برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1347 100 1

disappoint

/ˌdɪsəˌpɔɪnt/ /ˌdɪsəˈpoɪnt/

معنی: محروم کردن، مایوس کردن، نا امید کردن، دلسرد کردن
معانی دیگر: تو ذوق کسی زدن، سرخورده کردن، خیط کردن، بور کردن، پکر کردن، (نقشه و قصد و غیره) ناکام کردن، برنیاوردن، برهم زدن، با شکست مواجه کردن، ناکام کردن

واژه disappoint در جمله های نمونه

1. I'm sorry to disappoint your expectation.
[ترجمه سجاد مصلحی] متأسفم که ناامیدت کردم.
|
[ترجمه A.A] متاسفم که انتظارت را برآورده نکردم
|
[ترجمه ترگمان]متاسفم که expectation را نا امید می‌کنم
[ترجمه گوگل]متاسفم که انتظار شما را نادیده بگیرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'm sorry to disappoint you, but I'm afraid I can't come after all.
[ترجمه گلی افجه ] متاسفم نا امیدت کردم اما بهر حال می ترسم نتوانم بیایم|
[ترجمه یاسین] معذرت میخوام که نا امیدت کردم ولی متاسفانه نمیتونم بیام. (I am afr ...

مترادف disappoint

محروم کردن (فعل)
dispossess , cut off , debar , exclude , bereave , deprive , divest , evacuate , geld , foreclose , devest , disappoint
مایوس کردن (فعل)
disappoint
نا امید کردن (فعل)
frustrate , disappoint , wet blanket
دلسرد کردن (فعل)
estrange , dissuade , dispirit , disappoint , discourage , dishearten , unnerve

معنی کلمه disappoint به انگلیسی

disappoint
• disillusion, fail to meet expectations
• if things or people disappoint you, they are not as good as you had hoped, or do not do what you want.

disappoint را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Donya Babaali
Make unhappy by failing to satisfy a wish or sth expected. 1
Fail; let down. 2

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی disappoint
کلمه : disappoint
املای فارسی : دیسپپینت
اشتباه تایپی : یهسشححخهدف
عکس disappoint : در گوگل

آیا معنی disappoint مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )