برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آریا بهداروند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تمامی زبانهای اقوام در ایران
زیر مجموعه ی زبان فارسی هستند

حتی سلسله های ترک نژاد
مانند مغولان.ایلخانان.تیموریان.سلجوقی. غزنویان.صفوی. ...
١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

2 طایفه گرمسیری ایل چهارلنگ لر بختیاری در باغملک
.رامهرمز.ایذه.
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

3 طایفه کران بهداروند جدا شده از
تیره اردشیر وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ لر بختیاروند
غریب خان پسر ا ...
١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

4 معنی شهرکرد
در زبان لری بختیاری لباس چوپانان را
کول زین*کولدین،کردین*می گویند

شهر کردین::مردمان لر بختیاری که لباس
کول زین*کول دین*م ...
١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

5 این طایفه از تیره حسن عالی
طایفه بلیوند ایل بختیاروند جدا شده


١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

6 طایفه محمدصالح ایل چهارلنگ
ایل لر بختیاری
محمد پسر صالح
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

7 این طایفه از
طایفه بلیوند ایل بختیاروند جدا شده
بهمنیار پسر مهمیدخان

تیره بهمنیار در طایفه رستم مصیری خلیلی

تیره بهمنیار در کرم ...
١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

8 اسمی مردانه و عبری است
زبان عبری قوم یهود
موشه دایان یکی از رهبران قوم یهود
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

9 طایفه دودانگه بختیاری
در ابهر
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

10 مردم این روستا از ایل لر بختیاری هستند
که در زمان نادرشاه کوچ داده شدند

معنی شهر ابهر به زبان لری بختیاری
ابهر::او هر *آب هردن:آب اردن ...
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

11 معنی

چکنه نام طایفه ایی از قوم لر است
طایفه چگنه*چکنه.چگنی* لرستان

طایفه چنگایی*چگنی* بختیاروند
در مسجدسلیمان

در زمان ص ...
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

12 کلمه برد کلمه ایی لری به معنی
سنگ

سکن::سکونتگاه

بردسکونت::سکونتگاه سنگی


در زمان نادر شاه
بیش از چند هزار نفر از ا ...
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

13 منطقه رینه کوه در شمال روستای
هارون کلا منجزی

شهر رینه مازندران
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

14 روستاهای
کوشک خلف علیا.سفلی.
کوشک خلف دیمه درب.
کوشک خلف راه خدا
در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان

محل سکونت ایل منجزی بهدا ...
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

15 خلف خان خلیلی از نوادگان بلی خان
پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان جد طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
از
طایفه خلفی امروزه خبری در دست نیست
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

16 تیره های ساکن در
کوزر*کوشک زر.کوه زر*
منجزی
مهمیدوند*محمودوند *
برات وند
جلالی
علیدادی
**
روستای کوه زر در دامغان معروف به ...
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

17 شهر دزفول*دژفیل*
محل سکونت ایل لر فیلی
١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

18 تیره تیرگیر و پاگیر از نسل بهزاد خان نواده
احمد خان بختیاروند ایلخان
در باغ بهزاد و فلارد در لردگان و
فارس
طایفه مال احمدی منجزی معروف ...
١٣٩٧/٠٥/٠١
|

19 تیره شهبازی بختیاری در محله بید آباد
اصفهان
بیدآباد*بیدارآباد*
ایل بیداروند*بهداروند *

محله شیس*شیاس*اصفهان
طایفه شیاس بهداروند ...
١٣٩٧/٠٥/٠١
|

20 تیره کوزری در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

21 تیره مهمیدوند در طایفه نیم بنیچه
*لیمو نچی.لیموچی*ایل منجزی بهداروند
تیره های
طایفه نیم بنیچه (عباس وند.قربان وند.قاسمی.محمدی.عاشوروند... ...
١٣٩٧/٠٤/٣١
|

22 در زبان لری بختیاری اسم
ابراهیم به صورت زیر بیان می شود

ابرام.برام.براهیم.بریم
١٣٩٧/٠٤/٣١
|

23 در زبان لری بختیاری به اسماعیل

اسمال و سمال می گویند


مانند ابراهیم که در زبان لری بختیاری به آن
ابرام.برام.براهیم.بریم.تلفظ می ...
١٣٩٧/٠٤/٣١
|

24 در زبان لری بختیاری
اسم اسماعیل را*سمال.اسمال*تلفظ
می کنند
١٣٩٧/٠٤/٣١
|

25 کوزر کلمه ایی لری و در زبان لری بختیاری به معنی
به پیوند ه های*گره بین ساقه ها*ساقه گندم و جو که در
خرمنکوب خرد نمی شوند
می گویند
< ...
١٣٩٧/٠٤/٣١
|

26 سلام جناب مهمید وند

*تیره های طایفه نیم بنیچه*لیمونچی *
ایل منجزی بهداروند (محمیدوند.قاسمی.عباس وند.قربان وند.محمدی.عاشوروند*آشوروند*-آبشر ...
١٣٩٧/٠٤/٣١
|

27 بیله سوار کلمه ایی لری بختیاری به معنی
گروهی سوار بر اسب
بیله ::گروه.تعداد.
١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

28 روستاهای
رگ خلیل.چم خلیل.تنگ خلیل.خلیلی بیگیوند.خلیل

در بخش آب ماهیک لالی و دهستان جهانگیری *زیلایی *

طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ا ...
١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

29 سوسن در زبان لری بختیاری
Sosan
منطقه سوسن و سرخاب مسجدسلیمان
به معنی (شو شن.شو شان.شوش جدید*

منطقه سوسن مال در ایذه
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

30 لباس ایل لر بختیاری
چوغا *چغا.چوخا*نام دارد
و به معنی تپه

طرح آن از معبد چغازنبیل ایلامی و کنگره های تخت جمشید گرفته شده است
سایر ا ...
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

31 چوخا*چوغا.چوخه.چغا*کلمه ایی کاملا لری است
در زبان لری بختیاری
به معنی تپه است
این لباس لری از طرح معبد چغازنبیل ایلامی و کنگره های تخت جمش ...
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

32 بعد از فتح این توسط اسکندر مقدونی
نام آن را اسکندریه گذاشت
و در زبان محلی
اسکندهر*اسکندهار.کندهار::قندهار*
تغییر کرد

در زمان فتح ...
١٣٩٧/٠٤/٢٨
|

33 شهر مخروبه چنگا در منطقه للر
محل سکونت طایفه للری ایل بختیاروند
از دوره صفوی
١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

34 شجرنامه تیره های طایفه مال احمدی
ایل منجزی بهداروند
*آل احمد.آراحمد*
طهماسب قلی خان بختیاروند ایلخان
*جهانگیر خان*

خلیل خان ایل ...
١٣٩٧/٠٤/٢٧
|

35 طایفه بهوند*بهیوند*
ایل بختیاروند *بهداروند *
تیره ها
برمیی*ابراهیمی *
الاهی*الهی*
محل سکونت در تنگ گزی
لالی .مسجدسلیمان.دزفول.
١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

36 محل سکونت در دزفول
بزرگان
محمد قلی اسدی
خسرو عجمی
علیمردان عجمی
نام خانوادگی ( عجمی.اسدی.بختیاروند )
١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

37 یکی از طوایف ایل منجزی است
که اطلاعات کمی در این باره وجود
دارد
محل سکونت سردشت.اندیکا .کوهرنگ.

روستای چیگو و ده صحرا لردگان
١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

38 شجرنامه تیره های
علی اکبروند -مصطفی وند طایفه مال احمدی منجزی *آل احمد.آراحمد*
احمد خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان

١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

39 استان لرستان به بخش تقسیم می شد

پیش کوه*استان لرستان *
پشت کوه *استان ایلام *
١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

40 شجرنامه طایفه مال احمدی منجزی
1-طهماسب قلی خان بختیاروند ایلخان
*جهانگیر خان*

2-خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

3-شاه منصور ...
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

41 جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
(طهماسب قلی خان )
خلیل خان ایلخان
شاه منصور خان
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

42 معنی گروین در زبان لری بختیاری
متحد شدن.یکی شدن
١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

43 تش غلامی در تیره تاجدی وند خلیلی
تش غلامی در تیره خیری وند خلیلی
تش غلامی در تیره هارونی طایفه خلیلی
بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

44 سلام خدمت آقای مرادی ::متاسفانه بیشتر
تاریخ دان ها لر و کرد نسبت به ثبت واقعی تاریخ
ایل بزرگ بختیاروند کوتاهی کردند.
این ایل سالها حکومت ای ...
١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

45 تیره بزرگ رشیدی طایفه له خیرده ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
از ایل بزرگ بختیاروند

تیره رشیدی طایفه ارو کمری ایل بختیاروند

طایفه ...
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

46 شجرنامه تیره چهاربنیچه کریم وند*کری وند*خلیلی
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
مهدی خان
عالی خان
ع ...
١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

47 شجرنامه تیره اسماعیل وند خلیلی معروف به زونیسترم

شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی
تاجمیر قنبر
یوسف خان
اسماعیل خ ...
١٣٩٧/٠٤/١٩
|

48 شجرنامه تیره اسماعیل وند خلیلی معروف به زونیسترم
شاه منصور خان
رستم خان آقاسی
تاجمیر قنبر
یوسف خان
اسماعیل خان
مهمد خان
ش ...
١٣٩٧/٠٤/١٩
|

49 طایفه تاج الدین وند عبداللهی
ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
از ایل بزرگ لر بختیاروند
تیره ها
نجف پور*نجفی*
عبدالهی
صالح وند
...
١٣٩٧/٠٤/١٨
|

50 تیره مهدی وند *مهدی پور-مهری پور.مه ری )
(شاه هارونی-رحمان عالی-بارانی-ملکشاهی. عبدالهی.بالی.عالی.
بارانی.مهر عالی*مهری *-آقاخان مهدی وند-خیری. ...
١٣٩٧/٠٤/١٧
|

51 شجرنامه تیره اردشیر وند خلیلی *شیوند.شهروند.شروند*
شاخه شجرنامه تیره
غریبی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بهادروند *از ایل ...
١٣٩٧/٠٤/١٧
|

52 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه طایفه مال احمدی منجزی

شاه منصور خان بختیاروند ایلخان *شامصیر *
قاسم خان بختیاروند ایلخان
احمد ...
١٣٩٧/٠٤/١٦
|

53 دهستان جهانگیری *زیلایی.زیلابی *شمالی مسجدسلیمان
دگه مشکی-گندم ریز-علی جمعه-مراد آباد-نی پاره-گلستان-گزستان-آب نرگسی-تخت کبود-چاه خلیلی -مادی-سل ...
١٣٩٧/٠٤/١٦
|

54 بخش آب ماهی *آب ماهیک.اوماهی*
شهرستان لالی
شامل روستاهای
رگ خلیل -تنگ خلیل-سربیشه-گندم زار-چاله تاک-بالرود-سبز آباد-گارا-چم لند-باریکی تکی ...
١٣٩٧/٠٤/١٦
|

55 روستای پرزرد دهستان جهانگیری *زیلابی *
مسجدسلیمان
محل سکونت تیره ایی از طایفه تاج الدین عبدالهی ایل منجزی بهداروند *بهادروند *از
ایل بزرگ ...
١٣٩٧/٠٤/١٦
|

56 روستای توکا*توگاه،توگه*
دهستان جهانگیری *زیلایی *
جنوبی مسجدسلیمان
محل سکونت تیره ایی از طایفه روا جهانگیری ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٤/١٦
|

57 بدیع الزمان آشتیانی نواده محسن آشتیانی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

58 پسران آقاسی بیگ آشتیانی خلیلی

هادی عالی کرم
شیخ رفیع
میرزا شفیع
میرزا صادق
میرزا محمد
عبدالله خان

***
کلی دویت ...
١٣٩٧/٠٤/١٦
|

59 کوه های بردگپ زیلایی در قسمت شمال
غربی دهستان جهانگیری منجزی
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٤/١٥
|

60 کوه های بردگپ زیلایی در قسمت شمال
غربی دهستان جهانگیری منجزی
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٤/١٥
|

61 تیره ترابی

باغ تراب ذیلایی

در دهستان جهانگیری *زیلابی *

محل سکونت اولاد تراب از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند بود ...
١٣٩٧/٠٤/١٥
|

62 منطقه چهارتنگی منجزی
در دهستان جهانگیری
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٤/١٥
|

63 در زبان لری بختیاری به معنی

کری،دوز،سیلا
١٣٩٧/٠٤/١٤
|

64 تیره شیرانی طایفه دهناشی
ایل لر بختیاروند
١٣٩٧/٠٤/١٣
|

65 طایفه لیموچی منجزی *نیم بنیچه.لیمونچی *
تیره ها
قاسم عالی وند *قاسمی *
عباس وند
قربان وند
عاشوروند*آشور*
محمدوند
محمیدوند *مح ...
١٣٩٧/٠٤/١١
|

66 طایفه گرمسیری لر در اندیمشک و بخش الوار گرمسیر و لرستان
١٣٩٧/٠٤/١١
|

67 طایفه عمویی*آمویی.عامویی.کلا مویی*
ایل بختیاروند در شهرستان لردگان.
کهگیلویه.مسجدسلیمان

١٣٩٧/٠٤/١١
|

68 تیره میرزاوند *شیخ*طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
معروف به احمد

این تیره در اصل از طایفه ابوالحسنی منجزی است

احمد
...
١٣٩٧/٠٤/١٠
|

69 تیره های طایفه لملمی

1-تیره بزرگ شیخ محمد خالی
(شیخالی وند.شیخ عالی وند)

2-تیره بزرگ ملکشاه وند
(مله شه وند.مال ملی::مال ملک ) ...
١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

70 تیره جیرو*جیرون*طایفه لملمی
ایل منجزی بهداروند

که در منطقه للر و کتک اندیکا ساکن بودند
ولی امروزه از این تیره فقط نام آن
و نام منط ...
١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

71 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
جهانگیر خان
خلیل خان ایل بیگی
شاه منصور خان
کلا رستم خا ...
١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

72 در زبان لری بختیاری به معنی
سگ

قوم ماساژت*ماساگت.ماساگوت.ماساکوت*
از اقوام سکایی*سگستانی*

١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

73 در زبان لری بختیاری به دو معنی

1-روستای کوچک

بنه::روستا
چه ::کوچک

2-طایفه
به مجموع چهار طایفه بزرگ
چهاربنیچه می گ ...
١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

74 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه
تیره شمس الدین خان *رستمی پلنگ*
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

شاه منصور خان ب ...
١٣٩٧/٠٤/٠٥
|

75 در زبان لری بختیاری به بزغاله نر
تیشتر می گویند

در زمان باستان مردم الهه های خود
را به شکل موجودات زنده تشبیه
می کردند(گاو.روباه. ...
١٣٩٧/٠٤/٠٥
|

76 شجرنامه تیره بزرگ شاه منصور وند
*آشتیانی *شاخه
تیره صالح حاجی
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

شاه منصور خان بختیاروند ا ...
١٣٩٧/٠٤/٠٥
|

77 تیره آدینه وند طایفه تاج الدین عبدالهی
ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

78 معنی در زبان لری بختیاری

مینا ::روسری زنان لر بختیاری
می::موی
نا::نهاد
پوششی که روی موی می نهند
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

79 در زبان لری بختیاری به معنی
سنگ
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

80 شجرنامه تیره
رفیعی از تیره بزرگ آشتیانی وند *شاه منصوری*طایفه خلیلی بیگیوند
پلنگ ایل منجزی بهداروند

رستم خان بختیاروند پلنگ
امی ...
١٣٩٧/٠٣/٣١
|

81 شجرنامه تیره های کوچک و
تیره رفیعی از تیره بزرگ آشتیانی وند *شاه منصوری*طایفه خلیلی بیگیوند

پلنگ ایل منجزی بهداروند
رستم خان بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٣/٣١
|

82 چاه میلاس*میرآقاسی* در دهستان جهانگیری منجزی
مسجدسلیمان
میر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

83 چاهی در دهستان جهانگیری منجزی
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

84 رودی کوچک در دهستان جهانگیری منجزی
مسجدسلیمان در کنار دشت
شیاس و دشت دارجونه
و کوه سرقل و کوه زرده
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

85 لوساکا ١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

86 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند *شاه منصور وند *طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ لر بختیاروند

رستم خان بختیا ...
١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

87 در زبان کردی به زن می گویند و به معنی
تو زشت نیستی.
****
در زبان ایل لر بختیاری بزرگترین ایل قوم لر کلمه آفرت
به معنی تو را می آفریند
١٣٩٧/٠٣/٢٦
|

88 تش بلیل .تش حسین .تش ناصر.تش براهیم
تیره اسماعیل وند خلیلی
١٣٩٧/٠٣/٢٤
|

89 تیره اسماعیل وند خلیلی
تش حسین وند.تش بلیل .....

شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
کلا رستم خان آقاسی
تاج الدین امیر قنبر
یوسف خا ...
١٣٩٧/٠٣/٢٤
|

90 در زبان لری بختیاری به معنی
ظرفی بزرگ که از گل ساخته شده و انبار غلات است
و به واسطه اینکه بعد از درست کردن آن جداره ی بیرونی آن را با پهن گاو ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

91 تیره تالپایی *تپایی *طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
(محمد علی.اسکندروند.حسین وند.باقر.علی نقی.میرزا.تقی وند.
شفیع .حیات.جواد.کلبع ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

92 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه تیره
اسماعیل وند*زونیسترم* طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

جهانگیر خان بختیارون ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

93 تیره صالح حاجی*سالاجی.سالوجی* طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

صالح خان پسر حاجی اسفندیار پسر جماالدین پسر عزیز خان پسر تاج الدین ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

94 تیره اسماعیل وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند (صفی خانی )
ایل بزرگ لر بختیاروند

شیر خان پسر مهمد خان پسر اسماعیل خان پسر یو ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

95 تش مهمدوند تیره اسماعیل وند خلیلی معروف به
زونیسترم *هفت کر بیگی *


شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی به ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

96 تیره حاتم وند
طایفه مال احمدی معروف به نه کر تشمال
ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل لر بختیاروند

حاتم وند *کرمپور .سلیمانی *
...
١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

97 روستای بدیل در دشت عقیلی *بیگاوند *
محل سکونت تیره ایی از ایل منجزی بهداروند از نسل جمشید کیانی

ساکنین دشت عقیلی

ایل منجزی بهدارون ...
١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

98 تش های تیره هارونی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

(احمد هارونی.زمان هارونی. رسول هارونی .معصوم علی هارونی.رستمی.غلام وند.هارون ...
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

99 تیره حسام الدینی طایفه مال احمدی ایل منجزی بهداروند

١٣٩٧/٠٣/٢١
|

100 در زبان لری بختیاری به معنی

خانه ایی که از گل درست شده است
چیر::خانه
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

101 کلمه لری بختیاری به معنی
تو بد نبینی.بدی از تو دور باشد
١٣٩٧/٠٣/٢٠
|

102 هناری*هونه یاری.هیاری*::کلمه لری بختیاری به معنی
همیاری .همکاری کردن تمام خانه ها *همسایه ها*با هم

هونه :خانه
یاری::همکاری.
١٣٩٧/٠٣/٢٠
|

103 هناری*هونه یاری.هیاری*::کلمه لری بختیاری به معنی
همیاری .همکاری کردن تمام خانه ها *همسایه ها*با هم

هونه :خانه
یاری::همکاری.
١٣٩٧/٠٣/٢٠
|

104 پچل *پرچل*::کلمه لری بختیاری به معنی
کثیف
١٣٩٧/٠٣/٢٠
|

105 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
شاخه اولاد اکبر باصری

شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
کلا رستم خان آقاسی *الله ...
١٣٩٧/٠٣/٢٠
|

106 تیره شفیعی طایفه ابوالحسنی ایل منجزی

شفیع خان پسر احمد خان
نواده ابوالحسن خان بختیاروند پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان

****
...
١٣٩٧/٠٣/٢٠
|

107 ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
از ایل بزرگ بختیاروند

سرمنشا تمام ایلخانان ایل بختیاری *لربزرگ*
در زمان سلسله صفوی.سلسله افشار.سلسله زند ...
١٣٩٧/٠٣/١٩
|

108 تیره شیخ نوروزعلی احمدوند *روزه علی*
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه تیره شیخ
١٣٩٧/٠٣/١٧
|

109 اسم نعمت الله در زبان لری بختیاری به
طریقه ی زیر بیان می شود

(نامتلا.نمت لا .نوم تلا )
١٣٩٧/٠٣/١٧
|

110 تیره شمس خلیلی (تیره رستمی.تیره برات وند.تیره خدابخشی.تیره الله بخشی.
تش شهبازوند.تش شیخ ویسی.
تش شیرمرد .تش قرقه شه)
تیره ملارآهنی خلیلی شا ...
١٣٩٧/٠٣/١٧
|

111 شجرنامه تیره آشتیانی وند خلیلی
شاخه
تیره
صالح حاجی (سالاجی )خلیلی


شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
امیر رستم خان آقاسی
...
١٣٩٧/٠٣/١٧
|

112 نام زن در زبان لری بختیاری به معنی
مروارید

مرواری::مروارید

١٣٩٧/٠٣/١٦
|

113 زلفی خان نواده بدر الدین پسر خیرالدین
خان *سیاه منصور.خدر* پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ معروف به هفت ک ...
١٣٩٧/٠٣/١٥
|

114 تیره شک و آلک طایفه بلیوند ایل بختیاروند ١٣٩٧/٠٣/١٥
|

115 طایفه کیارسی ایل لر بختیاروند ١٣٩٧/٠٣/١٥
|

116 معنی شهباز در زبان لری بختیاری
شاه باز ها*نوعی پرنده شکاری*

تیره شهبازوند طایفه تاج الدین عبدالهی
*تاجدی وند عبداللهی *ایل منجزی بهدار ...
١٣٩٧/٠٣/١٥
|

117 تیره خدابخشی خلیلی.تیره الله بخشی خلیلی.تیره برات وند خلیلی.تیره صالح حاجی خلیلی*اولاد سالاجی*.تیره شیخ روزعلی احمدوند *نوروز احمد علی*.
تیره امید ...
١٣٩٧/٠٣/١٥
|

118 دشت گلگیر ::دشت گل جهانگیر خان بختیاروند ایلخان منجزی

محل سکونت تیره های
تاجمیری خلیلی.قنبری خلیلی.
خواجه وند مال احمدی.
شاه حسین و ...
١٣٩٧/٠٣/١٥
|

119 تیره بزرگ خیرالدین وند طایفه خلیلی بیگیوند منجزی پلنگ
خیرالدین خان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان *باز هفتی*
پسر جهانگیر خان بختیارو ...
١٣٩٧/٠٣/١٥
|

120 بخش چلو*چال چل او.چلبیان.چهل او.
چال چهل آب .چله*در شهر اندیکا
مسجدسلیمان
محل سکونت تیره های ایل کر منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل لر ب ...
١٣٩٧/٠٣/١٥
|

121 روستای قره بلاغ لردگان
ساکنین از ایل لر بختیاروند

طایفه ساتحی بختیاروند در لردگان.رامهرمز.بوشهر. اردل

طوایف قوم لر *آلوار.الوار*د ...
١٣٩٧/٠٣/١٤
|

122 چوبر کلمه ای در زبان لری بختیاری به معنی

چوب بر(درخت کن)
در زمان سلسله صفوی سربازانی از
طوایف از ایل بزرگ بختیاروند
در جنگ های ایر ...
١٣٩٧/٠٣/١٤
|

123 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بهادروند *ایل لربختیاروند

شالی خان بختیاروند از نوادگان شاه من ...
١٣٩٧/٠٣/١٤
|

124 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بهادروند *ایل لربختیاروند

شالی خان بختیاروند از نوادگان شاه من ...
١٣٩٧/٠٣/١٤
|

125 تیره گودرزی طایفه روا جهانگیری ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ لر بختیاروند

محل سکونت سرداب و بز اب و دره تاجدین در فریدونشهر
١٣٩٧/٠٣/١٣
|

126 تیره حسام الدینی و تیره کلاوند چرمی .
تیره جلال وند.تیره بهرام وند.تیره شاه حسین وند*سوند.شاسوند*
طایفه مال احمدی ایل منجزی بهداروند
*بهاد ...
١٣٩٧/٠٣/١٢
|

127 تیره بهزادی ابوالحسنی منجزی

در طایفه شیخ رباط به سر می برد


تش شیخ ابوالحسنی منجزی در طایفه اورک
١٣٩٧/٠٣/١٢
|

128 تش خلج طایفه سهراب ایل بزرگ لر بختیاروند
(خلج.سانی.رستم وند.سهرابی.... )

محل سکونت کمفه بخش سوسن و سرخاب
منطقه چلو شهر اندیکا
شهرس ...
١٣٩٧/٠٣/١٢
|

129 سراج الدین خان پسر شاه مراد خان
*شه مرا.شهمار*
پسر ملا آدینه خان بختیاروند پسر اسکندر خان بختیاروند
تیره سراج الدین وند طایفه بلیوند بهدار ...
١٣٩٧/٠٣/١٢
|

130 طایفه چنگایی *چگنی *ایل عالی جمالی
ایل بزرگ لر بختیاروند

در مسجدسلیمان.لالی.شوشتر.اهواز.اندیکا.
کوهرنگ.سردشت.اصفهان


قلعه چ ...
١٣٩٧/٠٣/١٢
|

131 طایفه تاج الدین عبدالهی
*تاجدی وند عبداللهی *ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ لر بختیاروند
*****
شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند ط ...
١٣٩٧/٠٣/١٢
|

132 میر برات نتیجه ی
میر شمس الدین خان
پسر تاج الدین امیر قنبر پسر امیر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی ...
١٣٩٧/٠٣/١٢
|

133 تیره بزرگ چهارمحالی
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ بختیاروند

محل سکونت
شوشتر.عقیلی گتوند .مسجدسل ...
١٣٩٧/٠٣/١٢
|

134 تیره الله بخشی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بهادروند *ایل بزرگ بختیاروند
١٣٩٧/٠٣/١٢
|

135 تیره خدابخشی-تیره بخشی-تیره الله بخشی در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

١٣٩٧/٠٣/١٢
|

136
طایفه نیم بنیچه *لیمونچی.لیموچی *ایل منجزی
بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ لر بختیاروند
****
تیره ها طایفه لیمونچی (عاشور وند.محمی ون ...
١٣٩٧/٠٣/١٢
|

137 منطقه آب ماهیک *دشت ماهی* و منطقه
هارون کلا.رینه.لیت کوه.توه بزان-رگ خلیل-تنگ خلیل *هلیلان*.....در بخش آب ماهیک لالی در مسجدسلیمان
محل سکونت ...
١٣٩٧/٠٣/١١
|

138 کلون*کلو.کلان.کلا*در زبان لری بختیاری به معنی
بزرگ مرد
Kalon

هارون کلا جد تش کلا تیره هارونی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
محل سکونت < ...
١٣٩٧/٠٣/١١
|

139 روستای چال انجیر دهستان للر و کتک
بخش چلو شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/١٠
|

140 طایفه کتکی ایل چهارلنگ لربختیاری
در منطقه کتک شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/١٠
|

141 روستای چهارقاش در جنوب
روستای تل قوچان دهستان تل بز ان مسجدسلیمان

روستای چهارقاش دهستان آبژدان شهر اندیکا در مسیر تنگ چری
شمال روس ...
١٣٩٧/٠٣/١٠
|

142 طایفه بردپهن *میرگپ.سینه پهن،بردگپ* ایل منجزی بهداروند
از این طایفه فقط نامی مانده است
تیره ملارآهنی خلیلی از نوادگان تاج الدین امیر قنبر پسر ...
١٣٩٧/٠٣/١٠
|

143 بلی خان بختیاروند پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان *طهماسب *

اسکندر خان بختیاروند پدر ملا آدینه بختیارو ...
١٣٩٧/٠٣/١٠
|

144 محل اولیه طایفه افشار در خوزستان و لرستان و کهگیلویه بود و یکی از طوایف
ایل لر شول بود
کلمه افشار همان کلمه لری
اوشار به معنی آبشار است
١٣٩٧/٠٣/١٠
|

145 کلمه کچوک در زبان لری بختیاری به معنی
سنگ کوچک
Kochok
١٣٩٧/٠٣/١٠
|

146 روستای چیتی و منطقه دره چیتی
در لالی بود.

مسجدسلیمان

محل سکونت طایفه تاج الدین عبدالهی ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
*عودالهی ...
١٣٩٧/٠٣/١٠
|

147 معنی در زبان لری بختیاری
وارداک::وا رگه مادر (سرزمین مادری .بیاد سرزمین مادری )
وار::وارگه.بارگاه. جایگاه. سرزمین
داک *دا*::مادر .در زمان ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

148 روستای تیک کوهرنگ بختیاری ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

149 ایل دورکی بختیاری قوم لر
شهرک دزک بختیاری
روستای درک آباد
روستای دزک بازفت

دورکی*دورقی*
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

150 در زبان لری بختیاری به معنی
ترک پا.شکاف کوه
جمع شق در زبان لری بختیاری ::شقاشق*شقاق*
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

151 اصل این کلمه شقاق است
سربازان
ایل بزرگ لر بختیاروند همیشه سوار بر اسب در زمان صفوی به واسطه جنگ با دشمنان ایران زمین بودند
که یکی از پادش ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

152 ایل کرمنجزی بهداروند *بهادروند * از ایل لر بختیاروند
تیره زفر *جعفر.زافر.جعفران*طایفه حسنکی بختیاروند
تیره کلار حسنکی
تیره کیوران*گوران*حس ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

153 ایل کرمنجزی بهداروند *بهادروند *از ایل بزرگ لر بختیاروند
طایفه سعید بهداروند

طایفه سعید دینارونی بختیاری
تیره شاهپوری سعید
طایفه ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

154 طایفه شادلو*شالو* بختیاری
طایفه ملکشاه وند لملمی منجزی
طایفه شیخ محمد خالی منجزی
طایفه ابوالحسنی منجزی
طایفه حسنکی بهداروند
تیره ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

155 طایفه شاقی(شاکی.شقاقی)ایل لر بختیاروند

ایل کرمنجزی بهداروند *بهادروند *

طایفه حسنکی بختیاروند
تیره زافر*زفران.جعفر*حسنکی
طایفه ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

156 طایفه لیریایی*للری.دلیر لری*ایل بختیاروند *بهداروند *
ساکن در دهستان للر و کتک شهر اندیکا.مسجدسلیمان.اهواز
.شوشتر
.اصفهان .
دزفول و لرستان
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

157 تیره بزرگ آشتیانی وند*
شاه منصور وند * طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ بختیاروند

(آتش بیگیانی::آشتیان ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

158 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه
طایفه مستقل موری
این طایفه از فرزندان
مهدی خان*مه ری*خان بختیاروند پسر
خلیل خان ایل بیگی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

159 رود شیمبار*شیرین بهار*در منطقه چلو در شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان

یکی از سکونتگاه‌های ایل بزرگ کرمنجزی بهداروند *بهادروند *از ایل بزرگ بخت ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

160 رود شیمبار*شیرین بهار*در منطقه چلو در شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان

یکی از سکونتگاه‌های ایل بزرگ کرمنجزی بهداروند *بهادروند *از ایل بزرگ بخت ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

161 بخش چلو شامل
مناطق (چلو.برچلو.شلال.دشت گل.سوسن سرخاب.کمفه.شیرین بهار*شیم بار* در شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان
چلو(چال چل او.چل آبیان.چلبی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

162 شهرک سرگچ احمدی در نزدیکی شهر ک جعفرآباد
شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان

محل سکونت تیره احمدی نورالدین وند طایفه کیارسی ایل بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

163 شهرک سرگچ احمدی در نزدیکی شهر ک جعفرآباد
شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان

محل سکونت تیره احمدی نورالدین وند طایفه کیارسی ایل بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

164 روستا های
حیدر محبی.چراغ علی محبی
کریم احمدی .شو کل.سرگچ ....

در دهستان آبژدان
شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه کی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

165 روستای آب گرمه شوشتر
محل سکونت تیره ایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

166 در زبان لری بختیاری به مادیان-
مایون می گویند
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

167 در زبان لری بختیاری به معنی
مادیان *اسب*
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

168 کلمه بومارون در زبان لری بختیاری
مار::مادر

١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

169 امامزاده پنج تن(ع )
در روستای زلفعلی آباد
در منطقه قلبه ایی*غلوه ایی*در
دهستان جهانگیری *زیلایی *
مسجدسلیمان

محل سکونت تیره رس ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

170 روستای توگه در منطقه قلبه ایی *غلوه ایی* در دهستان جهانگیری *زیلایی *
مسجدسلیمان

محل سکونت
تیره حسین وند طایفه روا جهانگیری ایل منجزی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

171 کلمه هونه خودا*خانه خدا*در زبان لری بختیاری

به معنی صاحب خانه *مرد*است

جمله لری بختیاری

هونه خودا کوینه:صاحب خانه کجاست.مرد خ ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

172 الله بخش بختیاروند *علا بخش.علاوش.الله وش* از نوادگان
امیر شمس الدین بختیاروند پسر
تاج الدین امیر قنبر *قنبر علی*
پسر الله وردی خان *کلا رس ...
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

173 کلمه لری بختیاری به معنی
چوب تراش
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

174 کلمه لری بختیاری به معنی
گچ کوب

کسی که گچ می کوبد
١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

175 روستای تل قوچان دهستان کوشکک بخش آبژدان شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

176 روستای قلعه مدرسه در دهستان تمبی گلگیر شمالی شهر گلگیر شهرستان مسجدسلیمان

روستای قلعه مدرسه در دهستان تمبی گلگیر جنوبی شهر گلگیر شهرستان مسجد ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

177 در دهستان تمبی گلگیر شهر گلگیر
شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

178 روستاهای
دره گچی آب دینه.-
دره گچی آب بی شینه -
دره گچی شیرین آب -
در دهستان کوشکک بخش آبژدان شهر اندیکا


مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

179 روستاهای
دره قیلا عوض -دره قیلا محمد -دره قیلا
اکبر- دره قیلا طهماسب

در دهستان کوشکک بخش آبژدان شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان < ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

180 روستای دره چیتایی در بخش چلو اندیکا

مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

181 امامزاده سبزپوش در روستای سلیران علیا
دهستان جهانگیری منجزی (زیلایی )

امامزاده سبزپوش در نزدیک روستای شانزده میل
دهستان جهانگیری جنوب ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

182 روستای آب انجیرک علیا .
آب انجیرک سفلی

دهستان جهانگیری منجزی *زیلایی *
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

183 منطقه تخت کبود نرگسی در شمال دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان
شامل (تخت نرگسی.خلیله-گندم ریز-
دگه مشکی -سلریان.سلیران علیا.مادی.علی جمعه.گز ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

184 روستای در دهستان کوشکک
شهر اندیکا در مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

185 روستای کنار هشت لک در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان

این دهستان محل سکونت ایل منجزی بهداروند است

و فقط ساکنین سه روستای آن از ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

186 در زبان لری بختیاری به معنی
خانه گاه*محل سکونت *
منطقه بزرگ کلگه در شهرستان مسجدسلیمان
شامل مناطق(کلگه -کوی اسدیان.کوی جعفر پور.کوی کیماسی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

187 محله چشمه علی .
محله بازار چشمه علی.محله باغ چشمه علی
در شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

188 نام محله ایی در شهرستان مسجدسلیمان ١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

189 شنبه اسم روز اول هفته است
و در زمان های گذشته مانند زمان پهلوی و قاجار این نام را بر روی مردان می گذاشتند
این اسم در تمام کشورهای خاورمیانه که ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

190 محله اسکاچ کرسنت در شهرستان مسجدسلیمان ١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

191 روستای لنده*لوندی،چم لند* در بخش آب ماهیک لالی
محل سکونت طوایف
خلیلی بیگیوند پلنگ.تاج الدین عبدالهی.
لوخرده .لیموچی از ایل منجزی بهداروند ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

192 محله چیتاب*شیتاب.جیتاب* در
شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

193 کولدین(کول زین.کردین )::تن پوش
چوپانان
ایل لر بختیاری قوم لر

به واسطه پوشیدن این تنپوش بسیاری

از ایلات لر را قوم کرد می نام ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

194 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
شاخه
طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی

نجف خان بختیاروند پسر ت ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

195 روستای محمدی در دشت بیگاوند *عقیلی *محل سکونت تیره محمدی طایفه لوخرده ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

تیره محمدی طایفه لیموچی *نیم بنیچه *ایل ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

196 تیره چهاربنیچه احمدوند خلیلی
(خلیل خان.محمد خان)

تیره چهاربنیچه کرم وند خلیلی
تیره چهاربنیچه کلید سبز علی خلیلی
تیره چهاربنیچه قنبر ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

197 کلمه افسونه در زبان لری بختیاری
به معنی آرزوی دست نیافتنی .داستان ..دوست داشتن کسی از ته دل و باور نکردن عشق از سوی معشوق به خا ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

198 منطقه چغاسور*تپه سرخ* در شمال بنه
محمد حسین خان
در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهاد ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

199 تیره ایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند * بختیاروند *
قوم لر*لهراسب کیانی*

محل سکونت وا رگه تیلینه-وا رگه طویلگه.وارگه ط ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

200 کلمه ایی در زبان لری بختیاری به معنی

امواج رود(رود خروشان )
پل::موج-خروش

روستای دو پلان.پلمون
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

201 معنی در زبان لری بختیاری
ماز*مازه*::کمر کوه ...روی کوه
کله پشته::نوک کوه پشتی *بعدی*
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

202 تیره دوستعلی تیره خدری*خیرالدین وند.سیامنصور *طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

203 شجرنامه
تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه تیره سوخته زار
(طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند از ایل لر بختیاروند )

شیخ ...
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

204 طایفه شالی ایل لر بختیاروند
ساکن در دزفول
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

205 طایفه شالی ایل لر بختیاروند
ساکن در دزفول
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

206 نام یکی از تیره های طایفه کیارسی از ایل لر بختیاروند ١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

207 منطقه لادرازی چغاسور در دهستان جهانگیری
مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

208 در زبان لری بختیاری نامی برای زن است
و به صورت زیر بیان می شود
اورشوم: ابر شام ،ابریشم
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

209 در زبان لری بختیاری این اسم را (ایبر)تلفظ می کنند
اکبر::ایبر،ای بر
Ae bar
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

210 عبدالله خان پسر عالی ور مهمد *محمود*
پسر عالی ویسی خان پسر تاج الدین امیر قنبر عالی *تاجمیرخان*پسر شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان پسر خلی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

211 روستای دارجنه در بخش آب ماهیک لالی
محل سکونت ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

212 روستای کوشک زر*کوزر*در شهر شوشتر
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

213 طایفه تکی بهداروند از ایل منجزی
تیره جیرون مال ملی*جیرون ماله*از طایفه ملکشاه وند لملمی منجزی *مال ملک:مال ملک.مال مله*
ایل منجزی بهداروند از ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

214 گروهی از طوایف ایل لر بختیاروند و تیره ایی از طایفه سادات عقیلی
به فرماندهی احمد خان ابوالحسنی و پسرش شفیع خان در زمان نادرشاه
از اصفهان برای< ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

215 طایفه سادات عقیلی در جوار طوایف ایل بزرگ بختیاروند کیانی
دشت بیگاوند *عقیلی*محل سکونت ایل منجزی بهداروند *بختیاروند
گروهی از طوایف بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

216 طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند معروف به هفت کر بیگی
ایل لر بختیاروند

تش سعدوند خلیلی (هادی وند.نجات وند.رضا وند.فتوحی ) از ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

217 طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند.بابروند.باوروند*
ایل لر بختیاروند
********
طایفه عالی ساد *عالی صاد*بهداروند
طایف ...
١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

218 خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

شاه منصور خان بختیاروند ایلخان

امیررستم خان آقاسی

تاج الدین امیر قنبر عالی *امیرالدین قنبر ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

219 طایفه جلیلی طهماسبی منجی بهداروند
مستقل شده از ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
در بخش منج لردگان
تیره ها(جلیل پور.اسد پور..زمان پور.جلیلی. ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

220 گگه در زبان لری بختیاری به معنی
برادر

کلمات لری زیر به معنی برادر هستند.
(گئو*گیو*-برار-کاکا-ککا-.گگه)
١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

221 در زبان لری بختیاری از کلمه
خودا*خودآ*::خدا
به معنی (خود بزرگ )
آ::کلمه آ در زبان لری بختیاری برای معرفی بزرگان ایل و خاندان استفاده می شود ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

222 ایل اوشار لر یکی از ایل های ایل لر شول ساکن در لرستان.کهگیلویه.خوزستان
بزرگترین طایفه این ایل گندلزی است
که در ایل لر بختیاری زندگی می کنند < ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

223 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند معروف به هفت کر بیگی

رستم خان بختیاروند پلنگ
امیر شاه حسین خان ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

224 رستم خان آقاسی بختیاروند *کلی وردی.کلو رکن الدوله :کلوکن.الله وردی*پسر شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان ... ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

225 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*ایل لر بختیاروند *
رستم خان بختیاروند پلنگ
امیر شاه حسین خان بخ ...
١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

226 رستم خان آقاسی بختیاروند *کلی وردی خان.الله وردی خان )پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختی ... ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

227 رستم خان بختیاروند پسر امیر شاه حسین خان بختیاروند پسر رستم خان بختیاروند پلنگ ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

228 (احمد.محمد علی.غلام.صالح .اسحاق.محمد صالح ) پسران حاجی اسفندیار پسر کی جمال الدین پسر عبدالعزیز خان پسر تاج الدین امیر قنبر *تاجمیر خان*پسر کلا رستم ... ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

229 روستای شمس آباد پلنگ
.علی آباد پلنگ
در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
محل سکونت تیره رستمی پلنگ *شمس خلیلی *
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل م ...
١٣٩٧/٠٣/٠٤
|

230 شجرنامه تیره آشتیانی وند طایفه خلیلی
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
کلا رستم خان آقاسی *کلی ...
١٣٩٧/٠٣/٠٤
|

231 روستای باغ شول در بخش آب ماهیک

محل سکونت
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
طایفه مال احمدی
طایفه نیم بنیچه *لیمونچی. لیموچی *
طایفه شیخ ...
١٣٩٧/٠٣/٠٤
|

232 در زبان لری بختیاری به معنی لال.بی صدا.کر

کلمه گنگ او*گنگ آب* به محل خروج آب
می گویند*آب بی صدا*

گنگ آب ::راه آب خانه
١٣٩٧/٠٣/٠٤
|

233 در زبان لری بختیاری به معنی تپه

روستای ماهور شوشتر
محل سکونت طایفه روا جهانگیری منجزی

در اطراف این روستا تپه های زیادی وجود دارد
١٣٩٧/٠٣/٠٤
|

234 طایفه گشتاسبی ایل جا کی قوم لر
ساکن کهگیلویه بویراحمد

ایل لر*لهراسب کیانی *از نسل خورشید نواده جمشید کیانی
قوم لر نژاد خود را از خو ...
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

235 طایفه کمانکشی ایل جا کی کهگیلویه بویراحمد از قوم لر
طایفه کمانکشی لر در بروجرد

محله کمانکشی در خشت و کمارج فارس

کازرون
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

236 طایفه کمانکشی لر شاخه چهاربنیچه چرام
ایل جا کی کهگیلویه بویراحمد

طایفه کمانکشی لر در بروجرد

محله کمانکشی در خشت و کمارج
فارس
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

237 طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
قوم لر


رستم خان بختیاروند پلنگ
امیر شاه حسین خان بختیاروند پسر
...
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

238 جهانگیر خان سرسلسله طوایف ایل بزرگ کران منجزی بهداروند

جهانگیر خان بختیاروند ایلخان پدر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان جد طایفه خلیلی بیگ ...
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

239 تاج الدین امیر قنبر عالی *قنبر علی*پسر الله وردی خان و حاکم لار

امام قلی خان حاکم فارس پسر الله وردی خان بختیاروند *رستم خان آقاسی *

ع ...
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

240 شاه منصور خان بختیاروند ایلخان *شامصیر.مصیر*پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

241 شجرنامه
طایفه بالاوند*بالیوند*در منطقه هلیلان ایلام
کوچ از فارس ( در آن زمان جز بختیاری)
در زمان زندیه
تیره عبدالله بختیاروند بالاوند ...
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

242 قدمگاه خضر نبی در جنوب روستای قلعه میدان در دهستان حتی شهر لالی
از جنوب به مناطق

( مناطق هارون کلا - رینه-لیتکوه.باریک آباد -بود کلا....< ...
١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

243 روستای شهریاری در بیرگان شهرستان کوهرنگ
محل سکونت طایفه لیموچی *نیم بنیچه *منجزی
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ منجزی

*****
بخش فلارد.
١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

244 تیره خدابخشی از تیره بزرگ رستمی پلنگ طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

تاج الدین خدا بخش در زمان کریم خان زند

< ...
١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

245 تیره الله بخش از تیره شمس الدین طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بختیاروند *
شجرنامه
رستم خان بختیاروند پلنگ*کلاه چرمینه*
...
١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

246 شجرنامه طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ

رستم خان بختیاروند پلنگ

امیر شاه حسین خان بختیاروند ایلخان
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان *طهماسب ...
١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

247 *تیره عالی مهمد *محمد.احمد.محمود*
تش آلی احمد
تش عالی محمدی
تیره محمیدوند *محمود *
تش عالی محمود
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ب ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

248 *تیره عالی مهمد *محمد.احمد.محمود*
تش آلی احمد
تش عالی محمدی
تیره محمیدوند *محمود *
تش عالی محمود
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ب ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

249 تیره ویسی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
تش شیخ ویس تیره رستمی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ منجزی

تیره ویسی طایفه مال احمدی منجزی

ایل منجزی ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

250 رستم خان بختیاروند پلنگ
*رستم کلاه چرمینه*
پسر سهراب خان بختیاروند

فرمانده جنگجویان لر بختیاروند
در جریان جنگ چالدران

در ر ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

251
طایفه لشنی زند از ایل لر لک

١٣٩٧/٠٣/٠١
|

252 دهستان حتی شهرستان لالی
در

مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

253 شهر گلگیر(golgir) در بخش تمبی گلگیر *گلگیر آسماری*
شهرستان
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

254 دهستان شلال دشت گل شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان

مناطق مهم دهستان
پا آب شلال
رگبی-آب خرزهره-کرتز-سرحوض-تنگ ده شلال--همیشه بهار-لیریک-ک ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

255 دهستان کوشک بخش آبژدان شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان

مناطق مهم دهستان
-شهرک کوشک
-اسلام آباد-شهرک امام صادق*ع*-
آبکره-چارقاش-تخت ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

256 طایفه تردی از ایل عالی جمالی از ایل بزرگ لر بختیاروند

روستای تردی در بخش چلو شهر اندیکا
شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

257 کوه تاراز در دهستان چلو
در شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان

روستای پشت چگاه تاراز در دهستان چلو

منطقه تاراز
محل سکونت
طایف ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

258 طایفه چگنی *چنگایی *ایل عالی جمالی از ایل بزرگ لر بختیاروند
ساکن در مسجدسلیمان.لالی.اندیکا.شوشتر.اهوازا.اصفهان .چهارمحال بختیاری

قلعه چنگ ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

259 روستای قلعه چنگایی *چگنی *در دهستان دشت لاله شهر لالی مسجدسلیمان

محل سکونت
طایفه چگنی ایل عالی جمالی از
ایل بزرگ بختیاروند *بهداروند ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

260 روستای چال گندلی در منطقه کوشک خلف
دهستان جهانگیری *زیلایی *
محل سکونت
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
طایفه ابوالحسنی
طایفه لوخرده* تیره ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

261 منطقه خلف آباد منجزی معروف به
کوشک خلف
شامل روستاهای
کوشک خلف*خلف آباد*-کوشک خلف علیا و سفلی.کوشک خلف دیمه درب .چال بتن.بنه محمد علی.کلبی ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

262 روستاهای کوشک خلف علیا-
کوشک خلف *خلف آباد*-کوشک خلف ده دیمه-کوشک خلف سفلی -چال بتن-محمدعلی-دومده-کلبی سوز*کلب علی سبزه*-چال گندلی
در دهستان ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

263 روستای ابکاسه دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان

محل سکونت
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
طایفه تاج الدین عبدالهی
از ایل منجزی بهدارون ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

264 روستای چم خلیله *لیله* در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان
محل سکونت
طایف خلیلی بیگیوند پلنگ
طایفه ابوالحسنی
از ایل منجزی بهدارون ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

265 روستاهای سلیران علیا و سفلی در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان

محل سکونت طوایف
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
طایفه ابوالحسنی
طایفه ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

266 روستای سرچشمه در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان
محل سکونت طوایف خلیلی بیگیوند پلنگ و طایفه مال احمدی از ایل منجزی بهداروند
*بختیاروند *
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

267 روستای سرپر در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان
محل سکونت طوایف خلیلی بیگیوند پلنگ و طایفه مال احمدی از
ایل منجزی بهداروند
ایل بزرگ ل ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

268 منطقه آب زالو در بخش آب ماهیک لالی

محل دفن هالو زال بهداروند
سکونتگاه ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

269 روستای دوستی در شهر اندیکا
مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

270 روستاهای علمداری یک و علمداری در دهستان جهانگیری *زیلایی *
مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشمال
***
( طایفه ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

271 روستاهای قلعه سفید سفلی و علیا
در دهستان مرغا*مرغاب *ایذه
ساکنین ::لر بختیاری
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

272 روستای کلاه سیاه در بخش آبژدان
مسجدسلیمان
تش کلاه سیاه تیره حسن عالی*حسن خانی* طایفه بلیوند بهداروند
ایل لر بختیاروند

بلی خان پسر ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

273 شجرنامه طایفه بلیوند بهداروند

بلی خان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان *طهماسب قلی.پیلتن *

تیره ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

274 طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند*
ایل لر بختیاروند

شجرنامه ایل بختیاروند از نسل لهراسب کیانی از تبار جمشید کیانی
...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

275 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ
شاخه طایفه شیخ محمد عالی لملمی منجزی

شیخ محمد عالی دوم(شیخ خالی.شمخال.شیخ علی ...
١٣٩٧/٠٣/٠١
|

276 شجرنامه تیره چهاربنیچه سبزعلی
چهار برادر بودند
کاید سبزعلی خلیلی
پسران
1-حسین علی**
2-جعفر**
3-علی قلی**
4-

پسران حسین ...
١٣٩٧/٠٢/٣١
|

277 طایفه رستم مصیری
از نسل امام قلی خان پسر رستم خان آقاسی بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان *شامصیر.مصیر*

تیره ها(مصیری.شاه حسینی ...
١٣٩٧/٠٢/٣١
|

278 شجرنامه تیره امیدوند خلیلی *سلیمانی*
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی
سلیمان
دووت ...
١٣٩٧/٠٢/٣١
|

279 طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *ایل لر بختیاروند
قوم لر*لهراسب کیانی* از نسل خورشید
و جمشید کیانی


عالی شکر ...
١٣٩٧/٠٢/٣١
|

280 طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ایل بزرگ بختیاروند
قوم لر

شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه اصلی تیره های زیر< ...
١٣٩٧/٠٢/٣١
|

281 پاپوش عشایر لر بختیاری
گیوه ملکی نام دارد

ملکی::ملکشاه اول پسر شیخ محمد خان اول پسر بیژن خان پسر سپهسالار بختیار
جد ایل لر بختیارون ...
١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

282 تاج الدین امیر قنبر عالی*قنبرعلی* پسر کلی رستم خان آقاسی*الله وردی* پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

283 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وندطایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بختیاروند*
شاخه تیره های اولاد تاج الدین امیر قنبر
تاج الدین ام ...
١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

284 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان * خلیلی شاخه تیره های اولاد تاج الدین امیر قنبر

تاج الدین امیر قنبر *تاجمیرعالی.قنبرعالی بیگ*پسر رست ...
١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

285 فرخشاه پسر امیر شاه حسین خان بختیاروند پسر رستم خان بختیاروند پلنگ

جهانگیر خان بختیاروند ایلخان پسر امیر شاه حسین خان بختیاروند ایلخان پسر رس ...
١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

286 تش درویش وند تیره شیخ طایفه ابوالحسنی ایل منجزی بهداروند
تش احمدی تیره شیخ
تش شفیع تیره شیخ

تیره صالح حاجی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ا ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

287 روستای بردمار*بردگپ* دهستان جهانگیری شمالی

طایفه بردگپ(میرگپ.بردپهن.سینه پهن )ایل منجزی بهداروند (بختیاروند )

این طایفه از طایفه خل ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

288 طایفه بویر حسنی منجی ایل بهداروند
*بختیاروند *بخش منج لردگان
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

289 روستای کرکران در بخش چلو در شهر اندیکا مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
ایل کران منجزی

روستای کرکران ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

290 تیره آدینه وند طایفه تاج الدین عبدالهی ایل منجزی بهداروند
ایل لر بختیاروند
در دهستان جهانگیری شمالی *زیلایی *
مسجدسلیمان.کوهرنگ.
(تیره ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

291 تیره خورشید وند طایفه لوخرده ایل منجزی بهداروند

تیره فداله وند منجزی
تیره شیخ نوروز علی احمدوند *نوروز احمد علی* طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

292 تیره بداغ وند طایفه لوخرده ایل منجزی بهداروند *ایل منجزی صفی خانی* ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

293 تیره جولان وند طایفه لوخرده ایل منجزی بهداروند

در منطقه مورد فل ایذه
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

294 شهر سده مرکز شهرستان زرین شهر
مخل سکونت ایل لر بختیاری

شهر سده در اقلید فارس
محل سکونت ایل لر بختیاری
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

295 روستای صفی خانی در جنوب روستای
بر آفتاب حسن آباد در دهستان تل بزان*توه بزان* مسجدسلیمان


ایل
منجزی بهداروند معروف به صفی خانی
* ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

296 مقبره شاهزاده عبدالله در دشت شیر رستم خان آقاسی *شیاس*
در بین روستاهای
شمس آباد.بنه محمد حسین خان.علی آباد.و روستای
شاه منگشت*شاهزاده عبدا ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

297 طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
منجزی (کران منجزی .پسران معجزه گر.کرمنجی )
این ایل تنها بازمانده ایل بزرگ کران منجزی ا ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

298 شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
(ایل لر بختیاروند )
طهماسب قلی خان بختیاروند ایلخان *
جهانگیر. پی ...
١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

299 شجرنامه تیره عالی ویسی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

جهانگیر خان بختیاروند ایلخان *طهماسب قلی.پیلتن *
خلیل خان ا ...
١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

300 کلی جاه*عالیجاه*رستم خان آقاسی بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

فرمانده جنگجویان لر پیاده ...
١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

301 ایل بزرگ لر بختیاروند از قوم لر *کی لهراسب کیانی*از نسل جمشید کیانی

شجرنامه ایل بزرگ لر بختیاروند
خورشید خان
محمد خان
به کر خان*بکر ...
١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

302 کلاآدینه خانبختیاروند (مستوفی نادرشاه )
پسر اسکندر خان بختیاروند پسر کلی رستم آقاسی بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ای ...
١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

303 کلی رستم آقاسی*کلی رستاق* در گذشته نام دهستانی بود در بین میبد و یزد

کلی *کلا*::بزرگ مرد

طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ...
١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

304 تیره یردی *بردی*در طایفه عالی جمالی ایل بختیاروند لربختیاری
ساکن در مسجدسلیمان.شوشتر.اهواز.کوهرنگ.

١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

305 رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان *شامصیر.مصیر*پسر
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان پسر امیر ش ...
١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

306 در زبان لری بختیاری به معنی
مهربان
١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

307 تیره جمالوند طایفه دهناشی ایل بهداروند
تش جمالی تیره خیرالدین وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
تیره جمالی منجی بهداروند لردگان
١٣٩٧/٠٢/٢٤
|

308 طایفه کایدوند*قائدوند*از ایل بختیاروند لربختیاری
این طایفه در منطقه دشت عقیلی گتوند سکونت داشت ولی امروزه از آن اثری نیست
١٣٩٧/٠٢/٢٤
|

309 طایفه سهراب ایل بختیاروند لربختیاری
1-تیره بزرگ رستم وند
ساکن در منطقه کمفه بخش سوسن و سرخاب در شهر اندیکا شهرستان مسجدسلیمان
١٣٩٧/٠٢/٢٤
|

310 شجرنامه تیره بزرگ مهدی وند*مهدی پور.مه ری.مهری* از
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

1-تیره لالی*حالالی،حلیلی،خلیلی ...
١٣٩٧/٠٢/٢٤
|

311 در زبان لری بختیاری
گنج::زنبور
١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

312 جمله لری بختیاری

هو وید::همان آمد
هو(همو )::همان
١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

313 نوترکی روستایی در کوهرنگ

در گذشته محل سکونت طایفه
شیخ محمد عالی لملمی و
طایفه مال ملی*مال ملکشاه وند *لملمی
از
ایل منجزی بهدا ...
١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

314 طایفه شیخ محمد عالی لملمی ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
(شیخ عالی.شیخ عالیوند.شیخالی )
شیخ محمد عالی دوم نبیره خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ای ...
١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

315 طایفه شیخ محمد عالی لملمی
*کی شیخ عالی.شمخال.شیخالی.عالیوند*
از
ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
لر بختیاری

شیخ محمد عالی دوم پ ...
١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

316 کله دین::کولدین،کردین
تن پوش چوپانان لر بختیاری از نمد ساخته شده و بر روی دوش*کول*می گذاشتند
١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

317 ایا لر لک نوادگان الک خان بختیاروند از
ایل لر بختیاری قوم لر

الک خان اول و سالک خان اول پسران بلی خان*با لیان.بلیان* پسر خلیل خان ایل بیگی ...
١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

318 جمله ی لر بختیاری

داره مرسدس::دارد مس می فروشد
داره مرساندس ::دارد مس ها را به او می دهد*می فروشد*

مس::مرس
١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

319 در زبان لری بختیاری به معنی
سرگردان.آواره.
١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

320 حیات الله *هیبت الله *پسر
عالی مهمد خان پسر عالی ویسی شاه پسر
تاج الدین امیر قنبر پسر امیر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پ ...
١٣٩٧/٠٢/٢٢
|

321 روستای دره اشکفت در بخش بیرگان کوهرنگ
محل سکونت تیره آشتیانی وند.(تیره چهاربنیچه خلیلی:: (چهاربنیچه تمبروند .چهاربنیچه احمدوند آشتیانی. .چهارب ...
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

322 کلمه لری بختیاری آتش به معنی ::بزرگی که اجاق طایفه و ایل را روشن نگه می دارد
آ:بزرگ.رئیس.خان
تش::طایفه.آتش
تشمال::رئیس ایل
TashmaL
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

323 کلمه لری بختیاری آزاد به معنی ::بزرگ زاده
آ::بزرگ.
زاد::زاده
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

324 شهرکرد مرکز استان چهارمال بختیاری است
محل سکونت ایل لر بختیاری از قوم بزرگ لر
از نسل خورشید کیانی نواده لهراسب کیانی
و از نسل جمشید کیانی
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

325 روستاهای نعل اشکنان علیا و سفلی و درهشور و حاجی آباد

در کوهرنگ

دهستان زرین دشت *دشت زرین*کوهرنگ 7000 نفر

محل سکونت طوایفی از ق ...
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

326 دهستان دشت زرین در کوهرنگ
7000 نفر جمعیت
روستاهای نعل اشکنان علیا و سفلی و درهشور در کوهرنگ
محل سکونت طوایفی از قوم لر بختیاری
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

327 تپ تیلون*تپ تیلان*::کلمه ایی لر بختیاری به معنی
بچه‌های کوچک
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

328 تیره بزرگ خدری*خیرالدین وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بختیاروند *
تش خواجه نورالدین در تیره خدری خلیلی
ساکن در جهانگیری ...
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

329 تیره خدری*خیرالدین وند.سیاه منصور *
در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

خدر پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان ...
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

330 تیره میرزاوند در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
در دهستان جهانگیری.جهانگیری *زیلایی *-چلو*چلاو*-مسجدسلیمان

اهواز ...
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

331 تیره کوشک زر *کوزری*طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بختیاروند *
ساکن در روستاهای دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
.شوشتر.دشت عقیلی ...
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

332 تیره کوشک زر*کوزری* طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
ساکن در روستاهای دشت عقیلی وکوزر .در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان.اهواز
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

333 تیره غریبی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
روستاهای جاجو علیا.جاجو سفلی.سلریان
در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان

. ...
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

334 تیره غریبی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
روستاهای جاجو علیا.جاجو سفلی.سلریان
در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان

. ...
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

335 معنی در زبان لری بختیاری

فرار کردند
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

336 معنی در زبان لری بختیاری

فرار کردن

گورو:گوروه
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

337 در زمان سلسله ترک زبان صفوی

به اقوام غیر ترک ::تات می گفتند


طایفه تات خیری لر بختیاری
طایفه تات مرادی لر
تیره تات کلی لر< ...
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

338 گرت لیلا ::گرد باد.خاک باد
کلمه ایی لری بختیاری
گرت لیلا *گرت لیله*

لیلا(لی لا )::باد
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

339 لکه*لوکه*::سایبانی که یک طرف آن دیوار
باشد و توسط نی سقف آن پوشیده می شود
برای حیوانات اهلی
Lavkeh
در زبان لری بختیاری
******
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

340 معنی در زبان لری بختیاری

کسی که به سرزمینی می رود و همانجا ماندگار می شود
و پایش در اصطلاح بسته می شود
پابند::پای بسته .پایبند

ب ...
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

341 در زبان لری بختیاری به آن
کیوار*کیوون.کی وران* می گویندلکه در زبان لری ::به پارچه کهنه می گویند

شاید در موقع نبود قلا سنگ ...
١٣٩٧/٠٢/٢١
|

342 شیخ لر پسر بلی خان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان


ملا آدینه*ملا چراغ* بختیاروند مستوفی نادرشاه افشار از طایفه خلیلی بیگیوند پلن ...
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

343 روستای تلخاب تاج الدین *تاج الدین امیر قنبر *
در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان

تاج الدین امیر قنبر *تاجمیر عالی*پسر امیر رستم خان آقاسی پسر ش ...
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

344 1-میرشمس الدین خان پسر تاج الدین امیر قنبر پسر میر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

< ...
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

345 جره خان پسر شاه مراد خان پسر آدینه خان بختیاروند

تیره جرعه زیر مجموعه تیره بزرگ بلی بیگیوند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
< ...
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

346 منطقه جازستان در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان

محل سکونت ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

347 چشمه کوره نام چشمه ایی در منطقه ایی به همین نام در کنار روستای بنه محمد حسین

این چشمه در زمین های تیره تاج الدین وند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ...
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

348 منطقه تخت کبود نرگسی در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
شامل روستای های آب نرگسی.پاگچ نرگسی.سرگچ نرگسی .گندم ریز.گندمزار.لیله*چم خلیله*-دگه مشکی.
م ...
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

349 روستای لیله*چ هلیله::چم خلیله*در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان ١٣٩٧/٠٢/١٩
|

350 تش دوست محمد خان معروف
به میرشکار در تیره بزرگ خیرالدین وند
در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
ایل لر بختیاروند
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

351 پهلون حاتم صیاد*حاتم صیدی.سیدی*
بزرگ مردی از طایفه حسنکی ایل لر بختیاروند
در زمان صفوی
تعدای از خاندان او امروزه در بین تیره های این طایفه ...
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

352 نام یکی از طوایف قوم لر بود
که در منابع تاریخی از آن نام برده شده
((الوار ذوالقدر :آلوار ذوالقدر ::لر های ذوالقدر ))
ولی امروزه از این ط ...
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

353 ایل بزرگ حسنکی از ایلات لر بختیاروند

سرمنشأ بسیاری از طوایف بوده است
این ایل در سراسر رشته کوه زاگرس
زندگی می کرد
در زمان صفوی نیمی ...
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

354 مهدی کلار*دهباشی *::میار،مهدی یار
سرمنشأ تیره بزرگ کلار در طایفه حسنکی ایل لر بختیاروند

نیمی از این تیره در سراسر کشور پراکنده است
طایف ...
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

355 نسر*نسار*::کلمه لری بختیاری به معنی
طرفی از کوه که سایه دار و پشت به آفتاب
باشد

و طرف رو به آفتاب را ،برآفتاب*برافتو،برافتون* می گوی ...
١٣٩٧/٠٢/١٩
|

356 روستای گندم زار در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان محل سکونت
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند*بداروند*

از ایل لر بختیاروند ...
١٣٩٧/٠٢/١٦
|

357 معنی الگی ::ایلچی ١٣٩٧/٠٢/١٦
|

358 روستای گندم ریز در دهستان جهانگیری
*زیلایی *مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
و طایفه شیخ محمد عالی لملمی*شمخال.شیخالی.عالیون ...
١٣٩٧/٠٢/١٦
|

359 روستای مادی در دهستان جهانگیری *زیلایی *مسجدسلیمان محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند * ١٣٩٧/٠٢/١٦
|

360 روستای سربیشه در بخش آب ماهیک لالی
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ و تیره صلاتین وند طایفه لوخیرده ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
که در آب ...
١٣٩٧/٠٢/١٦
|

361 روستای چهاربیشه شوشتر
محل سکونت ایل منجزی بهداروند

محله چهاربیشه مسجدسلیمان محل سکونت تیره های از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهدا ...
١٣٩٧/٠٢/١٦
|

362 روستای بندعلی آباد
در دهستان جهانگیری *زیلایی *
مسجدسلیمان
محل سکونت تیره های
رستمی پلنگ *شمس خلیلی *و هارونی خلیلی طایفه خلیلی بیگیو ...
١٣٩٧/٠٢/١٦
|

363 روستاهای قلبه ایی بالا و
قلبه ایی دو*غلوه ایی*
در جنوب روستای شمس آباد

در دهستان جهانگیری *زیلایی *
مسجدسلیمان

محل سکونت ا ...
١٣٩٧/٠٢/١٦
|

364 روستای شمس آباد
در شمال منطقه قلبه ایی در دهستان جهانگیری *زیلایی * مسجدسلیمان
محل سکونت تیره رستمی پلنگ *شمس خلیلی *طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ...
١٣٩٧/٠٢/١٦
|

365 این روستا محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بود


١٣٩٧/٠٢/١٦
|

366 روستایی در بخش آب ماهیک شهر لالی
محل سکونت ایل منجزی بهداروند

روستای سبزلیکه *سبز آباد *در
دهستان چلو*چلاو* شهر اندیکا
مسجدسلیمان ...
١٣٩٧/٠٢/١٦
|

367 طایفه سادات محمد شهسوار از ایل
بهداروند *بختیاروند *

در بخش منج*منجزی *لردگان
در شهر ک شهسوار لردگان
در بخش میانکوه اردل

بیشت ...
١٣٩٧/٠٢/١٦
|

368 فردین خان جد تش فردین وند در طایفه رواجهانگیری منجزی


احمد خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان پسر شاه منصور خان آتش بیگی ب ...
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

369 تیره بزرگ بلی بیگیوند طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی

بلی خان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

تیره بلیل خلیلی ::بلی خلیلی : ...
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

370 تش بدرالدین*بیرالدین*در تیره بزرگ
خیرالدین وند *سیاه منصور.خیرشه*طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

ایل لر بختیاروند
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

371 طایفه کشکی*کی اشکی.کوشکی.اشاکی*بهداروند


نیمی از این تیره به فارس و لرستان.خراسان.مازندران کوچ کرد
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

372 طایفه کشکی*کی اشکی.کوشکی.اشاکی*بهداروند


نیمی از این تیره به فارس و لرستان.خراسان.مازندران کوچ کرد
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

373 تیره کلاوندچرمی در طایفه مال احمدی خلیلی ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
لر بختیاری
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

374 سرمنشا طایفه سیاه منصور در کشور

تیره سیاه منصور طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
ایل لر بختیاروند است

تیره سیاه منصور * ...
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

375 کلا رستم آقاسی بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

رستم آقاسی *رستاق*فرمانده جنگجویان لر ایل ...
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

376 کلارستم آقاسی*کلارستاق*بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
*شه میر.شامصیر*پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

کلا::بزرگ.
ف ...
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

377 بلی *بالی*خان بختیاروند پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان

تیره بزرگ بلی بیگیوند طایفه خلیلی بیگیوند پلن ...
١٣٩٧/٠٢/١٥
|

378 روستای قنبرآباد در بخش تل بزان
مسجدسلیمانروستای توه بزان در بخش آب ماهیک لالی
محل سکونت ایل منجزی بهداروند

روستای ت ...
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

379 ایل منجزی بهداروند
(تیره خواجه وند در
طایفه مال احمدی*معروف به نه کر تشمال *)این طایفه از تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان *خلیلی مستقل شده< ...
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

380 خودا: خدا
کلمه ایی لری بختیاری

پیلتن خان بختیاروند ایلخان *جهانگیر *
اولین رئیس ایلات لر بختیاروند کران منجزی

ایل کران منجزی *ک ...
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

381 طایفه کوسه لر لک در ایل ترک شاهسون بغدادی
این طایفه در زمان فتح بغداد تو سط
شاه عباس صفوی به سپاه او پیوست
و با وجود تغییر زبان
هنوز ...
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

382 تیره تپایی در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

این طایفه هفت تیره اصلی
و بیش از بیست تیره فرعی
و منشاء هشت طایفه بهداروند ...
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

383 اسماعیل خان پسر یوسف خان پسر تاج الدین امیر قنبر پسر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
تیره اسماعیل وند خلیلی *کاید*
...
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

384 طایفه سینه پهن *سنگ تراش .بر دبر.سنه کوه.مازه پهن*ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
محل سکونت
دهستان جهانگیری *زیلایی *-جهانگیری
.بخش آب ماه ...
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

385 طایفه سینه پهن*سینه کوه بزرگ-مازه پهن )یکی از طوایف ایل منجزی بهداروند
بود که امروزه از آن نامی به یادگار مانده
مسجدسلیمان
نام های دیگر ...
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

386 تیره بزرگ مهدی دهباشی از طایفه حسنکی
بهداروند *بختیاروند *که در تمام کشور پراکنده است
(کل مهدی::مهدی بزرگ )
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

387 طایفه حسنکی بهداروند *بختیاروند *


تیره های کلار-قائد-کیوران*گهوران*-جافر*زفر*-مهدی دهباش-حاتم صیادی


طایفه حسنکی بهداروند *اس ...
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

388 تیره کلار در طایفه حسنکی بهداروند *بختیاروند *
در بخش چلاو*چال چیلوس*-قلعه خواجه-اسنکی- در اندیکا
مسجدسلیمان

کوه کلار
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

389 دهستان شلال آب در کنار دهستان چلاو*چال چیلوس*
در کنار شهر قلعه خواجه اندیکا
در مسجدسلیمان

چلاو محل سکونت ایل منجزی بهداروند
تیره خ ...
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

390 زابوت مرکز دهستان چلاو*چلو * اندیکا

محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

391 معنی چلاو::چال چل او*چال چهل آب *
این منطقه به دلیل رودهای فراوان
به چهل آب معروف است

طوایف بسیاری از این منطقه به یاری صفوی و افشاری ش ...
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

392 ده بوکلا*دبوکل* در جنوب منطقه هارون کلا و رینه کوه و شمال
روستای باریک محله *باریک تکی* در بخش آب ماهیک لالی
محل سکونت ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

393 روستای باریکی تکی در جنوب
روستاهای توه بزان-ده بوکل*بوکلا*-هارون کلا -رینه کوه
در بخش آب ماهیک لالی محل سکونت ایل منجزی بهداروند

تیره ...
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

394 روستای باریک تکی*باریک آباد * در جنوب
روستای توه بزان در بخش آب ماهیک لالی
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

395 طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

و در زبان لری بختیاری
طایفه حلیلی بیگیوند پلنگ *هلیلی بیگیوند پلنگ *
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

396 روستای قلعه سنگر در دهستان کوشک
بخش آبژدان در شهر اندیکا مسجدسلیمان

در جنوب قلعه لیت و روستای دوپلان
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

397 روستای قلعه لیت در شهر آبژدان *آبجدان* شهرستان اندیکا در مسجدسلیمان

در بین روستاهای ماشگیری و حاجی آباد
و دوبلوطان*دو پلان* و آهنگری کوشک ...
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

398 روستای رینه کوه و هارون کلا -بودکل *بودکلا*-باریک تکی*باریک آباد*-
سربیشه*سیاه بیشه*-آب مایک-دره شیخ علیان-تمبل-لیرکوه-چیتی
-زیرکوه-سرمچ-گوراب ...
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

399 منطقه لاران و لار در چهار مال بختیاری
.منطقه لار تهران.
شهر لار و لارستان
جزیره لارک
استان لرستان
محل سکونت قوم لر *لار.لور*
١٣٩٧/٠٢/١٤
|

400 روستاهای منطقه تخت کبود نرگسی
در دهستان جهانگیری

لارم.نی پاره
.مردآباد.مشکی.خلیله.گلستان-گزستان
-گندم ریز.آب نرگسی-کرمستان-علی جمع ...
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

401 ماهی دشت *آب ماهی*
روستاهای منطقه آب ماهیک (او ماهی:آب ماهی-آبمایک ) در جنوب لالی و شمال رود کارون
آب ماهی-سبز آباد -چم لوند(چم لندی )-بایک تک ...
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

402 روستاهای منطقه تخت نرگسی در دهستان جهانگیری محل سکونت ایل منجزی بهداروند

آب نرگسی-مشکی-لیله-علی جمعه-گندم ریز-لیله-گلستان-گزستان-لارم-مراد آ ...
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

403 روستاهای بخش آب ماهیک
توه بزان *تل بزان-
رگ خلیل -تنگ خلیل -سربیشه-سبز آباد -گل انبار-گندم زار-چاله تاک-لب رود-گارا-چم لوند-باریک تکی- -بود کل ...
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

404 طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشمال
1-کلاوند چرمی
2-سوند*حسین وند.شاه حسین وند*
3-حسام الدینی*سهم الدینی *
4-جلال وند
5-بهرامی ...
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

405 تیره دوستی در طایفه مال احمدی منجزی
تشمال احمد خان بختیاروند ایلخان
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

406 طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی
تیره ها
1-نوروزی *نوروزوند.روزه وند*
2-علی وند
3-طاهروند
4-ظاهروند
5-شهباز وند
6-فداله وند
7 ...
١٣٩٧/٠٢/١٢
|

407 طایفه نیم بنیچه *لیمونچی .لیموچی*
ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
تیره ها
1-قاسم عالی وند
2-عاشوروند(آشول وند.آشوروند )
3-قربان وند
١٣٩٧/٠٢/١٢
|

408 طایفه کوسه لر لک در ایل ترک شاهسون بغدادی
این طایفه در زمان فتح بغداد به لشکر شاه عباس صفوی پیوست
و امروزه ترکی صحبت می کند
ولی نام ایل لر ...
١٣٩٧/٠٢/١٢
|

409 نامی لری بختیاری
به کر*بکر*::بهترین پسر
Beh kor
١٣٩٧/٠٢/١١
|

410 شجرنامه اولاد شهسوار
تیره بزرگ خیرالدین وند *سیاه منصور.خدر*

طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
(ایل منجزی بهداروند )
معروف به هفت کر بیگی
١٣٩٧/٠٢/١١
|

411 شجرنامه ایل بزرگ بختیاروند
از نسل لهراسب کیانی نواده جمشید کیانی
خورشید کیانی
محمد کیانی
به کر کیانی*بکر.بهترین پسر*
سپهسالار بخت ...
١٣٩٧/٠٢/١٠
|

412 تیره سال حاجی *صالح حاجی-سالاجی*
در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

صالح پسر حاجی نواده تاج الدین امیر قنبر پسر امیر رستم خان ...
١٣٩٧/٠٢/١٠
|

413 گازر کلمه ای در زبان لری بختیاری به معنی گونه ای حشره زیبا
بیشتر در مزارع و کوهستانهای زاگرس یافت می شود
و به رنگ های سبز-سیاه-قهوه ایی
. ...
١٣٩٧/٠٢/١٠
|

