لری::
خدا تونه آفریت::خداوند تو را آفرید
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2152 سرقلی سرقل::نام کوهی در دهستان زیلایی
به معنی .بلندترین قله
منجزی در مسجدسلیمان
تیره زیلایی در طایفه خلیلی بیگیوند از ایل منجزی

تیره تق ...
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2153 دده دده::در زبان لری به خواهر گفته می‌شود ١٣٩٦/٠٦/٠٢

2154 مرزنگ مرزنگ::در زبان لری به مژه گفته می شود ١٣٩٦/٠٦/٠٢

2155 کیچه کیچه::در زبان لری به کوچه گفته می شود ١٣٩٦/٠٦/٠٢

2156 چوب بازی تمرین جنگی.جنگ نامه
آئین چوب بازی *چوبازیی.هوبازی*از رسوم قوم
لر است که در آن از دو چوب
بزرگ*درک*و چوب کوچک *ترکه.تیرکه*استفاده می شود
ای ...
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2157 چوقا لباس چوقا*چغا*لباس مردان لر
بختیاری
چوقا ::به معنی تپه.جایی بلندی.فر.بزرگ

کلمه چوقا از نام چغازنبیل گرفته شده
نقوش سفید روی چوقا به ...
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2158 سزار رود سزار در لرستان
در کنار این رود لشکر روم از ساسانیان شکست خورد
منطقه روم اشکان در لرستان ::به معنی جایی که رومی ها
شکست خوردند
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2159 چم گلک شهر چم گلک در شهرستان اندیمشک
طوایف ساکن از ایل میوند
*ممیوند*ایل چهار لنگ لربختیاری هستند
طوایف میوند شامل ::حاجیوند.عبدالوند
.عیسی و ...
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2160 شیاس دشت شیاس در دهستان جهانگیری منجزی در مسجدسلیمان

محل سکونت طایفه شیاس
از ایل جانکی سردسیر بختیاروند بوده

طایفه شیاس امروزه در لردگا ...
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2161 ده لاطان محل سکونت اولیه طایفه
خیریوند طایفه خلیلی بیگیوند از ایل منجزی

ساکن در بنه خلیلی بیگیوند
.سلیرون.جاجو.جهانگیری
.
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2162 کوهی تیره کوهی در طایفه بامدی
ایل دور کی لر بختیاری
ساکن در مسجدسلیمان
لالی.اهواز.شوشتر. فلاورجان
.چهار محال و بختیاری
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2163 ملاسزار بزرگ تیره شیخ حموله در طایفه حاجیوند
در فتح قندهار

این تیره امروزه در شهر چم گلک زندگی می کنند
رئیس ایل بختیاروند علی صالح خان بختیارو ...
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2164 سیل سیل::به زبان لری
یعنی نگاه
سیل کن::نگاه کن
سیل کرد ره::نگاه کرد و رفت
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2165 بورکی طایفه بورکی از طوایف لر کوچک،کوچ داده شده از ملایر و بروجرد
در زمان صفوی به استان فارس
است
که در فیروزآباد.سروستان
.سپیدان.کازرون.شیراز.< ...
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2166 کار مند معنی به زبان لری بختیاری
کار ::شغل.پیشه
مند::ماند
کار مند'::کسی که کارها روی
دستش مانده و انجام نداده
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2167 کارگر معنی کارگر در زبان لری بختیاری
کار::شغل.پیشه
گر::کسی که موهایش ریخته
.کسی که پیر می شود
کارگر::کسی که بر اثر کار موهایش ریخته و دارد پیر ...
١٣٩٦/٠٦/٠٢

2168 شاهین پرنده شکاری است
معنی شاهین به زبان لری بختیاری
شاهین ::
شا::شاه .شاه آسمان
هین::خون
شاهین ::شاه خون ریز.پرنده ای که خون پرندگان کوچک ...
١٣٩٦/٠٦/٠١

2169 گشتیل طایفه گشتیل ایل بختیاروند *بهداروند *ساکن در مسجدسلیمان.شوشتر.گتوند

تیره گشتیل در ایل چهارلنگ

طایفه گشتیل در ایل لر آقاجری
ساکن د ...
١٣٩٦/٠٦/٠١

2170 قره باغی طایفه قره باغی از ایل لر آقاجری

ساکن در بهبهان.آقاجری .مسجدسلیمان.شوشتر .باغملک
١٣٩٦/٠٦/٠١

2171 مال احمدی طایفه مال احمدی ایل منجزی بهداروند
معروف به *نه کر تش مال*
1- تش علی اکبر وند
2-مصطفی وند *صفروند.صفاروند*
3-شا سوند*سوند.شاه حسین وند*< ...
١٣٩٦/٠٦/٠١

2172 مال احمدی گردگرد
طایفه مستقل مال احمدی گرد گرد
جدا شده از طایفه مال احمدی
ایل منجزی بهداروند ساکن در بخش فلارد
مرکز بخش دره نامداری
در شهرستان ...
١٣٩٦/٠٦/٠١

2173 منجی طایفه منجی*منجزی * ایل جانکی سردسیر ایل بختیاروند
این طایفه از ایل منجزی بود
بخش منج در لردگان
١٣٩٦/٠٦/٠١

2174 بهزادی تیره مستقل بهزادی منجزی

این تیره از نوادگان مهمدخدر
منجزی و از طایفه ابوالحسنی
*بولسنی* ایل منجزی بهداروند
*بختیاروند *


١٣٩٦/٠٦/٠١

2175 علاسوند طایفه علاسوند
تیره ها ::
مرادوند.غلام وند.نظر وند
.علادی وند.زیلاوند.جهانگیر وند

وجود تیرهای زیلاوند *زیلایی *و جهانگیر وند نشان ا ...
١٣٩٦/٠٦/٠١

2176 زیلایی سرقلی تیره زیلایی در طایفه سرقلی ایل بابادی

دهستان زیلایی محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند ایل منجزی است
و تیره زیلایی و رستمی طایفه خلیلی بیگیوند ...
١٣٩٦/٠٦/٠١

2177 مهسا مهسا ::معنی به زبان لری
مه::ماه
سا::آرام .
مهسا ::ماه آرامش دهنده

جملات لر
روله سا گر::فرزندم آرام بگیر

درسا::
در*دور* ...
١٣٩٦/٠٦/٠١

2178 پیروند تیره پیروند در طایفه موری
این تیره نوادگان جمال الدین مرید برهان عالی هستند
جمال الدین فرزند بختیار *بهدار *است
ایل عالی جمالی ایل بختیارو ...
١٣٩٦/٠٦/٠١

2179 برهان عالی طایفه برهان عالی ایل عالی جمالی بختیاروند *بهداروند *
مسجدسلیمان. لالی
اصفهان.اندیکا .اهواز
١٣٩٦/٠٦/٠١

2180 عکاشه طایفه عکاشه*گاشه*
ایل بابادی

تیره شهرویی ،گرماوند.خدر

در این طایفه بهداروند هستند
این طایفه در خان میرزا لردگان ساکن است
ط ...
١٣٩٦/٠٦/٠١

2181 کیارسی طایفه کیارسی ایل بختیاروند *بهداروند *
تیره ها ::حاجیوند.نورالدین وند.درویش وند.سوری وند
لباس چوقا توسط زنان این
طایفه بافته می شود
چوقا ...
١٣٩٦/٠٦/٠١

2182 جمالوند طایفه جمالوند *آلی جمالی *از ایل عالی جمالی ایل بختیاروند *بهداروند *
لالی.مسجدسلیمان
١٣٩٦/٠٦/٠١

2183 علی صالح طایفه علی صالح ایل عالی جمالی ایل بختیاروند *بهداروند *

١٣٩٦/٠٦/٠١

2184 کوهکن طایفه کوهکن ایل عالی جمالی ایل بختیاروند *بهداروند *
لالی
١٣٩٦/٠٦/٠١

2185 چنگایی طایفه چنگایی *چنگاهی*
ایل عالی جمالی ایل بختیاروند *بهداروند *
قلعه چنگایی لالی
١٣٩٦/٠٦/٠١

2186 شیط طایفه شیط ایل عالی جمالی ایل بختیاروند *بهداروند *
لالی
١٣٩٦/٠٦/٠١

2187 گندلی طایفه گندلی ایل عالی جمالی ایل بختیاروند *بهداروند *
ساکن در لالی.مسجدسلیمان
.شوشتر
١٣٩٦/٠٦/٠١

2188 شهلایی طایفه شهلایی ایل عالی جمالی ایل بختیاروند *بهداروند *
مسجدسلیمان
١٣٩٦/٠٦/٠١

2189 بردی طایفه بردی ایل عالی جمالی ایل بختیاروند *بهداروند *
ساکن لالی.مسجدسلیمان
.شوشتر
١٣٩٦/٠٦/٠١

2190 عیسی وند طایفه عیسی وند ایل عالی جمالی ایل بختیاروند &بهداروند *
ساکن لالی.مسجدسلیمان
١٣٩٦/٠٦/٠١

2191 تقی وند تیره تقی وند*تپایی* طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی
بهداروند *بختیاروند
تش ها::
حسین وند.کلبعلی وند .حیات وند.قبادوند.اسکندر وند.اسفندی ...
١٣٩٦/٠٥/٣١

2192 شاهمنصوروند تیره شاهمنصوروند طایفه خلیلی بیگیوند ایل منجزی
تش ها::
رضا وند.علی یار وند.حسین وند.رضی وند.غلام وند.عالی کرم
جمعه وند.حسن وند.رحیم
وند. ...
١٣٩٦/٠٥/٣١

2193 چهاربنیچه تیره چهاربنیچه طایفه خلیلی بیگیوند ایل منجزی
تش ها::
شنبه وند.کریم وند.احمدوند
.حسن وند.کرم وند.بختیاروند
.علیداد وند.سبزی وند

...
١٣٩٦/٠٥/٣١

2194 احمدوند تیره احمدوند طایفه خلیلی بیگیوند ایل منجزی
تش ها::
غلامحسین وند.هادیوند
.رمضان وند.برام وند
.ارسلان گیلانی
١٣٩٦/٠٥/٣١

2195 سید صالح تیره سیدصالح طایفه خلیلی بیگیوند ایل منجزی
تش ها::
جوادوند.امیروند.قبادوند
.
١٣٩٦/٠٥/٣١

2196 خیریوند تیره خیریوند طایفه خلیلی بیگیوند ایل منجزی
تش ها::
دوست علی وند.فرض علی وند.خیری زاده.سلطان وند
.شیرمحمدوند.سیاه.شنبه وند
.غلامی.سید صال ...
١٣٩٦/٠٥/٣١

2197 هاشتی وند شاهمنصور خان ایلخانی پسر خلیل خان ایل بیگی
جد طایفه آشتیانی خلیلی

تیره هاشتیوند*آشتی
.آشتیانی *
طایفه خلیلی بیگیوند ایل منجزی
ت ...
١٣٩٦/٠٥/٣١

2198 تاج الدین وند تیره تاج الدین وند
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
تش ها::
بابا خان وند. آقاخان*مهدیوند*.عبده خان.محمد خان.خسرووند.علی مراد خان وند.علی مردان خان ...
١٣٩٦/٠٥/٣١

2199 تکی طایفه تکی از ایل بختیاروند
*بهداروند *
ساکن در اندیکا.چهارمحال و بختیاری.اصفهان
تیرهای از ایل طایفه در ایل
منجزی است
بطوری که این طا ...
١٣٩٦/٠٥/٣١

2200 تکی طایفه تکی از ایل بختیاروند
*بهداروند *
ساکن در اندیکا.چهارمحال و بختیاری.اصفهان
تیرهای از ایل طایفه در ایل
منجزی است
بطوری که این طا ...
١٣٩٦/٠٥/٣١

2201 تکی طایفه تکی از ایل بختیاروند
*بهداروند *
ساکن در اندیکا.چهارمحال و بختیاری.اصفهان
تیرهای از ایل طایفه در ایل
منجزی است
بطوری که این طا ...
١٣٩٦/٠٥/٣١

2202 بردبر طایفه بردپهن *سینه پهن.سنگبر.بردبر )
منجزی
محل سکونت روستای بردمار.دشت شیرآقاسی *شیاسی*در دهستان جهانگیری *زیلایی*مسجدسلیمان

از مسجدسل ...
١٣٩٦/٠٥/٣١

2203 اولکی طایفه اولکی از ایل بختیاروند
*بهداروند *
ساکن در مسجدسلیمان.شوشتر.گتوند
١٣٩٦/٠٥/٣١

2204 شیخ احمد بلد طایفه شیخ احمد بلد
از ایل بختیاروند
ساکن در مسجدسلیمان.اهواز
.فولادشهر .چهارمحال و بختیاری
١٣٩٦/٠٥/٣١

2205 سید صالح ابراهیم طایفه سید صالح ابراهیم
از ایل بختیاروند *بهداروند *
ساکن در شهر اندیکا
١٣٩٦/٠٥/٣١

2206 کرائی استاد نور محمد مجیدی کرائی
در کتاب خود با نام
ایل باستانی کرایی
نام کرایی ::به معنی
کوروش پسر عالی(کرالی.کرآیی.کرانی
.کرویی.)پسر لیر ...
١٣٩٦/٠٥/٣١

2207 سوره میری ایل سوره میری(سرخه مهری.
سورمیلی. )لر ساکن در نهاوند.همدان .سلسله.
ایلام.ملکشاهی.
طوایف سوره میری نهاوند
. سوره مهری سلسله.ممیوند
همدا ...
١٣٩٦/٠٥/٣١

2208 رضا پور اولاد رضا قلی زیلایی بختیاوند
در طایفه بامدی ایل دور کی
لر بختیاری زندگی می کنند
این اولاد با نام خانوادگی رضایی.رضاپور
ساکن در مسجدسلی ...
١٣٩٦/٠٥/٣١

2209 طایفه پلنگ این طایفه در علی آباد کتول بخش
کمالان سکونت دارند
تیره ها::
پلنگ.اسفندیار *اولاد حاجی.
خاندان اسفندیاری *
جد پنجم اولاد حاجی رستم نام ...
١٣٩٦/٠٥/٢٩

2210 برفتان برفتان*برافتو.برفتون*::به زبان لری بختیاری
بر::برابر.روبرو
فتان::آفتاب
١٣٩٦/٠٥/٢٩

2211 برهان عالی طایفه برهان عالی
از ایل عالی جمالی ایل بختیاروند لربختیاری
جد ایل عالی جمالی
جمال الدین فرزند بهدار
بود او مرید شیخ برهان عالی
بود ج ...
١٣٩٦/٠٥/٢٩

2212 هلیلی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *حلیلی،هلیلی*

شجرنامه طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ معروف به هفت کر بیگی
تیره آشتیانی وند *آتش بیگی ...
١٣٩٦/٠٥/٢٩

2213 علاوشوند اولاد علاوشوند در تیره پیروند
بوری طایفه موری زندگی می کنند
این اولاد از ایل علاءالدین وند
بختیاروند هستند
١٣٩٦/٠٥/٢٩

2214 اولاد درویشوند زیلایی این اولاد از طایفه زیلایی بختیاوند است
و در بین تیره بوری طایفه موری
زندگی می کنند
١٣٩٦/٠٥/٢٩

2215 حسن عالی تش حسن عالی در تیره
کریموند طایفه موری
نام خانوادگی آنها ناصری
است
ساکن در بخش چلو شهرستان اندیکا

تش حسن عالی از طایفه بلیوند بهدا ...
١٣٩٦/٠٥/٢٩

2216 زیلابی تیره زیلابی*زئیلایی *در طایفه علاسوند زراسوندایل دورکی
این تیره از طایفه زیلایی بختیاوند است
محل سکونت مسجدسلیمان
١٣٩٦/٠٥/٢٩

2217 جوبریز تیره جوبریز طایفه بلیوند بهداروند

تیره جوبریز در طایفه کهیش
این تیره نیز از طایفه بلیوند بهداروند است
١٣٩٦/٠٥/٢٩

2218 الگی تیره الگی از طایفه کیارسی
ایل بختیاروند *بهداروند *
این تیره هم اکنون با نام فامیلی شاهپور ی در طایفه
سعید ایل دینارونی در ایذه
زندگی می ...
١٣٩٦/٠٥/٢٩

2219 هارونی طایفه هارونی بختیاروند لر بختیاری در فتح هند شرکت کرد و در برگشت به وطن در
سیستان و کرمان و فارس ماندگار شد

تیره هارونی طایفه خلیلی بیگیوند ...
١٣٩٦/٠٥/٢٨

2220 عبدالهی طایفه عبداللهی بهداروند
ساکن در شهر هارونی.فارسان.شوشتر
١٣٩٦/٠٥/٢٨

2221 باوی طایفه باوی عرب در شهر ملاثانی اهواز ١٣٩٦/٠٥/٢٨

2222 شیخ رباط طایفه شیخ رباط ایل بابادی هفت لنگ لر بختیاری
محل سکونت اولیه در مورز بازفت در کوهرنگ
ساکن در مسجدسلیمان.
لالی.اهواز.چهار محال و بختیاری.شو ...
١٣٩٦/٠٥/٢٧

2223 خزل طایفه خزل لر در همدان
طایفه کرد در ایلام
طایفه خزل عرب در اهواز
طایفه خزل لر در مازندران.خراسان.فارس
١٣٩٦/٠٥/٢٧

2224 باوی ایل باوی لر در کهگیلویه

طایفه باوی عرب در شهر ملاقاتی
طایفه باوی ربیعه بهداروند
١٣٩٦/٠٥/٢٧

2225 سواری طایفه سواری بختیاری در قلعه تل

طایفه سواری عرب در اهواز و
شادگان
١٣٩٦/٠٥/٢٧

2226 ساکی طایفه ساکی از قوم لر کوچک
ساکن در اندیمشک.دزفول
.خرم آباد.
طایفه ساکی عرب در سوسنگرد
١٣٩٦/٠٥/٢٧

2227 پلنگ طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
١٣٩٦/٠٥/٢٧

2228 زنگنه زنگنه ::زنگه پسر شاهپوران پسر
شاهپور ساسانی
پایتخت شاهپور شهر شوشتر بود
شاهپوران حاکم میشان بود
(دشت میشان *دشت آزادگان *و استان لرنشین ...
١٣٩٦/٠٥/٢٦

2229 بهلوری ایل بختیاروند
نام های دیگر این ایل
بهداروند.بیداروند.به لر وند
*بهلوروند*
نام قوم لر بختیاری از این ایل
گرفته شده
شاه تهماسب صفوی ...
١٣٩٦/٠٥/٢٦

2230 حموله طایفه حموله جز طایفه سهونی
ایل کیانرسی چهار لنگ
ساکن در مسجدسلیمان.گتوند.شوشتر
.اهواز.کوهرنگ .اندیکا.
محل ییلاق در خوربه و آب بکاسه در ...
١٣٩٦/٠٥/٢٦

2231 حموله طایفه حموله جز ایل سهونی
ایل کیانرسی چهار لنگ لر بختیاری
حموله::به معنی
حم::حمله
له::یعنی له کردن.شکست دادن دشمن
١٣٩٦/٠٥/٢٦

2232 بابادی بابادی::به معنی جنگجویانی که با سرعتی فراتر از باد به دشمن حمله
می کنند
این ایل به همراه ایل بختیاروند به فرماندهی علی صالح خان بختیاروند و
١٣٩٦/٠٥/٢٦

2233 کاله طایفه کاله جز ایل بختیاروند *بهداروند *
ساکن در مسجدسلیمان.شوشتر.
جنت مکان.فارسان
اندیکا.

این طایفه جز ایل علاءالدین وند ایل بختیارون ...
١٣٩٦/٠٥/٢٦

2234 لرزانی طایفه لرزانی(لرزنی.لراوزونی)
این طایفه جز ایل بختیاروند *بهداروند *
ساکن در مسجدسلیمان.شوشتر.
جنت مکان.ایذه
این طایفه جنگجو بودند
و ب ...
١٣٩٦/٠٥/٢٦

2235 راکی ایل راکی جز ایل بزرگ بابادی
هفت لنگ لر بختیاری است
طوایف ایل راکی
-راکی.گمار.شهنی.برجوئی.
نصیر.مدملیل.ململی-
این ایل در قدیم مستقل
١٣٩٦/٠٥/٢٦

2236 گندلی گندلی::
گند::به معنی گنداور.جنگاور.سرباز
لی::ایلی
شهر گندی شاهپور::که به عربی جندی شاهپور است
به معنی جنگاوران شاهپور
این شهر در نزدیک ...
١٣٩٦/٠٥/٢٦

2237 موری طایفه موری *مه ری*به لری بختیاری به معنی
مه::ماه
ری::صورت
شجرنامه (مه ری.بله.مشری
پسران مرد اس بهداروند هستند.
این طایفه هم اکنون در ...
١٣٩٦/٠٥/٢٦

2238 هلیساد عالی پسر سغد پسر بهدار *بختیار*
هلیساد*عالی سعد*یکی از طوایف ایل جانکی سردسیر بختیاروند است
ساکن در لردگان.اردل.ایذه.
مسجدسلیمان.شوشتر
١٣٩٦/٠٥/٢٦

2239 ایلمیرا ایلمیرا(المیرا)در زبان لری بختیاری نامی برای دختران است
به معنی ::
ایل::طایفه.خاندان.
میرا::مردن.جان فدا کردن
ایلمیرا:::تمام طایفه برای ت ...
١٣٩٦/٠٥/٢٦

2240 جهانگیری نام دو دهستان جهانگیری
و جهانگیری شمالی در مسجدسلیمان است
محل سکونت ایل منجزی
طوایف خلیلی بیگیوند.
تاج الدین عبدالهی.
نیم بنیچه*لیمو ...
١٣٩٦/٠٥/٢٥

2241 هفتکل هفتکل::به زبان لری بختیاری
هفت ستون
شهری در جنوب مسجدسلیمان
اردشیر ساسانی در جنگ با رومیان پیروز می‌شود
و برای یادبود آن
و زنده ن ...
١٣٩٦/٠٥/٢٥

2242 طبس هخامنشیان هنگام فتح مصر
از شهر زیبای تبس را نیز تصرف
می کنند و به یاد آن فتح
نام طبس را در ایران بر شهری
گذاشتند
١٣٩٦/٠٥/٢٥

2243 بم بم::بهمن.بمن
بهمن نام پادشاه ساسانی
١٣٩٦/٠٥/٢٥

2244 شیراز شیراز ::چی راز
معنی به لری
شی::چی.مانند.
راز::راز.
شیراز::شهری مانند راز.شهراسرار آمیز.شهر رازها
١٣٩٦/٠٥/٢٥

2245 دزفول دزفول::به زبان لری دزفیل.دزپیل

دز::دژ.قلعه
فول::فیل
محل زندگی ایل لر فیلی
ساکنین این شهر از ایل
لر بختیاری و ایل لر کوچک
هستند ...
١٣٩٦/٠٥/٢٥

2246 غیاثوند نام طایفه ای از لرها و متحد کریم خان زند در شیراز
ساکن در .اندیمشک.تهران.قزوین
خرم آباد.دزفول.شیراز
١٣٩٦/٠٥/٢٥

2247 دلوار دلوار::ده الوار.ده لرها
زادگاه رئیس علی دلواری
از طایفه خلیلی
این طایفه از طایفه خلیلی بیگیوند *ایل بیگی بختیاری *
از ایل منجزی بختیارون ...
١٣٩٦/٠٥/٢٥

2248 بهبهون بهبهون *بهبهان *

در زبان لری بختیاری ::به معنی
به::بهداروند
بهون ::بهترین خانه
بهبهون ::بهترین خانه بهداروند ها*بختیاروند *

١٣٩٦/٠٥/٢٥

2249 بهون بهون*به هون*در زبان لری بختیاری به معنی بهترین خانه
به ::بهترین
هون::خانه
١٣٩٦/٠٥/٢٥

2250 شیردنگ طنابی تسمه ای شکل با رنگ های قرمز و سفید
برای زیبایی جلوی بهون*سیاه چادر*که به آن منگوله های رنگی می بندند
و بر روی گهواره بچه*تهده*
می بند ...
١٣٩٦/٠٥/٢٥

2251 هونه در زبان لربختیاری به معنی خانه
است
١٣٩٦/٠٥/٢٥

2252 وریس وریس::طنابی تسمه ای شکل که توسط زنان لر بختیاری بافته
می شود برای بستن بار روی
چهار پایان و بستن بهون*سیاه چادر *

١٣٩٦/٠٥/٢٥

2253 بامدی طایفه بامدی *بابا احمدی *
یکی از طایفه های ایل دورکی
از شاخه هفت لنگ قوم لر بختیاری است
نام های طایفه بابا احمدی
به زبان لری بختیاری
١٣٩٦/٠٥/٢٥

2254 زیلایی نام زیلایی (ذیلایی.ذئیلایی.زیلائی) همان زیر آبی است مناطق پایین دست
رود کارون محل سکونت ایل منجزی بهداروند *بهادروند *ایل بزرگ بختیاروند

...
١٣٩٦/٠٥/٢٢

2255 شهنی طایفه شهنی::شینی
این طایفه خود را از نسل فردی به نام اردشیر می داند

شهنی همان طایفه شهرونی*شهرویی.شیرونی *
از ایل شیرعالی (اردشیر عالی. ...
١٣٩٦/٠٥/٢٢

2256 ارومیه ار::اور.ابر
میه::آمیه،آمده
ارومیه::اورآمیه (ابرها آمده اند).ار آویده
ار ،اور::به زبان لری به معنی ابر
آمیه::به زبان لری آویده .آمی ده.او ...
١٣٩٦/٠٥/٢٢

2257 خلیلی ایل لر بختیاروند از نسل جمشید کیانی

خلیلی ::به زبان لری حلیلی.هلیلی نیز گفته می‌شود

در زمان فتح هند توسط نادرشاه با همکاری ایل بختیار ...
١٣٩٦/٠٥/٢٢

2258 جنگ کرنال نام جنگ نادرشاه افشار با هندوها بود
نادر شاه با فهمیدن خبر فتح
قندهار توسط نیروهای لر بختیاری به فرماندهی
علی صالح خان بختیاروند
و حاتم ...
١٣٩٦/٠٥/١٤

2259 تازی تازی::اعراب.سگ شکاری
در حمله اعراب به ایران
دانشگاه چندی شاهپور
در شهر جندی شاهپور
ویران شد و تمام کتب
ارزشمند ایران نابود شدند
فر ...
١٣٩٦/٠٥/١٤

2260 منگول منگول:::منگولستان.مغولستان است
منگول یعنی کسی که اختیار
کارهای بد انجام داده شده خود را نیز قبول نمی کند.

