برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مسعود قیصری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اندازه پيوستگي پديده هاي فضايي بيان شده به عنوان مرجع میانگین اختلاف بين كميت هاي اندازه گيري شده در محل هاي مختلف.
در کریجینگ استفاده مي شود.
١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

2 منطقه بندی - ناحیه ای کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

3 زمین های درختچه ای ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

4 کشتزار يا مزرعه، زميني است شامل ساختارهايي گوناگون است که به کشاورزي، فرآوري و مديريت خوراک سود مي‌رساند و پايه‌اي‌ترين عنصر فرآوري و توليد مي‌باشد. ... ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|