برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دینار

/dinAr/

مترادف دینار: درم، درهم، ریال، زر، پیسه، پول، وجه

برابر پارسی: دِنار
دینار. (اِ) از کلمه ٔ دِنّار مشتق شده است نون اول را بدل به «یاء» کردند تا بمصدرهائی که بر وزن فعال می آید چون کذاب اشتباه نشود مانند قوله تعالی : و کذبوا بآیاتنا کذابا. ج، دنانیر و نون اصلی که بدل به «یاء» شده بود در جمع باز میگردد. (از کشاف اصطلاحات الفنون ) (از منتهی الارب ) (از بحر الجواهر). جوالیقی گوید: دینار فارسی و معرب است و اصل آن دنار است اما عرب نامی جز دینار برای آن نمی شناسد و بصورت اسم عربی بکار رفته است لذا خداوند در قرآن مجید ازدینار نام برده است و عرب را بکلماتی خطاب نموده که آنان آن کلمات را می فهمیدند و عرب از این کلمه فعل ساختند و گفتند رجل مدّنر، کثیرالدنانیر. ابن منظور در لسان العرب و ابن درید در الجمهرة و شرتونی در اقرب الموارد همه گفته اند که دینار فارسی و معرب شده است و راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن گوید که مرکب از دو کلمه فارسی است «دین + آر» یعنی چیزی که شریعت آن را آورده است و انستاس کرملی در النقودالعربیه (صص 25-26) گوید: دینار کلمه ای است رومی از دیناریوس. بهرحال اقوالی که در ریشه ٔ کلمه ٔ دینار گفته شده است بترتیب زیر خلاصه می شود. 1- فارسی و معرب، اصل آن دنار و راغب گویند از دو کلمه ٔ دین و آر است. معرب بودن کلمه را ابن منظور و ابن درید و جوالیقی و شرتونی تأکید کرده اند. 2- لاتینی و معرب مأخوذ از دیناریوس یونانی است و بعضی گویند که سکه ای قدیمی در فرانسه بنام «دنیه » وجود داشته که از کلمه ٔ لاتینی مشتق شده است و معنای دیناریوس «ده تایی » است همانطور که درنزد عرب دینار ده درهم بوده است و این نظر را لویس معلوف در المنجد و جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلامی (ج 1 صص 97 - 98) و دائرة المعارف اسلامی تأیید مینمایند. 3- فقط معرب است. این نظر را فیروزآبادی در قاموس و زبیدی در تاج العروس آورده اند. 4- احتمال هر دو وجه که فارسی و معرب باشد و یا آنکه عربی باشد این رأی را زمخشری گفته است و اما بستانی در دائرة المعارف از اینکه این کلمه لاتینی باشد اظهار تعجب مینمایدو میگوید کلمه عربی است و از دنر و دنار است و به تبع او احمد محمد شاکر مصحح المعرب جوالیقی گوید ارائه ٔ اصل و ریشه ٔ لاتینی کلمه دلیل بر یونانی بودن کلمه و اینکه عرب از رومیان گرفته باشند نیست احتمال می ...
دینار
مسکوک طلاکه درقدیم رواج داشته است
( اسم ) ۱ - سکه طلا مسکوک زر . توضیح : ارزش دینار در ایران و ممالک دیگر در ادوار مختلف فرق داشته . ۲ - در عهد قاجاریه ۱ / ۱٠٠٠ قران . ۳ - در عصر حاضر ۱ / ۱٠٠ ریال . ۴ - واحد پول کنونی عراق ( بین النهرین ) که معادل یک لیره انگلیسی است . جمع دنانیر . یا دینار رایج دیناری است که در میان مردم رواج دارد .
دینار اشمر
( صفت ) صراف
دینار بار
که دینار از آن فرو بارد .
دینار بخش
بخشنده دینار .
دینار بیعتی
زری که در بیعت می دادند .
دینار جون
معرب دینارگون .
دینار چونه
ظاهرا همان گیاه زوفا از تیر. نعناعیان است .
دینار چین
مخف دینار چیننده .
دینار حجام
ابو طالب الضبی تابعی است .
دینار خواه
خواهنده دینار . طالب زر .
دینار دار
دارنده دینار .
دینار زر
دینار که از زر باشد .
دینار سرا
نام محلی است که زمستانها گله داران کج ناخونی و کره بنی از دهستان نشتا شهرستان شهسوار در آن ساکن هستند .
دینار سنج
سنجنده دینار .
دینار شمر
( صفت ) صراف
...
دینار
(اِ.) ۱ - سکة طلا، مسکوک زر. ۲ - واحد پول کنونی دولت عراق .
دینار
۱. مسکوک طلا که در قدیم رواج داشته و به وزن ۴ گرم و ۲۵ میلی گرم بوده.
۲. واحد پول عراق.
۳. [قدیمی] یک هزارم قران.
۴. [قدیمی] یک صدم ریال.
ماهک
سکه
عارف
جای دینار: بدره
علی سیریزی
هر صد دینار یک ریال است و ریال واحد ملی پول ایران می باشد
به عبارتی ، پول خرد ، پول فرعی یا ریز پول واحد پول ملی کشور بوده که به دلیل بی ارزش شدن واحد پول کشور یعنی ریال دیگر در معاملات محاسبه نمی شود و جایگاهی ندارد.
پارسا مظفر پیانو
واحد پول
دینا
دینار : ثروت


نام نویسی   |   ورود