قوم مغول در حمله به ایران
...
١٣٩٦/٠٥/١٤

2261 گوتی گوتی::کرد
این قوم بازمانده ماساژ ت ها
*ماساگت ها* و جز اقوام سکا هستند
شهر سقز::.سکز. سکا
اقوام ویز گوت ها در آلمان
سیستان:::سکستان.سک ...
١٣٩٦/٠٥/١٤

2262 کرایی کرایی*کره ای.کرویی.کرانی*
شجرنامه ایلی
کوروش.بهمن.اردشیر.طیب
.خدر.یوسف::پسران عالی پسر
لیراو پسر بایوجمان*بایزمان*
پسر بهدار هستن ...
١٣٩٦/٠٥/١٣

2263 ممسنی ممسنی *شول*
ممسنی ::نام یکی از شاخه های
اصلی قوم لر است
اولین بار نام ممسنی در تاریخ
قدیم یونان آورده شد
در حمله اسکندر مقدونی به ...
١٣٩٦/٠٥/١٣

2264 بامدی بامدی*بامری،باهمدی*::نام طایفه بابااحمدی از ایل دور کی لر بختیاری است
ساکن در مسجدسلیمان.لالی
.شوشتر.گتوند.اهواز.چهار محال و بختیاری
١٣٩٦/٠٥/١٣

2265 انشان انشان::مسجدسلیمان
اولین پایتخت عیلامی ها
شوش بود بعد از ویرانی
شوش..شهر شوشتر را بنا
نهادند و دومین پایتخت عیلامی
عیلامی ها شهر ...
١٣٩٦/٠٥/١٣

2266 زنجان زنجان :::همان زنگانه است
زنگه پسر شاهپوران پسر شاهپور ساسانی
زنگه *زنگنه. زندنه.زنگانه *در شهر شاوور *شاهپور *
شوش در خوزستان به دنیا آمد < ...
١٣٩٦/٠٥/٠٧

2267 شامصیر در زبان لری یختیاری شامصیر به معنی
شا::شاه
مصیر::منصور
شاه منصور ایل بیگی بختیاری ها
از طایفه خلیلی بیگیوند ایل منجزی بختیاروند
( ...
١٣٩٦/٠٥/٠٧

2268 اردبیل نام قدیم اردبیل ( آرتاویل)
ارد::به زبان اوستایی به معنی
راستی و درستی
بیل::به زبان لری بختیاری
به معنی بگذار
اردبیل::جایگاه مقدس
١٣٩٦/٠٥/٠٦

2269 هوار در زبان لری بختیاری
هوار ::فریاد.آرام.یواش

صودا یه داد و هواری ایا::
صدا یک داد و فریاد می آید

هوار اسباوانه بنه به گل::
آ ...
١٣٩٦/٠٥/٠١

2270 شوم در زبان لری بختیاری ::شام.شخم.به هم.اختلاف.شورش
شخم::شوم.شهم.
شوم نخردی::شام نخوردی
ره شومنیسو به یک::رفت بین آنها را به هم زد
شوم وس بس ...
١٣٩٦/٠٤/٣٠

2271 داو کلمه ای لری بختیاری است و در مناطق بختیاری نشین و در اصفهان استفاده می شود
داو:::کرت.نوبت.دفعه.مرحله
چند جمله:::
داو تونه::نوبت تو هست
١٣٩٦/٠٤/٣٠

2272 بهبهان بهبهان*بهبهون در زبان لری بختیاری *
به:::بهداروند*بختیاروند *
بهون*به هون*:::بهترین خانه*سیاه چادر
بهبهان ::::بهترین خانه ی بهداروند
١٣٩٦/٠٤/٣٠

2273 بهون بهون *به هون*
در زبان لری بختیاری
سیاه چادر را بهون می گویند
به:::بهترین
هون*هونه *:::خانه
بهون :::بهترین خانه

چند جمله؛
١٣٩٦/٠٤/٢٨

2274 هیمالیا در زبان لری بختیاری
هی::همیشه
مال::عشایر
یا::می آید

در جمل