414 در زبان لر بختیاری به جای کاربرد کلمه برادر
از چهار کلمه ی(گئو-برار-گگه-کاکا )استفاده می شود

برادر::گئو
برادر::برار
برادر ::گگه
١٣٩٧/٠٢/١٠
|

415 تیره عالی مهمد آشتیانی
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی

شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان *
(آشتیان دوم پسر چهل امیر پسر ...
١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

416 تیره امیدوند معروف به سلیمانی در طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند ١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

417 تیره صالح حاجی *سالاجی *در
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
صالح خان پسر حاجی اسفندیار

حاجی اسفندیار
نوه ی تاج الدین ام ...
١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

418 در زبان لری بختیاری نحوه بیان
اسم عباس است
عواص ::عباس
عواصعلی::عباس علی
غلومعواص::غلامعباس
١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

419 ایل عالی جماالدین *عالی جمالی *
از ایل بهداروند *بختیاروند *
طوایف
جمال وند
عالی وند
کوهکن
کوپن
شیت
برام عالی*برون عالی* ...
١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

420 در زبان لری بختیاری با تلفظ
فرزونه*فرزوونه*
فر::شکوه-بلندی.برترین.دانایی
زونه::زوون::زبان
فرزانه ::فرزونه
دانایی زبان.شکوه زبان.دانشم ...
١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

421 یکی از طوایف کهن ایل لربختیاروند*بهداروند. بیداروند*است
و سر منشا بسیاری از طوایف ایل بختیاری
است قبل از دوران صفوی نام کیارسی
طایفه کیارس ...
١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

422 یکی از طوایف کهن ایل لربختیاروند*بهداروند. بیداروند*است
و سر منشا بسیاری از طوایف ایل بختیاری
است قبل از دوران صفوی نام کیارسی
طایفه کیارس ...
١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

423 بکتاش::بیگ تش
بیگ تش::بزرگ ترین خان ایل

مقام
آتش بیگی در بین خوانین ایل بختیاروند
شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
او 6 ...
١٣٩٧/٠٢/٠٧
|

424 نام قدیم شهر بختیاری نشین خمین
کهمره*کمره* نام داشت
کمره::کوه و کمر*پهلو*
١٣٩٧/٠٢/٠٧
|

425 نام قدیم شهر بختیاری نشین
خمین

کمره نام داشت
١٣٩٧/٠٢/٠٧
|

426 شجرنامه خاندان اسفندیاری
از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه تیره صالح حاجی *سالا ...
١٣٩٧/٠٢/٠٦
|

427 شجرنامه کامل خاندان اسفندیاری
*تیره صالح حاجی*طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند

تیره صالح حاجی *سالاجی* در طایفه خلیلی بیگیوند ...
١٣٩٧/٠٢/٠٦
|

428 معنی در زبان لری بختیاری
گیومرد::مرد پهلوان
معنی گئو در زبان لری بختیاری

گیو*گئو*::برادر .پهلوان
معنی گئومات در ز ...
١٣٩٧/٠٢/٠٦
|

429 طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان *
خلیلی
سرمنشا بسیاری از طوایف خلیلی شامل

طایفه تاج ا ...
١٣٩٧/٠٢/٠٦
|

430 شجرنامه ایل لر بختیاروند از نسل خورشید خان نواده ی جمشید کیانی
خورشید
محمد
به کر
سپهسالار بختیار
بیژن*بجن*
شیخ محمد عالی
ملکش ...
١٣٩٧/٠٢/٠٦
|

431 شجرنامه
ایل بزرگ بختیاروند
1-سپهسالار بختیار
2-بیژن*بجن-با جمال الدین *
3-شیخ محمد عالی
4-ملکشاه
5-محمد خورشید
6-ابوالحسن خ ...
١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

432 شجرنامه ایل منجزی بهداروند
معروف به کران منجزی *کرمنجی-پسران معجزه گر *
هسته اصلی ایل بزرگ لر بختیاروند
سپهسالار بختیار *بدر خان*
بجن*ب ...
١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

433 در زبان لری بختیاری به معنی
تل::کوه.تپه
ورد::برد،سنگ
کوه سنگی
١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

434 طایفه احمد وند خلیلی
از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *کر منجزی *
*ایل لر بختیاروند *
تیره ها
هادی وند -برام وند*ابراهیم*- ...
١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

435 1-تیره شیخ روزعلی احمدوند خلیلی
* تیره نوروزاحمدعلی*

2-تیره میرزاوند خلیلی
*قاسم.علی داد.ابراهیم*
3-تیره کران خلیلی
*غریب پسر ش ...
١٣٩٧/٠٢/٠٢
|

436 تیره سراج الدین وند طایفه بلیوند ایل بختیاروند
١٣٩٧/٠١/٣١
|

437 تیره سراج الدین در طایفه بلیوند خلیلی منجزی بهداروند
سراج الدین پسر شاهمراد*شاهرخ *پسر
آدینه خان بختیاروند
بلی خان بختیاروند *بالی *پسر خل ...
١٣٩٧/٠١/٣١
|

438 1-سردار بهرام خان بختیاروند پسر احمد خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختی ... ١٣٩٧/٠١/٣١
|

439 تیره های طایفه خیرالدین وند
(طایفه سیاه منصور،خدر،خیری وند )از
طایفه بزرگ خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
فرزندان خیرالدی ...
١٣٩٧/٠١/٢٨
|

440 شجرنامه ایل لر بختیاروند
1-بدر خان*سپهسالار بختیار*

2-جمال الدین *بجن،بیژن *
3-شیخ محمد عالی*شمخال*

4-ملکشاه بختیاروند

5 ...
١٣٩٧/٠١/٢٦
|

441 رستم خان بختیاروند پلنگ پسر سهراب خان بختیاروند رئیس ایل لر بختیاروند
معروف به (رستم کلاه چرمینه)
فرمانده جنگجویان لر بختیاروند در جنگ چالدران ...
١٣٩٧/٠١/٢٥
|

442 در زبان لری بختیاری به معنی
تشمال::toshmal
نوازنده
*****
تشمال:::tasmal (ایلخان )
رئیس ایل ،کسی که اجاق*آتش*ایل را
روشن نگه می ...
١٣٩٧/٠١/٢٤
|

443 معنی منج در زبان لری بختیاری
کر منجزی -::پسر معجزه گر،کر منجی
منج::معجزه
١٣٩٧/٠١/١٨
|

444 اسم قنبر در زبان لری بختیاری
تلفظ ))(کمبر،کمبور،تمبر،تنبر،زنبر)
١٣٩٧/٠١/١٥
|

445 در زبان لری بختیاری به کسی که فوت شده
خدابیامرز می گویند

به وصیت نامی خدابیامرز عمل کو
::به وصیت نامه مرحوم عمل کن
کر خدابیامرزء ...
١٣٩٧/٠١/١٥
|

446 منطقه هارون کلا (هارونی کلا،هارنی کلا) منطقه ای در بخش آب ماهیک (آب ماهی .او ماهی(در شهر لالی در ش مسجدسلیمان خوزستان
محل سکونت تیره هارونی خلیل ...
١٣٩٧/٠١/١٢
|

447 رامشیر
شهری بختیاری نشین
نام آن از اردشیر پسر عالی پسر لیراب پسر
با جمال پسر بهدار از ایل بهداروند (بختیاروند)لربختیاری
(اردشیر .بهم ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

448 نام رود اروند از نام ایل بهداروند لربختیاری گرفته شده
نام رود بهمنشیر از نام دو برادر به نام اردشیر و بهمن پسران عالی پسر لیراب پسر با جمال پسر ب ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

449 شهر پیان ::نام قدیم شهر خرمشهر بود محل سکونت ایل بهداروند لربختیاری
با ورود اعراب به خوزستان نام این شهر به زبان عربی بیان تلفظ شد
بعد به محم ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

450 شهر دورک::نام قدیم این شهر است
محل سکونت ایل دورکی لر بختیاری

با ورود اعراب به خوزستان نام این شهر به
زبا لری بختیاری
دورق تلفظ شد< ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

451 قلعه اوپاتون (اوپاتان.اپاتان )::در کنار رود اروند و شهر پیان (خرمشهر )::معنی به زبان لری بختیاری به معنی
او پا تون::آب پای شما::پائیدن از آب ا ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

452 شهر شول ماچول::چول ما شول ها،،چلوار شول ها::منزلگاه ایل لر شول
چلوار(چل )::منزلگاه
معنی شول در زبان لری بختیاری ::نیرومند
شول پیا::مرد ن ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

453 شهر شول ماچول::چول ما شول ها،،چلوار شول ها::منزلگاه ایل لر شول
چلوار(چل )::منزلگاه
معنی شول در زبان لری بختیاری ::نیرومند
شول پیا::مرد ن ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

454 شهر پیان (خرمشهر )محل سکونت ایل بهداروند لربختیاری
بود
نام رود بهمنشیر از نام دو به به نام های
بهمن و اردشیر پسران عالی پسر لیراب پسر با ج ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

455 در زبان لری بختیاری به معنی
دا::مادر ،دانا،آگاه
در زبان لری لرستان ::دا و دالکه
در زبان لری کهگیلویه و ممسنی
:: دی
آپادانا ::پدر و ...
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

456 کاخ آپادانا در شوش و منطقه لرنشین به معنی
آپادانا ::پدر و مادر (بزرگ و کوچک)
در زبان بختیاری به مادر دا می گویند
دا::دانا،آگاه
((آذری ...
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

457 طایفه مازه پهن
ایل منجزی بهداروند
این طایفه سالها قبل همراه بسیاری از تیره های دیگر ایل منجزی بهداروند به کوههای آسماری تبعید و از آنجا به دش ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

458 طایفه نیم بنیچه *لیمونچی.لیموچی*
ایل منجزی بهداروند
1-عباس وند
2-قربان وند
3-قاسم عالی وند
4-آشور وند (عاشور. آشول )
5-محمود وند ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

459 طایفه نیم بنیچه
ایل منجزی بهداروند
1-قاسم عالی وند
2-محمودوند *مهمیدوند *
3-قربان وند
4-آشور وند *عاشور-آشول*
5-عباس وند
قاسم ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

460 شجرنامه طایفه تاج الدین عبدالهی
(تاجدی وند عبدالهی )ایل منجزی
بهداروند (بهادروند *
ایل بزرگ لر بختیاروند

نجف خان .نوروز خان
...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

461 طایفه روا جهانگیری
ایل منجزی بهداروند
تیره های طایفه روا
1-کرم کاظمی
2-شریف وند
3-گودرزی
4-حسین وند
5-ولی وند
6-شامی ون ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

462 طایفه لو خرده*له خیرده.له خورشید *
ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
ایل بزرگ بختیاروند

تیره های طایفه لو خرده ::

1-سلاطین وند *صلا ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

463 کورش کبیر در شهر انشان*مسجدسلیمان *به دنیا آمد
او پس از اتحاد قوم پارس و ماد
نام پارسوماش را بر شهر انشان گذاشت
ماش::ماد

آثار تاریخ ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

464 بعد از قتل احمد خان بختیاروند
جلال خان بختیاروند پسر خان مقتول
و ابوالفتح خان برادر خان مقتول و
علی صالح خان و محمد حسین خان بختیاروند به ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

465 این اساتید دانشگاه که هر روز ایل لر لک را به قومی نسبت می دهند یک روز می گویند ایل
لک لر و کرد.یک روز دیگر ایل لک کرد.روز دیگر قوم لک لکستان جع ...
١٣٩٧/٠١/٠٣
|

466 چه جوری است که بعضی ها برای جدایی ایلات لر تمام تلاش خود را می کنند
ایل لر لک در سالهای گذشته از یک ایل لر
به ایل لر و کرد،جز ایل کرد،قوم لک لک ...
١٣٩٧/٠١/٠٣
|

467 در زبان لری بختیاری به معنی
کبوتر
اسم زن
Kamvtar
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

468 در زبان لری بختیاری به معنی
کبوتر
اسم زن
Kamvtar
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

469 در زبان لری بختیاری به معنی
ترنج
To ronj
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

470 در زبان لری بختیاری به معنی
نارنج
Narenj
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

471 در زبان لری بختیاری به معنی
محمود
Mah mid
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

472 در زبان لری بختیاری به معنی
عباس
A vas
عواس قلی::عباس قلی
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

473 در زبان لری بختیاری به معنی
مریم
Mah loo
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

474 در زبان لری بختیاری به معنی
مریم
Mah loo
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

475 در زبان لری بختیاری به معنی
مریم
Mah loo
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

476 تیره اوروند*ابر آمد* در طایفه موری ایل دورکی
قوم لر بختیاری
١٣٩٦/١٢/٢٦
|

477 شعر و آواز سرو یا گاگریو(مرثیه)یکی از مراسم عزاداری در قوم لر بختیاری است
و به دو صورت تلفظ می شود
سرو::saro.سرو:: sero
****
و از ریشه و ...
١٣٩٦/١٢/٢٦
|

478 کلاه لاته::کلاه دوگوش لری
این کلاه برای استفاده چوپانان و نگهبان های قوم آریایی استفاده می شد و هنوز نقوش این کلاه ها بر آثار باستانی وجود دارد:ای ...
١٣٩٦/١٢/٢٥
|

479 هیرو(هیروو) نام گلی در زبان لری بختیاری
و بیشتر در گندمزار می روید

هیرو*هیروو*گل خورشیدی،گل میترا
هیرو::خیرو،خور،خورشید
نام یکی از ...
١٣٩٦/١٢/٢٥
|

480 در زبان ترکی به معنی سنگ سیاه .کوه سیاه
******
کوه سیاه *سیاه منصور *در کوه های آسماری محله زندگی تیره سیاه منصور ایل
منجزی گروس
روستا ...
١٣٩٦/١٢/٢٥
|

481 سعدی شاعر پارسیگوی ایرانی بود
***&&&&&&****
در زبان لری بختیاری کلمه سعدی به کار
می رود و با معنی ::سفارش .درخواست.
پیغام
جمله لری بخ ...
١٣٩٦/١٢/٢٥
|

482 شبیه به :::عینلی
در زبان لری بختیاری اسم مرد::
اینعلی*عینعلی*::چشم علی.عین عالی.عینعلی.عینلی
محله چشم علی،بازار چشم علی.باغ چشم علی در مسجد ...
١٣٩٦/١٢/٢٥
|

483 تیره های طایفه مال احمدی منجزی
(نه کر تش مال. احمد خان ایلخان)
1-جلال وند (جلال خان بختیاروند )
2-خواجه وند
3-کلاوند
4-علی اکبروند < ...
١٣٩٦/١٢/٢٣
|

484 در زبان فارسی باستان پهلوی*پیلی.فیلی*
وستام::وست ،غرب،مغرب

به سرتاسر استان لرستان فیلی می گویند
پشت کوه و پیش کوه
زبان لر فیلی
١٣٩٦/١٢/٢١
|

485 به معنی ساکن.سکونتگاه خورشید
جایی که خورشید در می آید
ایست::مشرق.شرق
١٣٩٦/١٢/٢١
|

486 بل سور در زبان لری بختیاری به معنی
بل ::گوش بلند
سور::سرخ،قرمز
گوش سرخ
علامتی برای شناخت بزها

بز بل چال::بز که روی گوش او نش ...
١٣٩٦/١٢/٢١
|

487 در زبان لری بختیاری به معنی
خورشید سایه یک درخت .خانه .کوه را پدید آورد،سایه گذاشت
**جمله لری بختیاری
بیو دیوار سانا::بیا سایه دیوار آمد ب ...
١٣٩٦/١٢/٢١
|

488 در زبان لری بختیاری به معنی
عید

مندیر بهارون اوم ::منتظر عید هستم
١٣٩٦/١٢/٢٠
|

489 در زبان لری بختیاری از کلمه
بهارون استفاده می شود

بهارون ::بهاران،سرآغاز بهار .شروع کننده بهار

بهارون موارک::عیدت مبارک
١٣٩٦/١٢/٢٠
|

490 در زبان لری بختیاری به جایی از کوه می گویند که آفتاب گیر نباشد و پشت به آفتاب است

در زبان لری بختیاری به منطقه ی روبروی آفتاب
بر افتوو*برآف ...
١٣٩٦/١٢/١٩
|

491 کلمه ایی در زبان لری بختیاری به معنی
کندی::زمین را کندوکاو کردن با بیل و کلنگ
. شخم زدن.کندن
Kandi
جمله ی لری بختیاری

زومینانه ...
١٣٩٦/١٢/١٩
|

492 کلمه شهر با معنی متفاوت در زبان لری بختیاری
Sher::شیر جنگل،شر
١٣٩٦/١٢/١٩
|

493 در زبان لری بختیاری به معنی
بزرگ ،پدر ،عمو
تات مراد::بزرگ مراد


جمله لری بختیاری

تا ته زام اوید::پسر عمویم آمد
دا تات ...
١٣٩٦/١٢/١٩
|

494 به معنی بهترین نژاد
****
یکی از نام های ایل بهداروند *بختیاروند.بدراوند.بدروند.بیداروند.بهادروند*از قوم لر بختیاری
طایفه ای با نام بهوند د ...
١٣٩٦/١٢/١٩
|

495 نامی مردانه در زبان لری بختیاری به معنی
تنبر،کارد،چاقو
Tambor::tanbor
١٣٩٦/١٢/١٩
|

496 منطقه چلو در شهر اندیکا مسجدسلیمان

محل سکونت خاندان جهانگیر خان بختیاروند منجزی
در دژه ملکان*ملکشاهان* در شهر اندیکا

چهل امیرا ...
١٣٩٦/١٢/١٩
|

497 گویش لری لکی جزوه زبان لری است
حتی باباطاهر عریان خود را لر می دانست
کریم خان زند خود را لر می دانست
مردم لر لک در استان لرستان که بیشترین ...
١٣٩٦/١٢/١٩
|

498 خیلی زور زدی بپا تاریخ جهان رو تغییر ندی.فیلسوف .تاریخ دان.انشتین::
آریایی ها از چند شاخه تشکیل شدند
ماد::آذری ها
پارت::خراسانی ها.سمنانی< ...
١٣٩٦/١٢/١٧
|

499 در زبان لری بختیاری به کلمه متولد و تولد
از کلمه ی زیر استفاده می کنند
زومار*زمار*::زاده ی مادر.

جمله لری بختیاری

بچه زومار او ...
١٣٩٦/١٢/١٦
|

500 در زبان لری بختیاری به صورت زیر تلفظ می شود::پریشات ،پریشاه

١٣٩٦/١٢/١٦
|

501 معنی در زبان لری بختیاری

ایی::این
سا::سایه
تیس::تیز،نوک کوه.کوه
شهری در سایه این کوه.شهری در پنهان در کوه
جمله لری بختیاری
...
١٣٩٦/١٢/١٦
|

502 در زبان لری بختیاری به معنی
همین زمان.اکنون.همین حالا


جمله لری بختیاری
هملا ویم تی دات::همین حالا آمدم
پیش مادرت
١٣٩٦/١٢/١٦
|

503 در زبان لری بختیاری به
معنی : شراب
١٣٩٦/١٢/١٦
|

504 معنی به زبان لری بختیاری
تر::مسیر.راه باریک
کاش::قوم کاسی از اجداد قوم لر
وند::نژاد .زاده
زاده قوم لر کاسی

::
شهر ترکالکی در ...
١٣٩٦/١٢/١٦
|

505 طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ معروف به
هفت کر بیگی*هفت پسر خلیل*
1-شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
2-مهدی خان
3-تاج الدین خان
4 ...
١٣٩٦/١٢/١٦
|

506 رستم خان بختیاروند پلنگ
امیر شاه حسین خان بختیاروند ایلخان
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور ...
١٣٩٦/١٢/١٥
|

507 نیمی از جمعیت شهر اصفهان از قوم لر بختیاری هستند
و بختیاری به عزیزم میگویند::ستینوم.
کسونوم .همه کسم
اصفهانی ها با لهجه ی لری چهارمحالی صحبت ...
١٣٩٦/١٢/١٥
|

508 در زبان لری بختیاری نامی شبیه این است
کیماس:کی طهماسب .کا طهماسب. کاماسب
١٣٩٦/١٢/١٥
|

509 در زبان لری بختیاری به معنی
خانم.عروس

بی بهیگ::بی بهی،بی بی ،بود عروس
١٣٩٦/١٢/١٥
|

510 شهرهای شرقی استان اصفهان از نژاد
عرب.سیستانی.بلوچ.خراسانی هستند

شهر سجزی::سگزی.سیستانی
١٣٩٦/١٢/١٤
|

511 در زبان لری بختیاری کلمه ی گن به دو معنی بکار می رود::گفتن،گویند--
گوشه،کنار،جای
معنی نام بختیاری نشین گناوه
شهری در کنار آب
گن::کنار
١٣٩٦/١٢/١٤
|

512 در زبان لری بختیاری به معنی
به دنیا آمد.متولد شد.تولد

زو::زاده
مار::مادر
جمله لری بختیاری
بچه کی زومار اوید::بچه چه موقع متو ...
١٣٩٦/١٢/١٤
|

513 در زبان لری بختیاری به معنی
ماه تولد

زومار در زبان لری بختیاری به معنی
::زاده ی مادر.متولد شدن
زو::زاده
مار::مادر

جملات ...
١٣٩٦/١٢/١٤
|

514 کلمه ای زیبا در زبان لری بختیاری به معنی
::زاده ی مادر،متولد شدت،.تولد
جملات لری بختیاری
بچه زومار اویی::بچه به دنیا آمد

کی زوما ...
١٣٩٦/١٢/١٤
|

515 تاریخ دانان اجداد قوم لر را
دو برادر به نام
بدر
منصور
ثبت کرده اند
ایل بهداروند ((*بختیاروند .بیداروند.بداروند.بدروند.بیروند.
بیرا ...
١٣٩٦/١٢/١٣
|

516 تمام طوایف لر از کلمه وند در نام ایل .طایفه.تیره.اش.اولاد.
استفاده می کنند و برای تمایز آنها از طوایف
اقوام دیگر بود
****
طوایف
خلیل و ...
١٣٩٦/١٢/١٣
|

517 ایل قشقایی اتحادیه ایلی است از اقوام
لر.کرد.عرب.قاجار.افشار.بیات.ترکمن.بیات.لر شول*طایفه لر دره شولی*.

کلمه کرد به معنی ::رمه گردان است و ا ...
١٣٩٦/١٢/١٣
|

518 زبان کردی در ایران زبان رسمی نبوده و یک گویش از زبان پارسی است
زبان کردی در منطقه کردستان عراق به ثبت
رسیده
که اهالی آن خود را سورانی می د ...
١٣٩٦/١٢/١٢
|

519 طایفه بزرگ حیات غیب ساکن در مسجدسلیمان
زبان لری بختیاری

غیبی.موسوی.حیات غیبی.
*****

طایفه لر حیات داوودی
ساکن در دشتستان و ...
١٣٩٦/١٢/١١
|

520 طایفه رستم در ایل لر ممسنی
در شهر مصیری
نام اولین جد خود را کی گرجی می دانند
این طایفه خود را لر بختیاری می دانند

تیره های این طایف ...
١٣٩٦/١٢/١٠
|

521 در زبان لری بختیاری به معنی
بگذار ::بهل.بیل
BEL.BEHL.BEiL
١٣٩٦/١٢/١٠
|

522 در زبان لری بختیاری به معنی
بله
HA
بله ::کلمه ایی در زبان غربی است
١٣٩٦/١٢/١٠
|

523 در زبان لری بختیاری به معنی
شیطون.فضول
BALA
١٣٩٦/١٢/١٠
|

524 در زبان لری بختیاری
به معنی ::آری
HAre
١٣٩٦/١٢/١٠
|

525 در زبان لری بختیاری به معنی
گم .
بلا اویی::گم شد
BELA
١٣٩٦/١٢/١٠
|

526 در زبان لری بختیاری به معنی
گم .
بلا اویی::گم شد
BELA
١٣٩٦/١٢/١٠
|

527 در زبان لری بختیاری به معنی
گم .
بلا اویی::گم شد
BELA
١٣٩٦/١٢/١٠
|

528 در زبان لری بختیاری به معنی
گم .
بلا اویی::گم شد
BELA
١٣٩٦/١٢/١٠
|

529 دهی در دشت زیلایی در دهستان جهانگیری *زیلایی*مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
ایل منجزی

فامیلی های باقری و کریمی کشکی با ...
١٣٩٦/١٢/١٠
|

530 در زبان لری بختیاری به معنی
ستون های سنگی بزرگ که در
روی کوه ها می گذاشتند تا مسافر ها راه امامزاده ها را پیدا کنند
و به کل حضرت عباس مشهو ...
١٣٩٦/١٢/٠٩
|

531 کر::کل.کئله
نام واژه کل ::قوم لر بختیاری ستون سنگی در مسیر امامزاده ها می گذاشتند تا مسافر ها راه را پیدا کنند

این ستون ها به کل حضرت عباس ...
١٣٩٦/١٢/٠٩
|

532 واژه کل در زبان لری بختیاری به معنی ::ستونی سنگی در روی کوه های بلند در مسیر امامزاده ها
می گذاشتند تا مسافر ها راه را
پیدا کنند
کل::کر،ک ...
١٣٩٦/١٢/٠٩
|

533 روستاهای جاجو سفلی،جاجو علیا،جاجو سلیران،
در دهستان جهانگیری *زیلایی*مسجدسلیمان
محل سکونت تیره هایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ایل ...
١٣٩٦/١٢/٠٩
|

534 تخت نرگسی::روستا و منطقه ای در دهستان جهانگیری
در مسجدسلیمان
محل سکونت تیره هایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ایل بختیاروند *بهدارو ...
١٣٩٦/١٢/٠٩
|

535 منطقه ایی در دشت زیلایی در دهستان جهانگیری
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی ایل بختیاروند *بهداروند *
١٣٩٦/١٢/٠٩
|

536 روستای در دهستان جهانگیری *زیلایی*
مسجدسلیمان
محل سکونت تیره هایی از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی (ایل بختیاروند *بهداروند،بهوند*
تیر ...
١٣٩٦/١٢/٠٩
|

537 در زبان لری بختیاری به معنی
رقصیدن و شادی کردن
پایه کوبی،پا را محکم به زمین زدن
١٣٩٦/١٢/٠٩
|

538 سوزیانا نام قدیمی شهر اهواز است
این شهر لر بختیاری و عرب نشین است
معنی سوز به لری بختیاری ::سوزان

سوز::هوز،خور.اوک
سوزستان::سرزمین س ...
١٣٩٦/١٢/٠٩
|

539 در زبان لری بختیاری به معنی
::نبود
بی::بود
١٣٩٦/١٢/٠٩
|

540 در زبان لری لرستانی و در دزفول و شوشتر و اندیمشک
به فرزند خود روله می گویند
در بین ایل لر بختیاری از
کلمه رود::رودخانه استفاده می شو ...
١٣٩٦/١٢/٠٩
|

541 در زبان لری بختیاری به معنی
ماندنی*همیشگی*
مهنی::می مانی
مهنه::می ماند
بمهن::بمان
مهنا اسمی مردانه در بین ایل لر بختیاری
روستای ...
١٣٩٦/١٢/٠٩
|

542 دهستان آب ماهیک در جنوب لالی
محل سکونت ایل منجزی
و طوایف خلیلی بیگیوند پلنگ
لملمی منجزی.مال احمدی منجزی

منطقه هارنی کلا *هارونی ...
١٣٩٦/١٢/٠٨
|

543 روستایی در دهستان جهانگیری
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند
ایل منجزی
نام های قدیم و حال این روستا
()بنه کل تیمور.بنه مش امیرحسین.بنه مش ...
١٣٩٦/١٢/٠٨
|

544 تیره ای از طایفه لوحیرده ایل منجزی در آنجا
سکونت دارد
١٣٩٦/١٢/٠٨
|

545 در زبان لری بختیاری
::بهترین آرزو
به آر::بهار
١٣٩٦/١٢/٠٨
|

546 در زبان لری بختیاری
جمله زیر
کسگم اویی::کسی گم شده

:::::
جمله لری بختیاری
همه کس موو::همه ی کس و کار من
،عزیز من
١٣٩٦/١٢/٠٨
|

547 جد لرهای بختیاری
بختیار نام داشت
و نام های دیگر آن
بهدار خان.بهار خان.بهادر خان.بیرخان.
بیدر خان.
(((بختیاروند.بهداروند.بهاروند.بها ...
١٣٩٦/١٢/٠٨
|

548 طایفه کوچک لیوس بختیاری در ایل چهارلنگ در شهرستان دزفول
**
شاهپور ساسانی بعد از شکست والریانوس
امپراتور روم او را اسیر و همراه سربازان
ر ...
١٣٩٦/١٢/٠٨
|

549 در زبان لر های بختیاری
مردان بزرگ قوم را با کلمه(( کا .کی)) خطاب می کنند
کا::بزرگ.آقا.رئیس

کا محمد
کا علی
کافریدون
کی لهراسب< ...
١٣٩٦/١٢/٠٨
|

550 معنی در زبان لری بختیاری
::دوره آن سنگ ،

در معابد یک سنگ بزرگ در وسط آن قرار داشته

درو::دوره
ان::آن
تاش::سنگ
اگر ما کلمه ...
١٣٩٦/١٢/٠٨
|

551 در زبان لری بختیاری
::تپه ی شبیه زنبیل*سبد*
نام لباس قوم لر بختیاری
چوقا*چقا*نام دارد
که خطوط روی این لباس
شبیه معماری چغازنبیل و ک ...
١٣٩٦/١٢/٠٨
|

552 معنی در زبان لری بختیاری
::شب راهی شو جلوی خانه خود،شب
راهی شو به سوی خانه ی خود
شو::شب
تروک::راهی شو
نا::نها،جلو
هونته::خانه ی خو ...
١٣٩٦/١٢/٠٨
|

553 معنی در زبان لری بختیاری
::آن سنگ خوبان،بهترین سنگ
اون::همان.آن
تاش::سنگ
هو::خو،خوب
١٣٩٦/١٢/٠٨
|

554 معنی داتیس در زبان لری بختیاری
::مادر قله،
و در جمله زیر
داتیس بنیر::مادر چشم او را نگاه کن

دا::مادر
تیس::تیز،نوک کوه،قله
١٣٩٦/١٢/٠٨
|

555 در زبان ترکمنی به معنی سنگ است

در زبان لری بختیاری به سنگ
برد.کوچک.تاش.التاش. می گویند

سنگ صاف در زبان لری بختیاری
::برد تووش
١٣٩٦/١٢/٠٨
|

556 بنه غلامحسین در کنار کوه علاویس*علاویس شاه.علاوش*در دشت
پلنگان در کنار دشت زیلایی منجزی
عالی ویس پسر تاجمیر قنبر پسر رستم خان
آقاسی پسر ش ...
١٣٩٦/١٢/٠٧
|

557 تش آب ماهی .تش کا گردو.تش راه خدا
.تس معصوم در طایفه زیلایی کهگیلویه

تش عباس.تش شهباز.تش شمس در تیره رستمی خلیلی
و تش کاید گردو در ت ...
١٣٩٦/١٢/٠٧
|

558
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
سرمنشا بسیاری از طوایف و تیره های ایل لر بختیاروند است

تیره رستمی پلنگ *شمس خلیلی*
تیر ...
١٣٩٦/١٢/٠٧
|

559 ریگ یکی از پسران خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان بود
که از آنها فقط جایگاه ایلی به نام
وارگه ریگی در دشت دارجنه در روستای خلیلی بیگیوند ده ...
١٣٩٦/١٢/٠٧
|

560 روستای تلخاب کلات
آرامگاه منگشت در این روستا قرار دارد
در دهستان جهانگیری مسجدسلیمان
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
منجزی
١٣٩٦/١٢/٠٧
|

561 منطقه آب ماهی(آب مایک،اوماهی،آب ماهیک)
شامل روستاهای آب ماهی.هارنی کلا*هارونی کلا*.رگ خلیل.تنگ خلیل.چه خلیل.گلزاری.تمبل.آب زالو.هالو زال.باغ شول
١٣٩٦/١٢/٠٧
|

562 در زبان لری بختیاری
او::av
١٣٩٦/١٢/٠٧
|

563 طوایف نه گانه ایل منجزی
1-خلیلی بیگیوند پلنگ.
2-ابوالحسنی
3-لوخرده*لو خیرده*
4-روا جهانگیری
5-تاج الدین عبدالهی
6-مال احمدی *آل ...
١٣٩٦/١٢/٠٦
|

564 بعد از پناه آوردن شاه طهماسب صفوی
به کوه های لرستان جهانگیر خان بختیاروند با سپاه خود به لشگر عثمانی حمله کرد
و آنها را شکست داد
شاه طهماسب ...
١٣٩٦/١٢/٠٦
|

565 صالح خان بختیاروند ایلخان بختیاری در زمان نادرشاه بودند و در فتح هند
فرمانده سپاه لر بختیاری ها بودند
که موجب فتح قلعه قندهار و تنگه خیبر شد
١٣٩٦/١٢/٠٥
|

566 کاسی ها شاخه ایی از مردم کاسپین بودند
که به لرستان کوچ کردند و با قوم پارت آمیخته شدند
و اجداد لر های فیلی هستند
ایل لر لک شاخه ایی از ایل ...
١٣٩٦/١٢/٠٢
|

567 معنی منطقه ططر::در زبان لری بختیاری به معنی اژدها ١٣٩٦/١٢/٠٢
|

568 به معنی ::دل
پاکی و شفافی آینه.تصویر واقعی را نشان می ده
١٣٩٦/١١/٣٠
|

569 ایل لر لک یکی از شاخه های قوم لر است
اقوام کاسی اجداد قوم لر هستند
حدود یک چهارم موزه ملی را اشیاه
تاریخی استان لرستان تشکیل داده
در ه ...
١٣٩٦/١١/٢٨
|

570 نام های دیگر طایفه نیم بنیچه
(لیم بنچی.لیمونیچی. لیمونچی)
***
طایفه نیم بنیچه ایل منجزی
تیره ها
عباس وند
مهمیدوند *محمود وند.مح ...
١٣٩٦/١١/٢٤
|

571 این طایفه از دو شاخه تشکیل شده و به طایفه لملمی منجزی شهرت دارد
تیره شیخ محمد عالی*شیخ محمد خالی.کی شیخ عالی.شیخالی وند*

میشه وند*ملشه وند ...
١٣٩٦/١١/٢٤
|

572 در زبان لری بختیاری به معنی
تورا می آفریند

ولی در زبان کردی که دارای حروف الفبا و کتاب هستند
ئافرت به معنی تو کهنه نیستی است
و با ...
١٣٩٦/١١/٢٢
|

573 بزرگ مرد تاریخ ایران
کریم خان زند خود را از ایل لر می دانست
درست کردن یک قوم نیاز به گذشته تاریخی دارد
نام قوم لک هیچ جای تاریخ نیامد
و ...
١٣٩٦/١١/٢٢
|

574 اسم کامل آن
بازهفتی است
بازی که هفت فرزند دارد
منظور از باز خلیل خان ایل بیگی جد طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ از ایل منجزی بهداروند است

...
١٣٩٦/١١/٢٢
|

575 کرته*کرتی*::نوعی لباس قدیمی عشایر لر بختیاری ١٣٩٦/١٠/٢٩
|

576 در زبان لری بختیاری به معنی
بی چیز
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

577 در زبان لری بختیاری به معنی
خوش لباس
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

578 تیات در زبان لری بختیاری به معنی چشم هایت

تیاتر * زبان لری بختیاری* به معنی تئاتر
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

579 در زبان لری بختیاری به معنی
به ایست
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

580 مردم لر زبان لرستان
از چش،گلاره.چم به جای کلمه چشم
استفاده می کنند
ایل لر بختیاری *لر بزرگ:: بختیاری.کهگیلویه.ممسنی.بویراحمد.لیراوی.شبانکا ...
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

581 معنی در زبان لری بختیاری
کله ی کله پاچه را دود دادن*جهت سوختن
موی کله پاچه *

کله::کله پاچه
دینی::دود دادن
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

582 در زبان لری بختیاری
دوشمن
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

583 معنی در زبان لری بختیاری
ساقدوش ::کسی که پا به پای داماد راه می
رود
در حالی که شانه به شانه اوست
دوش ::شانه
ساق::پا
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

584 در زبان لری بختیاری
اوین:: EVaen,آمدند
اوین::ovaen,آمدند
اوینه::evinh,می بیند
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

585 سهراب یکی از سرشاخه‌های ایل بزرگ بهداروند است
ایل بختیاروند متشکل
از
ایلهای
عالی جمالی
منجزی *کر منجزی *
لیراوی
علادینوند
١٣٩٦/١٠/٢٤
|

586 در زبان لری بختیاری
جملات لری بختیاری
پاسخ در پرسیدن حالت خوب است

مرد می گوید ::
خووم زینه؛ای زن من خوبم

زن می گوید ::
١٣٩٦/١٠/١٨
|

587 بنی*بنه.بن*::در زبان لری بختیاری به معنی
روستا *ریشه و بنیاد*

بنی محمد::روستای محمد
.بنی راک::روستای صخره

طبق تحقیقات کارشناسا ...
١٣٩٦/١٠/١٢
|

588 در زبان لری بختیاری به معنی
پسرم
١٣٩٦/١٠/١٢
|

589 کلمه ای غربی به معنی
آیت الدین:: نشانه ی دین
١٣٩٦/١٠/١٢
|

590 بنگو*بنگگو*::معنی در زبان لری بختیاری
.صدا می زند
.آواز می خواند.اذان می گوید
Bong ego
١٣٩٦/١٠/٠٨
|

591 روستا هفت شیدان*پیران شیدان.
هفت شاهیجان *
کنار هفت شاهیجان(چنار شاهیجان )
بزرگترین روستای دهستان زیلایی
*جهانگیری *محل سکونت سادات
...
١٣٩٦/١٠/٠٨
|

592 در زبان لری بختیاری به معنی
در دام دشمن افتادم.راه فرار ندارم
Masram
١٣٩٦/١٠/٠٨
|

593 در زبان لری بختیاری به معنی
پهلوان ما.شیر ما
یلمان::یلمون
شهر بختیاری نشین
دیلم::ده پهلوان من
١٣٩٦/١٠/٠٨
|

594 پسران خلیل خان ایل بیگی بختیاروند
معروف به هفت کر بیگی
شاه منصور خان بختیاروند
سیاه منصور خان بختیاروند
مهدی خان بختیاروند
تاج الد ...
١٣٩٦/١٠/٠٧
|

595 ایل منجزی بختیاروند معروف به
گروزی*گروسی*
تمام ایلخان های ایل بختیاری در دوره
صفوی.افشار.زندیه از این ایل بودند

رستم بیگ بختیاروند پل ...
١٣٩٦/١٠/٠٧
|

596 معنی به زبان لری بختیاری
الله ::خدا
وردی::آوردی.


رستم بیگ آقاسی معروف به
خداوردی *الله وردی*پسر شاه منصور خان بختیاروند سپهسال ...
١٣٩٦/١٠/٠٧
|

597 طایفه محمدی میلاسی در باغملک
طایفه میلاس بختیاروند در لردگان
نام جد این طایفه شاه منصور بوده

میلاس را از بزرگان زرتشتی می دانستند

١٣٩٦/١٠/٠٧
|

598 شجرنامه ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *

بختیار خان

جمال *بیژن .باجول.بجن*

شاه محمد عالی بختیاروند

ملکشاه بختیاروند
...
١٣٩٦/١٠/٠٧
|

599 شجرنامه ایل منجزی
بختیار خان
جمال *بیژن.با جول.بجن*

شاه محمد عالی بختیاروند
*شمخال.عالی شاه.عالی شه*

ملکشاه بختیاروند
١٣٩٦/١٠/٠٧
|

600 چشمه آب پیازی در دهستان زیلایی
مسجدسلیمان
بین روستاهای آکلولی*کلبعلی*.
پیران شیدان *هفت شیدان
.پیرگاه*
و روستای خلیلی بیگیوند
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

601 چشمه روغنی
نام چشمه ای در پای کوههای
سرقلعه*سر قل.سرقله*.
زرد.الله اکبر در بین روستاهای
شمس آباد.علی آباد.خلیلی بیگیوند
در دشت دا ...
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

602 شجرنامه ایل منجزی
سپهسالار بختیار*بهدار.بدر. بیره*

جماالدین *باجول.بیژن.بیجان.بجن
*
شاه محمد عالی*شیخ محمد عالی
.شیخ محمد خالی.شم ...
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

603 در زبان لری بختیاری با تلفظ
برند borand.boran
برند رندی::ته دیگ را جدا کردی
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

604 رستم بیگ آقاسی*معروف به گرزی*
پسر شاه منصور خان بختیاروند پسر
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند پسر
جهانگیر خان بختیاروند
از ایل منجزی بهدارو ...
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

605 طایفه لر طرهان
ما لرها
تا پای جان از ایران و ایرانی دفاع
خواهیم کرد
گویش لری لکی گویشی از زبان لری است
١٣٩٦/١٠/٠٢
|

606 در زبان لری بختیاری به معنی
خانه ای که با سنگ درست شده و ملاتی
استفاده نشده
توه::خانه
(زبان لری لکی::معنی
لک::شاخه
طایفه کوسه لر ...
١٣٩٦/١٠/٠٢
|

607 در زبان لری بختیاری به معنی
می میرم

جمله لری
میرام سیت::می میرم برات
١٣٩٦/١٠/٠٢
|

608 در زبان لری بختیاری به معنی
نگاه کردن به جلو
.سیلاب در پیش رو

جمله لری::
سیلوانات کن::به جلو نگاه کن
Saelvanat non

سیلوا ...
١٣٩٦/١٠/٠٢
|

609 نام دشتی در دهستان زیلایی
*جهانگیری شمالی* بین روستای خلیلی بیگیوند و
پیران شیدان*هفت شیدان*
کوه سرقلعه*سر قل.سرقله*
در دشت دارجونه*دارجن ...
١٣٩٦/١٠/٠١
|

610 کوه علاس*عالی ویس.علاوس*
در دهستان زیلایی
*طایفه خلیلی بیگیوند زیلایی
پلنگ*ایل منجزی بهداروند

تش زیلایی در تیره علاسوند
زراسوند
١٣٩٦/١٠/٠١
|

611 معنی در زبان لری بختیاری
ایل پیشرو.پیشرو ایل.
ال::ایل.el
نا::جلو.پیشرو
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

612 یوتاب خواهر سردار آریوبرزن
در حمله اسکندر مقدونی به ایران،
لشگر اسکندر در کوههای بختیاری
زاگرس با سپاه آریوبرزن روبرو
شد و با مقاومت س ...
١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

613 جهانگیر خان بختیاروند معروف به
*طهماسب قلی خان بختیاروند.فیلتن *
اولین ایلخان بختیاری در زمان صفوی
پدر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند

١٣٩٦/٠٩/٢٣
|

614 تیره شیخ حموله در چم گلک اندیمشک
اولادها
قیصر.عسگر.اکبر.خیلا.نیلا.(")
نام فامیلی سزاری

ییلاق در کنار رود سزار در لرستان
منطقه گ ...
١٣٩٦/٠٩/٢٣
|

615 این ایل از بازماندگان ایل لر شول
است
تاریخ دانان یونانی از مدافعین شهر کوروش در سغد *سین کیانگ*چین یاد کردند
که اسکندر را زخمی کردند
از ...
١٣٩٦/٠٩/٢٣
|

616 دره شوری ::نام اصلی این ایل
دار شولی *نژاد لر شول.درخت شول*
شول یکی ازه ایل های لر بود
که طوایف آن به سایر نقاط کشور کوچ داده شدند
حکومت ...
١٣٩٦/٠٩/٢٢
|

617 نیلا::اسمی مردانه قدیمی در زبان لری بختیاری
به معنی ::نیله سوار*ابر سوار*
سوارکاری که بر پشت اسب های نیلی سوار است و با سرعت باد حرکت می کند
١٣٩٦/٠٩/٢٠
|

618 نام های ایل منجزی
*مجدی.منجری. منجی.منج.محجن.محجنی.مزیری*

نام کامل این منطقه کامفیروز بود
محل سکوت طایفه گندایی و ایل منجزی

شهر ...
١٣٩٦/٠٩/١٩
|

619 @محل سکونت ایل منجزی در کوهرنگ

این اسم از بیژن گاه *بیزنجان.بیزجان*
یا از پیرگان گرفته شده


منطقه پیرگاه*هفت شهیدان *در
دهستا ...
١٣٩٦/٠٩/١٩
|

620 در زبان لری بختیاری به معنی
اینجا را ترک نکن.راهی نشو

نام اولادی در طایفه موری دور کی
ایل بختیاری
١٣٩٦/٠٩/١٩
|

621 همان دشت مرو*مرغاب*است
ایل منجزی
در حمله نادرشاه به هند علی صالح
خان بختیاروند رئیس ایل بختیاروند
*بهداروند *از طایفه عالی ایلی*حلیلی ...
١٣٩٦/٠٩/١٩
|

622 Derak:: پشتیبان .سپر

در آیین چوب بازی لر بختیاری
از دو چوب استفاده می شود
این آیین در زمان هخامنشیان
رایج بوده
چوب بزرگ درک نام ...
١٣٩٦/٠٩/١٧
|

623 ایلات لر بختیاری *لر بختیاری *
چهارلنگ.هفت لنگ. ممسنی.شبانکاره
.لیراوی.بویراحمد.کهگیلویه.کهمره
.کرشولی.سیوند.حیات داوودی.
ایل لک همان ا ...
١٣٩٦/٠٩/١٥
|

624 دره شوری ::دار شولی*نژاد شولی*
دره شوللیایل لر شول یکی از ایلات لر بود که حکومت بزرگی در لرستان.خوزستان
.کهگیلویه.ممسنی ایجاد ...
١٣٩٦/٠٩/١٥
|

625 در زبان لری بختیاری به معنی
سایه مادرم

لری لکی گویشی از زبان لری است
یک قوم می تواند با زبان دیگری تکلم
کند ولی هیچ زبان و گویشی
١٣٩٦/٠٩/١٥
|

626 در زبان لری بختیاری به معنی
به روشنایی

روشنا::روشنایی
١٣٩٦/٠٩/١٥
|

627 جمله لری بختیاری
هلما بیایم::بگذار ما بیاییم

هل::بهل .هلیدن.
نهل::نگذار
١٣٩٦/٠٩/١٥
|

628 در زبان لری بختیاری به معنی
تخم.دانه

توم بده::گندم ها را در زمین بپاش
جهت کشت
١٣٩٦/٠٩/١٥
|

629 در زبان لری بختیاری به معنی
به نشان.بکار.کشت کن
١٣٩٦/٠٩/١٥
|

630 معنی در زبان لری بختیاری
فرشته. ملائک


جن ملیکا ':اجنه و ملائکه
١٣٩٦/٠٩/١٥
|

631 ریما کلمه ای در زبان لری بختیاری
به معنی ::روی ماه

جمله لری بختیاری
ریمات بوسوم::روی ماهت را ببوسم


در زبان ترکی به ماه ،،آی ...
١٣٩٦/٠٩/١٥
|

632 در زبان لری بختیاری به معنی
برای من است Simon
سیمون::برای من
نامی برای دختر و پسر
&&&&&&
نام در زبان اسپانیایی
سیمئونه.سیمون
١٣٩٦/٠٩/١٥
|

633 تاجمیر قنبر خان بختیاروند پسر شاه منصور خان بختیاروند پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاری

تیره تاجمیر ی و تیره میرگپی در
طایفه گندایی بختیاروند ...
١٣٩٦/٠٩/١٢
|

634

شجرنامه ایل منجزی بهداروند
*کرمنجزی،کر منجی کران منجی،.پسران معجزه گر*
ایل بزرگ لر بختیاروند

سپهسالار بختیار (بدر )
...
١٣٩٦/٠٩/٠٣
|

635 شیخ محمد عالی خان بختیاروند
جد ایل بختیاروند کر منجزی
*شیخ محمد خالی .شمخال*
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

636 به معنی هفت ایل
بدلیسی تاریخدان کرد
لر را از نسل دو برادر به نام
بخت*بختیار.بهدار*
بجن*بیژن*

1-ایل بختیاروند کرمنجزی
2-ایل کرم ...
١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

637 ایل الک یکی از سرشاخه های ایل بزرگ
بختیاروند بود
که امروزه از آن نامی به میان نیست
و دارای چندین طایفه بود
بدلیسی کرد در کتاب خود لر ها ...
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

638 *****
ایل بختیاروند خود را از نسل خورشید
می داند
لهراسب کیانی جد قوم لر

بدلیسی اجداد لر را دو برادر به نامهای
بجن*بیژن *
بخت* ...
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

639 ایل فراموش شده در تاریخ
ایل الک*اولک*
یکی از سر شاخه های ایل بختیاروند
*بهداروند. بیداروند *نام طوایف و ایلات ایل الک بختی ...
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

640 زبان لکی یکی از گویش های قوم لر
است
امروزه بعضی ها سعی می کنند
از این زبان قومی جدید به نام
لک درست کنند
در هیچ منبع تاریخی از قوم لک ...
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

641 ایل بزرگ بختیاروند کرمنجزی
*کر منجی.کرمانجی*

رستم خان بختیاروند رئیس ایل بختیاروند در جنگ ایران و عثمانی به کمک شاه اسماعیل صفوی رفت
و د ...
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

642 روستای منجزی نشین در دشت عقیلی
طایفه خلیلی بیگیوند زیلایی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

643 منطقه چال چهل آب*چلویان.چلبیان.چلو*در اندیکا
محل سکونت طایفه خلیلی بیگیوند زیلایی *منجزی پلنگ *
********
طایفه چال لو چلبیانلو در ارسباران < ...
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

644 نام قوم آلبانی است
با هجوم وحشیانه مغولان به ایران
بسیاری از اقوام آریایی
به اروپا کوچ کردند

قوم آلبانی*آلانی.الرانی.ارانی.اوس*
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

645 در زبان لری بختیاری به معنی
بختک .نحسی.دشمن.سایه شوم

نام دیویی در فرهنگ لر بختیاری
الابستک::الابختک
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

646 در زبان لری بختیاری به معنی
آسیب می بینی.زخمی می شوی
***&&&&
اجمی ::معنی در زبان لری بختیاری
فرار می کنم.

جمله بختیاری
اجم ر ...
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

647 نام دیگر ایل علاءالدین وند ایل بختیاروند لر بختیاری
(علایی.علائی وند.علادینی. الدینی)
نام طوایف :::
علادینی
فارسانی
مالکی
عبدالهی ...
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

648 در زبان لری بختیاری به معنی
آمد.سر رسید
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

649 ایل لر بختیاروند کران منجزی *کر منجزی.کرمانجی *
خود را از نسل خورشید می داند

نوادگان جمشید کیانی.
لهراسب کیانی*لر*

در زبان لری ...
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

650 در زبان لری بختیاری
کران منجزی ::کران منجی
پسر ان معجزه گر.
(((لر بزرگ از نسل بختیار و پسرش بیژن است )))))


در زمان سلسله صفوی ب ...
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

651 در زبان لری بختیاری به معنی

اشک آلود.چشم گریان
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

652 در زبان لری بختیاری به معنی
هستم
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

653 این تیره در طایفه اورک دینارونی بختیاری است
و در چهار روستا در چهارمحال و بختیاری زندگی می کنند


افراد این تیره با بزرگ نمایی
خود را ...
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

654 نام اصلی این ایل کرشولی است
کر شولی::پسر شولی
ایل لر شول در زمان سلغریان بر تمام
ایلات لر حکومت می کرد
شهر شول آباد بختیاری در لرستان
١٣٩٦/٠٨/١٥
|

655 در زبان لری بختیاری به معنی
تور*تر*::مسیر.نژاد
ناز::زیبا

کلمه لری بختیاری
تورنه::گیسو

توره::مسیر است

شهر ترکالکی::مس ...
١٣٩٦/٠٨/١٤
|

656 زبان لری بختیاری

جمله لری بختیاری
آیدا::ای مادر*درخواست کمک*

آیدا::آیا داد
١٣٩٦/٠٨/١٤
|

657 یکی از سر شاخه های ایل بختیاروند بود که امروزه ایل های شاخه ی الک
به ایل های مستقل تبدیل شده اند

ایل های شاخه ی الک بختیاروند

ایل ل ...
١٣٩٦/٠٨/١٢
|

658 در زبان لری بختیاری به معنی
رئیس.رهبر گروه.سردسته.
١٣٩٦/٠٨/١٢
|

659 در زبان لری بختیاری به معنی
کسی که پا به پای تو راه می آید.رفیق.هم گروه

در زمان تیمور گورکانی گروهی
از طوایف لر بختیاری را مجبور به
١٣٩٦/٠٨/١٢
|

660 بدلیسی تاریخ دان کرد
لرها را از نسل دو برادر
به نام بختیار و بیژن می داند
********
در کتاب شرف نامه
معنی نام کلمه کرد::رمه گردان
١٣٩٦/٠٨/١٢
|

661 طایفه کران بختیاروند در شهر فارسان
بختیاری
طایفه کران بختیاری در سیرجان
طایفه کرانی *کرائی *بختیاری در مسجدسلیمان
طایفه کرایی در آب گ ...
١٣٩٦/٠٨/١٢
|

662 جد ایلات قوم لر
لهراسب(((لوراساب.لراسب.لهراب
.لاراب ))
فرزندان (گشتاسب .زریر.بستور )
گشتاسب *ویشتاسب.یشتاسب.گشتاسف.
یاشتاسب.یاشاسپ*< ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

663 نام طایفه خلیلی بیگیوند است
حلیلی*حالیلی.عالی ایلی*
یکی از طوایف ایل منجزی
*منجزوان.مونجان.منجی*
بختیاروند که در فتح
هند

در ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

664 نام شهری در مسجدسلیمان
محل سکونت ایلات بختیاروند
مردم این منطقه را اندیکایی
*اندیکویی *
می نامند
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

665 در زبان لری بختیاری به معنی
فار::پار. پارسال
یاب:::آب

آبی که از باران پارسال در مکانی ذخیره شده
برای کشاورزی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

666 نام یکی از ایلات ایل بزرگ بختیاروند
بود
که امروز از آن اثری نیست

و در تاریخ گمشده است

ایل سالک لر بختیاروند
سالک الوار *سال ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

667 بداغ خان چگنی از ایل لر او تمام مدعیان
شاه عباس صفوی را از بین برد و او را بر تخت نشاند
فرزندان او سالها در خراسان حاکم بودند

به جنگجوی ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

668 منطقه باستانی کورارکان در کهگیلویه و خوزستان در زمان اتابکان لر بزرگ وجود داشت و منطقه ایی
مستقل بود

این منطقه جزء حکومت ایل بهداروند
...
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

669 معنی در زبان لری بختیاری
مرد خانه
یل::مرد.پهلوان
هون::خانه
به هون::بهترین خانه.سیاه چادر
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

670 معنی در زبان لری بختیاری

آواره ی او هستید .بخاطر او
آواره شده اید


١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

671 امامزاده شهیر*شپیر*در روستای حوض گل معروف به
سادات شاپوری در طایفه اورک
شپیر:::شاپور

تیره شاپوری بختیاری در طایفه گوروئی دیناروند
...
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

672 تیره عالیوند در طایفه ململی در مسجدسلیمان
تیره عالیوند در طایفه قائدوند ایل
علاءالدین وند بختیاروند

طایفه عالیوند ایل بکش در ایل ممسنی ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

673 آلبو::کلمه ایی لری بختیاری
به معنی ::ایل پدر.
آل::ایل.طایفه
بو::پدر
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

674 در زبان لری بختیاری به معنی
ابر تا نیست.ابر تا نیامده

جمله لری
اورتانیس رو جووه هانه بنه ریی بند::
تا آسمان ابری نشده جامه ها را روی ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

675 جاده باستانی دلفارد *دزپارت* و پل خداآفرین در کوه های بختیاری مابین
شهر مسجدسلیمان و کوهرنگ
محل کوچ ایل بزرگ بختیاروند از خوزستان به چهارمحال ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

676 طایفه شیخ احمد بلده بختیاروند در مسجدسلیمان .شوشتر.اصفهان
.کوهرنگ.اهواز.فولادشهر
این طایفه جزیی از ایل بلیوند ایل بزرگ بختیاروند
ایل بلیون ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

677 اسمی کاملا پارسی

آنا:::دآنا.دانایی.مادر
دآ::مادر.دآنا
دآیه::مادر.دانآیه.
سا::سایه
مهرساآنا :::سایه مهر مادری
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

678 بردشیر نماد شجاعت در قوم لر بختیاری
است
آنها بر روی مزار بزرگان ایل و پهلوانان.
قوم خود شیر سنگی می گذارند
و آن را بردشیر می گویند
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

679 در زبان لری بختیاری به معنی
او::آن
تا*تی*::طرف.سوی
اوتای::آن طرف otae

ایتای*ایتی*::این طرف
itae

بو اتای*بیو ایتی.بو اتای*: ...
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

680 آریایی ها نام سرزمین دو سوی رود ارس را الران *اران.الان. آلان.آیران.
آیروان.ایروان.آیرن.**
شهر ایذه *ایرج.ایزج.ایرانج*

کشور الران*آلان* ...
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

681 در دوران حکومت آریایی ها
منطقه قفقاز
را آران*آلان.آیران*نامیدند
شهر ایروان ارمنستان

قوم آلانیا *آرانیا.آیرانیا.آلبانیا*در جمهوری او ...
١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

682 معنی در زبان لری بختیاری


:::منطقه چلبیان *چلویان.چلو*
محل سکونت ایل منجزی *منجزوان.منجوان *
بختیاروند
چلوی:::چال های چهل آب
١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

683 در زبان لری بختیاری به معنی

جای دلنشین.سکونتگاهی که
در جای دلباز درست شده
١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

684 در زبان لری بختیاری به معنی
کل::خانه. کلبه
لات::بین کوهها

خانه های بین کوه.روستا
١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

685 در زبان لری بختیاری
به معنی

سکونتگاه بین دو کوه
لا::بین
١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

686 در زبان لری بختیاری به معنی
کلی::ستونی از سنگی
بر::مقابل آفتاب
ستون سنگی در برابر آفتاب...


کلیبر::ستون سنگی

آریایی ها بر ...
١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

687 در زبان لری بختیاری به معنی
بابااحمد *بامر.با مد.باائمد*

طایفه بامری از ایل دور کی
*بابا احمدی *
بزرگان ایل دور کی
سردار اسعد بخت ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

688 معنی در زبان لری بختیاری :::
کوره راهی که عرض مسیره عبوری آن
فقط به اندازه پای انسان است.

به معنی راهی بی بازگشت

راهی که مجبوری ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

689 نام روستای در مسیر جاده
مسجدسلیمان و اهواز
مردم این روستا از ایل منجزی
بختیاروند هستند
بهبید::بهبود
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

690 در زبان لری بختیاری به معنی
سا::آرامش.سایه
ناز::دوست داشتنی.زیبا

سانار:::آرامش دوست داشتنی

ساناز::آرامش زیبا

ساناز::سایه ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

691 کره ::در زبان لری بختیاری به چندین معنی و تلفظ کاربرد دارد
کره::انجیره کوهی kareh
کره:::چروکیده kerh
کره::ناشنوا karh
کره ::کره حیوانی ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

692 قاقالی لی::کلمه ایی لری در زبان لری
بختیاری.برای آرام کردن کودکان

به معنی خریدن خوراکی و شیرینیجمله لری
قاقالی لی سیت ا ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

693 بلامنسر::در زبان لری بختیاری استفاده می شود

جمله لری بختیاری
درد و بلامنسرم ::درد و بلاهای
تو ،توی سرم
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

694


همان کلمه آقا است

ریشه
آتا:::؛*آکا. هکا. هخا.کا.کاک**

هخامنش::بزرگ منش.پدر بزرگ
هخامنش :::هکامنش،آکامنش
آکا::آقا ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

695 آنا ریشه ی کلمه دانا*دآنا*است
دا::نام مادر در زبان لری
دالکه ::در زبان کردی
دایه::رایج در بین پارسیان

قبل از ورود مغول ها و گورکانی ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

696 طایفه خلیلی بیگیوند *پلنگ*
تیره ها
خیری وند.تاج الدین وند.اسماعیل وند.احمد وند.چهاربنیچه.غریبی.
قبادوند.زیلایی. شروند.پلنگ.خلیلی.
جهانگیر ...
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

697 معنی در زبان لری بختیاری
در::دختر
سا::.آرام

درسا::دختر آرام.
در*ددر*::دختر

١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

698 در زبان لری بختیاری به معنی
آدم خسیس.
نوو کور:::نان کور
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

699 تیره شهسواری از طایفه افشار کرمان
این تیره از جانکی سردسیر بختیاروند است که همراه تیره هایی از طایفه اوشار از کهگیلویه و خوزستان کوچ داده شد
< ...
١٣٩٦/٠٨/٠١
|

700 بانک از کلمه بانگ گرفته شده
معنی بانگ در پارسی
آواز.فریاد.داد
نوع دیگر تفسیر معنی آن
فریاد کمک خواهی::جذب سپرده

فریادی برای
ف ...
١٣٩٦/٠٨/٠١
|

701 طایفه تاکر*تکی.تاکه*در ایل بزرگ بختیاروند

تیره تکی در طایفه خلیلی بیگیوند زیلایی در ایل منجزی صفی خانی
جزء ایل بزرگ بختیاروند
در مسجد ...
١٣٩٦/٠٨/٠١
|

702 قبل از آمدن اعراب
شهر بصره .فاو فارس نشین بود

نام بصره به زبان لری بختیاری
بس ره؛::بسی راه.بسیار راه

بصره یکی از شهر های ایران ...
١٣٩٦/٠٨/٠١
|

703 در زبان لری بختیاری به معنی
بله
در زبان ترکمنی ..هوه havah.
در زبان ترکی استانبولی.Evet
ترکی آذری::بیلی. بلی.baele
در زبان لری ...هاh ...
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

704 در زبان لری بختیاری به معنی
مهر
Mohr
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

705 در زبان لری بختیاری به معنی
دزدید
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

706 در زبان لری بختیاری به معنی
تسبیح
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

707 در زبان لری بختیاری به معنی
دسته
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

708 در زبان لری بختیاری به معنی
بگو
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

709 در زبان لری بختیاری به معنی
تسبیح
tazbi
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

710 در زبان لری بختیاری به معنی
تسبیح
tazvi
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

711 در زبان لری بختیاری به معنی
کل*گر*::گره.بسته شده
موشت::مشت
مشت گره کرده
Kelmosht
germosht
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

712 معنی در زبان لری بختیاری
یاد هست
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

713 در زبان لری بختیاری
لای*لا*::میان دو کوه.جایگاه
زنگان:::زنگوله.زنگلان.

مکانی که در آن همیشه صدای زنگوله
شنیده می شد
به دلیل وجو ...
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

714 ریشه آن فارسی است
و از کلمه کیان گرفته شده

به معنی سرزمین.پادشاه

لقب لری
کا و کی از کلمه کیان گرفته شده
کا::کان.کیان
کی:: ...
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

715 به معنی سرزمین .وجود.پادشاه
تاج کیانی::تاج پادشاهی

لقب پادشاهی ایران سلسله کیانیان

ایل کیا نرسی بختیاری
نرسی یکی از پادشاهان س ...
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

716 در زبان لری بختیاری به معنی
تا به روی
کلمه و جملات لری بختیاری
ری::می رویri
نیری::نمی روی neri
تاری::تا برویtari
تانری::تا نرویta ...
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

717 در زبان لری بختیاری به معنی
بسته شده.انباشته شده .

جمله لری بختیاری
در رو کیپ کن::در را ببند.
امبار کیپ کیپ جا نداره:::
انبار پ ...
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

718 روستای منج *مانجز.منجاز*در بخش چلو اندیکا روستای منجزی نشین در کنار آرامگاه شیخ علی اسماعیل گیلانی *بابازاهد *یکی از نوادگان شیخ زاهد گیلانی است و ... ١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

719 در زبان لری بختیاری به معنی
س::سو.نور.بینایی
تیا::چشم

ستیا':نور چشم
١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

720 این اسم از دو بخش
تشکیل شده
میر:::امیر اسم عربی
زا:::زاده فارسی

میرزا
در زمان قدیم اسمی برای مردم و معلم ها بود
**********
١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

721 در زبان لری بختیاری به معنی
بزرگ.سرپرست

میر::مردن.
میراندن::کسی که سرپرستی عده ای
را بر عهده دارد و می توان آنها را تنبیه
کند
...
١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

722 اصل این کلمه عربی بود که وارد زبان فارسی شد

اهل بیت:::آل بیت.ال بیت

ایل بیگ:::اهل بیت.
١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

723 در زبان لری بختیاری به معنی
نروب.جارو نکن
م::نه
روف::روب
Marof
جمله دستوری
*******
کلمات و جملات در زبان لر ی بختیاری

...
١٣٩٦/٠٧/٢٨
|

724 تالی نام یک طایفه در ایل لر بختیاری
است


معنی تال به زبان لری بختیاری
تال::ریسمان.نخ.
١٣٩٦/٠٧/٢٨
|

725 در زبان لری بختیاری
جمله ی پرسشی است
به معنی ::مادر می آیند*مادر آنها می آیند *

دا::مادر
یان::می آیند.(میایند.میان.یان)
١٣٩٦/٠٧/٢٨
|

726 نام قومی آریایی که در غرب .جنوب غرب.جنوب ایران زندگی می کنند
شامل اقوام .لر فیلی.لر لک.لر بختیاری.لر ممسنی. لر بویراحمد ی
.لر مینجایی.فارس.لر ک ...
١٣٩٦/٠٧/٢٧
|

727 منطقه له درازی در دهستان زیلایی منجزی در مسجدسلیمان
به معنی لا *بین دو کوه *
کوه های موازی هم هستند و بین آنها
را له درازی می گویند

١٣٩٦/٠٧/٢٧
|

728 در زبان لری بختیاری به جای کلمه پسر:::از دو کلمه
کر . کوئک
استفاده می شود
Kor. .KOVAK
١٣٩٦/٠٧/٢٧
|

729 هم اکنون در خوزستان افشار طایفه ای از ایل گندلزی بختیاری است
ایل گندلزی یکی از ایلات لر شولی بود
ساکن در لرستان.خوزستان.کهگیلویه

هیچ سن ...
١٣٩٦/٠٧/٢٦
|

730 طایفه بامری بختیاری از ایل درکی*دورکی*

ساکن در خوزستان.اصفهان.چهارمحال و بختیاری

این طایفه به همراه سایر طوایف بختیاری به فرماندهی علی ...
١٣٩٦/٠٧/٢٦
|

731 ایل لر بیرانوند همراه ایل های پاپی .چگنی.سگوند در سال 1302شمسی
با دولت ستم شاهی پهلوی جنگیدند
و مردانه ایستادگی کردند

در زمان سلسله های ...
١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

732 معنی در زبان لری بختیاری

1-دیدا::دید مادرdi da
دی:؛دید.
دا::مادر

2-دیدا::خواهر مادر dae da
دی::خواهر .خواهر بزرگ
دا::مادر ...
١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

733 از زهره گرفته شده به معنی ::گل ١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

734 طایفه ای که امروزه جزیی از ایل دورکی است
ساکن در خوزستان.چهارمحال و بختیاری.اصفهان

شجرنامه طایفه ای
(مشری.بله.مه ری.سه پسر مرد اس از ای ...
١٣٩٦/٠٧/٢٤
|

735 تیره ای از طایفه موری بختیاری

تیره صالح بوری از طایفه قندلی بختیاری
Bvori
١٣٩٦/٠٧/٢٤
|

736 در زبان لری بختیاری به معنی
سربالایی. شیب کوه
Sarbala
١٣٩٦/٠٧/٢٤
|

737 در زبان لری بختیاری به معنی
به نزدیک.به پیش.نزدیک است

جمله لری

ده بنهنگ مونه::روستایی در نزدیک ماست
Beneheng
١٣٩٦/٠٧/٢٤
|

738 شهر کلمه در شهرستان دشتستان بوشهر
زبان لری

کلمه::معنی به زبان لری بختیاری
کوه کوچک.سنگ کوچک.
Kolomeh.kolomah
کلوه::کلوخ.سنگ
١٣٩٦/٠٧/٢٣
|

739 در زبان لری بختیاری به معنی
کن ::بکن.انجام بده.برو
ترات::یورتمه .سریع

سریع انجام بده
یورتمه برو


کنترات تا مو هم بیام::یو ...
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

740 در زبان لری بختیاری به معنی
اولین خنده ی نوزاد
No xando
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

741 در زبان لری بهمئی به معنی
دی::مادر
لم::پایین.جنوب
سرزمینی که در جنوب سرزمین مادری بنا شده

یا
دیلم از نام یلمون بیگ پسر ((شاه ح ...
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

742 در زبان لری بختیاری به معنی
آواز نی

نی::نی
نوا::صدا.آواز
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

743 در زبان لری بختیاری به معنی
بزرگ ده.ریش سفید
Kale deh
کل::بزرگ .آقا.kal

کل تیمور
کل جافر
کل دویت
کل مراد

١٣٩٦/٠٧/١٩
|

744 در زبان لری بختیاری به معنی
بدون سر وصدا.جار زدن
Bejar
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

745 در زبان لری بختیاری به معنی
گوراب.چاله آب باران
gorav
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

746 در زبان لری بختیاری به معنی
جدا جدا.یک نفر
Taki
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

747 در زبان لری بختیاری به معنی
نمی هشت.نمی گذاشت
Nehesht
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

748 در زبان لری بختیاری به معنی
جان کندن.تلاش کردن
Jovkandan
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

749 در زبان لری بختیاری به معنی
بیل::بگذار
یا::بیاید
بین::ببیند
Beleabine
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

750 در زبان لری بختیاری به معنی
بند را بگیر*طناب*
Biaband
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

751 در زبان لری بختیاری به معنی
کسی که چیزی می دهد.دهنه
ی روستا*ده*
Dahandeh
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

752 در زبان لری بختیاری به معنی
تصویر.شکل
Shelkeh
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

753 در زبان لری بختیاری به معنی
شبیه روستا
جور
ده
Jor deh
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

754 در زبان لری بختیاری به معنی


بنه::روستا
سر::بالایی
Bonesar

١٣٩٦/٠٧/١٩
|

755 در زبان لری بختیاری به معنی
پرخ دار.هرس کردن
Palxtar
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

756 در زبان لری بختیاری به معنی
مزه غذا.طعم
Tam
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

757 در زبان لری بختیاری به معنی
تعام.غذا
Taham
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

758 در زبان لری بختیاری به معنی
ور ::پشت
کوره
پشت کوره
Var koreh
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

759 در زبان لری بختیاری به معنی
پشت کوه رفت
ور
کو
ره
Varkorah
١٣٩٦/٠٧/١٩
|

760 در زبان لری بختیاری به معنی
پل کوچک
Polak
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

761 در زبان لری بختیاری به معنی
پلکان
Pelko
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

762 در زبان لری بختیاری به معنی
مگر کی هست
Markih
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

763 در زبان لری بختیاری به معنی
خانه های سنگی موقت
Cheran
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

764 در زبان لری بختیاری به معنی
خانه با سنگ و سقف با چوب
Cher
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

765 در زبان لری بختیاری به معنی
شکار
Shekal
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

766 در زبان لری بختیاری به معنی
دو سال دیگر
Dosalde
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

767 در زبان لری بختیاری به معنی
آمد سایه درخت
وی
سا
دار
Visadar
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

768 در زبان لری بختیاری به معنی
مسجد
Machet
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

769 در زبان لری بختیاری به معنی
ده لرها
Lordeh
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

770 در زبان لری بختیاری به معنی
کناره درهkeldareh
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

771 در زبان لری بختیاری به معنی
شل و ول.سست
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

772 در زبان لری بختیاری به معنی
کدام ده.کدام روستا
Kodeh
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

773 در زبان لری بختیاری به معنی
شول پیام.مرد خانه.پسرم
Sholom
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

774 در زبان لری بختیاری به معنی
خنده
Handeh
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

775 در زبان لری بختیاری به معنی
گل و شل.
Hareh
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

776 در زبان لری بختیاری به معنی
آغل.
Ler
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

777 در زبان لری بختیاری به معنی
شاخه هایم.

Leshkam
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

778 در زبان لری بختیاری به معنی
کل::کنار.اطراف
ده::روستا
Keldeh
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

779 در زبان لری بختیاری به معنی
راه ناودون.راه آبراه

راجیر واز کن او بره::
راه ناودون را باز کن آب برود
rajir
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

780 در زبان لری بختیاری به معنی
بدرقه‌.راهی کردن
ravnas
رونس کردی ره::او را بدرقه کردی رفت

از روانیدن گرفته شده
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

781 در زبان لری بختیاری به معنی
روانیدن.جریان دادن.جاری
ravnidi
اونه رونیدی او ور::آب را جریان دادی آن طرف


١٣٩٦/٠٧/١٨
|

782 در زبان لری بختیاری به معنی
عمو.مرد با تجربه.پیرمرد.

در لغت نامه دهخدا به ایل لر طاهر
تاتی اشاره شده
Tate
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

783 در زبان لری بختیاری به معنی
می گذارد
heleh
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

784 در زبان لری بختیاری به معنی
می گذاری او را.می بخشی او را
helis
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

785 در زبان لری بختیاری به معنی
همیشه می رود
hereh
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

786 یکی از طوایف لر ساکن در ایلام است
از ایل لر فیلی *پهلوی*

نام اصلی این ایل میش کاس بود

کاس همان کاسی است

کاسی ها اجداد قوم لر ...
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

787 در زبان لری بختیاری به معنی
سرخاب
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

788 در زبان لری بختیاری به معنی
سهراب
سهر*سر*::سرخ
او::آب
سراب*سهراو*::
سهراب
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

789 در زبان لری بختیاری به معنی
سهراب
Sorab
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

790 در زبان لری بختیاری به معنی
سرخ ها.
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

791 در زبان لری بختیاری به معنی
سرخ
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

792 نام گیاهی در مناطق لر بختیاری


نام چند طایفه بختیاری از روی این گیاه
گرفته شده
گندلی.گندلزی.گندلی وند.
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

793 در زبان لری بختیاری به معنی
تپه

چغازنبیل.چغاخور.چغاسهر.
چغامیش.
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

794 در زبان لری بختیاری به معنی
تپه
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

795 در زبان لری بختیاری به معنی
تپه
Mol
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

796 در زبان لری بختیاری به معنی
لگد.لقد
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

797 در زبان لری بختیاری به معنی
خراب.داغون
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

798 در زبان لری بختیاری به معنی
وای
Voe
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

799 در زبان لری بختیاری به معنی
بگو
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

800 در زبان لری بختیاری به معنی
شوهر
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

801 در زبان لری بختیاری به معنی
جوهر
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

802 در زبان لری بختیاری به معنی
جنبنده.موجود.حیوان
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

803 در زبان لری بختیاری به معنی
چادر

چارشو::چادر شب
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

804 در زبان لری بختیاری به معنی
هیزم.

چوله*چولوله*
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

805 در زبان لری بختیاری به معنی
بخواب
bexos
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

806 در زبان لری بختیاری به معنی
جاری
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

807 در زبان لری بختیاری به معنی
همین جا
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

808 در زبان لری بختیاری به معنی
اره دستی
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

809 در زبان لری بختیاری به معنی
دنباله ی شب.دیشب
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

810 در زبان لری بختیاری به معنی
سحر
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

811 در زبان لری بختیاری به معنی
بارش باران

جمله لری

وارش شرو اویی بیو من هونه؛؛
بارش شروع شد بیا داخل خانه
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

812 نام طایفه بابااحمدی در دشتستان بوشهر

بعد از فتح هند 2000 خانوار از ایل منجزی در کشمیر ساکن شدند و در نواحی دیگر طوایف مختلف بختیاری ساکن شدند ...
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

813 در زبان لری بختیاری به معنی
گریخت
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

814 در زبان لری بختیاری به معنی
خوشرو
ری::صورت.رو
خش::خوش
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

815 در زبان لری بختیاری به معنی
خوشرو.
١٣٩٦/٠٧/١٦
|

816 در زبان لری بختیاری به معنی
بالا.شاخه

gal

بنس گل دار::آویزان کن به شاخه درخت
١٣٩٦/٠٧/١٥
|

817 در زبان لری بختیاری به معنی
شاخسار.

gelan
گیل::شاخه.گوشه.
١٣٩٦/٠٧/١٥
|

818 در زبان لری بختیاری به معنی
شاخسار
Lekan
١٣٩٦/٠٧/١٥
|

819 در زبان لری بختیاری به معنی
شاخسار
١٣٩٦/٠٧/١٥
|

820 در زبان لری لرستانی به معنی
چشم

گل::گل
اره::ابر

چشم ::گل
ابر::ابرو

گلی در میان ابر

در زبان لری لکی به چشم
، ...
١٣٩٦/٠٧/١٥
|

821 معنی در زبان لری بختیاری

تر::مسیر.زادگاه
کا::بزرگ.آقا
لکی::طایفه الکی*اولکی.لکی*از ایل بختیاروند
زادگاه بزرگان اولکی

طایف ...
١٣٩٦/٠٧/١٥
|

822 در زبان لری بختیاری از کلمه
نهیو استفاده می‌کنند
١٣٩٦/٠٧/١٥
|

823 در زبان لری بختیاری به معنی
می آفریند تو را
آفریت :: آفرید
جمله ی لری بختیاری
خودا آفریت که مو بی کس نبوم::
خدا تور ...
١٣٩٦/٠٧/١٥
|

824 در زبان لری بختیاری و لری جنوبی به معنی
چشم مادر
تی:: چشم
دا::مادر

معنی چشم در قوم لر::
در زبان لری لرستانی و لری لک و لر فیلی ...
١٣٩٦/٠٧/١٥
|

825 در زبان لری بختیاری به معنی
ماندنی هستند

مهنه::می ماند
مهنی ::می مانی
مهنا::ماندنی

در زبان لری بختیاری
مهنا نامی برای پسر
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

826 در زبان لری بختیاری به معنی
تعصب
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

827 در زبان لری بختیاری به معنی
جمعیت
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

828 در زبان لری بختیاری به معنی
بخواب
De xavrav
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

829 در زبان لری بختیاری به معنی
آسیاب
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

830 هنا*هونه ها*::در زبان لری بختیاری به معنی
خانه ها
Hona
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

831 در زبان لری بختیاری به معنی
پرتاب کردن سنگ

bard perko
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

832 در زبان لری بختیاری به معنی
علف های هرز را در زمین کشاورزی می چیند
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

833 در زبان لری بختیاری به معنی
نمی خواهم
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

834 در زبان لری بختیاری به معنی
باران طولانی
Zenesh
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

835 در زبان لری بختیاری به معنی
حیوان
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

836 در زبان لری بختیاری به معنی
برخیز
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

837 در زبان لری بختیاری به معنی
خاکستر
Hol
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

838 در زبان لری بختیاری به معنی
آبگوشت
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

839 در زبان لری بختیاری به معنی
باغچه
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

840 در زبان لری بختیاری به معنی
میدان
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

841 در زبان لری بختیاری به معنی
صدا،بانگ
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

842 در زبان لری بختیاری به معنی
پا
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

843 در زبان لری بختیاری به معنی
پائیز
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

844 در زبان لری بختیاری به معنی
جلو
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

845 در زبان لری بختیاری به معنی
جوان
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

846 در زبان لری بختیاری به معنی
دمپایی
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

847 در زبان لری بختیاری به معنی
سه پایه
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

848 در زبان لری بختیاری به معنی
سوزن
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

849 در زبان لری بختیاری به معنی
سبوس
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

850 در زبان لری بختیاری به معنی
کاسه بزرگ
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

851 اوررو:::
در زبان لری بختیاری به معنی
ابر رو

اور::ابر
رو::صورت


١٣٩٦/٠٧/١٤
|

852 نام یکی از ایل های لر
است که در خوزستان.کهگیلویه
ساکن است

و از 9طایفه لر.2طایفه ترک.1طایفه عرب
تشکیل شده است و زبان آنها لری بخت ...
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

853 در زبان لری بختیاری به معنی
خلیل
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

854 در زبان لری بختیاری به معنی
خلیل
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

855 در زبان لری بختیاری به معنی
در حیاط.در ورودی خانه
Dar havsh
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

856 در زبان لری بختیاری به معنی
در::دره
بون(بی اون..بیا بون)::بیابان
دربون::دره بیابان
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

857 درزبان لری بختیاری به معنی
رودربایستی
Darvas
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

858 نام یکی از شهر های ایران بود که امروزه جزء کشور
عراق(ایر اک.ایران کوچک )است

سامرا::شامراه،راه شام.شامرا
شهری در مسیر اصلی راه شام
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

859 در زبان لری بختیاری به معنی
کسی نیامد.کسی نبود
Kas navae;;کسی نیامد
Kas navi::کسی نبود
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

860 شهرک::سردار پارسی که در مقابل تازی ها از استان فارس دفاع کرد

طایفه شهرکی ممسنی در سیستان و بلوچستان خود را فرزندان شهرک
از ایل لر ممسنی فا ...
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

861 در زبان لری بختیاری به معنی
دورغ

دورو::کسی که روی واقعی خود را نشان نمی دهد

دوروگو::دروغگو
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

862 در تاریخ یونان:::نام سرداری مقدونی که در شمال شهر شوش از قوم لر کاسی شکست خورد ١٣٩٦/٠٧/١٤
|

863 در زبان یونانی آن را هیتاسپس
می نامند
هیتاسپ::هیتاسب.
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

864 نام قومی آریایی بود که در منطقه ای به همین نام در سیبری روسیه زندگی
می کند
از اقوام اولانی *آلانی،آلبانی *
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

865 نام قومی آریایی بود
که امروزه در روسیه و چین زندگی می کند
از اقوام اولانی(آلانی )
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

866 نام شهر شیروان چرداول است

ولی اقوام لر ساکن آنجا
نام قدیم آنرا انوشیروان
می دانند
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

867 نام دیگر آن صیمره*سیمره* است
و و اقوام لر ساکن دره شهر آن را خسروپرویز
می نامند* ساخته خسرو*
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

868 در زبان لری بختیاری به معنی
رود کارون
کو::کوه
رون::رونده
آبی که از کوه ها روان می شود
و کوه را به حرکت در می آورد
Kohron
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

869 نام یکی از پادشاهان عیلام

پایتخت های عیلام::شوش
.شوشتر.هایدالو.آساک.
آنزان

این شهر ها لرنشین هستند
1-شوش
2-شوشتر
3-های ...
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

870 اسکندر بعد از نبرد گوگمل و فرار
داریوش هخامنشی به آسانی مناطق بابل .شوش .استخر را تصرف کرد و در منطقه کوهستانی تنگ تکاب کهگیلویه و بویراحمد با ...
١٣٩٦/٠٧/١٤
|

871 اوستا:::استا،استاد.دانا


١٣٩٦/٠٧/١٣
|

872 در زبان لری بختیاری به معنی
پاره کن

از دریدن می آید
١٣٩٦/٠٧/١٣
|

873 در زبان لری بختیاری به معنی
ادویه غذا

دارویی که باید قبل از خوردن
آن را گرم کرد
١٣٩٦/٠٧/١٣
|

874 در زبان لری بختیاری به معنی
ادویه غذا *فلفل.زردچوبه.کاری**

١٣٩٦/٠٧/١٣
|

875 جمه*جوه*::در زبان لری بختیاری به معنی
جامه .لباس
جممه بیار کونوم ور::جامه من
را بیاور می کنم تن*می پوشم*
١٣٩٦/٠٧/١٣
|

876 در زبان لری بختیاری به معنی
افتاد.پرت شد
پرت::پرت
و':اویی؛شد
١٣٩٦/٠٧/١٣
|

877 در زبان لری بختیاری به معنی
آنقدر

ازقر کار نی کنی تا گندس درا::
آنقدر کار نمی کنی تا گندش
در آید.

ایقر::اینقدر
١٣٩٦/٠٧/١٣
|

878 در زبان لری بختیاری به معنی
نوعی الک::آرد بیز

آربیز::آرد را غربال کن
١٣٩٦/٠٧/١٣
|

879 در زبان لری بختیاری به معنی
غربال کردن

*بیزیدن*

نام نوعی دیگر از الک در زبان لری بختیاری ::آربیز
١٣٩٦/٠٧/١٣
|

880 تریش (تلیش)::در زبان لری بختیاری به معنی
پاره

جمله لری

همو پرچه نه به تریشنس ::
همان پارچه را پاره کن
١٣٩٦/٠٧/١٣
|

881 در زبان لری بختیاری به معنی
پیاله
Pealeh
١٣٩٦/٠٧/١٣
|

882 در زبان لری بختیاری به معنی
پست.زشت

١٣٩٦/٠٧/١٣
|

883 در زبان لری بختیاری به معنی

افاده

دارایی خود را به رخ کشیدن..
Poz
١٣٩٦/٠٧/١٣
|

884 البد::در زبان لری بختیاری به معنی

شاید
١٣٩٦/٠٧/١٣
|

885
آسارا (آستارا )::در زبان لری بختیاری به معنی
ستاره‌ها
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

886 در زبان لری بختیاری به معنی
ستاره
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

887 در زبان لری بختیاری به معنی

ستاره
انواع تلفظ ستاره در زبان لری بختیاری
آستاره::،سترک،ستره

١٣٩٦/٠٧/١٢
|

888 در زبان لری بختیاری به معنی
ستاره ها
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

889 در زبان لری بختیاری به معنی

موجودی که بر پشت خود
خار حمل می کند.

خار ::خار
پشتک::پشته کوچک.دسته کوچک

١٣٩٦/٠٧/١٢
|

890 در زبان لری بختیاری به معنی
خارپشت

چوله::موجود جمع و جور.درهم


چوله ::
چو؛چوب
له؛؛له شده.شکسته شده

چوب شکسته دار ...
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

891 در زبان لری بختیاری به معنی
نوعی خارپشت کوچک
که تیره های پشت آن
به یک نفر برخورد کند
مانند آتش می سوزاند
تیر آتشی:::تشی

دو ن ...
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

892 در زبان لری بختیاری به معنی
::خسته

جمله لری
منده نباشی:: خسته نباشی
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

893 در زبان لری بختیاری به معنی
::اضافه یک چیز را گویند،
پس ماند.مازاد
Pas mandh
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

894 بعضی کلمات در بین لهجه های مختلف لر مشترک است.
ایل های
قوم لر شامل
(بختیاری.لک.فیلی.ممسنی.بویراحمد.
ثلاث.کی لر .زنگنه بختیاری.زند.ش ...
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

895 در زبان لری بختیاری به معنی
ستاره
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

896 در زبان لری بختیاری به معنی
بلگ::برگ.فرزند
جهان ::در زبان لری بختیاری نام زن است
بلگجهان::فرزند جهان

نام روستایی در لواسان تهران
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

897 در زبان لری بختیاری به معنی
برگ درخت .ورق کاغذ

بلگ دار برو::برگ درخت را بروب*جارو کردن*
بلگانه نه دری::برگ ها را پاره نکنی*درید*
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

898 در زبان لری بختیاری به معنی
دیا::دود ها
کو::کوه

دیکو::دود کوه.


(وقتی دیاکو به پادشاهی رسید به
اقوام مجاور حمله کرد
در ...
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

899 تلفظ آن
Lor است و از نام شخص گرفته شده::لهراسب

و کلمه الوار نام قو لر نیست
بلکه در زبان لری به معنی
ائل وار است::: ایل تبار .
اع ...
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

900 در زبان لری بختیاری به معنی
کرد::
ک:کوه
رد:رهد.رفت
عشایر به کوه رفتند

پادشاه هان میان رودان از قبیله
کرتی نام برده است که در ...
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

901 در زبان لری بختیاری به معنی
ک::کوه
رد*رهد*::رفت
کرد::کوه رهد؛کوه رفت

جمله لری
ائل کرد::عشایر به کوه کوچ کردند
اعراب این کلمه ...
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

902 با ورود اعراب کلمه الوار را برای
قوم لر تلفظ می کردند

الوار همان کلمه ائل وار است::
خاندان و تبار
Elvar
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

903 در زبان لری بختیاری به معنی
خاندان و تبار
این کلمه در زمان حال تغییر یافته به:::ایل و تبار
ائل وار:::ائل تو ار.ائل تبار
El var
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

904 در زبان لری بختیاری به معنی
خاندان.تبار.خانواده.
با هجوم مغولان به ایران این
کلمه با تلفظ ایل خوانده شد

جملات لری
ائل ره به کوه:: ...
١٣٩٦/٠٧/١٢
|

905 در زبان لری بختیاری به معنی
خان::خان.بزرگ ایل
وا::باید
ده ::بده

در زمان گذشته تمام مردم ایران رعیت
خانها بودند و جیره و مواجب آنه ...
١٣٩٦/٠٧/١١
|

906 در زبان لری بختیاری به معنی
سپردن.گماشتن.به خدمت در آوردن کسی
به گماری بخوم::بسپارش به خودم
ایل گماری بزنس::مردان ایل را گماشت
او را بزن ...
١٣٩٦/٠٧/١١
|

907 همه با هم شعار دهیم
1 2 3 kel galeh
استقلال لاله به لاله
پیروزی گلدون لاله

می زنیم ما کل و گاله
تو برو به اوج قله ...
١٣٩٦/٠٧/١١
|

908 استقلال به اوج بر می گرده شک نکن،
ما هر روز تو قلبمون خاطره همون 4 گلی را که تو
گلدون پیروزی کاشتیم زنده
نگه می داریم.
١٣٩٦/٠٧/١١
|

909 معنی بازار در زبان لری بختیاری
با:::باید.با
زار:::زار زدن.داد زدن.
فریاد زدن.جهت خبر دار شدن رهگذران از جنس فروشی خود در مغازه و خرید آن تو ...
١٣٩٦/٠٧/١١
|

910 در زبان لری بختیاری به معنی
ما خوشحال هستیم
١٣٩٦/٠٧/١١
|

911 کلمه ای در زبان لری بختیاری به معنی ::دیروز دید
دوش::دیروز
دی::دید.دیدم
doshdi
١٣٩٦/٠٧/١١
|

912 تکه کلامی در بین مردم مسجدسلیمان

به معنی
یاد و زنده نگه داشتن
4گل زده ی استقلال به تیم پیروزی

گلدون::دروازه
پیروزی::تیم پی ...
١٣٩٦/٠٧/١١
|

913 نام یکی از طوایف ایل بختیاروند است
١٣٩٦/٠٧/٠٩
|

914 در زبان لری بختیاری به معنی
Suva:::.از ور آن.از آن طرف .سوی ور آن
ور::بر.پشت.برابر
Cal::کله ی کوه.قلعه.نوک
سواکل::زواکلzuvacal
سواکو: ...
١٣٩٦/٠٧/٠٩
|

915 در زبان لری بختیاری
به جای فرزند ::رود.رو
می گویند
رو::رود

معنی های زیبای رود در
توصیف مادران لر بختیاری

رود::صاف.شفاف. ...
١٣٩٦/٠٧/٠٨
|

916 در زبان لری بختیاری از کلمات
::زارنه ،عرعر

زارنه::زار زدن.گریه و زاری.آواز.صدا کردنzarnea

هر زارنی::خر زار زد
هر نی زارنه:::خر ...
١٣٩٦/٠٧/٠٨
|

917 در زبان لری بختیاری با تلفظ ::::
دوشون(دو شانه)
do shovn
شون:::شانه


مترادف::کتف.کول.

دوشونام::دو شانه هایم
doshovnam
١٣٩٦/٠٧/٠٨
|

918 در زبان لری بختیاری
کت::kat. کتف
کولkol
دوشdosh.
شون::shovn.شانه
کت و کول::katokol
١٣٩٦/٠٧/٠٨
|

919 در زبان لری بختیاری
جن و ملیکا::جن و ملائک.فرشته
ملیکا(ملیک.ملی )::فرشته
نا::گردن

فرشته ی مراقب انسان.فرشته ای که
بر دوش انسان ...
١٣٩٦/٠٧/٠٨
|

920 در زبان لری بختیاری به معنی
باسکول.
Qapovn

در زبان لری بختیاری نام مرد هست::به معنی آدم حسابی.
درست پیمان.

(1-قپون. 2-قپونی )
١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

921 در زبان لری بختیاری به معنی
میزان.ترازو
Mizov
١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

922 صبا(صوا.صووه )::در زبان لری بختیاری به معنی
فردا

(Seba (seva.sovah
١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

923 در زبان لری بختیاری به معنی
به جهید.فرار کن
Be ji
١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

924 در زبان لری بختیاری به معنی
سفت.زبر.زبان نفهم.ضخیم
Zomoxt
پوس زمختی داره::پوست
ضخیمی دارد
آدم زمختیه::آدم زبان نفهمی
است

١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

925 در زبان لری بختیاری
نوعی جن است که مرد ها
را آزمایش می کند
.در جاهای تاریک و گورستان
مردها را می ترساند
...آدم مرموز

Mard e ...
١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

926 در زبان لری بختیاری به معنی
بر::کنار.برابر.بر روی
کنار کوه
Barko
١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

927 در زبان لری بختیاری به معنی
پیش::زود.سریع
رس::رسیده شده
به درخت یا گندمی که زودتر از
همه رسیده باشد و موقع
چیدن آنها است
Peshras
١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

928 در زبان لری بختیاری از کلمات
بزرگ
گپ
گپ
بیگ
گت*شهر بختیاری نشین گتوند*
کل*کلان.کلانتر.*
کلون *کلان.کلونتر*
کا*بزرگ.ریش سفید. ...
١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

929 در زبان لری بختیاری به معنی
را::راه
هین::خون
راهین::راه خون.راه شهادت و از خودگذشتگی.راه مقاومت.راه سربلندی .به جبران خون.تلافی کردن
.را ...
١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

930 اروندشاه پدر لهراسب کیانی

قوم لر خود را فرزندان لهراسب
*لراسب* می دانند

امروزه نام های لهراسب.لهراب
.لیراب*لیراو*.لراسب.لراسپ. ...
١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

931 در زبان لری بختیاری بیان همان نام
پیان ،به معنی مرد ،مردان است

Pean.bian
با آمدن اعراب به خوزستان
و ساکن شدن آنها در شهرهای خوزستان ...
١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

932 در بین قوم لر بختیاری کلمات زیر رایج است
نومک به حروم::نمک به حرام
Nomek be harovm
حق نشناس::حق ناشناس
Haq nashnas
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

933 بازی سنتی و قدیمی قوم لر است که در بین بعضی از طوایف اقوام عرب
و ترک در استان فارس
رایج شده است
(بخاطر وجود تیره هایی از قوم لر
که د ...
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

934 در زبان لری بختیاری به معنی

فریاد.داد.
هوار::داد زدhavar
داد هوار::داد و فریاد
هوگاله::دعوا کردن.
در بازی سنتی چوب بازی لری
ق ...
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

935 در زبان لری بختیاری از کلمات زیر استفاده می شود
پنا::پناهPena
پدو::پناه pedov
در امو::در پناه.در امان Dar amov
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

936 در زبان لری بختیاری از کلمه زیر استفاده می شود
پنوم

پنوم کو::پنهان کن

Panovm
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

937 پنوم کلمه در زبان لری بختیاری
به معنی ::پنهان
Pa novm
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

938 پدو کلمه ای در زبان لری بختیاریpedo

معنی به فارسی
::پناه.خاطر. همراه

به پدو یک برین::به همراه هم
بروید
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

939 در زبان لری بختیاری از کلمات زیر
استفاده می شود
با ام::باهم .ba am
بایک::با یکدیگر baeak
خوم و خوت::خودم و خودت
Xot o xovm
واهم::ب ...
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

940 در زبان لری بختیاری از کلمات
توه::توبه tovah
ور گشت::بازگشت vargasht
پشیمون::پشیمان pashimovn
استفاده می شود
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

941 در زبان پارسی از کلمه ::اطفاری

در زبان لری بختیاری از کلمه ::اطواری

استفاده می شود
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

942 در زبان لری بختیاری از کلمه
اطواری استفاده می شود
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

943 در زبان لری بختیاری از کلمه زیر استفاده
می شود.

توه کردن::توبه کردن
Tovah
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

944 با سلام خدمت شما بزرگواران
تاریخ مکتوب طوایف قوم لر
با شروع حکومت ایل لر شول
بر کل منطقه لر نشین شروع
شده است
و قبل از آن به دلیل حمل ...
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

945 دشت وسیعی در دهستان جهانگیری .مسجدسلیمان

محل زندگی طایفه خلیلی بیگیوند زیلایی *منجزی پلنگ*
تیره های
مهدی پور.پلنگ.هارونی
. آقاسی ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

946 در زبان لری بختیاری به معنی
گن:: گویند .گفتن
آواد::آباد
گنآواد::گفتن آباد
gon avade
گن::گهدن.گوهدن
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

947 در زبان لری بختیاری به معنی
دستمزد
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

948 در زبان لری بختیاری به معنی
دسترنج .مزد
دس:دست
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

949 مزد:اجرت .حاصل
دور::دو رویی.دو رنگی


١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

950 مترادف دسترنج در زبان لری بختیاری ::

دسرنج،مز د

Dasranj.mozd
دس::دست
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

951 در زبان لری بختیاری به معنی
می افتد
Eofteh
افته::می افتد
نی یفته::نمی افتد
افتا::افتاد
افتام::افتادم
افتی::می افتی
افتن:: ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

952 در زبان لری بختیاری به معنی
روبیده.صاف و واضح .جارو کرده

Rovfeteh

هوش روفته::حیاط را جارو کرده

شسته و روفته بس گوم::
بدو ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

953 در زبان لری بختیاری به معنی
دسته

Daseh
یه دسه گل ::یک دسته گل
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

954 در زبان لری بختیاری یک جمله است به معنی ::
مادر می آید
دا::مادر.

یا::می آید.میآید
Damia
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

955 در زبان لری بختیاری به معنی
دستمال
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

956 در زبان لری بختیاری به معنی
دست
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

957 در زبان لری بختیاری به معنی
نبات
Navat
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

958 گوگری*گئوگری*::در زبان لری بختیاری به معنی برادری
gaovgari
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

959 شمبد*شمبه*::در زبان لری بختیاری به معنی شنبه
Shambed
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

960 در زبان لری بختیاری به معنی
نام گیاهی
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

961 در زبان لری بختیاری به معنی
نام گیاهی در گرمسیر
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

962 در زبان لری بختیاری به معنی
نام گیاهی در چهارمحال و بختیاری
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

963 در زبان لری بختیاری به معنی
گیاهی در مناطق سردسیر
gileh
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

964 در زبان لری بختیاری به معنی
فریاد.بانگ

میر جارس نی فهمی::مگر فریاد
او را نفهمیدی
Jar
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

965 در زبان لری بختیاری به معنی
تپه
govt
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

966 در زبان لری بختیاری به معنی
نقش
Naxsh
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

967 در زبان لری بختیاری به معنی
آویزان.همراه
شولادر گل مه::شلوار به میخ آویزان است
گل گرهد با همو کر لیشه::
با همان پسر بده همراه شد
gal
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

968 در زبان لری بختیاری به معنی
بچه‌ها
Bacha
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

969 در زبان لری بختیاری به معنی
سفره

Xan

به عربی مائده*غنیمت*
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

970 در زبان لری بختیاری به معنی
گریه بچه.بهانه گرفتن.
Neqeh
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

971 در زبان لری بختیاری به معنی
سینی
Tavaq
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

972 در زبان لری بختیاری به معنی
زعفران
Zaferovn
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

973 در زبان لری بختیاری به معنی
بشور
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

974 در زبان لری بختیاری به معنی
نگهبان.پناه گاه
Separ
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

975 در زبان لری بختیاری به معنی
ماست
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

976 در زبان لری بختیاری به معنی
سرزمینی که در آن چند رود وجود دارد .به عربی وادی
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

977 در زبان لری بختیاری به معنی
غربال.نوعی الک
Qalbal
غله را بال زدن ،یعنی باد اضافات داخل محصول را با خود می برد و به پرواز در می آورد
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

978 در زبان لری بختیاری به معنی
سم
Sovnb
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

979 در زبان لری بختیاری به معنی
سم
Somb
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

980 صب*صو*::در زبان لری بختیاری به معنی
صبح
Sovb
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

981 در زبان لری بختیاری به معنی
طایفه
Taefeh
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

982 در زبان لری بختیاری به معنی
پسته.شکسته
Peseh
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

983 در زبان لری بختیاری به معنی
پسته
festeq
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

984 در زبان لری بختیاری به معنی
خورد شده.ناقص.پسته

اشاره به دهن باز بودن پسته دارد
Pesteh
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

985 در زبان لری بختیاری به معنی
مستراح

معمولا مستراح را دور از اتاق ها
می ساختند و علامت آن اتاقی
با یک در ، در گوشه ای از حیاط بود
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

986 راستان::درستکاران.راستگویان
در زبان لری بختیاری به معنی
به دوره ای رویایی در قدیم اشاره
دارد که مردم به هم دروغ
نمی گفتند

دوره ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

987 راست :در زبان لری بختیاری باتلفظ راس ras


راستن*راسن*::در زبان لری بختیاری به معنی
راست می گوید.درست
Rasten.rasen

راسی::راستی ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

988 در زبان لری بختیاری به معنی
بی::بدون
مار::مادر.

خور ز مار بیو وا مو::خواهر زاده مادرم بیا با من

در پارسی پهلوی
مار::سلامت ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

989 در زبان لری بختیاری به جای مادر
،،دا.دی.مار.داک

داکم بخوه::مادر من بخواه
داک::مادر پشتیبانdak
دا::مادرda
دی::مادرdae
مار::مادر ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

990 در زبان لری بختیاری کلمه فرگ کاربرد دارد
فر::شکوه.بلند.بزرگی
گ::گاه.گه. جایگاه.محل.
ferg
فرگ::جایگاه بلند.

جمله لری
فرگان ری ی ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

991 به::بهترین
من::منش.فکر.اندیشه
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

992 در زبان لری بختیاری به معنی
نشانه.خال.بخشی از پشم
که رنگش با بقیه متفاوت باشد

Laz
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

993 در زبان لری بختیاری به معنی
جای نشتن مردان بزرگ.ریش سفید.
لامرد*لامردون*
Lamerd
لا::میان.دره میان دوکوه.

بهون*سیاه چادر*
در ز ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

994 در زبان لری بختیاری به معنی
تن.جسم
Lar
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

995 در زبان لری بختیاری به معنی
باران تند
Lahiz
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

996 در زبان لری بختیاری به معنی
مژه نه تلخ و نه شیرین
Labak
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

997 در زبان لری بختیاری به معنی
نسیم.باد ملایم
Lebgasht
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

998 در زبان لری بختیاری به معنی
لبه.کناره
Lep
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

999 در زبان لری بختیاری به معنی
بخشی از سیاه چادر که با موی
بز است.قطعه
Lat
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1000 در زبان لری بختیاری به معنی
درختی شبیه ارژن با میوه‌های
ریز مانند گلابی .پوست بادام
تر
Leteh
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1001 در زبان لری بختیاری به معنی
آنکه لکنت زبان دارد
Loteh
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1002 در زبان لری بختیاری به معنی
اتاق قدیمی.آغل

Lir
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1003 در زبان لری بختیاری به معنی
لرزش.لرزه.

توو لرز::تب و لرز.تب شدید
Larz
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1004 در زبان لری بختیاری به معنی
فلج.لهم
Lasm
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1005 در زبان لری بختیاری به معنی
گوشه ،لبه قالی.
Losht
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1006 در زبان لری بختیاری به معنی
به جوش آمدن آب
Lashtak
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1007 در زبان لری بختیاری به معنی
سست.بیحال.لشت
Lash
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1008 در زبان لری بختیاری به معنی
سبکسر.لوس
Leqer
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1009 در زبان لری بختیاری به معنی
مسخره کردن.
Loqoz
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1010 در زبان لری بختیاری به معنی
لک لک
لغ::سست.شل

پرنده ای که پاهای لرزان دارد
و برای تعادل یک پا را بالا می گیرد
Laq laq
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1011 در زبان لری بختیاری به معنی
سست.شل
Laq
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1012 در زبان لری بختیاری به معنی
شاخه ی درخت
Leshk
لشک*لک.لشکه*
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1013 در زبان لری بختیاری به معنی
لگد
لغد*لغه*
Laqad
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1014 در زبان لری بختیاری به معنی
باد و باران تند.شدید.سیلاب
لف*لف او*
Lef
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1015 نام مرد در زبان لری بختیاری

به معنی گیاهی که در کنار آب می روید

لقومی *لقومین.لگم*
Laqomin
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1016 در زبان لری بختیاری به معنی
گیاهی که در کنار آب می روید
لگم*لغم*

Lagom.laqom
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1017 در زبان لری بختیاری به معنی
بالا.سوراخ .شکاف.رها کردن
Lak::بالا

Lek::شکاف.تاقچه کوچک.لیک

Lek::لکر.کر.رها کن.lekr


لک ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1018 در زبان لری بختیاری به معنی
لک لک

لی::لی لی.لنگ.پا
لک::لنگ.بالا.پا

لی لک::پرنده ای که در حالت
لی لی ایستاده

لی لک : ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1019 در زبان لری بختیاری به معنی
لک لک
لی:لنگ.پا
لاغ::لاغر
Lelaq
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1020 در زبان لری بختیاری به معنی
لک لک
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1021 در زبان لری بختیاری نام دختر
است.نام پرنده
به معنی ::کبوتر
Kamotar
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1022 در زبان لری بختیاری
نام پرنده ای سفید رنگ با دمی
دراز.تخم این پرنده سبز رنگ است
Lil
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1023 لیلاغ *لیلغ.لی لک *::نام های لک لک در زبان لری بختیاری
لیلاغ::
لی::لنگ.پا
لاغ::لاغر


لی لک::
لی::لی لی
لک::لنگ.پا
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1024 در زبان لری بختیاری به معنی
آهسته
Langar
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1025 در زبان لری بختیاری به معنی
معطل
Lang
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1026 در زبان لری بختیاری به معنی
پا.لنگه
Leng
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1027 در زبان لری بختیاری به معنی
آرامش.تسکین
Lez
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1028 در زبان لری بختیاری به معنی
سایبان از نی.آلونک.کپر
Lavkeh
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1029 در زبان لری بختیاری به معنی
بهانه
Lol
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1030 Koseh lor


طایفه کوسه لر از ایل لر لک

بزرگترین طایفه ایل شاهسون بغدادی طایفه کوسه لر است
جز ایل شاهسون بغدادی

ایل شاهسون ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1031 در زبان لری بختیاری
ال همان ائل است
ائل:آل.ایل.خاندان

الی::ایلی.ائلی
نا::گردن.عهده.بر دوش


الینا::آل ینا.ال ینا.ایل ینا.ائ ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1032 در زبان لری بختیاری با تلفظ
شیروین
به معنی شیر را ببین

شروین::شیر وین

Shirvin

١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1033 در زبان لری بختیاری به گراز وحشی
تا می گویند
تا::گراز نر که به مزارع حمله می کند
تا::تک.نیرومند .
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1034 کباب دنده غذایی سنتی در بین قوم لر بختیاری ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1035 کباب په به جیر(جگر پیچیده در پیه*غذایی سنتی در بین قوم لر بختیاری ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1036 غذایی سنتی در بین قوم لر بختیاری
آوریز*آبریز*::معروف به کباب قابلمه
این غذا در بین مردم زرند کرمان نیز رایج است
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1037 نام آشی سنتی در بین قوم لر بختیاری ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1038 نام کبابی مشهور از قوم لر بختیاری ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1039 در زبان لری به معنی
شبیه هند است

روستای دربند
ایل هندمینی لر در بدره
ایل علیشیران از نسل آل خورشید
طایفه تمی در دربند

ب ...
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1040 چهر::چهره.صورت.رخ.رو.سیما
زاد::آزاد

چهر آزاد::چهره شاد .چهره آزادگی .
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

1041
بدم::بودم
خام بدم::خام بودم

خام بدم،پخته شدم،سوختم
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1042 بد::بود.بی .بید

Bood
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1043 درزبان لری بختیاری

رام::رام .آروم.
بد::.بی.بید

آروم::آرام
بی::بود

رامبد::رامبود.رامبی.رامبید.


آرامبود.آرامبد. ...
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1044 دام::دام.تور.اسیر شدن
اد::آدم

دامی که آدم را اسیر می کند
داماد::دام آدم.دام آد
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1045 تازه داماد:::در زبان لری بختیاری به معنی
نوشاد .نو دوما.نودوا.نو دوماد

نوشاد::
نو::جدید.نو.تازه
شا::شاه
د::داماد.

نوشاد:: ...
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1046 در زبان لری بختیاری با نام های
کاسه kasa
کاله kalah.kaleh
گاله galah
پا له palah
پیاله pialeh.pialah
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1047 در زبان لری بختیاری با نام های
کاسه پشت
گاله پشت
کاله پشت
بردپشت
توه پشت


کاله*گاله*::نوعی کاسه
Kaleh.galeh

برد: ...
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1048 در زبان لری بختیاری به معنی
شباهت.
از کلمه شبیه گرفته شد
شیوات::شبیه تو است
Sheva
Shevate
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1049 در زبان لری بختیاری به معنی
طول شب.شبها
معادل روزگار
Shogar
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1050 در زبان لری بختیاری به معنی
شبکار.
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1051 در زبان لری بختیاری به معنی
شناگر
Shenav gar
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1052 در زبان لری بختیاری به معنی
گیاه شبدر
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1053 در زبان لری بختیاری به معنی
پر.سار سیاه
Shah narak
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1054 در زبان لری بختیاری به معنی
طلب باران.دعای باران
Koseh
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1055 در زبان لری بختیاری به معنی
حاشیه دوزی جاجیم و قالی.
ماست چکیده شده.
عروسی راز.چی راز

شی ::عروسی.چی.

راز::راز.اسرار.

...
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1056 در زبان لری بختیاری به معنی
شجاع.تمساح
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1057 در زبان لری بختیاری به معنی
شاخه بلند
شیل بلیط::شاخه بلوط
Shel
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1058 در زبان لری بختیاری به معنی
شن و گل.شن وما سه
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1059 در زبان لری بختیاری
نام پرنده ای
Shanark
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1060 در زبان لری بختیاری به معنی
اسب shorakim

از کلمه شروک گرفته شده
در زبان لری بختیاری به معنی

شروک::شروع کرد.تند دویدن
اسب ...
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1061 در زبان لری بختیاری با نام های
شوکshok::شوم

نحسnahs::

شو کلshav kel::
پرنده شب
شو::شب
کل::بیدار شدن

کوکوونگ koko v ...
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1062 نام اسب در زبان لری بختیاری
Sherak
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1063 نام دختر در زبان لری بختیاری ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1064 کرد یکی از اقوام ایرانی است
که در کشور ایران .ترکیه.سوریه.عراق
.ارمنستان .آذربایجان.ساکن هستند
ایل لک شاخه ای از قوم لر است که با قوم کرد خو ...
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1065 در زبان لری بختیاری به معنی
(جیرک.جیجرک.جیجیرک.گزر.گازر.ملخ )
Jijtak.gazar
١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

1066 کیاکسار::کواکسار .هووخشتره

پادشاه ماد و پسر آستیاگ
*آژی دهاک*

به معنی پادشاه نیک.خوش نشانه
او گوتی های سکایی را که به ماد حمله
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1067 نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
چشم بی نظیر
تا::تک.تا.بی نظیر.
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1068 نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
چشم ماه
Timah
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1069 در زبان لری بختیاری
تی::چشم
ناز::زیبا
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1070 در زبان لری
دما::پایین.عقب.سرد
وند::انداخت.
دماوند::هوای پایین.هوای سرد.پایین انداخته
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1071 در زبان لری نام طایفه از قوم لر
ال::عقاب
وند::نژاد.ریشه.

کوه الوند در همدان
شهر الوند در قزوین

Alvand
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1072 در زبان لری بختیاری با تلفظ
شاییshai
شایینshain
شاهی shahi
شاهین shahin
شاه خین::شاه خون ریز. شاخین. شاخون

خون::در زبان لر ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1073 در زبان لری بختیاری با تلفظ
کلاkala
کلاkela
غلاqala
غلاqala
کلاغ kelaq
غلاغ qalaq
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1074 در زبان لری بختیاری
بانده::بال زننده .
نوعی عقاب
Bandeh
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1075 در زبان لری بختیاری با تلفظ
(آل.آله.)::نوعی عقاب
Al.Aloh
ال.اله::نوعی عقاب
al.aloh
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1076 در زبان لری بختیاری
دال::نوعی عقاب.کرکس
Dal
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1077 در زبان لری بختیاری
بالنده::نوعی عقاب
Balondah
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1078 در زبان لری بختیاری
هاشو':نوعی عقاب
Hasho
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1079 در زبان لری بختیاری با تلفظ
عقاو
OGav
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1080 در زبان لری بختیاری با تلفظ
صاوون.ساوین.صاوین

Savon.savin
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1081 در زبان لری بختیاری به معنی
هیمه.هیزم

لربختیاری ::
(((ایمه یا هیوه)))
imh.hivh
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1082 در زبان لری بختیاری به معنی
کسی که زیر زور باشد.زیر فشار باشد
.زیر بار سنگین باشد.نقطه ضعف دارد
کسی که زورش به حریف نرسد.

Zire zor
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1083 در زبان لری بختیاری به معنی
کسی که نیرو دارد.نیرو آورد

زور::نیرو.توان.قدرت
آور ::آورد.
کسی که بتواند کار سنگین انجام دهد
و محتاج ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1084 در زبان لری بختیاری به معنی
کسی که زور نهفته دارد.
زورمند::
زور::نیرو.توان.قدرت
مند::مانده.نهفته.پنهان
Zormand
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1085 دل::دل.قلب
اور::آور.آورد
کسی که دل کسی را به دست بیاورد.

کسی که دلی همچون شیر دارد و بتواند دل دشمن را بلرزاند*با این کار
دل دشمن ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1086 در زبان لری بختیاری به معنی
ماهی
Mae.mai.moi.me
مای(مایی.می.مویی):::ماهی
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1087 در زبان لری بختیاری با کلمه
بنگ تلفظ می شود
Bong.bang

بانگ::صدا.آواز
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1088 در زبان لری بختیاری با
کلمه وختی تلفظ می شود
Vaxti

١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1089 در زبان لری بختیاری به معنی
ها::جواب
دی::می دهی
Ha di

وختی بنگت اکنوم هادی::وقتی صدایت می کنم جواب بده

بنگ::بانگ.صدا
وختی ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1090 در زبان لری بختیاری به معنی
سحر گشت.زمانی که یک روز تمام می شود و روز دیگر شروع می شود.در شب این اصطلاح را بکار می برند
Sar gasht..sahr gasht
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1091 در زبان لری بختیاری به معنی
ایل می آید

الیا::ایلیا،،آلیا

ال::ایل.آل
یا::می آید


نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1092 در زبان لری بختیاری به معنی
کسی که دست های آن پاک است و کار زشت و دزدی نمی کند

و با تلفظ
دسپاک::دست پاک
Dastpak::daspak
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1093 نام پسر در زبان لری بختیاری با
تلفظ

مسن

Mosen
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1094 نام پسر در زبان لری بختیاری
با دو تلفظ
Momad
Mohmad
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1095 نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی محمود
Mahmid
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1096 فاطومه *فاطمه*::نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
فاطمه .fatemh

در زبان لری بختیاری به دو گونه تلفظ می شود
fatoma
fatema.
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1097 نام پسر در زبان لری بختیاری به معنی :حسین
Hosain
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1098 کتول*کتایون*::نام همسر یزد گرد سوم بود

یزد گرد پنج دختر به نام های::پارس بانو.مهربانو.
نیک بانو.شهربانو.شیرین بانو


و دو پسر به ن ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1099 در زبان لری بختیاری به معنی
زل زدن
Zel.
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1100 نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
کتایون
Katavo
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1101 نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
کتایون
Kai
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1102 نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی
کتایون
Kata
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1103 نام دختر در زبان لری بختیاری به معنی ::کتایون

Katol
کتول *کتا.کتی.کتاوو*::کتایون
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1104 در زبان لری بختیاری به معنی
خانه و غازی ،مکانی در دل کوه
که دست رسی به آن سخت باشد.برای دور ماندن از آسیب دشمنان

منطقه کتک::کت کوه.کمر ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1105 در زبان لری بختیاری به معنی
اعتبار
Etbar

اتبارس خووه::اعتبار او خوب است

اتبار ناره::اعتبار نداره

بی اتبار::بدون اعتبار
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1106 در زبان لری بختیاری به معنی
اطمینان
Etminov
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1107 در زبان لری بختیاری به کفش ::
پوزار می گویند
پوزار::پا ابزار.کفش
Pavzar
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1108 در زبان لری بختیاری به کفش ::
پوزار می گویند
پوزار::پا ابزار.کفش
Pavzar
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1109 در زبان لری بختیاری به معنی
نخواب
Naxavs
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1110 در زبان لری بختیاری به معنی
احتیاط
Etiat
اتیات کو نه افتی::احتیاط کن
نیفتی.
نه افتی::نه افتادن
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1111 در زبان لری بختیاری به معنی
بخواب
Be xavs
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1112 بوندی پیچ نام یکی از ساحل های معروف و گردشگری شهر سیدنی استرالیا است
که کافه های زیادی در آنجا دایر است
و یکشنبه ها بازار معروف سیدنی در آنجا ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1113 در زبان لری بختیاری به معنی
اور::ابر
یاد*یات*::می آید

نام تیره ای لر در ایل قشقایی
avr ead

طایفه اورامی در کردستان
به م ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1114 در زبان لری بختیاری به معنی
می آید
E ead
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1115 در زبان لری بختیاری به معنی
پدر را دید
بو*بوآ*::پدر
ندی::را دید
Baone di
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1116 در زبان لری بختیاری به معنی
تا حالا.تا الان.تا این موقع

تاحال که تونه نبی::تا حالا
که تورا نبود.*خبری از تو نبود*

Tahala
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1117 در زبان لری بختیاری به معنی
جمع و جور کردن.آماده مسافرت
.گردآوری

gerd Vari
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1118 در زبان لری بختیاری به معنی
گریخت.فرار کرد.گریز.
gorohd
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1119 در زبان لری بختیاری به معنی
مخفی کردن.مخفی گاه.گریزگاه
گریزگاهان.


کویه گورزنی جوونه::کجا جامه
را مخفی کردی
جامه::لباس

...
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1120 در زبان لری بختیاری به معنی
ببندی.
گانه بوندی::گاو را ببندی
Boandi
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1121 در زبان لری بختیاری به معنی
بنذار.پرتاب کن
Bvandi
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1122 طایفه شیران*شیرالی* از ایل جانکی سردسیر بختیاروند
در لردگان و اردل

تیره شیران در طایفه اورک

طایفه شیرانی هفت لنگ در مسجدسلیمان.شوشت ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1123 در زبان لری بختیاری به معنی
واحد اندازه گیری با دست
.یک وجب
Belest
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1124 در زبان لری بختیاری به معنی
گاز.گم .
gaz
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1125 در زبان لری بختیاری به معنی
بسته.ببند.
Band
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1126 در زبان لری بختیاری به معنی
باز
گش و بند::باز و بسته
gosh
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1127 در زبان لری بختیاری به معنی
گپ.بزرگ
گفتر::بزرگتر
gaf
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1128 در زبان لری بختیاری به معنی
آغل
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1129 در زبان لری بختیاری به معنی
موش صحرایی
gerzeh
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1130 در زبان لری بختیاری به معنی
درختچه
Kechl
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1131 در زبان لری بختیاری به معنی
غار کوچک
KECHEN
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1132 در زبان لری بختیاری به معنی
غار کوچک
KECHEN
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1133 در زبان لری بختیاری به معنی
مفصل زانو.گره
gerzoni

١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1134 در زبان لری بختیاری به معنی
توقف.مکث.گره.گیر.
ger
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1135 در زبان لری بختیاری به معنی
پرخور.شکمو
gedol
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1136 در زبان لری بختیاری به معنی
گده*گئی یه*::معده
gedeh
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1137 در زبان لری بختیاری به معنی
گفتن
gohden
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1138 در زبان لری بختیاری به معنی
گرداب
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1139 در زبان لری بختیاری به معنی
گفتن
goden
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1140 در زبان لری بختیاری به معنی
درز.شکاف
gerz
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1141 در زبان لری بختیاری به معنی
نان گرد
gerdeh
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1142 در زبان لری بختیاری به معنی
گذشت
godasht
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1143 در زبان لری بختیاری به معنی
گفتنی.
به قول خوت گدارا::به قول خودت گفتنی
godara
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1144 در زبان لری بختیاری به معنی
محل عبور از رودخانه.گذار.محل گذر
godar
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1145 در زبان لری بختیاری به معنی
بازی شبیه گلف
gajer
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1146 در زبان لری بختیاری به معنی
نام گیاهی است
گالیله ::گاگله.قاقلی
galileh
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1147 در زبان لری بختیاری به معنی
گال بازی *کال بازی *
نوعی بازی محلی
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1148 در زبان لری بختیاری به معنی
گودال کم عمق
gal
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1149 در زبان لری بختیاری به معنی
گودال کم عمق
Kal
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1150 در زبان لری بختیاری به معنی
گودال
Chal
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1151 در زبان لری بختیاری به معنی
گا::گاهی
شد::شاید
گاهی شاید.اتفاقی

گاشد بیام در هونتون::شاید
در خانه شما آمدم
gashod
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1152 در زبان لری بختیاری به معنی
گاه گاه
gata gat
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1153 در زبان لری بختیاری به معنی
ستاره ای که زمان ظاهر شدنش در غروب است همان زمان بازگشت گاوها به مال*روستا*
gabe mal
گاو به مال
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1154 در زبان لری بختیاری به معنی
گاوچران.پرنده دم جنبانک
ga charn
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1155 در زبان لری بختیاری به معنی
گاو دم زده.شکمو
galong
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1156 در زبان لری بختیاری به معنی
گاو تنبل.اهل کشت و کار نیست

گا::گاو
مکال::نمی کارد
gamakal
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1157 در زبان لری بختیاری به معنی
ماهی
Mai
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1158 در زبان لری بختیاری به معنی
ماهی
Moi
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1159 گامایی*گاماهی*
در زبان لری بختیاری به معنی
گاو ماهی.ماهی بزرگ
gamai
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1160 در زبان لری بختیاری به معنی
دم زنده
Long
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1161 در زبان لری بختیاری به معنی
فریاد مردانه در عروسی
galeh
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1162 در زبان لری بختیاری به معنی
گزیدن.نیش زدن
gash ten
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1163 در زبان لری بختیاری به معنی
کشیدن
Kash
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1164 در زبان لری بختیاری به معنی
کش ::کشیدن
کول::کول.دوش.اطراف گردن

کشکول بیارسوو:: باره ها*وسایل *را بگذار بر دوش خود و آنها را بیاور
g ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1165 در زبان لری بختیاری به معنی
گیاهی که از آن جارو درست می کنند
gesh niz
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1166 در زبان لری بختیاری به معنی
کسی که مدام در حال گشت زدن است.می گردد

طایفه گشتیل*گشتل *ایل بهداروند

تیره گشتیل لر بختیاری در ایل آغ ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1167 در زبان لری بختیاری به معنی
پرتگاه
gar
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1168 در زبان لری بختیاری به معنی
پرنده ای شبیه گنجشک که در میان تخت سنگ با سنگ ریزه
لانه درست می کند
garin
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1169 در زبان لری بختیاری به معنی
درخت خاردار
gaz
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1170 در زبان لری بختیاری به معنی
واحد طول معادل فاصله نوک بینی تا نوک انگشتان در حالت
کشیدگی دست
gaz
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1171 در زبان لری بختیاری به معنی
مفصل
ger ger
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1172 در زبان لری بختیاری به معنی
قوزک
gozak
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1173 در زبان لری بختیاری به معنی
گریزان
gorosa
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1174 در زبان لری بختیاری به معنی
گرسنه
gosneh
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1175 در زبان لری بختیاری به معنی
گروگان
gerav gov
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1176 در زبان لری بختیاری به معنی
شعله آتش
gorah
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1177 در زبان لری بختیاری به معنی
گر::قلم
هست::استخوان
استخوان قلم
ger hast
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1178 در زبان لری بختیاری به معنی
الاغ با رنگ خاکستری دم کوتاه
gazeh kol
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1179 در زبان لری بختیاری به معنی
الاغ با رنگ خاکستری پوزه سیاه
gazeh dizeh
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1180 در زبان لری بختیاری به معنی
الاغ با رنگ خاکستری مایل به
سفید.نقره ای
gazeh
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1181 در زبان لری بختیاری به معنی
گره کور
gerh kol
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1182 در زبان لری بختیاری به معنی
گیرم
gerom
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1183 در زبان لری بختیاری به معنی
گیرم
gerom
گروم نویدی::گیرم نیامدی
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1184 در زبان لری بختیاری به معنی
افتادم
Oftam
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1185 در زبان لری بختیاری به معنی
گیر افتادم
gir oftam
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1186 در زبان لری بختیاری به معنی
گرفتار.
giriftar
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1187 در زبان لری بختیاری به معنی
گرفتار
gerftegar
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1188 در زبان لری بختیاری
لشنی به معنی ::پیشروی کردن.

Lashe ni

لشنی طایفه ای از قوم لر محل سکونت اصلی آن در استان لرستان در شهر دورود در ...
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

1189 در زبان لری بختیاری به معنی
آل::عقاب
ینا::اینان

جمله کلامی

آلینا برا::عقاب اینها را ببرد*از بین ببرد*

آل برات::عقاب ت ...
١٣٩٦/٠٧/٠٢
|

1190 در زبان لری بختیاری به معنی
سخد ::سخت
در::تر
سخدر::سخت تر

مانند
شوشدر::شوشتر.شیش در
Saxd dar
١٣٩٦/٠٧/٠٢
|

1191 در زبان لری بختیاری به معنی
ماه نمی آید...ماه دارد می آید

مانیا:ماه نمی آید mania
ما::ماه
نیا::نمی آید
مانیا زومین روشن آوو ::م ...
١٣٩٦/٠٧/٠٢
|

1192 در زبان لری بختیاری به معنی
می گذارند
Helen
هلن یا هونه::می گذارند بیاید خانه
نهلن::نمی گذارند
نهلی::نمی گذاری
هلی::می گذاری < ...
١٣٩٦/٠٧/٠٢
|

1193 در زمان هخامنشیان به مرد
مهربان می گفتند

مهر بان::کسی که از مهر پاسبانی و نگهبانی می کند

مهر::مهربانو*زن ها*
١٣٩٦/٠٧/٠٢
|